La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

ד"ר יגאל בן-נון: בתזמורת האנדלוסית של אשדוד קיבלו החלטה גזענית

De
4 pages
מסתבר שבהנהלת התזמורת האנדלוסית החליטו למצוא חן בעיני חלק מהציבור הדתי-חרדי באשדוד ומחוצה לה, ובתוכנית שהופצה ברחבי הארץ בעשרות אלפי העתקים, מופיעה כוכבית בולטת ליד הקונצרט בו תככב הגברת אטלן, לצידה נכתב: "ידוע לנו שיש ציבור שנמנע משירת נשים לכן בחרנו לאפשר קונצרט זה כקונצרט בחירה
למעוניינים בכך".
Voir plus Voir moins

"תינעזגהטלחהולביקדודשאלשתיסולדנאהתרומזתב" :ןונ-ןבלאגיר"ד

ריעבהתיבבתבשויאיהשןמזב,המצעלתראתמאלחטבל,ןלטאזואסנרפןידעהלוקהתלעבתיאקורמהתרמזה
טרצנוקבףתתשהלהרומאןלטא .הלודגהרעסלםורגת ,םיבורקהםישדוחהךלהמבץראלהתעגהםצעש ,שקרמ
לת ,דודשאבראשהןיבעיפותאיה .השדחהםייונמהתנועתרגסמב ,דודשאלשתיסולדנאהתרומזתהלשינשה
.טטורההלוקבתומלואהתאדיערהלו,חילמלארואילןטייפהלשודיצלדומעלהרומאו,עבשראבוםילשורי,ביבא

,הלהצוחמודודשאבידרח-יתדהרוביצהמקלחיניעבןחאוצמלוטילחהתיסולדנאהתרומזתהתלהנהבשרבתסמ
תרבגהבככתובטרצנוקהדילתטלובתיבכוכהעיפומ ,םיקתעהיפלאתורשעבץראהיבחרבהצפוהשתינכותבו
הריחבטרצנוקכהזטרצנוקרשפאלונרחבןכלםישנתרישמענמנשרוביצשישונלעודי" :בתכנהדיצל ,ןלטא
"ךכבםיניינועמל
.

ילהנמלשערהםלזמלאלא ,תינכותהיארוקבורלשםהיניעמ "קילחמ"היההזהיתיירורעשהףיעסהשןכתיי
השולשלעבווקורמבלארשיידוהילשהירוטסיההלשתימואלניבהמרברכומרקוח,ןונ-ןבלאגיר"ד,תרומזתה
.הקעזלוקםיקהלטילחהו,הדיצלתועיפומהתורושהתאותיבכוכהתאהארםגהאר,םינושםימוחתברוטקודיראת
תנועמתונהילקיפסהו,ץראלתפלוחההנשבקררזח,זירפבתדחוימתוחילשבםינש12ךשמבההשש,ןונ-ןבר"ד
,ותחפשמינבמקלחלווליונמהתאשדיחאוההנועהםג .דודשאלשתיסולדנאהתרומזתהלשתמדוקהםייונמה
:ובתכמבבתכןונ-ןבר"ד .ןומיס-ןבבקעי ,תרומזתהל"כנמלףירחבתכמרגשלו ,םייונמהתאלטבלרהימםלוא
ענמנשרוביצשישונלעודי" :אבהטפשמהתאהבתולגליתמהדנו,2012םייונמלםיטרצנוקהתינכותתאיתלביק"
ץוחמדחוימטרצנוקבקר,רמולכ."ךכבםיניינועמלהריחבטרצנוקכהזטרצנוקרשפאלונרחבןכלםישנתרישמ
םערשקםהלןיאשםילוקישמתעצבתמה,םישנבהסגהעיגפתועידהלכליהוז.םישנתיילפאעצבתתאלהרדסל
ץוחמםיאצמנורוביצהןמושרפשםיינוציקםיגוחלשםיצחללהעינכבאלרבודמשקפסילןיא.תידוהיהתרוסמה
טרצנוקםייקלהטלחהב .רתוידועהרומחתרומזתהתלהנהלשוזהטלחהןכל .תימצעהרוזנצבאלא ,סוזנצנוקל
בורהתאהסינכהאיה .היפלעהרעקהתאתרומזתהתלהנההכפה ,םישנתרישםימירחמםניאשהלאלדחוימ
רתי.ונממלדבנבםייחורוביצהןמושרפשםיינוציקםיגוחלהיצמיטיגלהנתנו,לדבנטועימלשדמעמלילארשיה
."הלאםיגוחדצמתרומזתהלעלעפוהשץחלםושלעעודיאלםגו,תרומזתהייונמלשלהקהוניאהזכלהק,ןכלע

לשתוקיספךמסלעוהקירפאןופצתודהילשתרוסמהיפלעשןייצלבושח" :רומחהובתכמבדועףיסוהןונ-ןבר"ד
לשתויגוסיבגלילרבילסחיוליגהלאםינברו ,םישנתרישלשהמרחההתייהאל ,םירשעההאמבוקורמינבר
תונידמלקראלהאוושהבהשיבמרתוידועאיהוזהטלחה.ינרדומהםייחהחרואןיבלםייתדםיגהנמןיבתושגנתה
,תויסאלקתוילקיסומתוריציןתואתאתינקורמההיזיוולטבתוארלרשפא .תוימלסומתונידמלאלא,םלועבתורואנ
תורששתוריעצםישנהמרחהםושאללתופתתשמןהבתילארשיהתיסולדנאהתרומזתהידילעםגתועצובמה
תוטלקהביתיארשםגןייצא .םישניפלכתונעזגלונלשהעינכהלעהשובשיגרהלתקפסמהביסוז .שדוקתריש
םילימםעיסולדנאהראוטרפרהןמתוילקיסומתוריציםיעצבמש ,קולםייחברהומכ ,םידרחוםייתדםינלוס
שדוקתרישומירחיהלאםינטייפשךכםאאלפתא .םגפלכךכבוארשילבמתימלסומהשדוקהתרישמתיברעב
."תוילארשיםישנידיבתעצובמהתידוהי
לטבלותמייקההינכותהתאזונגלתרומזתהתלהנהדצמןובנהזהיהי" :יתאחמדעצבובתכמתאםייסןונ-ןבר"ד

ינוריעעויסבותוסחבםייקתמהףוגאיה ,תילארשיהתיסולדנאהתרומזתהשןוויכ .םישנהתיילפאתאלילכ
תלהנהלוקינעישידכהלאםיפוגלתונפלאלאהרירבהיהתאל ,תוברתהדרשמודודשאתייריעלשיתכלממו
דעיתחפשמינבלשוילשיונמהתא ,יתאחמטקאכ ,לטבמידצמינא .לוועהןוקתלםיאתמהיוביגהתאתרומזתה
."אשונהתרהבהל

ךוניחהרש.ץראבםיריכברוביצישנאדצמתובוגתלהכזו,םייצראםירתארפסמבםסרופןונ-ןבר"דלשובתכמ
םלועתפקשהונילעתופכלתונויסינלףוסןיא!םמוקמשממ" :הבוגתבבתכןייטשניבורןונמארוספורפ,רבעשל
.הכושח
"

בתוכקוידבינא.ןימאהלאלואורקל .ארונוםויארופיסהז" :הבוגתבןונ-ןבר"דלבתכינימירורד-ןביאנותיעה
."הזבשמתשא.השדחהתודהיהתעיקשלערמאמ

תנידמלתצרמנהךרדבונחנא ,הנידמהלשהלרוגוז ,לאגיידידי" :בתכםורטשרזעלאהיזיוולטהותוגההשיא
ומכונממחרבתאיהימעטל .ןיינעלתסנכנתנבילרומילתאהארנ .ונרצעישהמןיא .יכיטסאוהךילהתה .הכלה
"ךתיא ינא.ךשמה.שאמ
.

הביונמינא.דודשאתילארשיהתיסולדנאהתרומזתהלשהזהדעצהמםומהינא" :בתכעבשראבמירדוסןימינב
ךשמבוקורמבוזהייעבלעיתעמשאלםעפףא,רמואהתאשומכ.וזהייגוסהתלעאלםלועמוםינש10-מהלעמל
םישנהלכלםיבחונאשדובכהםעהמ ."הוורעהשיאבלוק":תעזעזמההרמיאליתעדוותהץראבקר .םינש 33
המלןיבמינניאועזעזמשממהז?וניתוהמיאעבראלםיבחונאשדובכהםעהמו?םלועלםיאבונייהאלןהידעלבש
יגוזהיונמהתאלטבאינאםג?תאזכשהריפחמהייעבבואהןמהלעמןמזמאלרומחרבשמהרבעשוזהתרומזתה
."עבשראבביתשכרש

-תיאקורמהתרמזהלשהתעפוהלו 2רפסמתינכותלךבילתמושתתאםינפמונא" :תיסולדנאהתרומזתהתבוגת
תרומזתהעיפומאבהעובשב .לבתיתאתיבהתחצנמחצנתהילערתויבתניינעמתינכות .ןלטאזאוסנרפתיתפרצ
:תורמזהםעםגרתיהןיבתרומזתההעיפוההרבעשהנשב .לו'חמהנילותאיגתילגתורמזהםעאישנהתיבב
תינכותהיפלםירחבנתרומזתהתוינלוסוינלוס.רטעתירוא ,בוטהמענ ,לקדהנפד ,תאיגתילג ,ןורהאתימולש
םושןיאותודבועהמתקתונמאיהןונןב'רדלשותיינפ.םינווגמוםיברםילהקתרומזתל.םנימיפלאלותיתונמואה
.תרומזתבולשיונמהתאךישמהלרחבןונןבר"דשונלעדונונתחמשל.םישנםעהלועפףותישבתרומזתבהיעב
."ץראהיבחרלכבםיטרצנוקלןותיעהיארוקתאןימזמותרומזתהייונמלכלוולהבורמהאנהםילחאמונחנא

תינלוסםעטרצנוקהליבגהתיסולדנאהתרומזתה

הטילחהו,"םישנתרישמענמנשרוביצשישונלעודי"יכהריבסהתרומזתה
םייונמהרוביצלכלאלוהריחבכטרצנוקהתאםייקל

5-10-2013 ,באזןבםענ,ץראה

הלשםייונמהלכלםייקלאלשהטילחהדודשאתילארשיהתיסולדנאהתרומזתה
יכתרומזתההבתכ,הבורקההנועהלגרלםייונמלהעדוהב.םישנתופתתשהבטרצנוק
טרצנוקכהזטרצנוקרשפאלונרחבןכל,םישנתרישמענמנשרוביצשישונלעודי"
תועובשבועיגהתרומזתהתלהנהליכעדונ"ץראה"ל."ךכבםיניינועמלהריחב
ומייאו,תיתנשההיינכותבםישנתרישתללכהלעוחמשםייונמדצמתוינפםינורחאה
.יונימהתאלטבל

:םיפתתשמןווגמםע,םיטרצנוקהשימחתללוכדודשאתיסולדנאהלשםייונמהתנוע
השמכםינקחש,ףורחסירבםהבופופהםוחתמםיאקיזומ,קולםייחיברכםינטייפ
.םירחאםיברויגביא

-גיצי,"ברע-ואדו'ג"םשבבורקהראונישדוחבםייקתיש,היינכותב2 'סמטרצנוק
תימואלניבהתרמזה:תועצבמםישנ-תיסולדנאהלשםייונמהתינכותבהנושארל
.לבתיתאתחצנמהו,הלשלבמסנאהותילגרמילארתינל'צה,ןלטאזאוסנרפוקורממ
תרומזתההשיגדה,םייונמהללכלטרצנוקהתאםייקלתירוקמההנווכלדוגינבשאלא
הריחבלדמועןכלוםישנתרישליכמאוהיכ,טרצנוקהטוריפדצל,תרבוחהילושב
.דבלב

,ןונןבלאגיר"דוקורמידוהיתוברתלהחמומהןוירוטסיהה,תרומזתהייונממדחא
תרשלןונןבחלששבתכמב.טרצנוקהטוריפלהתוולנשהרהבההתאאוצמלעתפוה
ןקותישדעשהלעידומו,תרומזתהלשהזדעצלעהחומאוהתנבלרומילתוברתה
םישנהתיילפאלעהאחמטקאכותחפשמלשוולשיונימהתאלטבמאוהלוועה
.

תלהנההכפהםישנתרישםימירחמםניאשהלאלדחוימטרצנוקםייקלהטלחהב"
טועימלשדמעמלילארשיהבורהתאהסינכהאיה.היפלעהרעקהתאתרומזתה
בתוכ,"ונממלדבנבםייחורוביצהןמושרפשםיינוציקםיגוחלהיצמיטיגלהנתנולדבנ
לעוהקירפאןופצתודהילשתרוסמהיפלעשןייצלבושח" :ףיסומו,הרשלןונןבלאגי
,םישנתרישלשהמרחההתיהאלםירשעההאמבוקורמינברלשתוקיספךמס
םייחהחרואןיבלםייתדםיגהנמןיבתושגנתהיבגלילרבילסחיוליגהלאםינברו
.ינרדומה
"

וימםידחםיטרצנוקבםישנתפתשמאיהיכרסמנדודשאתיסולדנאהתרומזתהמ
םעאישנהןכשמבאבהעובשבהזומכ,םייונמהתינכותתרגסמבאלש,הנועהךרואל
"ץראה"תלאשלו,ןונןבלשבתכמלהבוגתבםלואו.לו'חמהנילותאיגתילגתורמזה
תשיגלימשריוביגתנתונוםישנתרישלםידגנתמשםיגוחתרומזתהתסייפמעודמ
תילארשיהתיסולדנאהתרומזתל" :האבההבושתבהקפתסהאיה,"הוורעהשאבלוק"
."םלוכתאםיקבחמונחנאוםינווגמוםיברםילהקדודשא

תרומזתבללוחתהשרבשממהאצותכהדסונדודשאתיסולדנאהתרומזתה
תאומיקהםיירוקמהםינגנהדועב.2009-בהינגנלכירוטיפותילארשיהתיסולדנאה
הרחתמתרומזתדודשאתייריעהמיקה,"ןולקשאהשדחהתיסולדנאהתרומזתה"
."דודשאתילארשיהתיסולדנאהתרומזתה"םשב

,זבלאלאומשאוההחצנמ,ירסללאיחיריעהשארתכימתבתלעופדודשאתיסולדנאה
תיגוגדפהתצעויהויאלוזאםרויילקיזומהץעויה,ןומיסןבבקעיאוההלשל"כנמה
.הידפהביבח'פורפ

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin