La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

הערבים הם הדבר הכי טוב שקרה לאירופה

De
4 pages
תלותה הבלבדית של הישראליות ביהדות היתה אולי נכונה כאשר המדינה סיפקה פתרון הומניטרי לפליטי השואה וליהודים מארצות מצוקה. האם יש הצדקה היום שזהותנו הישראלית תיקבע רק על פי קריטריונים דתיים? למרבה האירוניה, ישראלי יכול להיות חסר דת, אנטי דתי או להמיר את דתו ועדיין להישאר ישראלי. לא כך לגבי לא יהודי שרוצה לקשור את עתידו לישראל ולעמה: הוא יהיה ישראלי רק אם ימיר את דתו לדת שרוב הישראלים אינם מאמינים בה. לפי החלטות המדינה, יהדותנו אינה מבוססת על אמונה דתית אלא על מוצא אתני מפוקפק.
Voir plus Voir moins

הפוריאלהרקשבוטיכהרבדהםהםיברעה

ץראה,תועדרודמ-ןונ-ןבלאגי
20:00 | 14/11/2013

–בהפוריאלהרקשרתויבבוטהרבדהאיהםיברעהתריגה.ףוסהןמליחתא
,"התיהשהמאלרבכתפרצ" ,"התנתשהתפרצ" .תונורחאהםינשה50
14יתרגשעמוששימלכבצעבילרמואךכ:"הפוריאלעוטלתשהםיברעה"
אלםלועהראשוליאכ,ןבומכהמכסהלינממםיפצמםה.תפרצבהנש
לשםבוכיכבםיטרסבהתארנשיפכראשיהלתבייחתפרצוליאכ.הנתשמ
הפוריאלשהנוסאוליאכ.םתודליימיבסניפהדיאולואןולדןלא,ןבאגןא'ז
.תורדרדיההתארוצעלםיבייחשרורבוליאכ.םיברעהאוה

ןיאשלכעלןמזהעיגה.תמייקהדבועםההפוריאבםיברעה.רוצעלהמןיא
םה.הפוריאלםיברעואםינאטסיקפ,םיניסלשהריגההתאםוסחלךרד
םירגהמלשםתטילק.לוחבשארהתאןומטלםעטןיאוהילאעיגהלוכישמי
םירגהמה.רגהמלכלשוקלחתנמ,תומוארטבהוולמאיה:לקרבדהניא
המןמזירחאלבא.הערלםילפומוםילפשומ,םילצונמואבהתעהזש
תייסולכואמילרגטניאקלחלתכפהנותטלקנםהלשהלודגההסאמה
.ךכשבוטו,התיהשהמהיהתאלהפוריא,ןכל.תוטלוקהתונידמה

םיניסוםידוה,םיברעמרחמענמיימךא.הערלםילפומםירגהמהםויה
הז?הפוריאלכבתוגלפמישארלואטנמלרפירבחל,םירעישארלרחביהל
יכ.ילארשיהתאדיחפמשהמהזו.םיבשוחונאשהממרהמרתויהרקי
ופכיםה.םילארשי־יטנא.םימשיטנאםה.םיטסירורטםהםיברעהויניעב
,תולפשתגרדלועיגהשםיברעםיטסירורטשי,ןוכנ.הפוריאבהעירשהתא
םיברעהבורלבא.םהבםחליהלהבוח.םלועבתוטלובהןמתונעזגוהאנש
רגהמלשונבלריכזהלוסנ.םיתפרצםיטוירטפלוכפה,המגודל,תפרצב
."םלוכומכיתפרצינא" :םינעזגםכלארקיאוהויברעהואצומתאוקורממ
הילעףידעהךאהיינשהרזהפשכתיברערוחבלהיהלוכירפסהתיבב

םישחתפרצבםיברםיברעשתולגלועתפויםילארשי.תיקלטיאואתידרפס
םיתפרצמרתוי,לארשילהעיתפמהצרעהםילגמוםידוהייפלכהדהא
.םיקיתו

טושפהםעטהןמ,תפרצבםויכםייחםיברעהמכתעדלתורשפאןיא
ןיארואנהםלועב.קוחיפלהבםירוסאינתאהאצומהואתדהםושירש
הקירפאמםירגהמרתויויהישלככ.םיימשרםיכמסמבהזגוסמרוכזא
ונתחתיםהידכנוםהידלי,רחואמבואםדקומב:הפוריאלבטייךכהיסאמו
וכפהייםה.םהיתוצראלשהיפרגומדהתאונשיו,ויתונבוםוקמהינבםע
תיתרבחהסיסתלומרגיוםינמרגלוםידוושל,םיגלבל,םיתפרצלהגרדהב
הפוריאהיהתתאזךכםושמקוידבו.תשביהתוברתלשתשדוחמהניחבלו
הירוטסיהברתויבתינוציקהתונעזגלהרדרדיהשהפוריאאל:הנוש
.תושונאהלעםימויאתונוסאהטימהשהפוריאאל,תימלועה

תורגתסה:רורבםירשעההאמהלשהיינשהתיצחמהמיפוריאהחקלה
יכיביסאמגרהךותבהעקשהפוריא.ןוסאלהליבוהתימואל־תיתד־תינתא

,םיאקירפא,םיברעינוילימולהרוקהיההמ.תינתאתונמואלהבהחמצ
הבםייקתהלהלוכיהתיהםאה?המחלמהברעהבםייחויהםיניסוםידוה
םיצופנויהתוינתאתוצובקןיבםיברועמםיאושינוליאהדמשהתינכות
וענמאלההובגתוברתותיעדמהמדיק?ןודנולבואמורב,סיראפב,ןילרבב
תורקללוכישרתויבבוטהרבדה.תינתאתונעזגלרדרדיהלהפוריאמ
.הכותבוטלקיישתוינעתוצראמםירזלשהסאמתעגהאוההפוריאל

.תומכחותמםיכרדבתוננוגתמתורישעהתוצראה:םיטושפםניאםירבדה
עיגה,תומודקהתועדהוהילפאה,לוצינהתונשוםזילאינולוקהרותירחא
:שדחחנומואיצמה,הדנקבדחוימבו,הקירמאןופצב.םינפהתרבסהרות
תוצראמםירגהמהםכלםג:ותועמשמשיטפמיסםילמדמצ."תויתוברת־בר"
הפכנאל.ונלשתוברתהתאומכהתואםידבכמונחנא.תוברתשיתולשחנ
לערומשלידכ.םכתוברתתארמשלםכלרוזענ,ךפיהל.ונתוברתתאםכילע
תוצרארולקלופךותבםירגהמהתאורגסםייתוברתהםידסממה,םתונוילע
תויוברתןיבלםניב,דייהטרפאלשןדועמגוס,היצגרגסורציוםאצומ
תוברתהיגשיה.(דועוםיאקירפא,םיניס,םידוה,םיברע)םירגהמה
דסלוסנכוהםירחאהו"םירואנהםימעה"לשםתלחנורתונםיילסרבינואה
.תויממעתורוסמלש

םיקיתווה:"ךותיהרוכ"ןאכוארקתויתוברת־ברל.לארשיבםגהרקךכ

.רולקלופהלשוטגהתאםילועלוריתוהוההובגהתוברתהייחבוטלש
אוה.תוברתחופיטלףילחתכתויתדעתוגיגחחפטלידכורדגמאצידסממה
,ההובגתוברתכלוכיבכןגיצהלותויתדעתורוסמללהל,יניצןפואב,למע
תירבעהתיתוברתההריצילותילסרבינואהתוברתלךרעתוושויהוליאכ
.םיאקיטילופלצאףדעומדמעמלהנומימההתכזלשמלךכ.ץראבהרצונש
,וידרבםיגעלנםייחרזמםירישוהנומימהברהםכלןתינ:תורחאםילמב
,תינומרהליפהתולהנהתאונלוריאשתו,ףסויהידבועברהלשודיתאקשננ
לעורמשםידסממה.טולשנונחנאהלאלכב.הימדקאהוהרפואה,המיבה
־דחםיבושייורציםה.םייניעבלוחתיירזבותועיבצבשומישךותםחוכ
םתטילקתורשפאתאברןמזובכיעו,םירגהמהתרהטלע,טעמכםיינתא
םירגהמהינבברקמםידחאםילאוטקלטניא,רעצההברמל.תיללכההרבחב

םא:רמולכ.תיתוברתההיצגרגסהידיסחםהלונמטשחפבולפנםישדחה
,יתואהאיקהוזתוברתםא,תילארשיהתוברתהךותבטלקיהלינממענמנ
תעפשהב,ימצעלאיצמא,רתויעורג,ואיתדעתורוסמתאימצעלץמאא
,תיתאחמהרקיעב,תיפרומאותיתוכאלמ"תיחרזמתוהז" ,תורזתונפוא
םמצעתאוביצהךכ.תילארשיתוברתלשהמויקתאתללושףאש
וכפה,התגהנהלעקבאיהלםוקמב,הרבחהילושב"םייעוצקמהםיחרזמה"
-םילארש הפלכתוינעזגתודמעוחתיפו,תויתוברת־ברהתונברוקל
י י
.םיזנכשאאלאםניאםהיניעבש

.הפירחהיצטנמגסמתלבוסתילארשיההרבחה,תיתוברתההמדיקהתורמל
ןמדרפנבםייחםיברעה:םידרפנםימעהמכלארשיבםייחשרמולרשפא
.הנידמךותבהנידמבםייחםילחנתמהורוביצהןמושרפםידרחה,םידוהיה
םילארשיהרתימםילדבנםילחנתמוםיברע,םידרח.דייהטרפאלשבצמוהז
םינתחתמאלוםתאדחיבםידמולאלוםילכואאל,םייחאלםהשךכב
ןמאיהלארשי.תיפרגומדהניחבמתובוטרשבמוניאהזיטמרהרודימ.םתא
.נתאהםאצומבתימשרהיולתהיחרזאתוהזשםלועבתודדובהתונידמה
י

הנידמהרשאכהנוכנילואהתיהתודהיבתוילארשיהלשתידבלבההתולת
שיםאה.הקוצמתוצראמםידוהילוהאושהיטילפלירטינמוהןורתפהקפיס
?םייתדםינוירטירקיפלעקרעבקיתתילארשיהונתוהזשםויההקדצה
ותדתארימהלואיתדיטנא,תדרסחתויהללוכיילארשי,הינוריאההברמל
ודיתעתארושקלהצורשידוהיאליבגלךכאל.ילארשיראשיהלןיידעו
בורשתדלותדתארימיםאקרילארשיהיהיאוה:המעלולארשיל
הניאונתודהי,הנידמהתוטלחהיפל.הבםינימאמםניאםילארשיה
.קפקופמינתאאצומלעאלאתיתדהנומאלעתססובמ

התרטמתאהגישה,םידוהיל"הלילטלקמ"רוצילהתצרש,תונויצה
.םייטסינורכנאתונויערבלוגדלךישמהלהלוכיהניאלארשי.רמגנהדיקפתו
המוקמבםיקהליאדכאלםאה?תידוהיהתונכוסבךרוצןיידעשיםאה
?םיירטינמוהםילוקישיפלעוהנידמהיכרוציפלהריגהלתימואלתונכוס
ןמ,םירעהןמ,יללכהךוניחהןמםידונמתויהלםיבייחלארשיייברעםאה
לכולטיבוהיעבהלעורבגתהתונקותמתונידמ?ונלשתויוכזהןמותובוחה
ךמסמלכמ(םינפהדרשמיגשומב"םואל")ינתאאצומלשואתדלשםושיר
םלועבתישונאההרבחהןמםילדבנכגהנתהלונללא.יוסחואיולג,ימשר
םעלךופהלולדבנעזגכגהנתהלקיספהלידכםיקזחידונחנא.ילבולגה
.תירדגמותיתד,תינתאהיצגרגסאללילמרונ

־דח.המויקםצעתאתנכסמינתאהאצומהתרהטלעתמייקתמההנידמ
.דבכהיהיהריחמותוינעזגתויוצרפתהלליבותתידוהיתוינתא

סיראפבןוברוסהתטיסרבינואבארקמרקוחוןוירוטסיהאוהןונ־ןבר"ד

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin