La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

הפוריאלהרקשבוטיכהרבדהםהםיברעה

ץראה,תועדרודמ-ןונ-ןבלאגי
20:00 | 14/11/2013

–בהפוריאלהרקשרתויבבוטהרבדהאיהםיברעהתריגה.ףוסהןמליחתא
,"התיהשהמאלרבכתפרצ" ,"התנתשהתפרצ" .תונורחאהםינשה50
14יתרגשעמוששימלכבצעבילרמואךכ:"הפוריאלעוטלתשהםיברעה"
אלםלועהראשוליאכ,ןבומכהמכסהלינממםיפצמםה.תפרצבהנש
לשםבוכיכבםיטרסבהתארנשיפכראשיהלתבייחתפרצוליאכ.הנתשמ
הפוריאלשהנוסאוליאכ.םתודליימיבסניפהדיאולואןולדןלא,ןבאגןא'ז
.תורדרדיההתארוצעלםיבייחשרורבוליאכ.םיברעהאוה

ןיאשלכעלןמזהעיגה.תמייקהדבועםההפוריאבםיברעה.רוצעלהמןיא
םה.הפוריאלםיברעואםינאטסיקפ,םיניסלשהריגההתאםוסחלךרד
םירגהמלשםתטילק.לוחבשארהתאןומטלםעטןיאוהילאעיגהלוכישמי
םירגהמה.רגהמלכלשוקלחתנמ,תומוארטבהוולמאיה:לקרבדהניא
המןמזירחאלבא.הערלםילפומוםילפשומ,םילצונמואבהתעהזש
תייסולכואמילרגטניאקלחלתכפהנותטלקנםהלשהלודגההסאמה
.ךכשבוטו,התיהשהמהיהתאלהפוריא,ןכל.תוטלוקהתונידמה

םיניסוםידוה,םיברעמרחמענמיימךא.הערלםילפומםירגהמהםויה
הז?הפוריאלכבתוגלפמישארלואטנמלרפירבחל,םירעישארלרחביהל
יכ.ילארשיהתאדיחפמשהמהזו.םיבשוחונאשהממרהמרתויהרקי
ופכיםה.םילארשי־יטנא.םימשיטנאםה.םיטסירורטםהםיברעהויניעב
,תולפשתגרדלועיגהשםיברעםיטסירורטשי,ןוכנ.הפוריאבהעירשהתא
םיברעהבורלבא.םהבםחליהלהבוח.םלועבתוטלובהןמתונעזגוהאנש
רגהמלשונבלריכזהלוסנ.םיתפרצםיטוירטפלוכפה,המגודל,תפרצב
."םלוכומכיתפרצינא" :םינעזגםכלארקיאוהויברעהואצומתאוקורממ
הילעףידעהךאהיינשהרזהפשכתיברערוחבלהיהלוכירפסהתיבב

םישחתפרצבםיברםיברעשתולגלועתפויםילארשי.תיקלטיאואתידרפס
םיתפרצמרתוי,לארשילהעיתפמהצרעהםילגמוםידוהייפלכהדהא
.םיקיתו

טושפהםעטהןמ,תפרצבםויכםייחםיברעהמכתעדלתורשפאןיא
ןיארואנהםלועב.קוחיפלהבםירוסאינתאהאצומהואתדהםושירש
הקירפאמםירגהמרתויויהישלככ.םיימשרםיכמסמבהזגוסמרוכזא
ונתחתיםהידכנוםהידלי,רחואמבואםדקומב:הפוריאלבטייךכהיסאמו
וכפהייםה.םהיתוצראלשהיפרגומדהתאונשיו,ויתונבוםוקמהינבםע
תיתרבחהסיסתלומרגיוםינמרגלוםידוושל,םיגלבל,םיתפרצלהגרדהב
הפוריאהיהתתאזךכםושמקוידבו.תשביהתוברתלשתשדוחמהניחבלו
הירוטסיהברתויבתינוציקהתונעזגלהרדרדיהשהפוריאאל:הנוש
.תושונאהלעםימויאתונוסאהטימהשהפוריאאל,תימלועה

תורגתסה:רורבםירשעההאמהלשהיינשהתיצחמהמיפוריאהחקלה
יכיביסאמגרהךותבהעקשהפוריא.ןוסאלהליבוהתימואל־תיתד־תינתא

,םיאקירפא,םיברעינוילימולהרוקהיההמ.תינתאתונמואלהבהחמצ
הבםייקתהלהלוכיהתיהםאה?המחלמהברעהבםייחויהםיניסוםידוה
םיצופנויהתוינתאתוצובקןיבםיברועמםיאושינוליאהדמשהתינכות
וענמאלההובגתוברתותיעדמהמדיק?ןודנולבואמורב,סיראפב,ןילרבב
תורקללוכישרתויבבוטהרבדה.תינתאתונעזגלרדרדיהלהפוריאמ
.הכותבוטלקיישתוינעתוצראמםירזלשהסאמתעגהאוההפוריאל

.תומכחותמםיכרדבתוננוגתמתורישעהתוצראה:םיטושפםניאםירבדה
עיגה,תומודקהתועדהוהילפאה,לוצינהתונשוםזילאינולוקהרותירחא
:שדחחנומואיצמה,הדנקבדחוימבו,הקירמאןופצב.םינפהתרבסהרות
תוצראמםירגהמהםכלםג:ותועמשמשיטפמיסםילמדמצ."תויתוברת־בר"
הפכנאל.ונלשתוברתהתאומכהתואםידבכמונחנא.תוברתשיתולשחנ
לערומשלידכ.םכתוברתתארמשלםכלרוזענ,ךפיהל.ונתוברתתאםכילע
תוצרארולקלופךותבםירגהמהתאורגסםייתוברתהםידסממה,םתונוילע
תויוברתןיבלםניב,דייהטרפאלשןדועמגוס,היצגרגסורציוםאצומ
תוברתהיגשיה.(דועוםיאקירפא,םיניס,םידוה,םיברע)םירגהמה
דסלוסנכוהםירחאהו"םירואנהםימעה"לשםתלחנורתונםיילסרבינואה
.תויממעתורוסמלש

םיקיתווה:"ךותיהרוכ"ןאכוארקתויתוברת־ברל.לארשיבםגהרקךכ

.רולקלופהלשוטגהתאםילועלוריתוהוההובגהתוברתהייחבוטלש
אוה.תוברתחופיטלףילחתכתויתדעתוגיגחחפטלידכורדגמאצידסממה
,ההובגתוברתכלוכיבכןגיצהלותויתדעתורוסמללהל,יניצןפואב,למע
תירבעהתיתוברתההריצילותילסרבינואהתוברתלךרעתוושויהוליאכ
.םיאקיטילופלצאףדעומדמעמלהנומימההתכזלשמלךכ.ץראבהרצונש
,וידרבםיגעלנםייחרזמםירישוהנומימהברהםכלןתינ:תורחאםילמב
,תינומרהליפהתולהנהתאונלוריאשתו,ףסויהידבועברהלשודיתאקשננ
לעורמשםידסממה.טולשנונחנאהלאלכב.הימדקאהוהרפואה,המיבה
־דחםיבושייורציםה.םייניעבלוחתיירזבותועיבצבשומישךותםחוכ
םתטילקתורשפאתאברןמזובכיעו,םירגהמהתרהטלע,טעמכםיינתא
םירגהמהינבברקמםידחאםילאוטקלטניא,רעצההברמל.תיללכההרבחב

םא:רמולכ.תיתוברתההיצגרגסהידיסחםהלונמטשחפבולפנםישדחה
,יתואהאיקהוזתוברתםא,תילארשיהתוברתהךותבטלקיהלינממענמנ
תעפשהב,ימצעלאיצמא,רתויעורג,ואיתדעתורוסמתאימצעלץמאא
,תיתאחמהרקיעב,תיפרומאותיתוכאלמ"תיחרזמתוהז" ,תורזתונפוא
םמצעתאוביצהךכ.תילארשיתוברתלשהמויקתאתללושףאש
וכפה,התגהנהלעקבאיהלםוקמב,הרבחהילושב"םייעוצקמהםיחרזמה"
-םילארש הפלכתוינעזגתודמעוחתיפו,תויתוברת־ברהתונברוקל
י י
.םיזנכשאאלאםניאםהיניעבש

.הפירחהיצטנמגסמתלבוסתילארשיההרבחה,תיתוברתההמדיקהתורמל
ןמדרפנבםייחםיברעה:םידרפנםימעהמכלארשיבםייחשרמולרשפא
.הנידמךותבהנידמבםייחםילחנתמהורוביצהןמושרפםידרחה,םידוהיה
םילארשיהרתימםילדבנםילחנתמוםיברע,םידרח.דייהטרפאלשבצמוהז
םינתחתמאלוםתאדחיבםידמולאלוםילכואאל,םייחאלםהשךכב
ןמאיהלארשי.תיפרגומדהניחבמתובוטרשבמוניאהזיטמרהרודימ.םתא
.נתאהםאצומבתימשרהיולתהיחרזאתוהזשםלועבתודדובהתונידמה
י

הנידמהרשאכהנוכנילואהתיהתודהיבתוילארשיהלשתידבלבההתולת
שיםאה.הקוצמתוצראמםידוהילוהאושהיטילפלירטינמוהןורתפהקפיס
?םייתדםינוירטירקיפלעקרעבקיתתילארשיהונתוהזשםויההקדצה
ותדתארימהלואיתדיטנא,תדרסחתויהללוכיילארשי,הינוריאההברמל
ודיתעתארושקלהצורשידוהיאליבגלךכאל.ילארשיראשיהלןיידעו
בורשתדלותדתארימיםאקרילארשיהיהיאוה:המעלולארשיל
הניאונתודהי,הנידמהתוטלחהיפל.הבםינימאמםניאםילארשיה
.קפקופמינתאאצומלעאלאתיתדהנומאלעתססובמ

התרטמתאהגישה,םידוהיל"הלילטלקמ"רוצילהתצרש,תונויצה
.םייטסינורכנאתונויערבלוגדלךישמהלהלוכיהניאלארשי.רמגנהדיקפתו
המוקמבםיקהליאדכאלםאה?תידוהיהתונכוסבךרוצןיידעשיםאה
?םיירטינמוהםילוקישיפלעוהנידמהיכרוציפלהריגהלתימואלתונכוס
ןמ,םירעהןמ,יללכהךוניחהןמםידונמתויהלםיבייחלארשיייברעםאה
לכולטיבוהיעבהלעורבגתהתונקותמתונידמ?ונלשתויוכזהןמותובוחה
ךמסמלכמ(םינפהדרשמיגשומב"םואל")ינתאאצומלשואתדלשםושיר
םלועבתישונאההרבחהןמםילדבנכגהנתהלונללא.יוסחואיולג,ימשר
םעלךופהלולדבנעזגכגהנתהלקיספהלידכםיקזחידונחנא.ילבולגה
.תירדגמותיתד,תינתאהיצגרגסאללילמרונ

־דח.המויקםצעתאתנכסמינתאהאצומהתרהטלעתמייקתמההנידמ
.דבכהיהיהריחמותוינעזגתויוצרפתהלליבותתידוהיתוינתא

סיראפבןוברוסהתטיסרבינואבארקמרקוחוןוירוטסיהאוהןונ־ןבר"ד