La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

ולסיפוהוהילעודודתיבתלשושתופיצרלשתימרתהלע

.ןונ-ןבלאגיר"דתאתנייארמ,תירבעההטיסרבינואה,רוזמהאלר"ד

ןחלופהתודלותבותיארקמההפוסאהלשהיפרגוירוטסיהבהחמתמה,סירפבןוברוסהןמארקמרקוחאוה,ןונ-ןבלאגיר"ד
.רוזאהמםייפרגונוקיאהםיאצממהויארקמהטסקטהןיבשחתמבותוקיזבדחוימןיינעהלגמאוה.הכולמהתפוקתב

ןונ-ןבלאגיר"ד
ןיבםייאשחהםיסחיהלע:תינרדומההירוטסההםוחתבהתיהולשהנושארהרוטקודהתדובע.רוטקודיראתינשלעבאוה
יתשןיבמהקזחההתיהש ,לארשיתכלממ ,תינופצההכלממהתודלות :הקיתעההירוטסיההםוחתבהינשהווקורמללארשי
.הינכתבהרישעוהכוראוימוסריפתמישרורתויבהרופרקוחאוהןונ-ןבר“ד.תויארקמהםדקהתוכלממ

לשתימרתהתרשקותמהךתאצרהלעוללכבםייארקמהךירקחמלעךתואןייארלהחמשינא.ךלםולש,ןונ-ןבלאגיר“ד
.טרפב‘דודתיבתלשושתופיצר
?עודמ.דודתיבתלשושלשהתופיצרבקפסליטמהתא.1
תנשבןורמוששוביכדע928תנשבטבנןבםעבוריימימהנש206-כוכלמשתולשושיובירידילעתנייפואמלארשיתכלממ
םילשורישוביכדע10-ההאמהמ,הנש342-כהכשמנש,הדוהיתכלממבהעיתפמתיתלשושתוביצילםידעונאהתמועל.722
ואצמםעטהמ ,לכלתנבומהתייהוזתיתלשושתופיצרםא .םודקהםלועברתויברידנרבד ,586תנשבםילבבהידיב
םנמא ."םלועדע"טולשתוזתלשוששהחטבההלעהדמתהברוזחל (םיטסימונורטואדה)םירוטמרופרהםיפרגוירוטסיהה
.אלללכוללכ.תיתלשושהתופיצרהתאוללשאללבאהיינתהופיסוהןברוחהירחא

יבגלהיינתהילבואםע,תיתלשושתופיצרהמייקתהששיגדהלוכישמהםיליהתבםירחואמםירומזמבוםימיהירבדבוליפא
.המויקלהחטבהה
ןבםולש,הירכז,םרוי,ירמז,הלא,בדנ:םיכלמ9הבוחצרנשהלגמלארשייכלמתמישרלעטבמ.תוהימתתררועמוזהרזח
ראשבכתפלחתמתלשושהשרבדהיעבטהזגוסמחצרישעמירחא .הלאןבעשוהווהילמרןבחקפ ,ידגןבםחנמ ,שבי
םיכלמהמץוח ,תושדחתולשושומיקההיחקפוטפשוהיןבאוהי ,ירמע ,היחאןבהשעב :היהךכןכאוהפוקתהתוכלממ
.(עשוהווהילמרןבחקפ,ידגןבםחנמ,שביןבםולש,ירמז)תלשושםיקהלוקיפסהשינפלםהףאוחצרנש
:(586-931)רתויברןמזהמייקתההדוהישתורמללארשיתכלממברשאמתוחפ,יעבטאלתוומותמשםיכלמויההדוהיבםג
תיבוהיקדצתאןתנלבבךלמשרמאנ 11בנ ‘ריב .והיקדצםגשןכתייווהישאי ,ןומא ,היצמא ,שאוהי ,הילתע ,היזחא

ולעפךכירה.םהבדרמשךלמהיהאוהשללגבםייחבוריאשהלולכיאלםילבבהשענכושמינאו,ותומםוידע‘תודוקפה
.םיסרפהוםילבבה,םירושאה
תומירחאהדוהיבהכלמתילארשיההילתע.תלשושההפלחתהאלםלועמהלאתוחיצרירחא,לארשיבבצמלדוגינב,הדוהיב
תובקעבאלותיממעתוממוקתהירחאיאדוולבורק,חצרנםהיבאשתורמלוכלמהירזעוהיצמא,שאוהי;המחלמבוהיזחאהנב
חצרוךלמבסאמשםעהשןכתייךיא.תיתלשושתופיצרלרשאבתוהימתהתאקזחמהזםירבדבצמ.םהייחבםידיחיתושגנתה
?ויתחתונבתאתונמלגאודותוא

?ימתאללושךילוהלןאכהצרימ?‘תימרתהשקההלימבשמתשהלתרחבעודמ.2
האורינא,הליחתהנווכךותמהדיפקבןנכותשוהשמבאלא,ןזואלהפמתרבועשהדגאלשןבומב,סותימברבודמאלשןוויכמ
םיצמאמהשעםגאוה .והישאיליתוכלמסוחייקינעהלותרטמשהיימרהשעמ (ימירבדה)רוטמרופרהךרועהלשוישעמב
."םלועדע"תיחצנראשתדודתיבתלשוששךכלעתיביססבואהרזחידילעראשהןיב.תימרתהתאריתסהלידכםירכינ
.ותפוקתלומדקשתולשושהיפוליחלכתאהווסיהאוהדודךלמהןיבלוהישאיןיבהקיזרוצילהרטמב

?המלשודודימיבתדחואמהכלממהמייקתהםאה.3
רשפאמםייטנוולרהםיקרפבינורכניסטבמ .יארקמהטסקטהךותביתכרעהליוצמ "תדחואמההכלממה"לשהמויקןפוצ
האירבהירופיסתמגוד ,םיסינוםילֵאםעתויגולותימואתודגאלשוניאםתביתכןונגס .תיתורפסהםתגוסתארידגהל
רצחהיככת ,המלשודודלשםתכלמהרואית .תובאהירופיסחסונםעירופיסםהןיא .תומשבםירצמתאיציותישארבב
ידכתויומדלשהמישרמתומכםהבלולכלודיפקה.םיקיודמוםייטסילארםיטרפלשברעפשבםינייטצמםהיתובהאוםהלש
רבחמהשקפסםירתומםניא(באהםשויטרפםש)תויומדהלכלשםיברהתומשה.רתויביטסילארהארמםירופיסלתוושל
.לארשיבותשלפב,הדוהיבםייטנוולרהםייפרגואגהתומוקמהלשינדפקןויציבגלםגךכ.םיברהםיעוריאברתויבןכדועמ
תעידילועיגהאלםהשהנקסמלונתואהליבומהמלשודודלשםתוכלמימילעםירופיסהלשתיתורפסהםתגוסתעיבק
םיעוריא.תושבתשמתודבועהוםיטרפהללכךרדבםיחכשנוזתיתורפסהגוסב.רודלרודמהרבעשהפ-לעבתרוסמכרבחמה
הנוכמההגוסוז.המצעינפבתיתורפסהגוסתקזחבםהו,בטיהונלםיעודיבותכדועיתאללתיממעתרוסמכרבחמלםיעיגמה
ירופיסרוזחמ ,המגודל .ץומא-ןבוהיעשיויתשרומההכימ ,עשוה ,סומעכבתכהיאיבנירפסלהמדקש ,"םיאיבנירופיס"
דעומןיברבעברןמזשןויכמ.םיטרפבקוידרסוחבוםישנאותומוקמתומשטועימבןייטצמ9-ההאמהףוסמעשילאווהילא
אל.וירופיסירוביגםראולארשייכלמלשםמשתאוליפאעדוירבחמהןיא,םהבםיראותמהםיעוריאהןיבלבתכבםתאלעה
הייאר-דעידי-לעובתכנםהשהשוחתלבקמםתואארוקה.ריבכמלםיטרפםיעפושה"תדחואמההכלממה"ירופיסםיארנךכ
.ןושאררוקממםהילעחוודללגוסמךכמהאצותכו,קלחםהבלטנ,םיעוריאהתאיחש
היה10-ההאמבםאה:הלאשהתררועתמ,םהיתורוקתאקייודמבומשרהלאםיכלמלשםהיתורצחבויחשםירפוסשחיננםא
ארקמבאל,ערוחאןהלןיאשתובכרומהכתויפרגוירוטסיהתוריציחימצהלהיהלוכישהדימבץופנהדוהיבבתכבשומישה
האמלדע.ךכמהקוחרתואיצמהשחיכויתויפרגיפאהתוילגתהלעינורכאידטבמ?רוזאבוטלששתולודגהתוירפמיאבאלםגו
לעםינמיסואתומשןויצקרללכאצמנשטעמה.תוטרופמתוילהנמתובותכאלףאותויתורפסתובותכןענכבואצמנאל9-ה
אפייקלת ,הטרצתבזיעתבותכ ,יניסבםדא'חלאטיבארצתבותכןהיניב ,תורצרצקתובותכרפסמוםינודיכוםיצחישאר
.הפוקתהתואמאוהףא,רצקרישלשהנבמבבותכה,רזגחול.תיז-לתבותיתשלפהרזגבולגתהשתיב-ףלאתומישרו,(בוג)
-בחריפרגוירוטסיהרוביחתביתכידכדעוידחתופמהיההמלשודודימיברצחהירפוסלשעדיהשהחנהכלבקנםאףא
ויהאלםהישרויימיבשרשפאךיא ?םהירחאואבשםיכלמהלכימיבהזעדיעיתפמבםלענדציכהלאשהתלאשנ ,ףקיה
915–933)םעבחרו (ס"הנפל 910–931)םעבריםיכלמהלעםיטרופמםיירוטסיהםיטרפונלרוסמלםילגוסמםירפוסה
ונלרוסמלולכיאלהפוקתהירפוסשןכתייךיא?הפ-לעבשתורוסמלעךמתסהבםיאיבנלעהדגאירופיסקראלא,(ס"הנפל
האמהירפוסשןכתייךיא?םיתשלפבדודתומחלמלעונלרסמנשעדימהתמגודכ,םירצמךלמקשישעסמלעיתועמשמעדימ
רקרקברק?באחאוירמועכםילודגםיכלמלשםהיתומחלמוםהילעפמלעתודדובתורושאלאבותכלםילגוסמויהאל9-ה
באחאבושחקלחלטנובורושאדגנקשמדםראךלמדדהןבלשותושארבתונידמ11לשהיצילאוקובהפתתשהש(853)
יטמרדעוריאםושלעונלעודיאלםג.םיכלמרפסבללכרכזומוניאילגרםיפלאתרשעותובכרמ2000שארבילארשיה
שאויןבםעבריימיב,לארשיתכלממלשהפוסבםג.הלהמדקשהאמהתמועל9-ההאמבהביתכהעדידוביאקידצישרוזאב
.תיפרגוירוטסיההביתכלברקתתשחווידתמרלםירפוסהןיידעועיגהאל,(753-793)

?תאזההצרעהלףתושהתאםאה.םיכלמרפסיכרועלעםיצרענםיכלמםההדוהייכלמוהישאיווהיקזח.4

םג.והישאילהנווכה,הדוהייכלמלכלהאוושהברתויבתיבויחהתיגולואתההכרעהלהכזדחאךלמםיכלמרפסיכרועיניעב
םירבחמידיבןבומכובתכנתוגילפמהתוכרעההיתש .והישאילהכרעההםעהרחתמףאויבויחןויצלהכזוינפלוהיקזח
לשםהייחתורוקרואל.הוהייניעבערהתאושעםהךרועהיניעביכםיערלובשחנלארשייכלמלכשןייצלרתוימ.םינוש
ןפואבונכיסםהינש .תוגילפמהכתוכרעהלוכזהלאםילשוכםיכלמינשהמללואשלוםמותשהלרשפאוהישאיווהיקזח
תכלממםיחטששובכלותוסנבוהישאיותירושאההירפמיאהדגניוכיסתרסחותמחלמבוהיקזח .םתכלממתאינקתפרה
הדוה,השובכהשיכלבהנחשרושאךלמבירחנסלםיחילשחלשוהיקזח.םירצמלשהחוכמתומלעתהךותרבעשללארשי
רוזגיךלמהשהמלכלבקלבייחתהוםילשורימרסוירוצמהשושפנלעןנחתה,("יתאטח")הירפמיאהםעםכסהרפהאוהש
ךלמלשרתויבתולודגהתולפשההמתחאוז .הירפמיאלדבכסמםלשלוותכלמממלודגקלחלערתוולץלאנאוה .וילע
תוכרעהלםיכוזםההלאםיכלמלשםיברוצהתונולשכהתורמלםא.הריתסהלהסינאלךרועהש,ארקמבילארשיואיאדוהי
תוכזב .םהיתוינכותלםיפתושויהוםהיתורצחבויחשםירפוסידיבובתכנםהיתודואםיטסקטהשללגבאלאהזןיאתויבויח
םגוירוביצהלהנמהלעיארחאכםגםיברםירקמבשמישאוהוהכלממבםרדמעמרפוסלהיההביתכהוהאירקהתעידי
.הלאםילשוכםיכלמינשלונתנשתויבויחהתוכרעההתאןיבהלרשפאךכקר.הכלממהלשץוחהיסחילעהנוממכ

?יתמוםירבדרפסתאבתכימ.5
:םיבושחהםיינוטלשהםידיקפתהתשולשתאתוגציימהתויומדשולשתורכזומ(י-ח,בכבםיכלמ)רפסהלשויוליגרופיסב
איהויוליגהתנצסירחאטסקטבהעיפומהדלוחהאיבנה .הלוצאה =רפוסהןפשו ,הנוהכה =והיקלח ,הכולמה =והישאי
ויוליגתימרתתאןנכתימהלאשהתלאשנ.קלחובלטונאלךאאיבנכליעפהיהרבכוהימרישתורמלהזרופיסבקרתרכזומ
ללכ.ןפשרפוסה:בותכלעדוישימרפסהתאבתכהשולשהןיבמ.תונעללקהיינשההלאשהלע.ותוארביחימורפסהלש
םאוםיכוראםיטסקטבותכללגוסמהיהוהיקלחןהכהםארורבאלםג.ארקלקרעדיילוא.בותכלעדיךלמהשחוטבאל
בתכדחאםדאיתכרעהל.םיטוחבךשמששיאהלשויעינמבשפחלשי,רפסהלשויוליגתאםזיימהלאשהלע.בתכללכב
לשםתעידיאללהשענרבדהשיאדוולבורק.םלושמןבוהילצאןבןפשרפוסליתנווכ,ויוליגתנצסתאםזיםגורפסהתא
.םירבדרפסתאבותכלולכיאלןהכהוךלמהיתכרעהלוהיינונקבםיברועמויהאלןפשלשויפתושינש.והישאיווהיקלח
לשריעצהוליגרואל.והיקלחםעהלועפףותישאללוךלמהתעידיאלל,ודבלרפסהלשויוליגיכלהמתאןנכתןפשיתעדל
תסיפתיפלעותוישיאתאהבציעשןפשתחפשממלביקיגולואתהויטילופהוכוניחתאשחינהלריבסוהישאירצעהשרוי
ךלמהיקוחבהייוצמולשםיסרטניאהיפלוידעצתאךירדהווכלמבטלשןפששךכלהייארה .הלשםיסרטניאהוהמלוע
ןעמלאל,תינכולמיטנאהתייהאיהשףיסוהלשיהתע,תיחרזאורפותינהכיטנאהתייהןפשלשהמרופרה.םירבדרפסבש
םיכלמרפסשהלגמירוטסיההטקפסאהילעבםירפסהתרדסלעףוטחטבמ.היתויוכמסםוצמצידילעאלא,הכולמהלוטיב
ולוככובורקסועםיטפושרפס.וזהכלממיטילשדגנםיכרועהלשהשקהתרוקיבהתורמללארשיתכלממלובורבשדקומ
ךלמידיבחצרנהיהאלםא,והישאילשולרוג.ימירפאהעושוהילשותומדביבסבסעושוהירפסולארשיתכלממםיעישומב
.רבעשללארשיתכלממיחטשתאהרעסבשבוכהעושוהילשותומדיפלעתונביהלרומאהיה,םירצמ
,םילשורילשהסולכיאבקעונתואעיתפהלךירצוניארבדה.לארשיתכלממןיבלןפשרפוסהןיבירוירפ-אהקיזתרצונךכ
אצוממרפוסןוכנלאצמהמלהלאשלהבושתהתא .ןורמושהריבהשוביכירחאםילארשיםיטילפב ,והיקזחימימלחה
ריעהיאצאצבןרוקמשתורוסמבשפחלשיהיכלמתאולארשיתכלממתאהשקהכהרוצבףוקתלםילשוריביחשילארשי
ירוטסיה-יגולואת-יתורפסהלעפמהלשםינושארהוירצויויהימןיבנךכ.היאיבנוהינהכתלשושוהשדקמ,הלישתילארשיה
.תיארקמההירפסלקוידרתילוא,ך"נתלךפהש

?ןופצהתכלממלהליחתכלמדחויש‘לארשיםשהתאהדוהיתכלממהלביקךיא.6
אלשררבתהשרחאל.יתעדלםייוגשהדוהיולארשיתוכלממןויצל"תימורדההכלממה"וא"תינופצההכלממה"םיפוריצה
.םהבשמתשהלובשחאלארקמהירפוסףאשןושלתועבטמבשמתשהליוגשילהארנתדחואמהכלממללכתמייקהתייה
,תימורדהםנטייוותינופצהםאנטייותמגודםייתשלהלצפתהשתחאתינידמתושייויהתוכלממהיתששםיחינמהלאםיחנומ
חנומבםישמתשמוםיאדוהיוםילארשילערבדלםירקוחםילצעתמםיתעל .ונידיבשירוטסיההעדילרשקולןיאשרבד
.לארשיינבלשםמשלתיתוכלמםדקההפוקתבםיתשילפוםירצמיפביאנגםשאלאוניאש"םירבע"יטסינורכנאה
הלישינהכתרוסמל,והימרירפסו,(םיטסימונורטואדה)תירוטמרופרההיפרגוירוטסיההיכרוע,םירבדרפסירבחמןיבהקיזה
לארשישירחאברןמזהדוהיתכלממבםייחהלעתילארשיההיצנגילטניאהלשהתעפשהךשמהלהחכוהאיהםירפאזוחמלו
.המדאהינפלעמהמלענשורושאלהלוכהתלגוהלארשיתייסולכואשושוריפןיאתואמצעהדוביא .התואמצעתאהדביא
ילבחשדע,ברןמזךשמבהדוהיבשחרתמהלעעיפשהלוכישמהםהווקספאלםיינידמהוםיילכלכה,םייתוברתההיתונורתי
ךכידכדעהיצזילארשילשךילהתהרבעהדוהיתכלממ ,רבדלשותימאל .תיאנומשחההנידמהמקלחלוכפהוזהכלממ
.השנמימימלחההדוהילתפדרנהלימלםיברםייארקמםיטסקטבךפהלארשיםשהש

?לאןיבלוניבלדבההוהמ?יפרגואגהואצומהיההמ?הוהיהיהימ.7
אוהש,ידשלֵאואןוילעלֵא,"לֵא"םשברתויקיתו,רחאלֵאימשהברעמבוןענכבולםדק.היסאתמדקבשדחלֵאאוההוהי
תוכלממלץוחמואצומ .לֵאלשונבאוה ,לעבומכ ,הוהי .םילארשיהלשוםינענכהלשינוטכוטואהןואתנפבםילֵאהיבא
התלדהמםייוולהםעדחירוזאלעיגהאוה.ברעיאהיצחןופצבםודאבשריעשמאבאוהתילארשיההעדותב.הדוהיולארשי
,לא-תיבבבקעילהלגתה"לֵא" .םייתדגאההמואהתובאלתופוכתולגתהלֵאוהוהי.ןענכלוןיידמלדעיניסןופצמוסולינהלש
לעםיפוכתוירפמיאהיטילששםיזוחהתמגודומעםעתותירבתרכאוה.יניסבוןיידמבהשמלוברוחבוהילאלהלגתההוהי
וינמאנ.יניסרבדמבהשמלהרותהתאולארשילשהנושארההתריבםכשבומעלםיטפשמוםיקוחןתנאוה.םהלשםילסווה
איצוהאוה9-ההאמהףוסתארקל.השמינמאנ,הלישינהכםילארשיןיבלןורהאתלשושיאצאצםיאדוהיםינהוכןיבוקלחנ
ללכעירפהאלתוכלממהיתשיבשותל.ןענכבםילארשיהוינבובקעייאצאצםעםתואשיגפהוםירצממםידוונהםירבעהתא
תיטרקניסתודכלתהורציוםידחאםילֵאלשםהיתונוכתתאודחיאםהםדקומבלשב.הוהילשודצלםיפסונםילֵאלשםמויק
לשםבולישיבגלךכאל,תודגנתהאללהרבעהוהיללֵאןיבתודכלתהה.םהיניבהנחבהאללטעמכוידחילעבוהוהי,לֵאןיב
םיבתכבשהדבועההעירפהאלםינושהארקמהיכרועל .םידחאםיאיבנלשםתודגנתהבלקתנש ,תחאתומדבלעבוהוהי
.הלאםילארכזקוחמלוסינאלוילילאברםלועברבודמםתושרלודמעש

?םילשוריבשדקמבולשלספהיהםאה?הוהילשוהארמהיההמ.8
םיטילבתבוםילספבםיגצוימהתולאוםילֵאללכשקהבומיטסיאתילופןחלופםייקתההדוהיולארשיבהכולמהתפוקתלכב
ןיטולחלקוחמלזעהאלאוהןפשלשתינוקינאהותשיגתורמל.רוזאהימעראשכ,יחהמתונברוקוחמוצהמתוחנמושיגהםהל
לאםינפ ,םהיניעומב ,הוהיתאוארםהשםידיעמםעיטושפוםייתדגאםירוביג ,םיאיבנםגםהבםיקסופיתלבםירוכזיא
,םיבורכדצלורדהבהוהיינפבתוזחלידכםילשורילדחוימבאבםעהלכםהבםייגיגחםיעוריאםירכזומןכומכ .םינפ
םיטילבת ,םילספשדקמהךותבוארהלאלכשהדבועבאלאהלאםיחוסינןיבהלתורשפאןיא .םיפסונןחלופילכוםיפרש
םהילספםגתונושתופוקתבו,הרשאלשהילספםגובצנםדצלושדקמהךותבונכשהוהיילספ.הוהיתאםיגציימהםירויאו
שיגהלותווחתשהלםעהאבהלאםילספינפב .דועוזומתלש ,ןמחלש ,שפש/שמשלֵאהלשםימשהתכלמלש ,לעבלש
תאואיצוהודובכלומייקשתוכולהתךלהמב.הוהיתאללהלידכםירומזמורשםייגיגחהםיסקטב.רוזאהתויוברתבכתוחנמ
םיאלמםירצממוהיסאתמדקמםיקיתעהםיטסקטה .םינגנותולהקמיווילבעובקהונכשמלותואוריזחהוושדקממולסיפ
םירויצוםיטילבת ,םילספהיגולואכראההפשח 19-ההאמהתישארמלחה .םהישעמוםהיתונוכתרואיתוםילֵאירוכזיא
תויגולואכראתוילגתוארקמהירפס ?הזםוחתבויהתונושהדוהיולארשיתוכלממםאה .םינושםיגוסמםילֵאםיראתמה
ןסחיבםגוילאוטיר-ינחלופהםוחתבןתביבסמילרגטניאקלחויהתוכלממהיתשלשןהיתויוברתשהנקסמהתאתוקזחמ
ארקמבםיברםירוכזיא ,הדוהיבהוהיתאםיגציימשםיילטנמונומםילספואצמנאלהתעדעשתורמל .םילֵאהתויומדל
םישדקמהראשמהברהבהנושהיהאלםילשוריבהוהישדקמלשונכותשקפסתוריתומןניאתוקיתעתוירבעתובותכבו
.רוזאהתוכלממב

?יטסיאתילופואיטסיאתונומהיההוהיןחלופםאה.9
םזיטרקניסל,דחאלֵאלשןחלופלםזיאתילופןיבםיענםה.תיארקמההירפסבםינווגמםיטקפסאיאדוהיהוילארשיהןחלופל
דע,ולשמלֵאונשיםעלכלרשאכ,םילֵאהןיבןויוושךרד,םיברםילֵאלשןחלופמתורחאםילימב.ילסרבינואלאבהנומאלו
בצמההנתשהאלתואיצמבשתורמל.םלוכמרתויבוטלארשילשלֵאהךא,םירחאםילֵאלשםמויקתללושהניאשהסיפתל
"דחאהוהי"ןחלופ :השדחהיגולואתואיצמהתיטסימונורטואדההיירפסהיכרועוםירבדרפסירבחמ ,תיסרפההפוקתב
לכלשתסרוגהכולמההפוקתבארקמבתחוורההדמעה.םילשורילץוחמהוהיינחלופלשםמויקתללושש,דבלבםילשוריב
םילֵארחאתכללאלהוהיםעתאםיריהזמהירבחמ.םירחאםילֵאלשםתוליעילוםמויקלתשחכתמהניאוולשמלֵאונשיםע
ואותונוילעבונימאהדימתאלםילארשיהשהחיכומתוברתוסרגבהעיפומשוזהרהזא.םנחלופתאםייקלאלרמולכ,םירחא
תוקתונמויהאלתוכלממהיתש .תידיימהםתביבסילאלרקיעב ,םירחאםילאלתונפלםיתעלופידעהוהוהילשותוליעיב
תוהולאהירואיתשהדבועהמםלעתהלהשק ,ךא .ןתואבבוסהםלועהתוברתמילרגטניאקלחויהןהותיעבטהןתביבסמ
םיברםילֵאלשםתוחכונםיריכזמהםירואיתה,הזתמועל.תקולחמלםינותנםגוםירידנםהתיטסיאתונומהסיפתלםיברקתמה
הוהילספלשוהארמתאראתלםיטעממ,ונילאועיגהשיפכארקמהירפס,םינבומםימעטמ.רתויבםיצופנתוכלממהיתשב
.םיפרשהוםיבורכההארמרקיעב,ותביבסרואיתבוברהךא,שדקמהתיבב
םיינשמםילֵארמולכkuribu"ובירוכ"ידכאהםשהמאב"בורכ"חנומה.םימעפ100-כארקמהירפסבםירכזומםיבורכה
לוכישב"ברכ"הלימהאלאהניא"כרב"הלימהשןכתיי.ךרבלותועמשמkarabuידכאהלעופה.ישארהלֵאהלעםיניגמה
טקייבואלעםיככוסשףנכתויחםה .תילוסיפהותביבסמקלחכוהוהילרשקהבדימתארקמבםיעיפומםיבורכה .תויתוא
,ןופירגואףנוכמרושלשהארמהיה "ובירוכ"לרושאב .רשנואהירא ,רוש :היחוקלחוםדאוקלחידיריהםפוגוילוסיפ
ידצבםירמושםהינש ,(ול ,זאםיכלמ) "תוֹיCֲאםיִבוּרְּכ"תמגוד ,ףנוכמהיראתומדבבורכאוהשshedu "ודש"ותמועל

יניעבלֵאהלשותוימשגתאןייצלםיאב"םינפלאםינפ"הוהיתאתוארלםייוטיבה.סרפבולבבב,רושאבםישדקמלהסינכה
םייקלידכיתוזחטקייבואלםיקוקזויהוטשפומרוצייכתוהולאהתאןיימדלהשקתמםעה,םויהומכ,םימיםתואב.ילארשיה
םירבחמה,לאהלשולסיפבתוזחלידכיזכרמשדקמלעיגהלתורשפאהתייההכלממהיבחרבםדאלכלאלשןוויכ.ונחלופתא
לכבוםוקמלכבדחאלכלרשפאתהאלשרבד,םינפלאםינפהוהיתאתוארללשהנוכתהתאתויזכרמתויומדלקרוסחיי
םידחאםיגיהנמךא,תומילֵאהלשוינפתאהארישימשהבשחמחותיפלהמרגלֵאהלשוחוכבתיגאמההאריהינשדצמ.ןמז
.הוהיינפתאוארשתורמלםייחבראשיהלתאזלכבוחילצה

?גוזתבהוהילהתיהםאה.10

תארקנאיהרושאב .ישארלאלשוגוזתבכדימתהעיפומאיהוהיסאתמדקלשןואתנפבתובושחהתולֵאהמאיההרשא
לשוגוזתבאיהותרתשעתארקנאיהםינודיצהלצא.לֵאלשוגוזתבכו,םילֵאהםא,"תר'תא"כהעיפומאיהתירגואב.רתשיא
.ותרישאהלםיארוקםיתיחה.לעב

"ותרשאוןורמושהוהי" תבותכהלעמרויצה
האמהמ,ןוזמןוסחאלםידכיבגלעםגוםוכלאתבר'חבודור'געתליתנוכבולגתהשתובותכהתוללקבותוכרבבתרכזומאיה
דור'געתליתנוכבםיסוטיפהדחאיבגלע.היגתפולעבכםילֵאדצל"תרשאלשדוק" :הדוהילובגב(הנקמלת)ןורקעב,7-ה
םיאצוישםינצינוםילעתחרפתםעםיפנעהעבראלעבןנגוסמץעלשרויאהיתחתמו "ותרשאוהוהי"תבותכההעיפומ
תוארלרשפא.ךנעתןכבשלסופמהץעלהמודרויאה.ץעהלעתוספטמואתונעשנהםיינרקתולעבתויחוידיצינשמו,עזגהמ
תעבשתרונמלשהתיינבלהארשההתא ,יזכרמףנעודצלוכמםיירטמיסםיפנעהשישלעב ,ץעהלשתננגוסמהותרוצב
תלאכהרשאתאלמסמהןנגוסמהץעהביטומ .סוטיטרעשבתלסופמאיהשיפכותומשרפסבתראותמאיהשיפכםינקה
םינקהעבשתלעבהרונמכיטמכסןפואברייוצץעהםששיכלמסרחדכלערתיהןיב,ץראבםיברתומוקמבאצמנןויריפה
הרשאהלשתננגוסמההתרוצהכפהםאה?שדקמבשהרונמהלשתיגולואתההתועמשמוזםאה.הידיצינשמםילעיינשםע
?תיסרפההפוקתבשדקמבהוהילספלףילחת

?הכולמהתפוקתבםזיאתונומהיהךתעדלםאה.11
הוהי)םירחאתומוקמבהוהילשונחלופתלילשךות ,"דחאהוהי"לידעלבריכבדמעמןתינםירבדרפסלשהיגולואתב
ףידעהרוטמרופרהרבחמה,וזהיגולואתבידשלֵאלואןוילעלֵאלתוסחייתהללכןיא,ןכומכ.(אמגודלןמיתהוהיואןורמוש
הדכלתהןכל .םיברםימעלשןואתנפהשארכרכומהיתרקויהכלֵאלשודמעמבעוגפלהשקהיהשרורב .םהמםלעתהל
וא,ןחלופהמןוילעלֵאתאהרידה"דחאהוהי"לשהמרופרהשרמולרשפאהמתדימב.לֵאלשויתונוכתבהוהילשותומד
תאללכשןוילעלֵאלשןואתנפהתאהללשהמרופרה."דחאהוהי"לםתואהקינעהוויתונוכתתאהלטנךא,ונממהמלעתה
רבד"דחאהוהי"קרשדחהןחלופבריתוהוםהיתומבינהוכו(םימשהתכלמ)תרותשע,םיימשהאבצ,שמש,תנע,לעב,הרשא
םירקוחוטנשיפכ ,דחאלאבהנומאלשתיעטומהשוחתהרצונךכ .םזיאתונומכ ,םימודםירקמבכ ,םידחאיניעבשרפתהש
ימואלהלֵאהוניאש,ילאסרבינוא,טשפומלֵאיוצמושארביטסיאתונומהןויערה.דיאנובנוןתאנחאלשםנחלופיבגלבושחל
לשהתומצעתהותימורההירפמיאבםדהתונברוקןחלופתקספהירחאקרחתפתהללחה,ולוכםוקיהלשאלאלארשילש
.לבבבוהקיאנריקב,םירצמבתיאדוהיההרוזפה

?ךתנווכהמל?םידוהיונייהאלינשהתיבהןברוחדעשןעוטהתא.12
אטבתמהיגולואתהרבשמהולבבידיבשדקמהןברוחשקפסןיא .תודהיהלשהתדלוהתאהימחנוארזעימיבםיאורםיבר
לכשונעטשלבבילוגתוחפשמלשםהיבתכלדוגינבךא.הבושחהנפמתדוקנםיווהמתיתוכלמרתבהתירוטמרופרהתורפסב
םצראבורתונםיאדוהיהבור,(אכ,הכבםיכלמ) "וֹתָמLַאלַעֵמהJוּהIילֶגּFיEו"הדוהיבשיארתונאלשוםצראמולגוהםיאדוהיה
ידיבראותש "ןויצתביש"יורקשהמםגדבלבוזאל .היידבאלאוניאהקירהץראהלשסותימהוסרפולבבןוטלשתחת
תווחפלשהתייסולכוא,םילוגהלשםבושלעהלאםירפסבםירואיתהתורמל.תואיצמבךמתסהלהמלעולןיאהימחנוארזע
תושירדהםג.רבעשללארשיתכלממבשםירוזאלםיבשותתדידנבקע"ןויצתביש"יורקשהמימיבלדלדיהלהכישמהדוהי
.לעופלואציםעפ-יאםאברקפס,הלאםילוגיאצאצינשומזישתבורעתיאושינרוסיאוןהידליותוירכונהםישנהתאשרגל
,תורתליגמ :"שדוקערז"תרותלםידגונמםייגולואדיאםימרזלעםידיעמינמיחאהןוטלשהימיבורבוחשםיטסקטרפסמ
.םימיהירבדרפסלשתוינלדביטנאהויתומגמםגוםירצמבףסוילשהלודגלותיילעלעהלבונה
ילארשיהןחלופהבלשמ,תוחתפתהבםידחאםיבלשבןיחבהלרשפא?םויהונלתרכומאיהשיפכתודהיההחמצךכםאיתמ
לשתירוטמרופרההכירעהוםירבדרפסלשורוביחאיההנושארהנפמתדוקנ.תינרדומהתודהיהתחימצלדעהכולמהימילש
קלחלששגפמה.םילבבהידיבימלשוריהשדקמהןברוחאיההיינשהנפמתדוקנ.הריפסהינפל622תנשמלחהארקמהירפס
רציוהנחלופוהתורפס,תילארשיהתוברתהתאשדחמובציעהנחלופוהירפמיאהתוברתםעלבבלהתלגוהשהיצנגילטניאהמ
ירחאשחרתהתותדלשהרבחלםודקהילילאברהםלועהןיבץיחהביצהשתערכמההנפמהתדוקנךא.האירבהירופיסתא
הצופתהלשהדסוויהםע,ןכלםדוקהמןמזלחההזךילהת.תונברוקבירקהלתרשפאהרדעהוםיאמורהידיבשדקמהןברוח
ןברוקבירקהלתוקוחרםיתעלקרעיגהלהלכיוזהייסולכוא.הריפסהינפל3-ההאמהמהקיאנריקבוהירדנסכלאבתיאדוהיה
ךופהלםינלהםינאגפלרשפיאשבצמהנושארלרציינריקבוהירדנסכלאבםינווילםיאדוהיןיבשגפמהשןייצלשי.םילשוריב
.םיאדוהיהלשתורוסמהוםיגהנמהתאםיצמאמםהשיאנתב,ינתאהםאצומתניחבמםיאדוהיםניאםהשףאלעםידוהיל
לשונומראתאובירחהשםיאמורהידילעםנוצרמאלשםיאדוהיהלעהפכנתונברוקהןחלופןדיעםויסרבדלשותימאל
ןפשלשהמרופרבורוקמשיתוכלמרתבהיאדוהיהןחלופהמרבעמהתאןיפיקעברצי"עשרה"סוטיטהינוריאההברמל.הוהי
ץוחמףאוםילשורילץוחמםג,םוקמלכבעצבתהלהלוכישהליפתודומיללעתססובמ,םדןברוקאלל,השדחהתידוהיהתדל
םיקוספתללוכוןברוקהרכזתאהבוחבתנמוטןיידערוביצבתעצבתמהתיגרותילההליפתה ,תאזםעדחי .לארשיץראל
םגותודהיבםגתומלבריסולשילאוטירהטקאה,רבעהתלחנלךפהןברוקהשףא.תונברוקהיקוחבםינדשהנשמהוארקמהמ
בקעתונברוקהןחלופתקספהירחאםג.שדקמהיגהנמלרכזכ"החנמ"תארקנברעלרחשהןיבשהיינשההליפתה.תורצנב
שדקמהוליאכתוחנמותונברוקתשגהיקוחבקוסעלוכישמה(תוחנמתכסמ,םישדוקרדס)דומלתהוהנשמה,שדקמהןברוח
המדלוהבלחלתינעתןמזבםדאלשופוגבםירתונשםדהובלחהתאהוושמתוכרבתכסמ.רבדהנתשהאלשוםייקןיידעהיה
ךישמהתורודהךשמבידוהיהיביטקלוקהןורכיזהןכומכ.(אע,זיתוכרב,ילבבדומלת)חבזמהיבגלעמתפרשנההמהבלש
תאשדחמהנבישחישמהלשואובםעםייקתהלבושישילאדיאבהזרותןימובםייקתהשהמלכבוימלשוריהשדקמבתוארל
.תיבהרהבשדקמהתיב
םאהתדמםייתניבהדרפנשתורצנה :תושדחתותדיתשתינמז-ובוחמצםישדקמבםדהתונברוקתשגהלוטיבמהאצותכ
,םהיבתכשןוויכ,יניטל-ינוויהםלועהתאתודהיההשבכושיידיסחתועצמאבשרמולףארשפא.תינבר-תישורפהתודהיהו
תישרדמתורפסו "םירשפ"תמגוד ,יארקמהטסקטהלשםישרדמאלאםניא ,הל "םיינוציח"םירפסוהשדחהתירבהירפס
.םילשוריושדקמה:רדגומםוקממדרפניתלבקלחהתייהאלהשדחהתידוהיהתדה.הדוהירבדמתוליגמבהתלגתהשהפינע
ןפואבלֵאלללפתהלידכהקיפסמםירבג10לשהצובק.םינהוכלשךוויתאללםוקמלכבםייקתהלםילוכידומילהוהליפתה
ילואוהברחהםילשוריוריעתאםגדביאאוה.ומשתאםשאוהובשםוקמהתא,ונכשמתא,ולכיהתאהוהידביאךכ.ירוביצ
חרכהבהכפהתידוהיהתדה ,רתויםימייקאלושדקמוולסיפ ,לאהםא .םיברםירגוחפתסהוילאלארשיומעתאףא

רמוההוהילספ,רומאכ.םיתסיאתאלטעמכםינאגפהינורחאיניעבםידוהיהתאהכפהםילֵאילספרדעה.תינחורותטשפומל
ףוטעההרותהרפסתאהכפהתידוהיהתדההמתדימב .הרונמבתיסרפההפוקתבוהוהיתירבןוראבארקמהיכרועידיב
הוהילספלףילחתכשדוקהןוראב

?תילסרבינואותיטסיאתונומ,תטשפומלתוהולאההכפהיתמ.13
וגיצנלואלֵאלןברקכןשיגהלידכתויחטוחשלובוקיספהשםלועבעירכמהךפהמהשחרתההריפסל6-ההאמהתישארב
ססבתהםהילעםישדקמהלשהמילאהםתברחהלהמרגתיטנזיב-תיאמורההירפמיאבתורצנהלשהנוחצנ.רסיקהתומדאילע
רפסלןכמרחאלותוליגמבבותכהטסקטל,הליפתיתבלםמוקמתאוניפוומלענחבזמהלעשםדהוהיחה.םירסיקהלשםוחוכ
ידילעןברקהתשגהלףילחתועיצהוטרפבוקסע "רפסהתותד" ,ורקיעביחרזאןינעהיהיתכלממהןחלופהםא .ךורכ
לעםידקפומויהש,שדקמהינהוכלהסחייתהשתישורפהתודהיההחמצךכ.יארקמהטסקטהלעתססובמהרוביצבהליפתה
לביקלבבלץוחמידוהיהםלועהרשאכתינברהתודהילןמזהםעהכפהתישורפהתכה .בייואלאכ ,םתביתכהוםירפסה
.הריפסל9-ההאמהינפלאל,דומלתהתאהגרדהב
םזיאתונומהשיפכ,יטסיאתילופךכלכהיהאלתוינאגפתוארקנהתורבחהלשםזיאתילופהשןועטלרשפארבדלשומוכיסב
?ותרשאוהוהימינכפהמןפואבףידעודבלהוהילשומויקהמבלואשלףארשפא.םירחאםילֵאלשםמויקללשאלארקמב
?ולשמלֵאונשיםעלכלשבצמלעףידעהמצעלתסכנמתדלכשדיחילֵאםאהוא
ותצפהותפצבוראקףסויידיב"ךורעןחלושה"רוביחתוכזב16-ההאמבקרהנורחאהיצזינונקלהתכזתינרדומהתודהיה
,ונמזלתויטנוולרןניאשתווצמםגוללכובשתווצמהג"ירתשם"במרהלש "הרותהנשמ"לדוגינב .ידוהיהםלועבסופדב
תורושקהתווצמהמקלחםג .הרהטוהאמוטינידללוכתונברוקלתורושקהתוכלההלכהנושארלואצוה "ךורעןחלוש"ב
.תוכלהקוספלםיאבשלארשיינברלכםיכמתסמוילערוביחהוהז,16-ההאמהמלחה.רפסבתועיפומןניאלארשיץראל
ךא,וחנזויםיקסופהודומלתה,הנשמהדומילשששחהיה,זנכשאללוכ,תוידוהיהתוליהקהברקברפסהלשותצופתרואל
ןחלופתאךישממהןחלופלתודהיהתאךפוהךורעןחלושהלשיתכלההודמעמ .המצעתהוהכלהותעפשהתאזתורמל
תודהיהוזהניחבמ .םיוויצםייקלותושעלאלאןימאהלםישרדנםניאדהייתמהוידוהיה .שדקמאללךאםינהוכהתלוכסא
.היבתכוהיגיהנמתוכזבהייסולכואהראשמתלדבנהתינתאהצובקאלאהרדגההלשירצונההנבומבתדהניא

,גנילסרתאצוהבהקפהיבלשבוישכעאצמנשרפסמקרפאיהדודתיבתלשושתופיצרלעךתאצרהשהניבמינא.14
?רואתוארלרפסהרומאיתמ?ןכאלה.‘הוהיתודלותרוציק'
םהיתודמעלעתוברונתואדמלמוחונעיפשרפסברצקקרפלעתססבתמדודתיבתלשושלשהתויחצנתימרתלעיתאצרה
דארוספורפ.ומסרפלהטלחההינפלהקידביבלשרפסמרבערפסה.םהיניבםיסומלופהלעוארקמהירבחמלשתויטילופה
קחציר"דהאצוההךרוע .םירוטקלכושמיש ,ארקמהםוחתבםלוכאל ,םירוספורפהשולש .םוסרפהלעץילמהןייטשנירג
תאםיארוקארקמהםוחתבםיפסונםיחמומינשהזבלשב.םינוקיתותופסותלעץילמהוהנושארההסרגהתאארקינימינב
תויונחבומוקמתאאצמיםישדוחרפסמךותותוהגהותינושלהכירערובעירפסההזבלשםותב.תורעהםיריעמוהטויטה
.םירפסה

:‘...תודלותרוציקםשב,םימסרופמרכמיברםקלח,םירפסתונכלתרוסמהחורבאוהרפסהםש.15
תודלותרוציקולםדקש,(2011)יררהחנלבוילשתושונאהתודלותרוציק,(1992)גניקוהןביטסלשןמזהתודלותרוציק
לוכהתודלותרוציק,(1981)םאייהןיבורוקוזדיווידלשתומחלמהתודלותרוציק,(1941)רקווןודרוגקירטפלשתושונאה
:םיהולא ,סליימק'גלשורפסמךרפסהנושהמב .‘הוהיתודלותרוציק‘בתרחבהתא .הברהדועו (2006)רבליוןקלש
?(1994)היפרגויב
וחסוניפלעקררמולכ ,תינורכניסהאירקיארקמהטסקטהתאארוקאוהךא ,תנייוצמהדובעהשעקפסאללסליימק'ג
יפלעםגטסקטבקלחלכןחובירקחמ.םיברתורודךשמבולשהכירעהוהביתכהתובכשתאןובשחבתחקלילבמ,ןורחאה
תאףשוחרקיעבוובשתוריתסהתא ,וירבחמתונווכתא ,טסקטבתויוברעתההתאןובשחבתחקולשתינורכאידההטישה
הרופהםמלועתאראשהןיבונלהלגמוזהטיש.היינשהתאתחאתודגונהתונושהתורוסמהירבחמןיבםיידמתהםיסומלופה
.םלועהינפתאהניששיתורפסרצואונלוליחנהשםינמחולםילאוטקלטניאםיגוחלש

.העודיהניאשרופמהםשהלשהיגההךרדירה?ךרפסםשתאתוגהלשידציכ,בגאךרד.16

ןכלו,המלשהלימבומכ,oתעונתבתיפוסה'ההתאוגהשהארנכיתכרעהל.yahwe"הוהי"םשהתאתוגהללבוקמרקחמב
.yaho-לץווכתמשyahwo

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin