La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

רציפותה של שושלת בית דוד

De
8 pages
מראיינת ד"ר לאה מזור
ד"ר יגאל בן-נון, הוא חוקר מקרא מן הסורבון בפריס, המתמחה בהיסטוריוגרפיה של האסופה המקראית ובתולדות הפולחן בתקופת המלוכה. הוא מגלה עניין מיוחד בזיקות ובמתח שבין הטקסט המקראי והממצאים האיקונוגרפיים מהאזור.
הוא בעל שני תארי דוקטור. עבודת הדוקטור הראשונה שלו היתה בתחום ההסטוריה המודרנית (על היחסים החשאיים בין ישראל למרוקו) והשניה בתחום ההיסטוריה העתיקה (תולדות הממלכה הצפונית, ממלכת ישראל, שהיתה החזקה מבין שתי ממלכות הקדם המקראיות). ד“ר בן-נון הוא חוקר פורה ביותר ורשימת פירסומיו ארוכה ועשירה בתכניה.
Voir plus Voir moins

ולסיפוהוהילעודודתיבתלשושתופיצרלשתימרתהלע

.ןונ-ןבלאגיר"דתאתנייארמ,תירבעההטיסרבינואה,רוזמהאלר"ד

ןחלופהתודלותבותיארקמההפוסאהלשהיפרגוירוטסיהבהחמתמה,סירפבןוברוסהןמארקמרקוחאוה,ןונ-ןבלאגיר"ד
.רוזאהמםייפרגונוקיאהםיאצממהויארקמהטסקטהןיבשחתמבותוקיזבדחוימןיינעהלגמאוה.הכולמהתפוקתב

ןונ-ןבלאגיר"ד
ןיבםייאשחהםיסחיהלע:תינרדומההירוטסההםוחתבהתיהולשהנושארהרוטקודהתדובע.רוטקודיראתינשלעבאוה
יתשןיבמהקזחההתיהש ,לארשיתכלממ ,תינופצההכלממהתודלות :הקיתעההירוטסיההםוחתבהינשהווקורמללארשי
.הינכתבהרישעוהכוראוימוסריפתמישרורתויבהרופרקוחאוהןונ-ןבר“ד.תויארקמהםדקהתוכלממ

לשתימרתהתרשקותמהךתאצרהלעוללכבםייארקמהךירקחמלעךתואןייארלהחמשינא.ךלםולש,ןונ-ןבלאגיר“ד
.טרפב‘דודתיבתלשושתופיצר
?עודמ.דודתיבתלשושלשהתופיצרבקפסליטמהתא.1
תנשבןורמוששוביכדע928תנשבטבנןבםעבוריימימהנש206-כוכלמשתולשושיובירידילעתנייפואמלארשיתכלממ
םילשורישוביכדע10-ההאמהמ,הנש342-כהכשמנש,הדוהיתכלממבהעיתפמתיתלשושתוביצילםידעונאהתמועל.722
ואצמםעטהמ ,לכלתנבומהתייהוזתיתלשושתופיצרםא .םודקהםלועברתויברידנרבד ,586תנשבםילבבהידיב
םנמא ."םלועדע"טולשתוזתלשוששהחטבההלעהדמתהברוזחל (םיטסימונורטואדה)םירוטמרופרהםיפרגוירוטסיהה
.אלללכוללכ.תיתלשושהתופיצרהתאוללשאללבאהיינתהופיסוהןברוחהירחא

יבגלהיינתהילבואםע,תיתלשושתופיצרהמייקתהששיגדהלוכישמהםיליהתבםירחואמםירומזמבוםימיהירבדבוליפא
.המויקלהחטבהה
ןבםולש,הירכז,םרוי,ירמז,הלא,בדנ:םיכלמ9הבוחצרנשהלגמלארשייכלמתמישרלעטבמ.תוהימתתררועמוזהרזח
ראשבכתפלחתמתלשושהשרבדהיעבטהזגוסמחצרישעמירחא .הלאןבעשוהווהילמרןבחקפ ,ידגןבםחנמ ,שבי
םיכלמהמץוח ,תושדחתולשושומיקההיחקפוטפשוהיןבאוהי ,ירמע ,היחאןבהשעב :היהךכןכאוהפוקתהתוכלממ
.(עשוהווהילמרןבחקפ,ידגןבםחנמ,שביןבםולש,ירמז)תלשושםיקהלוקיפסהשינפלםהףאוחצרנש
:(586-931)רתויברןמזהמייקתההדוהישתורמללארשיתכלממברשאמתוחפ,יעבטאלתוומותמשםיכלמויההדוהיבםג
תיבוהיקדצתאןתנלבבךלמשרמאנ 11בנ ‘ריב .והיקדצםגשןכתייווהישאי ,ןומא ,היצמא ,שאוהי ,הילתע ,היזחא

ולעפךכירה.םהבדרמשךלמהיהאוהשללגבםייחבוריאשהלולכיאלםילבבהשענכושמינאו,ותומםוידע‘תודוקפה
.םיסרפהוםילבבה,םירושאה
תומירחאהדוהיבהכלמתילארשיההילתע.תלשושההפלחתהאלםלועמהלאתוחיצרירחא,לארשיבבצמלדוגינב,הדוהיב
תובקעבאלותיממעתוממוקתהירחאיאדוולבורק,חצרנםהיבאשתורמלוכלמהירזעוהיצמא,שאוהי;המחלמבוהיזחאהנב
חצרוךלמבסאמשםעהשןכתייךיא.תיתלשושתופיצרלרשאבתוהימתהתאקזחמהזםירבדבצמ.םהייחבםידיחיתושגנתה
?ויתחתונבתאתונמלגאודותוא

?ימתאללושךילוהלןאכהצרימ?‘תימרתהשקההלימבשמתשהלתרחבעודמ.2
האורינא,הליחתהנווכךותמהדיפקבןנכותשוהשמבאלא,ןזואלהפמתרבועשהדגאלשןבומב,סותימברבודמאלשןוויכמ
םיצמאמהשעםגאוה .והישאיליתוכלמסוחייקינעהלותרטמשהיימרהשעמ (ימירבדה)רוטמרופרהךרועהלשוישעמב
."םלועדע"תיחצנראשתדודתיבתלשוששךכלעתיביססבואהרזחידילעראשהןיב.תימרתהתאריתסהלידכםירכינ
.ותפוקתלומדקשתולשושהיפוליחלכתאהווסיהאוהדודךלמהןיבלוהישאיןיבהקיזרוצילהרטמב

?המלשודודימיבתדחואמהכלממהמייקתהםאה.3
רשפאמםייטנוולרהםיקרפבינורכניסטבמ .יארקמהטסקטהךותביתכרעהליוצמ "תדחואמההכלממה"לשהמויקןפוצ
האירבהירופיסתמגוד ,םיסינוםילֵאםעתויגולותימואתודגאלשוניאםתביתכןונגס .תיתורפסהםתגוסתארידגהל
רצחהיככת ,המלשודודלשםתכלמהרואית .תובאהירופיסחסונםעירופיסםהןיא .תומשבםירצמתאיציותישארבב
ידכתויומדלשהמישרמתומכםהבלולכלודיפקה.םיקיודמוםייטסילארםיטרפלשברעפשבםינייטצמםהיתובהאוםהלש
רבחמהשקפסםירתומםניא(באהםשויטרפםש)תויומדהלכלשםיברהתומשה.רתויביטסילארהארמםירופיסלתוושל
.לארשיבותשלפב,הדוהיבםייטנוולרהםייפרגואגהתומוקמהלשינדפקןויציבגלםגךכ.םיברהםיעוריאברתויבןכדועמ
תעידילועיגהאלםהשהנקסמלונתואהליבומהמלשודודלשםתוכלמימילעםירופיסהלשתיתורפסהםתגוסתעיבק
םיעוריא.תושבתשמתודבועהוםיטרפהללכךרדבםיחכשנוזתיתורפסהגוסב.רודלרודמהרבעשהפ-לעבתרוסמכרבחמה
הנוכמההגוסוז.המצעינפבתיתורפסהגוסתקזחבםהו,בטיהונלםיעודיבותכדועיתאללתיממעתרוסמכרבחמלםיעיגמה
ירופיסרוזחמ ,המגודל .ץומא-ןבוהיעשיויתשרומההכימ ,עשוה ,סומעכבתכהיאיבנירפסלהמדקש ,"םיאיבנירופיס"
דעומןיברבעברןמזשןויכמ.םיטרפבקוידרסוחבוםישנאותומוקמתומשטועימבןייטצמ9-ההאמהףוסמעשילאווהילא
אל.וירופיסירוביגםראולארשייכלמלשםמשתאוליפאעדוירבחמהןיא,םהבםיראותמהםיעוריאהןיבלבתכבםתאלעה
הייאר-דעידי-לעובתכנםהשהשוחתלבקמםתואארוקה.ריבכמלםיטרפםיעפושה"תדחואמההכלממה"ירופיסםיארנךכ
.ןושאררוקממםהילעחוודללגוסמךכמהאצותכו,קלחםהבלטנ,םיעוריאהתאיחש
היה10-ההאמבםאה:הלאשהתררועתמ,םהיתורוקתאקייודמבומשרהלאםיכלמלשםהיתורצחבויחשםירפוסשחיננםא
ארקמבאל,ערוחאןהלןיאשתובכרומהכתויפרגוירוטסיהתוריציחימצהלהיהלוכישהדימבץופנהדוהיבבתכבשומישה
האמלדע.ךכמהקוחרתואיצמהשחיכויתויפרגיפאהתוילגתהלעינורכאידטבמ?רוזאבוטלששתולודגהתוירפמיאבאלםגו
לעםינמיסואתומשןויצקרללכאצמנשטעמה.תוטרופמתוילהנמתובותכאלףאותויתורפסתובותכןענכבואצמנאל9-ה
אפייקלת ,הטרצתבזיעתבותכ ,יניסבםדא'חלאטיבארצתבותכןהיניב ,תורצרצקתובותכרפסמוםינודיכוםיצחישאר
.הפוקתהתואמאוהףא,רצקרישלשהנבמבבותכה,רזגחול.תיז-לתבותיתשלפהרזגבולגתהשתיב-ףלאתומישרו,(בוג)
-בחריפרגוירוטסיהרוביחתביתכידכדעוידחתופמהיההמלשודודימיברצחהירפוסלשעדיהשהחנהכלבקנםאףא
ויהאלםהישרויימיבשרשפאךיא ?םהירחאואבשםיכלמהלכימיבהזעדיעיתפמבםלענדציכהלאשהתלאשנ ,ףקיה
915–933)םעבחרו (ס"הנפל 910–931)םעבריםיכלמהלעםיטרופמםיירוטסיהםיטרפונלרוסמלםילגוסמםירפוסה
ונלרוסמלולכיאלהפוקתהירפוסשןכתייךיא?הפ-לעבשתורוסמלעךמתסהבםיאיבנלעהדגאירופיסקראלא,(ס"הנפל
האמהירפוסשןכתייךיא?םיתשלפבדודתומחלמלעונלרסמנשעדימהתמגודכ,םירצמךלמקשישעסמלעיתועמשמעדימ
רקרקברק?באחאוירמועכםילודגםיכלמלשםהיתומחלמוםהילעפמלעתודדובתורושאלאבותכלםילגוסמויהאל9-ה
באחאבושחקלחלטנובורושאדגנקשמדםראךלמדדהןבלשותושארבתונידמ11לשהיצילאוקובהפתתשהש(853)
יטמרדעוריאםושלעונלעודיאלםג.םיכלמרפסבללכרכזומוניאילגרםיפלאתרשעותובכרמ2000שארבילארשיה
שאויןבםעבריימיב,לארשיתכלממלשהפוסבםג.הלהמדקשהאמהתמועל9-ההאמבהביתכהעדידוביאקידצישרוזאב
.תיפרגוירוטסיההביתכלברקתתשחווידתמרלםירפוסהןיידעועיגהאל,(753-793)

?תאזההצרעהלףתושהתאםאה.םיכלמרפסיכרועלעםיצרענםיכלמםההדוהייכלמוהישאיווהיקזח.4

םג.והישאילהנווכה,הדוהייכלמלכלהאוושהברתויבתיבויחהתיגולואתההכרעהלהכזדחאךלמםיכלמרפסיכרועיניעב
םירבחמידיבןבומכובתכנתוגילפמהתוכרעההיתש .והישאילהכרעההםעהרחתמףאויבויחןויצלהכזוינפלוהיקזח
לשםהייחתורוקרואל.הוהייניעבערהתאושעםהךרועהיניעביכםיערלובשחנלארשייכלמלכשןייצלרתוימ.םינוש
ןפואבונכיסםהינש .תוגילפמהכתוכרעהלוכזהלאםילשוכםיכלמינשהמללואשלוםמותשהלרשפאוהישאיווהיקזח
תכלממםיחטששובכלותוסנבוהישאיותירושאההירפמיאהדגניוכיסתרסחותמחלמבוהיקזח .םתכלממתאינקתפרה
הדוה,השובכהשיכלבהנחשרושאךלמבירחנסלםיחילשחלשוהיקזח.םירצמלשהחוכמתומלעתהךותרבעשללארשי
רוזגיךלמהשהמלכלבקלבייחתהוםילשורימרסוירוצמהשושפנלעןנחתה,("יתאטח")הירפמיאהםעםכסהרפהאוהש
ךלמלשרתויבתולודגהתולפשההמתחאוז .הירפמיאלדבכסמםלשלוותכלמממלודגקלחלערתוולץלאנאוה .וילע
תוכרעהלםיכוזםההלאםיכלמלשםיברוצהתונולשכהתורמלםא.הריתסהלהסינאלךרועהש,ארקמבילארשיואיאדוהי
תוכזב .םהיתוינכותלםיפתושויהוםהיתורצחבויחשםירפוסידיבובתכנםהיתודואםיטסקטהשללגבאלאהזןיאתויבויח
םגוירוביצהלהנמהלעיארחאכםגםיברםירקמבשמישאוהוהכלממבםרדמעמרפוסלהיההביתכהוהאירקהתעידי
.הלאםילשוכםיכלמינשלונתנשתויבויחהתוכרעההתאןיבהלרשפאךכקר.הכלממהלשץוחהיסחילעהנוממכ

?יתמוםירבדרפסתאבתכימ.5
:םיבושחהםיינוטלשהםידיקפתהתשולשתאתוגציימהתויומדשולשתורכזומ(י-ח,בכבםיכלמ)רפסהלשויוליגרופיסב
איהויוליגהתנצסירחאטסקטבהעיפומהדלוחהאיבנה .הלוצאה =רפוסהןפשו ,הנוהכה =והיקלח ,הכולמה =והישאי
ויוליגתימרתתאןנכתימהלאשהתלאשנ.קלחובלטונאלךאאיבנכליעפהיהרבכוהימרישתורמלהזרופיסבקרתרכזומ
ללכ.ןפשרפוסה:בותכלעדוישימרפסהתאבתכהשולשהןיבמ.תונעללקהיינשההלאשהלע.ותוארביחימורפסהלש
םאוםיכוראםיטסקטבותכללגוסמהיהוהיקלחןהכהםארורבאלםג.ארקלקרעדיילוא.בותכלעדיךלמהשחוטבאל
בתכדחאםדאיתכרעהל.םיטוחבךשמששיאהלשויעינמבשפחלשי,רפסהלשויוליגתאםזיימהלאשהלע.בתכללכב
לשםתעידיאללהשענרבדהשיאדוולבורק.םלושמןבוהילצאןבןפשרפוסליתנווכ,ויוליגתנצסתאםזיםגורפסהתא
.םירבדרפסתאבותכלולכיאלןהכהוךלמהיתכרעהלוהיינונקבםיברועמויהאלןפשלשויפתושינש.והישאיווהיקלח
לשריעצהוליגרואל.והיקלחםעהלועפףותישאללוךלמהתעידיאלל,ודבלרפסהלשויוליגיכלהמתאןנכתןפשיתעדל
תסיפתיפלעותוישיאתאהבציעשןפשתחפשממלביקיגולואתהויטילופהוכוניחתאשחינהלריבסוהישאירצעהשרוי
ךלמהיקוחבהייוצמולשםיסרטניאהיפלוידעצתאךירדהווכלמבטלשןפששךכלהייארה .הלשםיסרטניאהוהמלוע
ןעמלאל,תינכולמיטנאהתייהאיהשףיסוהלשיהתע,תיחרזאורפותינהכיטנאהתייהןפשלשהמרופרה.םירבדרפסבש
םיכלמרפסשהלגמירוטסיההטקפסאהילעבםירפסהתרדסלעףוטחטבמ.היתויוכמסםוצמצידילעאלא,הכולמהלוטיב
ולוככובורקסועםיטפושרפס.וזהכלממיטילשדגנםיכרועהלשהשקהתרוקיבהתורמללארשיתכלממלובורבשדקומ
ךלמידיבחצרנהיהאלםא,והישאילשולרוג.ימירפאהעושוהילשותומדביבסבסעושוהירפסולארשיתכלממםיעישומב
.רבעשללארשיתכלממיחטשתאהרעסבשבוכהעושוהילשותומדיפלעתונביהלרומאהיה,םירצמ
,םילשורילשהסולכיאבקעונתואעיתפהלךירצוניארבדה.לארשיתכלממןיבלןפשרפוסהןיבירוירפ-אהקיזתרצונךכ
אצוממרפוסןוכנלאצמהמלהלאשלהבושתהתא .ןורמושהריבהשוביכירחאםילארשיםיטילפב ,והיקזחימימלחה
ריעהיאצאצבןרוקמשתורוסמבשפחלשיהיכלמתאולארשיתכלממתאהשקהכהרוצבףוקתלםילשוריביחשילארשי
ירוטסיה-יגולואת-יתורפסהלעפמהלשםינושארהוירצויויהימןיבנךכ.היאיבנוהינהכתלשושוהשדקמ,הלישתילארשיה
.תיארקמההירפסלקוידרתילוא,ך"נתלךפהש

?ןופצהתכלממלהליחתכלמדחויש‘לארשיםשהתאהדוהיתכלממהלביקךיא.6
אלשררבתהשרחאל.יתעדלםייוגשהדוהיולארשיתוכלממןויצל"תימורדההכלממה"וא"תינופצההכלממה"םיפוריצה
.םהבשמתשהלובשחאלארקמהירפוסףאשןושלתועבטמבשמתשהליוגשילהארנתדחואמהכלממללכתמייקהתייה
,תימורדהםנטייוותינופצהםאנטייותמגודםייתשלהלצפתהשתחאתינידמתושייויהתוכלממהיתששםיחינמהלאםיחנומ
חנומבםישמתשמוםיאדוהיוםילארשילערבדלםירקוחםילצעתמםיתעל .ונידיבשירוטסיההעדילרשקולןיאשרבד
.לארשיינבלשםמשלתיתוכלמםדקההפוקתבםיתשילפוםירצמיפביאנגםשאלאוניאש"םירבע"יטסינורכנאה
הלישינהכתרוסמל,והימרירפסו,(םיטסימונורטואדה)תירוטמרופרההיפרגוירוטסיההיכרוע,םירבדרפסירבחמןיבהקיזה
לארשישירחאברןמזהדוהיתכלממבםייחהלעתילארשיההיצנגילטניאהלשהתעפשהךשמהלהחכוהאיהםירפאזוחמלו
.המדאהינפלעמהמלענשורושאלהלוכהתלגוהלארשיתייסולכואשושוריפןיאתואמצעהדוביא .התואמצעתאהדביא
ילבחשדע,ברןמזךשמבהדוהיבשחרתמהלעעיפשהלוכישמהםהווקספאלםיינידמהוםיילכלכה,םייתוברתההיתונורתי
ךכידכדעהיצזילארשילשךילהתהרבעהדוהיתכלממ ,רבדלשותימאל .תיאנומשחההנידמהמקלחלוכפהוזהכלממ
.השנמימימלחההדוהילתפדרנהלימלםיברםייארקמםיטסקטבךפהלארשיםשהש

?לאןיבלוניבלדבההוהמ?יפרגואגהואצומהיההמ?הוהיהיהימ.7
אוהש,ידשלֵאואןוילעלֵא,"לֵא"םשברתויקיתו,רחאלֵאימשהברעמבוןענכבולםדק.היסאתמדקבשדחלֵאאוההוהי
תוכלממלץוחמואצומ .לֵאלשונבאוה ,לעבומכ ,הוהי .םילארשיהלשוםינענכהלשינוטכוטואהןואתנפבםילֵאהיבא
התלדהמםייוולהםעדחירוזאלעיגהאוה.ברעיאהיצחןופצבםודאבשריעשמאבאוהתילארשיההעדותב.הדוהיולארשי
,לא-תיבבבקעילהלגתה"לֵא" .םייתדגאההמואהתובאלתופוכתולגתהלֵאוהוהי.ןענכלוןיידמלדעיניסןופצמוסולינהלש
לעםיפוכתוירפמיאהיטילששםיזוחהתמגודומעםעתותירבתרכאוה.יניסבוןיידמבהשמלוברוחבוהילאלהלגתההוהי
וינמאנ.יניסרבדמבהשמלהרותהתאולארשילשהנושארההתריבםכשבומעלםיטפשמוםיקוחןתנאוה.םהלשםילסווה
איצוהאוה9-ההאמהףוסתארקל.השמינמאנ,הלישינהכםילארשיןיבלןורהאתלשושיאצאצםיאדוהיםינהוכןיבוקלחנ
ללכעירפהאלתוכלממהיתשיבשותל.ןענכבםילארשיהוינבובקעייאצאצםעםתואשיגפהוםירצממםידוונהםירבעהתא
תיטרקניסתודכלתהורציוםידחאםילֵאלשםהיתונוכתתאודחיאםהםדקומבלשב.הוהילשודצלםיפסונםילֵאלשםמויק
לשםבולישיבגלךכאל,תודגנתהאללהרבעהוהיללֵאןיבתודכלתהה.םהיניבהנחבהאללטעמכוידחילעבוהוהי,לֵאןיב
םיבתכבשהדבועההעירפהאלםינושהארקמהיכרועל .םידחאםיאיבנלשםתודגנתהבלקתנש ,תחאתומדבלעבוהוהי
.הלאםילארכזקוחמלוסינאלוילילאברםלועברבודמםתושרלודמעש

?םילשוריבשדקמבולשלספהיהםאה?הוהילשוהארמהיההמ.8
םיטילבתבוםילספבםיגצוימהתולאוםילֵאללכשקהבומיטסיאתילופןחלופםייקתההדוהיולארשיבהכולמהתפוקתלכב
ןיטולחלקוחמלזעהאלאוהןפשלשתינוקינאהותשיגתורמל.רוזאהימעראשכ,יחהמתונברוקוחמוצהמתוחנמושיגהםהל
לאםינפ ,םהיניעומב ,הוהיתאוארםהשםידיעמםעיטושפוםייתדגאםירוביג ,םיאיבנםגםהבםיקסופיתלבםירוכזיא
,םיבורכדצלורדהבהוהיינפבתוזחלידכםילשורילדחוימבאבםעהלכםהבםייגיגחםיעוריאםירכזומןכומכ .םינפ
םיטילבת ,םילספשדקמהךותבוארהלאלכשהדבועבאלאהלאםיחוסינןיבהלתורשפאןיא .םיפסונןחלופילכוםיפרש
םהילספםגתונושתופוקתבו,הרשאלשהילספםגובצנםדצלושדקמהךותבונכשהוהיילספ.הוהיתאםיגציימהםירויאו
שיגהלותווחתשהלםעהאבהלאםילספינפב .דועוזומתלש ,ןמחלש ,שפש/שמשלֵאהלשםימשהתכלמלש ,לעבלש
תאואיצוהודובכלומייקשתוכולהתךלהמב.הוהיתאללהלידכםירומזמורשםייגיגחהםיסקטב.רוזאהתויוברתבכתוחנמ
םיאלמםירצממוהיסאתמדקמםיקיתעהםיטסקטה .םינגנותולהקמיווילבעובקהונכשמלותואוריזחהוושדקממולסיפ
םירויצוםיטילבת ,םילספהיגולואכראההפשח 19-ההאמהתישארמלחה .םהישעמוםהיתונוכתרואיתוםילֵאירוכזיא
תויגולואכראתוילגתוארקמהירפס ?הזםוחתבויהתונושהדוהיולארשיתוכלממםאה .םינושםיגוסמםילֵאםיראתמה
ןסחיבםגוילאוטיר-ינחלופהםוחתבןתביבסמילרגטניאקלחויהתוכלממהיתשלשןהיתויוברתשהנקסמהתאתוקזחמ
ארקמבםיברםירוכזיא ,הדוהיבהוהיתאםיגציימשםיילטנמונומםילספואצמנאלהתעדעשתורמל .םילֵאהתויומדל
םישדקמהראשמהברהבהנושהיהאלםילשוריבהוהישדקמלשונכותשקפסתוריתומןניאתוקיתעתוירבעתובותכבו
.רוזאהתוכלממב

?יטסיאתילופואיטסיאתונומהיההוהיןחלופםאה.9
םזיטרקניסל,דחאלֵאלשןחלופלםזיאתילופןיבםיענםה.תיארקמההירפסבםינווגמםיטקפסאיאדוהיהוילארשיהןחלופל
דע,ולשמלֵאונשיםעלכלרשאכ,םילֵאהןיבןויוושךרד,םיברםילֵאלשןחלופמתורחאםילימב.ילסרבינואלאבהנומאלו
בצמההנתשהאלתואיצמבשתורמל.םלוכמרתויבוטלארשילשלֵאהךא,םירחאםילֵאלשםמויקתללושהניאשהסיפתל
"דחאהוהי"ןחלופ :השדחהיגולואתואיצמהתיטסימונורטואדההיירפסהיכרועוםירבדרפסירבחמ ,תיסרפההפוקתב
לכלשתסרוגהכולמההפוקתבארקמבתחוורההדמעה.םילשורילץוחמהוהיינחלופלשםמויקתללושש,דבלבםילשוריב
םילֵארחאתכללאלהוהיםעתאםיריהזמהירבחמ.םירחאםילֵאלשםתוליעילוםמויקלתשחכתמהניאוולשמלֵאונשיםע
ואותונוילעבונימאהדימתאלםילארשיהשהחיכומתוברתוסרגבהעיפומשוזהרהזא.םנחלופתאםייקלאלרמולכ,םירחא
תוקתונמויהאלתוכלממהיתש .תידיימהםתביבסילאלרקיעב ,םירחאםילאלתונפלםיתעלופידעהוהוהילשותוליעיב
תוהולאהירואיתשהדבועהמםלעתהלהשק ,ךא .ןתואבבוסהםלועהתוברתמילרגטניאקלחויהןהותיעבטהןתביבסמ
םיברםילֵאלשםתוחכונםיריכזמהםירואיתה,הזתמועל.תקולחמלםינותנםגוםירידנםהתיטסיאתונומהסיפתלםיברקתמה
הוהילספלשוהארמתאראתלםיטעממ,ונילאועיגהשיפכארקמהירפס,םינבומםימעטמ.רתויבםיצופנתוכלממהיתשב
.םיפרשהוםיבורכההארמרקיעב,ותביבסרואיתבוברהךא,שדקמהתיבב
םיינשמםילֵארמולכkuribu"ובירוכ"ידכאהםשהמאב"בורכ"חנומה.םימעפ100-כארקמהירפסבםירכזומםיבורכה
לוכישב"ברכ"הלימהאלאהניא"כרב"הלימהשןכתיי.ךרבלותועמשמkarabuידכאהלעופה.ישארהלֵאהלעםיניגמה
טקייבואלעםיככוסשףנכתויחםה .תילוסיפהותביבסמקלחכוהוהילרשקהבדימתארקמבםיעיפומםיבורכה .תויתוא
,ןופירגואףנוכמרושלשהארמהיה "ובירוכ"לרושאב .רשנואהירא ,רוש :היחוקלחוםדאוקלחידיריהםפוגוילוסיפ
ידצבםירמושםהינש ,(ול ,זאםיכלמ) "תוֹיCֲאםיִבוּרְּכ"תמגוד ,ףנוכמהיראתומדבבורכאוהשshedu "ודש"ותמועל

יניעבלֵאהלשותוימשגתאןייצלםיאב"םינפלאםינפ"הוהיתאתוארלםייוטיבה.סרפבולבבב,רושאבםישדקמלהסינכה
םייקלידכיתוזחטקייבואלםיקוקזויהוטשפומרוצייכתוהולאהתאןיימדלהשקתמםעה,םויהומכ,םימיםתואב.ילארשיה
םירבחמה,לאהלשולסיפבתוזחלידכיזכרמשדקמלעיגהלתורשפאהתייההכלממהיבחרבםדאלכלאלשןוויכ.ונחלופתא
לכבוםוקמלכבדחאלכלרשפאתהאלשרבד,םינפלאםינפהוהיתאתוארללשהנוכתהתאתויזכרמתויומדלקרוסחיי
םידחאםיגיהנמךא,תומילֵאהלשוינפתאהארישימשהבשחמחותיפלהמרגלֵאהלשוחוכבתיגאמההאריהינשדצמ.ןמז
.הוהיינפתאוארשתורמלםייחבראשיהלתאזלכבוחילצה

?גוזתבהוהילהתיהםאה.10

תארקנאיהרושאב .ישארלאלשוגוזתבכדימתהעיפומאיהוהיסאתמדקלשןואתנפבתובושחהתולֵאהמאיההרשא
לשוגוזתבאיהותרתשעתארקנאיהםינודיצהלצא.לֵאלשוגוזתבכו,םילֵאהםא,"תר'תא"כהעיפומאיהתירגואב.רתשיא
.ותרישאהלםיארוקםיתיחה.לעב

"ותרשאוןורמושהוהי" תבותכהלעמרויצה
האמהמ,ןוזמןוסחאלםידכיבגלעםגוםוכלאתבר'חבודור'געתליתנוכבולגתהשתובותכהתוללקבותוכרבבתרכזומאיה
דור'געתליתנוכבםיסוטיפהדחאיבגלע.היגתפולעבכםילֵאדצל"תרשאלשדוק" :הדוהילובגב(הנקמלת)ןורקעב,7-ה
םיאצוישםינצינוםילעתחרפתםעםיפנעהעבראלעבןנגוסמץעלשרויאהיתחתמו "ותרשאוהוהי"תבותכההעיפומ
תוארלרשפא.ךנעתןכבשלסופמהץעלהמודרויאה.ץעהלעתוספטמואתונעשנהםיינרקתולעבתויחוידיצינשמו,עזגהמ
תעבשתרונמלשהתיינבלהארשההתא ,יזכרמףנעודצלוכמםיירטמיסםיפנעהשישלעב ,ץעהלשתננגוסמהותרוצב
תלאכהרשאתאלמסמהןנגוסמהץעהביטומ .סוטיטרעשבתלסופמאיהשיפכותומשרפסבתראותמאיהשיפכםינקה
םינקהעבשתלעבהרונמכיטמכסןפואברייוצץעהםששיכלמסרחדכלערתיהןיב,ץראבםיברתומוקמבאצמנןויריפה
הרשאהלשתננגוסמההתרוצהכפהםאה?שדקמבשהרונמהלשתיגולואתההתועמשמוזםאה.הידיצינשמםילעיינשםע
?תיסרפההפוקתבשדקמבהוהילספלףילחת

?הכולמהתפוקתבםזיאתונומהיהךתעדלםאה.11
הוהי)םירחאתומוקמבהוהילשונחלופתלילשךות ,"דחאהוהי"לידעלבריכבדמעמןתינםירבדרפסלשהיגולואתב
ףידעהרוטמרופרהרבחמה,וזהיגולואתבידשלֵאלואןוילעלֵאלתוסחייתהללכןיא,ןכומכ.(אמגודלןמיתהוהיואןורמוש
הדכלתהןכל .םיברםימעלשןואתנפהשארכרכומהיתרקויהכלֵאלשודמעמבעוגפלהשקהיהשרורב .םהמםלעתהל
וא,ןחלופהמןוילעלֵאתאהרידה"דחאהוהי"לשהמרופרהשרמולרשפאהמתדימב.לֵאלשויתונוכתבהוהילשותומד
תאללכשןוילעלֵאלשןואתנפהתאהללשהמרופרה."דחאהוהי"לםתואהקינעהוויתונוכתתאהלטנךא,ונממהמלעתה
רבד"דחאהוהי"קרשדחהןחלופבריתוהוםהיתומבינהוכו(םימשהתכלמ)תרותשע,םיימשהאבצ,שמש,תנע,לעב,הרשא
םירקוחוטנשיפכ ,דחאלאבהנומאלשתיעטומהשוחתהרצונךכ .םזיאתונומכ ,םימודםירקמבכ ,םידחאיניעבשרפתהש
ימואלהלֵאהוניאש,ילאסרבינוא,טשפומלֵאיוצמושארביטסיאתונומהןויערה.דיאנובנוןתאנחאלשםנחלופיבגלבושחל
לשהתומצעתהותימורההירפמיאבםדהתונברוקןחלופתקספהירחאקרחתפתהללחה,ולוכםוקיהלשאלאלארשילש
.לבבבוהקיאנריקב,םירצמבתיאדוהיההרוזפה

?ךתנווכהמל?םידוהיונייהאלינשהתיבהןברוחדעשןעוטהתא.12
אטבתמהיגולואתהרבשמהולבבידיבשדקמהןברוחשקפסןיא .תודהיהלשהתדלוהתאהימחנוארזעימיבםיאורםיבר
לכשונעטשלבבילוגתוחפשמלשםהיבתכלדוגינבךא.הבושחהנפמתדוקנםיווהמתיתוכלמרתבהתירוטמרופרהתורפסב
םצראבורתונםיאדוהיהבור,(אכ,הכבםיכלמ) "וֹתָמLַאלַעֵמהJוּהIילֶגּFיEו"הדוהיבשיארתונאלשוםצראמולגוהםיאדוהיה
ידיבראותש "ןויצתביש"יורקשהמםגדבלבוזאל .היידבאלאוניאהקירהץראהלשסותימהוסרפולבבןוטלשתחת
תווחפלשהתייסולכוא,םילוגהלשםבושלעהלאםירפסבםירואיתהתורמל.תואיצמבךמתסהלהמלעולןיאהימחנוארזע
תושירדהםג.רבעשללארשיתכלממבשםירוזאלםיבשותתדידנבקע"ןויצתביש"יורקשהמימיבלדלדיהלהכישמהדוהי
.לעופלואציםעפ-יאםאברקפס,הלאםילוגיאצאצינשומזישתבורעתיאושינרוסיאוןהידליותוירכונהםישנהתאשרגל
,תורתליגמ :"שדוקערז"תרותלםידגונמםייגולואדיאםימרזלעםידיעמינמיחאהןוטלשהימיבורבוחשםיטסקטרפסמ
.םימיהירבדרפסלשתוינלדביטנאהויתומגמםגוםירצמבףסוילשהלודגלותיילעלעהלבונה
ילארשיהןחלופהבלשמ,תוחתפתהבםידחאםיבלשבןיחבהלרשפא?םויהונלתרכומאיהשיפכתודהיההחמצךכםאיתמ
לשתירוטמרופרההכירעהוםירבדרפסלשורוביחאיההנושארהנפמתדוקנ.תינרדומהתודהיהתחימצלדעהכולמהימילש
קלחלששגפמה.םילבבהידיבימלשוריהשדקמהןברוחאיההיינשהנפמתדוקנ.הריפסהינפל622תנשמלחהארקמהירפס
רציוהנחלופוהתורפס,תילארשיהתוברתהתאשדחמובציעהנחלופוהירפמיאהתוברתםעלבבלהתלגוהשהיצנגילטניאהמ
ירחאשחרתהתותדלשהרבחלםודקהילילאברהםלועהןיבץיחהביצהשתערכמההנפמהתדוקנךא.האירבהירופיסתא
הצופתהלשהדסוויהםע,ןכלםדוקהמןמזלחההזךילהת.תונברוקבירקהלתרשפאהרדעהוםיאמורהידיבשדקמהןברוח
ןברוקבירקהלתוקוחרםיתעלקרעיגהלהלכיוזהייסולכוא.הריפסהינפל3-ההאמהמהקיאנריקבוהירדנסכלאבתיאדוהיה
ךופהלםינלהםינאגפלרשפיאשבצמהנושארלרציינריקבוהירדנסכלאבםינווילםיאדוהיןיבשגפמהשןייצלשי.םילשוריב
.םיאדוהיהלשתורוסמהוםיגהנמהתאםיצמאמםהשיאנתב,ינתאהםאצומתניחבמםיאדוהיםניאםהשףאלעםידוהיל
לשונומראתאובירחהשםיאמורהידילעםנוצרמאלשםיאדוהיהלעהפכנתונברוקהןחלופןדיעםויסרבדלשותימאל
ןפשלשהמרופרבורוקמשיתוכלמרתבהיאדוהיהןחלופהמרבעמהתאןיפיקעברצי"עשרה"סוטיטהינוריאההברמל.הוהי
ץוחמףאוםילשורילץוחמםג,םוקמלכבעצבתהלהלוכישהליפתודומיללעתססובמ,םדןברוקאלל,השדחהתידוהיהתדל
םיקוספתללוכוןברוקהרכזתאהבוחבתנמוטןיידערוביצבתעצבתמהתיגרותילההליפתה ,תאזםעדחי .לארשיץראל
םגותודהיבםגתומלבריסולשילאוטירהטקאה,רבעהתלחנלךפהןברוקהשףא.תונברוקהיקוחבםינדשהנשמהוארקמהמ
בקעתונברוקהןחלופתקספהירחאםג.שדקמהיגהנמלרכזכ"החנמ"תארקנברעלרחשהןיבשהיינשההליפתה.תורצנב
שדקמהוליאכתוחנמותונברוקתשגהיקוחבקוסעלוכישמה(תוחנמתכסמ,םישדוקרדס)דומלתהוהנשמה,שדקמהןברוח
המדלוהבלחלתינעתןמזבםדאלשופוגבםירתונשםדהובלחהתאהוושמתוכרבתכסמ.רבדהנתשהאלשוםייקןיידעהיה
ךישמהתורודהךשמבידוהיהיביטקלוקהןורכיזהןכומכ.(אע,זיתוכרב,ילבבדומלת)חבזמהיבגלעמתפרשנההמהבלש
תאשדחמהנבישחישמהלשואובםעםייקתהלבושישילאדיאבהזרותןימובםייקתהשהמלכבוימלשוריהשדקמבתוארל
.תיבהרהבשדקמהתיב
םאהתדמםייתניבהדרפנשתורצנה :תושדחתותדיתשתינמז-ובוחמצםישדקמבםדהתונברוקתשגהלוטיבמהאצותכ
,םהיבתכשןוויכ,יניטל-ינוויהםלועהתאתודהיההשבכושיידיסחתועצמאבשרמולףארשפא.תינבר-תישורפהתודהיהו
תישרדמתורפסו "םירשפ"תמגוד ,יארקמהטסקטהלשםישרדמאלאםניא ,הל "םיינוציח"םירפסוהשדחהתירבהירפס
.םילשוריושדקמה:רדגומםוקממדרפניתלבקלחהתייהאלהשדחהתידוהיהתדה.הדוהירבדמתוליגמבהתלגתהשהפינע
ןפואבלֵאלללפתהלידכהקיפסמםירבג10לשהצובק.םינהוכלשךוויתאללםוקמלכבםייקתהלםילוכידומילהוהליפתה
ילואוהברחהםילשוריוריעתאםגדביאאוה.ומשתאםשאוהובשםוקמהתא,ונכשמתא,ולכיהתאהוהידביאךכ.ירוביצ
חרכהבהכפהתידוהיהתדה ,רתויםימייקאלושדקמוולסיפ ,לאהםא .םיברםירגוחפתסהוילאלארשיומעתאףא

רמוההוהילספ,רומאכ.םיתסיאתאלטעמכםינאגפהינורחאיניעבםידוהיהתאהכפהםילֵאילספרדעה.תינחורותטשפומל
ףוטעההרותהרפסתאהכפהתידוהיהתדההמתדימב .הרונמבתיסרפההפוקתבוהוהיתירבןוראבארקמהיכרועידיב
הוהילספלףילחתכשדוקהןוראב

?תילסרבינואותיטסיאתונומ,תטשפומלתוהולאההכפהיתמ.13
וגיצנלואלֵאלןברקכןשיגהלידכתויחטוחשלובוקיספהשםלועבעירכמהךפהמהשחרתההריפסל6-ההאמהתישארב
ססבתהםהילעםישדקמהלשהמילאהםתברחהלהמרגתיטנזיב-תיאמורההירפמיאבתורצנהלשהנוחצנ.רסיקהתומדאילע
רפסלןכמרחאלותוליגמבבותכהטסקטל,הליפתיתבלםמוקמתאוניפוומלענחבזמהלעשםדהוהיחה.םירסיקהלשםוחוכ
ידילעןברקהתשגהלףילחתועיצהוטרפבוקסע "רפסהתותד" ,ורקיעביחרזאןינעהיהיתכלממהןחלופהםא .ךורכ
לעםידקפומויהש,שדקמהינהוכלהסחייתהשתישורפהתודהיההחמצךכ.יארקמהטסקטהלעתססובמהרוביצבהליפתה
לביקלבבלץוחמידוהיהםלועהרשאכתינברהתודהילןמזהםעהכפהתישורפהתכה .בייואלאכ ,םתביתכהוםירפסה
.הריפסל9-ההאמהינפלאל,דומלתהתאהגרדהב
םזיאתונומהשיפכ,יטסיאתילופךכלכהיהאלתוינאגפתוארקנהתורבחהלשםזיאתילופהשןועטלרשפארבדלשומוכיסב
?ותרשאוהוהימינכפהמןפואבףידעודבלהוהילשומויקהמבלואשלףארשפא.םירחאםילֵאלשםמויקללשאלארקמב
?ולשמלֵאונשיםעלכלשבצמלעףידעהמצעלתסכנמתדלכשדיחילֵאםאהוא
ותצפהותפצבוראקףסויידיב"ךורעןחלושה"רוביחתוכזב16-ההאמבקרהנורחאהיצזינונקלהתכזתינרדומהתודהיה
,ונמזלתויטנוולרןניאשתווצמםגוללכובשתווצמהג"ירתשם"במרהלש "הרותהנשמ"לדוגינב .ידוהיהםלועבסופדב
תורושקהתווצמהמקלחםג .הרהטוהאמוטינידללוכתונברוקלתורושקהתוכלההלכהנושארלואצוה "ךורעןחלוש"ב
.תוכלהקוספלםיאבשלארשיינברלכםיכמתסמוילערוביחהוהז,16-ההאמהמלחה.רפסבתועיפומןניאלארשיץראל
ךא,וחנזויםיקסופהודומלתה,הנשמהדומילשששחהיה,זנכשאללוכ,תוידוהיהתוליהקהברקברפסהלשותצופתרואל
ןחלופתאךישממהןחלופלתודהיהתאךפוהךורעןחלושהלשיתכלההודמעמ .המצעתהוהכלהותעפשהתאזתורמל
תודהיהוזהניחבמ .םיוויצםייקלותושעלאלאןימאהלםישרדנםניאדהייתמהוידוהיה .שדקמאללךאםינהוכהתלוכסא
.היבתכוהיגיהנמתוכזבהייסולכואהראשמתלדבנהתינתאהצובקאלאהרדגההלשירצונההנבומבתדהניא

,גנילסרתאצוהבהקפהיבלשבוישכעאצמנשרפסמקרפאיהדודתיבתלשושתופיצרלעךתאצרהשהניבמינא.14
?רואתוארלרפסהרומאיתמ?ןכאלה.‘הוהיתודלותרוציק'
םהיתודמעלעתוברונתואדמלמוחונעיפשרפסברצקקרפלעתססבתמדודתיבתלשושלשהתויחצנתימרתלעיתאצרה
דארוספורפ.ומסרפלהטלחההינפלהקידביבלשרפסמרבערפסה.םהיניבםיסומלופהלעוארקמהירבחמלשתויטילופה
קחציר"דהאצוההךרוע .םירוטקלכושמיש ,ארקמהםוחתבםלוכאל ,םירוספורפהשולש .םוסרפהלעץילמהןייטשנירג
תאםיארוקארקמהםוחתבםיפסונםיחמומינשהזבלשב.םינוקיתותופסותלעץילמהוהנושארההסרגהתאארקינימינב
תויונחבומוקמתאאצמיםישדוחרפסמךותותוהגהותינושלהכירערובעירפסההזבלשםותב.תורעהםיריעמוהטויטה
.םירפסה

:‘...תודלותרוציקםשב,םימסרופמרכמיברםקלח,םירפסתונכלתרוסמהחורבאוהרפסהםש.15
תודלותרוציקולםדקש,(2011)יררהחנלבוילשתושונאהתודלותרוציק,(1992)גניקוהןביטסלשןמזהתודלותרוציק
לוכהתודלותרוציק,(1981)םאייהןיבורוקוזדיווידלשתומחלמהתודלותרוציק,(1941)רקווןודרוגקירטפלשתושונאה
:םיהולא ,סליימק'גלשורפסמךרפסהנושהמב .‘הוהיתודלותרוציק‘בתרחבהתא .הברהדועו (2006)רבליוןקלש
?(1994)היפרגויב
וחסוניפלעקררמולכ ,תינורכניסהאירקיארקמהטסקטהתאארוקאוהךא ,תנייוצמהדובעהשעקפסאללסליימק'ג
יפלעםגטסקטבקלחלכןחובירקחמ.םיברתורודךשמבולשהכירעהוהביתכהתובכשתאןובשחבתחקלילבמ,ןורחאה
תאףשוחרקיעבוובשתוריתסהתא ,וירבחמתונווכתא ,טסקטבתויוברעתההתאןובשחבתחקולשתינורכאידההטישה
הרופהםמלועתאראשהןיבונלהלגמוזהטיש.היינשהתאתחאתודגונהתונושהתורוסמהירבחמןיבםיידמתהםיסומלופה
.םלועהינפתאהניששיתורפסרצואונלוליחנהשםינמחולםילאוטקלטניאםיגוחלש

.העודיהניאשרופמהםשהלשהיגההךרדירה?ךרפסםשתאתוגהלשידציכ,בגאךרד.16

ןכלו,המלשהלימבומכ,oתעונתבתיפוסה'ההתאוגהשהארנכיתכרעהל.yahwe"הוהי"םשהתאתוגהללבוקמרקחמב
.yaho-לץווכתמשyahwo

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin