La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication


תיאמצעהוקורמבתידוהיההיצנגי טניאבםיינויערםימרז

ןונ-ןבלאגי
ההותפההטיסרבינואבןאווידםורופבהאצרה
ירחא.םיברםייגולואדיאםימרזהבוכיפ.תחאהשקמבהייושעהתיהאלוקורמבתידוהיההרבחה
םיריעצתוצובקמו ,םמודיתרוסמבורמתבכרומהתיהתידוהיההיצנגילטניאה ,תואמצעה
תאוללכםה.הנממוקחרתהףאוא,הליהקהלשהתומדתאתונשלופאשש,םיססותוםיטסילאדיא
רעונהתועונתיכינחתאו,הנותמתיתרוסמתידוהיתונלדבלוכניחש,תוידוהיהרעונהתועונתיריעצ
תאקפסאללתוגציימולארעונתוצובקיתש .לארשיבהמשגהלותויצולחלוכניחש ,תוילארשיה
המואהךותבבלתשהלופאשש ,םילאוטקלטניאתוצובקולעפ ,ןדיצל .הליהקבבורהתודמע
.רבדלכלםינקורמכהנידמהתאתונבלו,םייטילופההיקבאמבקלחלוטיל,תינקורמה
ושפיחויכמות.וקורמבתידוהיההיצנגילטניאהברקבינויצלימיסאםרזלשומויקלעםיעדויםיטעמ
שישתדלומוקורמבוארו ,םתודהיתאחונזלילבמ ,תימלסומ-תיברעההרבחבידוהיהתאללובל
לכםדוקםמצעורידגההצובקהירבח .יתפרצהםזילאינולוקהקוליסירחא ,הגושגשבקלחלוטיל
תאףושחלהאבוזהאצרה.הכפהמהרחאלשתפרצידוהיתמגודכ,םידוהיכךכרחאקרוםינקורמכ
תינקורמהתוימואלהםרזלשותעפשהתאדחוימבו ,הליהקבךותבומייקתהשםיינויערהםימרזה
בקע,תיתגרדההותכיעדתאו,תואמצעהתלבקםעהזםרזתחירפתאראתא.תידוהיההגהנההברקב
.תיטארקוטוא,תימלסומ-תיברעהנידמבורצונשתויטילופתוביסנ
תועמטיהבתובהלתהבךמתש ,םדקתמטועימןיבהקלחנתימשרהתידוהיההגהנההםג ,ליבקמב
חוורשםגדהןמהנושהזבור .תדרפנתימואלתוהזבדדיצש ,ןרמשבורןיבו ,םינקורמהםייחב
תובאתרוסמבזחאנאוה .תילאודיבידניאהיצפיצנמאןהבהמייקתהש ,תויסלקהברעמהתונידמב
,ימואללולכמכםידוהיל ,תוושאקוודאלו ,תולדבנתויוכזשורדלידכתוליהקהיתשןיבינושבו
הנוצרלכםעש,הדבועהךמסלעתוינלדבההיתושירדתאקמנלהלכיבורהתגהנה.יתליהקוינתא
אלש,תינוליחאלתימלסומהנידמןיידעאיה,התרדגהיפלע,תמדקתמותיטרקומדתויהלוקורמלש
הלודגתומכלרשפאלהתיהתלגוסמתאזכתינוליחהנידמקר.הנידמלתדהןיבהדרפההבתמייקתמ
.רבדלכלםינקורמכםמצעתוהזל,םידוהילש
תוהדזהלתינחורהפולח ,הליהקבהבחרהבכשלקינעהסנאילאלשרפסהיתבביתפרצהךוניחה
יתפרצהךוניחהםנמא.םימלסומלהאוושהב,ףדעומףאו,דרפנדמעמםידוהילקינעהאוה.תימואל
תולתףאו ,תפרצליתוברתרשקרציאוהךא ,תוסחהתונוטלשםעתוהדזהרציאלויתונורקעו
הנידמשךכמיעבטןיאשףא.וקורמידוהילשםתוברתתלאשהררועתה,תואמצעהירחא.התפשב
יתבבו,להנמב,ךוניחבהיצזיברעהךילהת,להנמהתפשכוהארוהתפשכהתפשתאץמאת,תיאמצע
ץקםישלהלכיהיצזיברעה .תיתפרצהתוברתבםידוהיהלשםתועמטיהךילהתלעםייאטפשמה
תיברעההפשבהטילשבםידוהיהלשםתותיחנ .ברלמעבגשוהש ,יעוצקמהויתרבחהםודיקל
.תינקורמההרבחבםתורעתהךילהתב,ירקיעםוסחמהתיה,תיתורפסה
יתפרצהילמרופהךוניחה,דחאדצמ:ינקורמהידוהיהלשותוהזתאהשעמלהכלהובציעםיפוגינש
תקלחמאיהאלה,'זדהלשרעונהתועונתלשםילשמהךוניחה,ינשדצמו,סנאילאירומוקינעהש
ידוהיהריעצהתארשקרפסה-תיבילתוכבךוניחהשןמזב ,םלוא .רטנלרשתרבחלשרעונה
,תוידוחייהתוידוהיהתוקיזהתא'זדהלשרעונהתועונתיכירדמודדיח,התוברתלו,התפשל,תפרצל
השמיש,תיטסילרולפהותינוליחהתיתפרצהתוברתהוליאו.תינרמשטעמ,תידוהיתונלדבלוכניחו
תואיצמהןמםלעתהלהסינ ,יתפרציתוברתןויבצלעב ,הזידוהידוחי .ץיאמםרוגו ,סיסבםהל
השדחהתירבעההפשל,רהצומיתלב,רשקורציףא'זדהלשרעונהתועונת.תינקורמהתיטילופה

.תיאמצעהוקורמבדסומהםיקהש,תיתרתחמהתשרלםגםימילו,ילארשיהרולקלופלורמזל,ייווהל
לומהחושהףוגכ,תואמצעהרחאלשהירופואלץוחמלועפלוכישמהםיפוצהתועונתו'זדהתודסומ
םישידאוראשנאלשדחהןוטלשהישאר .תינקורמהתוהזהןמו ,היצרגטניאהןמבהלתהשםרזה
ישארןיבםישגפמה.האנקותולעפתהםהיניעבררועש,םילשמהוילמרופהידוהיהךוניחהתחלצהל
םידוהיידיברקיעבהלהונ'זדהתעונת.חתמינועטםיבצמורציםיידוהיהםיפוצהיכירדמלןוטלשה
,תונויצבהלוהמ ,תידוהיתונלדבלעורמשש ,תובלתשההםרזמםיקוחר,תיתפרצתוניתנילעב
תשרהתוחולשבםיריכבםיליעפל 'זדהישארתאןמזהםעוכפההלאתודמע .ילארשיייווהבו
תאונמימםה ,'זדלולכנתהאלתיאמצעההנידמהתונוטלש ,תאזםע .תיתרתחמהתילארשיה
.םיפתושמםיסנכבדבוכמדמעמהיתועונתלוקינעהו,היתואצוה
תיתליהקההגהנהבתורומתהןמומלעתהאלהירגוב ,העונתהישארלשתוינלדבהתודמעכאלש
.תילארשיהתיתרתחמהתשרלרשקההעונתברבג,ןמזבובךא,תצקמבהשלחנתונלדבה.השדחה
םיגיהנמםתואש ,ןויערהחתפתה ,םילארשיםימרוגברקבוימלועה ידוהיהסרגנוקהישארברקב

לארשיןיבםולשלשרשגל,תעהאבבךופהישםרוגווהי,הנידמבחתפמתודמעלועיגהשהליהקב
םיגיהנמברקבםגםייק"םולשלרשגה"ןויער,םתכרעהל.ירוטסיהדיקפתובואלמיו,יברעהםלועל

יטילופוילכלכעויסלבקלתורשפאבונימאהש,הַכּרַּב-ןבּידהמודיבעובםיחרדבעתמגוד,םימלסומ
ןוטלשהשףא,ילסקודרפןפואב.םלועבםיידוהיםינוגראםעוהליהקהםעםהירשקתוכזב,לארשימ
תאשלףידעהאוה,תוליהקהידעוובהירבחתאבלישו,וזהצובקברקמםיהובגםידיקפתונמלגאד
,ידוהיהבוחרהתארתויבוטגציימאוהשןיבהיכ ,ותברקתאשפיחו ,ינלדבהםרזהםעתתלו
.םיליכשמהתצובקלהאוושהב
וקורמל ,תיסחיתונמאנדצל ,לארשילישגררשקו ,תונותמתויתרוסמתויטנויה ,ינלדבהםרזל
,רגנטדילי,ירזנ-הדסולרקתועדההגוהביטיה,"הערכההתעשבוקורמידוהי" :ורפסב.הכלמלו
י
םייחהןמםימרחומ" :יתפרצהןוטלשהימיבהליהקהישארלשיביסאפהםבצמתאאטבל
תאםמצעלעורגסםה .םתוליעפללמסלוריצלותואוכפהויתרבחהםוחתלונפםה ,םייטילופה
םתליהקייחתא,רדהאללו,ןוצרתועיבשבולהינ,תורוגסםייתלדלשחונבצמבו,הליהקהתותלד
,תונויצהןמםג.הקיטילופלשבברלכהדיפקבלטינרבדלכמ.ורדהאלמבטלשםזימרופנוקה.[]
לכמרהוטמ,אליעלילירטסהיהלוכה.הקדצדסומלשקיזמיתלבולילקהארמלעוזץראבהרמשש
וקורמלשםיידיתעההיגיהנמשןמזב[]הפוקתהיטילשיניעבןחאוצמלאללולעש,ינקתאלרשק
,רופהלפנשכ.תוערכההתעבםגוניתמהםה.וניתמהםידוהיה,חוטבהםקבאמתאתואלאללולהינ
ילוגסךרעילעבםיליכשמםיריעצויהתובלתשההיכמותםנמא."רבדבדיןבומכםהלהתיהאל
.הטעומהתייההליהקבבורהלעםתעפשהךא,הובג
ןדיעחתפיהלדמועשושיגרהםידחא.הירופואתריוואתידוהיההרבחבהנחבואתואמצעהתלבקםע
הליהקהתגהנהבהחתפתההרהמדע .דרפסב "בהזהרות"תמגוד ,םימלסומוםידוהייסחיבשדח
םיריעצה .תידוהיהתונלדבהידדצמבהקבאנש ,תינקורמההקיטילופבוהרבחבתובלתשהתמגמ
ימ .הקיתווההגהנההתוינידמתאתונשלוהליהקהתודסומבוהנידמהייחבקלחסופתלושקיב
ןמתאצויתיצולחתובהלתההנידמבהררששםידיעמשדחהיתלשממהלהנמהתיינבבובלתשהש
,םיתפרצהינפלעםימלסומהלשםתרבחתאדימתופידעהםידוהיה ,תואמצעהינפלדוע .ללכה
ינבכוםידיליכ,זובבםהילאםיסחייתמםיתפרצהםליגינבשושיגרה,בורל.רפסהיתבילתוכךותב
ינבתאובהאאלםימלסומהםיריעצהםג."ימואלרורחש"כתואמצעהתאםיברושיגרהןכל.תוסח
:ןייצמטברבוסאנכמבלדגשסאפדילי ,חאבסןמרא.םינעזגבורלויהש ,םיתפרצהםיבשייתמה
.תווקתתאשונןצמחתקירזכ,וזהפוקתונייח,דיתעלרשקבתוגאדבוולתואמצעהיעוריאשתורמל"
תואמצעה.חיטבמהארנידיימהדיתעה,םימיהןמםויב,הערלתונתשהללוכילוכהשששחהתורמל

תאוקדיהתואמצעהתיירופואוםיתפרצלהאנשה ."תירופואטעמכתימיטפואהפוקתהרשיב
.םימלסומלםידוהיןיבםיישיאהםירשקה
,םייתוברת-ואגהכישמידקומהשולשםלומהדימעהש,תיטמכסהקולחהמייקתהוקורמידוהיברקב
םיינשןיב ,המןמזלתוחפל ,וקלחנוזתודהייביכר .לארשיותפרצ ,וקורמלהנווכה .םיווש-יתלב
עודיםויה .םהמדחאתבוטלעירכהלםתואהצליאתואיצמהשדע ,הלאםידקומהשולשךותמ
רחאלשתונושארהםינשבתלטובמיתלבהתייההתובישחש ,תינקורמההיצפואהש ,דבעידב
.ןלוכלעהרבג,תילארשיההיצפואהוליאו,ץורחןולשיכהלחנ,תואמצעה
יחילשלשםתורעתסהתעפותרתויבהאילפמ ,םישימחהתונשבלארשיתנידמלשהיישקתורמל
הרקחנאלןיידעשהייגוסוז .התואמצעברע ,וקורמידוהיתליהקלע ,םהיתוחפשמםע ,היתודסומ
לכטעמכובםיגצוימויהשרתויבףעוסמןונגנמלארשיתנידמהליעפה ,התמקהתישארמ .ללכ
.וזםיחילשתמישרמ ,קלחקרטרפאםאהחילסשקבמינא .םיינוגראהוםייתגלפמההיתודסומ
,ריעצהרמושה ,םינובהדוחיא ,רורד :רעונהתועונתלשםיגיצנוקורמלהחלשהריעצהלארשי
םיחילשויהםיבשיימהםיפוגהלכל.אביקעינבו(ד"חב)םייתדםיצולחתירב,ר"תיב,ינויצהרעונה
.יתדהץוביקה,ינויצהדבועה,יצראהץוביקה,דחואמהץוביקה,םיצוביקהותוצובקהדוחיא:םידרפנ
הקלחמלכ .ינויצהרעונהיבשומתעונתויחרזמהלעופהיבשומתעונת ,םיבשומהתעונת ,םגו
תקלחמ ,רעונהתיילעתקלחמ ,היילעהתקלחמ :המעטמםיחילשרגשלהגאדתידוהיהתונכוסב
תקלחמ,הלוגבםיינרותתוברתלוךוניחלהקלחמה,הלוגבתוברתלוךוניחלהקלחמה,ץולחהורעונה
דרשמףאותואירבהדרשמ ,וקסרכםיפוגיגיצנםג .תילכלכההקלחמהו ,ןוגראהתקלחמ ,הטילקה
םכוישלעורחתהו,תויוכמסלעםהיניבוטטוקתהלארשייחילשןמזהבור.םיחילשורגישןוחטיבה
תנשב,תידוהיהתונכוסההמיקה,םיחילשהיובירמהאצותכ.היצנטופבםילועהלשינויער-ינוגראה
םידליןגבבגא.ילאקזחי-ילילגתידוהילשהלוהינב,םיחילשהידליל,ירבעילארשיםידליןג,1954
.שורהגרס,הקיסיפבלבונסרפלעבלשריעצהויחאםגדמלהז
םימיםתואבםתוליעפשרעצבתודוהלוצלאנהתואמצעינפלהנשכוקורמלועיגהשדסומהיחילש
התייהוזהפוקתשודוהםה,וכרעשבצמחותינב.ידמלהללמואהתייהתידוהיהתימצעההנגההןעמל
המלש ,וקורמבתרגסמהתשרלשןושארהדקפמה .םימלסומוםידוהייסחיב "בהזרות"ןכא
המרבםדא-חכלשתיתגרדהתונקורתהלהאיבה ,וקורממםיתפרצהתאיצי" :ןייצמ ,ילאקזחי
םייקללגוסמהיהשםדאחוכ,הנידמבתיביטרטסינימדאההנוכמהתלעפהלהשורדה,תילאוטקלטניא
ןכל,ךשמהרודלשהנכומהברזרהתייהאלםינקורמל.הריבגהלותימואלהתילכלכהתוליעפהתא
היצנגילטניאלבהזהרות,לוכיבכ,הזהיה.תידוהיההייסולכואהברקמרסחהתאסייגלםיבייחויה
הפוקתהוםילארשיםיחילשםעעגמבאבלםידוהיהוענמנםימיםתואב."םיידוהיהינוניבהדמעמלו
םלוקופריצםינושםיגוחמםיידוהיםינקסע" :ילאקזחיירבדל.תרתחמההדובעלתובוטהרשיבאל
יאדוובו ,אבלהרחיאאלתוחכפתההשןבומכ .וחוכשדחמהינקורמהםעהברקבגוזימלהפטהל
דחאדצמלארשייחילשלשםתוליעפ."וזתוחכפתהלטעמאלהמרתהדימתמהותיבקיעהונתדובעש
וידחיומרג ,ינשדצמםינוכרדלבקלםידוהימהענמש ,םינקורמהתונוטלשהלשהייוגשתוינידמו
.הזבהזרותרוערעל
-לא"ןוגראתאטברבומיקהתובלתשההםרזיכמות,1956ראורבפב15-ב,תואמצעינפלהמןמז
דמחומותלעמדוהןוצרלהבוגתכ" :רמאנןוגראהםסרפשתעדיוליגב.הנבהה:ותועמשמש"קאפיו
טילחה,םיחאכםידחואמ,םידוהיוםימלסומ,םינקורמהלכתאתוארל,ןסחיאלומונבלשוישימחה
תונבלרתויבהרקיהונתפיאש .קאפיו-לאםשהתאאשיתש ,הדוגאבןגראתהלינקורמהרעונה
בלבםידחואמוידחי .תיאמצעותישפוח ,תדחואמ ,השדחהוקורמתאהלועפףותישבוהחמשב
ונתדלוממהשענ,דחי.רשואהורשועה,המדיקהרבעלונצראתאדיעצנ,םידוהיוםימלסומ,שפנבו

םחליהלתנווכתמונתדוגא.שפוחהוהוולשה,תונלבוסההבוררשישתדבוכמותינרדומהמואהרקיה
םידוהיןיבםיעגמהתאםדקלקאפיו-לאתורטמ .היתורוצלכב ,תונעזגבו ,דוריפב ,תורעבב
,תונמאהוטרופסה ,תוברתהימוחתברקיעבוםימוחתהלכבםהיניברשקהתאקזחלוםימלסומל
."יתרבחהויעוצקמהםוחתבו
ועבתו ,םיידוהיהרפסה-יתבבתיברעהידומילתרבגהבוכמתקאפיו-לאבםיידוהיהםיגיצנה
.הלשממהידרשמלםתפפכהבףאו ,םיימואלניבהםיידוהיהעויסהתודסומתולהנהלשהיצזינקורמ
רפס-תיבןעמלתקבאנונתעונת" :ונוגראתורטמתארידגה,שורה-ןבםסל"כזמה,1956ילויב7-ב
,אבצלםידוהיסויגבתכמותו ,תיברעההפשהלשהבוחדומיל ,םיבלושמהקדצתודסומ ,דיחא
לכבדימתלותחאתוציחמהתרסהלארק ,חאבסקרמדעווהרבח ."תוירוביצתורשמבםבולישבו
וענמישבושח ,םירחאלשםתקוצמבוינועבםחליהלםיצורהםישנאםימייקםא" :םייחהימוחת
קאפיו-לאירבחתאםימישאמהםינרמשהתונעטתאהחדאוה ."םישנאלשםתנומאהמלואשלמ
,תידוהיהנומא ,תידוהיהמשנםהלשי .םינורטפברתויךרוצןיאוקורמידוהיל" :תוללובתהב
."הוואגבםבלתאתאלממה ,תינקורמתדלומםגםהלשיו .םהבםיאגםהשםידוהיםינייפאמו
-לאןותיעבחאבסקרמבתכ ,תונוטלשהםעידוהיהסרגנוקהיגיצנומייקשםיעגמלוסחייתהב
לכםדוקונא .וזתוברעתהבךרוצונלןיא ?ונמשברבדלהזןוגראלשיתוכזוזיא" :לאלקיתסא
."םידוהיךכרחאקרו,םינקורמ
תכיפהןעמללועפלותרטמש ,ףרזא-ןבדודאישנהריהצה ,שדחההליהקהדעור"ויכותריחבםע
םאחמשנ" :אבצלםידוהיסויגבהכימתידכדעתכלקיחרהאוה .רבדלכלםינקורמלםידוהיה
לכלדובכופיסויו,הנידמהתאותרשי,הקוסעתובואצמיםיריעצהש,יתוכלמהאבצלונפיםידוהיה
ימלסומןיבלדבההיהיאלרחמשךכלםורגלו,הלימהןבומאלמבםינקורמתויהלםהילע.הליהקה
ןופצמלןיינעקראיה,תדהו,םלוכלתחאתדלומ' :ריהצהירהותוכלמדוה.תדהםוחתמץוח,ידוהיל
.ישיאה
"'
הגלפמלםתופרטצהידי-לעתיאמצעההנידמהלשםייטילופההייחבקלחולטנםידוהיטעמאל
קורמןותיעבףירחרמאמםסרפ,סאנכממהנחואו'ג,1955רבוטקואברבכ.םהיתודמעתאםדקתש
:הליהקהתודסומלעהפירחהפקתהבאציאוה."ימואלהןופצמה"תרתוכב,Maroc Presseסרפ
,םייטרקומדתונוחטיבםישקבמםה ?םהיתובוחתאםהםיאלממםולכ ,תויוכזםישקבמםידוהיה"
תושרודןהךא ,תוברםימעפםהלונתינתוחטבה ?םהמשרודהמואגשומההמםהלעודיםולכ
לשתויטוירטפה[]םהיתויוכזאלממםידוהיהונהייתוימואלהםהיתובוחיולימםעקר[]הרומת
.תויתמאהםהיתושוחתתאףקישםהיגיהנמלוק .ץמואתרסחהקיתשביוטיבידילהאבםידוהיה
ידכלוקםירהלםיבייחםידוהיהםויה .תימואלהתודחאבעוגפללולעשבצמלהדגנתהונתגלפמ
םידוהיהלע.הנידמךותבהנידמרוצילו,לדבנטועימלםידוהיהתאךופהלםיצורשהלאתאחידהל
ךרוצשי[]תינקורמההמואב,תיפוסו,תילטוט,הריהמהיצרגטניאלעיגהלו,תודחאךותמלועפל
ןונגנמלכללכבו ,תוליהקהידעותא ,תוידוהיהתוליהקהתצעומתא ,ועמשמכוטושפ ,לסחלףוחד
לשםיירוקמההידיקפתתאריבעהלשי .תינקורמההמואהןמםידוהיהתדרפהלםרוגהיטסיטרפס
תודסומהולסוחישמ []הזםוחתבקרולפטיש ,םיילגלהקדצתודסומידילתוליהקהתצעומ
,םיירוביצהםייחבליעפקלחלוטילםהמענמיאלרבד,םייחר-ןבאכםידוהיהראווצלעודיבכהש
."לועפלרחואמאלןיידעךא.םהיגיצנידילעםיידומורםידוהיה.םימלסומהםהיחאכ
הליהקהדעואישנלשונב ,וגודרבדוד ,תינקורמהתוימואלבגייסאללותכימתבתושעללידגה
תמייקוקורמבםצעב" :הליהקהתודסומדגניניצויסרארמאמסרפקורמןותיעבםסריפש,סאנכמב
דמועוזהכלממשארב.תמייקוהיחהדבועתאז,עיתפמעמשנרבדהשלככ.תיתימאתידוהיהכלממ
.הנידמהידוהיםהםיעונכהויניתנ.םיידוהיהתודסומהלעיתפרצהחקפמהאוהש,יטולוסבאטילש

ןידהיתבםה ,הלשתויטפשמהתוכרעמה .תוליהקהידעוםה ,הכלממהלשםיימוקמההיתודסומ
םה ,היתוסנכהתורוקמוהביצקת .םיירבעהרפסהיתבתשראיה ,הלשךוניחהתרגסמ .םיינברה
,תיזוכיראיה .אילפהלתנגרואמהכלממה .םידוהיהםיכרוצשןייהורשבהלעםיסימהותומורתה
קרהמקוהאיהרבדלשותימאלךא ידוהיהדוחיהתרימשאיהש,תיבויחהרטמלתלעופהרואכלו
.
אלהזהנבמ,הנידמךותבהנידמכ.תקפוסמיתלבהיצרטסינימדאתבוטלהמלשהליהקעינכהלידכ
תופיחדבשקבתמהקוריפ.הדרפהתוינידמלשרצותאוה.םתבוטלתוחפדועו,םידוהיידילעםקוה
"ותומתארקלססוג,התואדילוהשרטשמהשןוויכ

אישנתוינידמםעילמרופןפואבתוהדזהלוקורמהצלאנ,יניסלתילארשי-תיתפרצ-תיטירבההשילפב
תאעיגרהל,םהירבדל,ותרטמשתעדיוליגםיידוהיהקאפיו-לאירבחוחסינ,םיעוריאהלשב.םירצמ
אוה .הפקתמהדגנםמוקתמותומלשבינקורמהםעה" :תוידוהי-יטנאתויוצרפתהעונמלו ,תוחורה
תאוהתורחתאהנממלוטילו ,תירצמההמואהתאליפשהלותנווכשםוזייתמחלמדעצהנגמ
יעוריא.םתמיזמבחילצהלםינפקותהןמעונמלו,םירצמלונתכימתלכתאקינעהלונילע.התואמצע
,רבעבכ .םידוהיוםימלסומ ,וניניבהינומרהםייקל ,םירקיםיחא ,ונילעםיווצמהעשה
םיחרזאקרשי,וקורמבןאכ.וניניבךסכסלךרדלכבושמתשיווניניבדירפהלוסניםיטסילאינולוקה
אללםינקורמהלכ .םינקורמםלוכךא ,תידוהיהתדהינבםינקורמוםימלסומםינקורמ .םינקורמ
.םכיניבםידירפמלובישקתלא .טקשהלעורדסהלעהרימשלםיסיוגמשיגרהלםיבייחתדלדבה
השילפהתאםינפהרשלבתכמבהניג ,ףרזא-ןבדוד ,הקנלבזקדעואישנםג ."םתואונג ,ךפהל
.תואבלהגאדבןיתמהו,הדמעטקנאלםידוהיהבורםלוא.תיתפרצ-תיטירבה
ותויהב.דחוימםוקמתיטסינומוקההגלפמההספת,תידוהיההיצנגילטניאהלשהיפואבוציעךילהתב
ירבדל .םידוהיםיריעצלידבלבטעמכו ,תואנינויערטלקמםזינומוקההיה ,ינוליחוימלסומ-אל
לשתינוליחהסרג" :וקורמידוהילשםיליכשמהתבכשבהיהםזינומוקה ,ה@וירלאינדןוירוטסיהה
הפיאשלו ,'השדחהתיסונאה'תוגאדומלתונויצהןמרתויבוטהמיאתמה ,תידוהיהתויחישמה
ילעבהילאהכשמהגלפמה."האמהעצמאלשתידוהיההיצנגילטניאהתאתנייפאמהתוילסרבינואל
הכהתייהםידוהיהםיריעצהלעהתעפשה.תפרצבםהידומילירחאוקורמלובששםיישפוחתועוצקמ
םהידעצתארצהלוסינףאו,ירקיעביואםידוהיהםיטסינומוקבוארתינויצההעונתהיליעפשהבר
.תימואלההעונתהירבחתרזעבו,תוסחהתונוטלשתרזעב
,ןטלוסןואלידי-לע ,תיתפרצהתיטסינומוקההגלפמהלשףינסכהגלפמההדסונ ,1943רבמבונב
,תינויצההעונתהידהואמהיהוכרדתישארב .הקנלבזקבבשייתהשהירי'גלאדיליידוהיןיד-ךרוע
ךותמ .ביבא-לתב 1935תנשלשהייבכמבוקורממםידוהילשתחלשמתופתתשהןעמללעפףאו
לשהתעפשהתדימלע .םיפוריא 2500-וםידוהיויה 500-כ ,1948תנשבהגלפמירבח 6000
:הגאדבןייצש "רורדה"ןותיעמםידמלונא ,תוילארשיהרעונהתועונתלעתיטסינומוקההגלפמה
תוליעפהתלגתנשמ ,רתויבהרומחהנכסתפקשנוקורמתוליהקבתילארשיהתוחילשהלעפמל"
,תיטסינומוקההעונתהירבחםה,לשמל,סאפברורדינקסע.ם"פמ-רורדתעונתיפינסבתיטסינומוק
ןיבתופקשהילדבהלעןאכהאצרההכרענתועובשהמכ ינפל []םידוהיאלםיטסינומוקםהב

תאריעסההזהשעמ .תיטסינומוקההגלפמהרבח ,סאפבשותיברעהיההצרמה .ם"פמלי"אפמ
.םידוהיאלםגופרטצהסאפריעברורדתעונתל."ברעתהלךרוצהתארתונברהשדעהליהקה
הרבחבםידוהיהלשםתורעתהבןימאהשינויערהםרזהלשונולשיכתאהנמיסםימיהתששתמחלמ
תימלסומההייסולכואהלשהסחימאל ,ימינפינקורמםרוגמהעבנאלןולשיכלהביסה .תינקורמה
םע.יברעילארשיהךוסכסהןמאלא,תוגלפמלואןומראלרושקהיטילופםרוגמאלו,םוקמהידוהיל
ועסנו,םהילגרלתחתמתרעובעקרקהש,הנידמהלהנמבתורשמיאשונםידוהיושחתוברקהץורפ
.םעזרובעדע,דרפסבשהייברמשפונהתרייעל

םהםידוהיהשימלסומהרוביצלחיכוהלותנווכשךמסמוחסינםיטסינומוקםיליעפרפסמ ,ליבקמב
.החלצהאללךא ,לארשיתאהנגמההמוצעלעםידוהיםיתחהלוסינםה .הנידמלםינמאנםיחרזא
,תיברעההפשבתינקורמהתונותיעבןויצינקזלשםילוקוטורפהלשםוסרפהיוניגבהחתפהעדוהה
חופיסתא,הלשתוטשפתההתוינידמתא,ברעתוצראדגנתילארשיההפקתמהתאםגוניגךשמהבו
םימתוחה .םיניטסלפםיטילפלשהשדחהחירבלהמרגש ,לארשיילייחתוגהנתהתאו ,םיחטשה
םיניטסלפהדגנתינויצההעונתהלשהישעמתאועיקוהו,תונויצלתודהיןיבהדרפהםייקלושקיב
תאתופירחבהכביסאלאתידוהיההיעבהתאהרתפאלשקראלתונויצה" :םהירבדל.1918תנשמ
."םישדחםיישקהפיסוהו,היעבהינותנתאהתוויע,םלועבםידוהיהדיתע
ילארשיהביטרנהלשינויערהסחילרושקשאשונבםייסלימצעלהשראשארתבשויהתושרב
םיעינמלהנידמהםוקינפלץראלתוילעהתאסחיימהזביטרנ ,עודיכ .וקורמידוהיתיילעאשונל
בוטילואו.ת רוטסיהתמאמרשאמ,םיסותיממרתויםינוזינםלועהלכבםיימואלםיביטרנ.םיינויצ
י
.רתויבםועז ,םייגולואדיאםיעינממלארשילםירגהמהלשםקלחש ,ןוירוטסיהלרורבםויה .ךכש
.הלאםימרוגמדחאהיה ,הזכרמוהפוריאחרזממםירגהמינפב 1923תנשבב"הראירעשתריגס
תאסחיילהשקה ה .םהיבגלהנתשהימואלהביטרנה ,תוימלסומתוצראמםידוהיועיגהרשאכ
י
אלימואלהביטרנה.תויצולחוארקנשהפוריאחרזממתוילעהןמםינושהכםירגהמל,ינויצהןויערה
:השדחהירוגטק ,ןייאמשי ,הלאיצמהאוה ,יתרקויגשומאוהש ,תינויצהיילעכוזהיילערידגה
תוארלםיצוראלש,ינעבורקלהעונצהנתמכרתויתעמשנוז"תויחישמ" ,ירעצל."תיחישמהיילע"
.ינויצץולחוב
אל .וקורמידוהיתיילעלרשקבםיברםימרוגידיבובתכנשםיכמסמתואמיתקדבירקחמךלהמב
ןורתיפהתאיתאצמ ,יתשאונטעמכרשאכהנהו .אוהשםרוגףאידיב ,הזחנומבשומישיתאצמ
םיחילשהייחלעםיטרפונלרסומשילאקזחיהמלשוקורמבדסומהיחילששארלשויבתכןויכראב
ףאםקלח.םיחילשלןטקאלהכישמרוקמוויהתורוכשמהוהיחמהיאנתשריתסמוניאאוה.וקורמב
רבגתהלהשקהיהש,ישפנרבשמבךורכהיהלארשילםבוש.שרדנלרבעמוקורמבראשיהלשקיב
רבשמהןמילאקזחיהתואריהזהלארשילבושלהדמעשןמדירפתידוהיהחילשלותונפב .וילע
אלא,הברהדימבבושחיתלבוליגרחרזאקראלתאןאכ.ידמימואתפו,דחאוהרבעמה" :הליופצה
[]ונבלבתננקמהקדוהלקתורירמ[]הנממהאצותכדמעמלכךלןיאו,רהמתחכשנךתדובע
םירודחםלוכש ,רבעבלעפמלםיפתושלרשקהו ,תונורכיזהוראשנחורהתמרהלידיחיהרוקמה
םבושבםתואדוקפישרבשמהןמםיחילשהתאשארמריהזמותכלקיחרמילאקזחי."השגרההתוא
חישמוא,בושחחישמ.חישמאוהש,לעפמבותדובעתעבהשגרההתייהונתאמדחאלכל" :לארשיל
ויהאלםאםגו .ךכוילעוטיבה ,ולשלופיטהיאשוניכ .קדצבךכשיגרהירהו .חישמלבא ,'ןטק'
יכ.ךכומצעתוארל,בייחהיהאוהו.הזהלענדמעמבןכםגומצעהאורהיה,אוה,ךכוילעםיטיבמ
יפכשדוק-תובהלתההתואבו ,ץמואותואב ,תוריסמהתואב ,ותדובעתאהשועהיהאל ,תרחא
אוהש,הלואגהשעמלשו,לאוגלשהשוחתובהנניקאלש,רוסמויניצרחילשהיהאל[]השעש
אל ,רמולכ ,תויחישמלשהשוחת ,תוחילשתשוחתןמהחתפתהונבורלצא []התאבהבףתתשמ
,רתויימותוחפימ,דחאלכוירוטסיההלצהלעפמלשתואדוואלא,הבוחלשהקומעהשגרהקר
."חישמןיעכשוריפבומצעהאר
םיריעצהלשםרפסמשקרןייצא .לארשייחילשלשםתויחישמוזהתיה ,תויחישמהתיהםא
םג.רחאאצומץראלכמטעמכרתוילודגיתכרעהלהיהוקורמבתויצולחהרעונהתועונתבםידוהיה
.םיחילשהלשםתמרמרתויההובגבורלהתיהוקורמבידוהיהרעונהינבלשתילאוטקלטניאהםתמר
.תרחאהאצרהב,ךכלעלבא