La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

סימביוזה יהודית מוסלמית במרוקו העצמאית וכשלונה - הרצאה באוניברסיטה הפתוחה פורום דיוואן

De
9 pages
מעטים יודעים על קיומו של זרם אסימילציוני בקרב האינטליגנציה היהודית במרוקו. תומכיו חיפשו לבולל את היהודי בחברה הערבית-מוסלמית, מבלי לזנוח את יהדותם, וראו במרוקו מולדת שיש ליטול חלק בשגשוגה, אחרי סילוק הקולוניאליזם הצרפתי. חברי הקבוצה הגדירו עצמם קודם כל כמרוקנים ורק אחר כך כיהודים, כדוגמת יהודי צרפת שלאחר המהפכה. הרצאה זו באה לחשוף את הזרמים הרעיוניים שהתקיימו בתוך בקהילה, ובמיוחד את השפעתו של זרם הלאומיות המרוקנית בקרב ההנהגה היהודית. אתאר את פריחת זרם זה עם קבלת העצמאות, ואת דעיכתו ההדרגתית, עקב נסיבות פוליטיות שנוצרו במדינה ערבית-מוסלמית, אוטוקראטית.
Voir plus Voir moins


תיאמצעהוקורמבתידוהיההיצנגי טניאבםיינויערםימרז

ןונ-ןבלאגי
ההותפההטיסרבינואבןאווידםורופבהאצרה
ירחא.םיברםייגולואדיאםימרזהבוכיפ.תחאהשקמבהייושעהתיהאלוקורמבתידוהיההרבחה
םיריעצתוצובקמו ,םמודיתרוסמבורמתבכרומהתיהתידוהיההיצנגילטניאה ,תואמצעה
תאוללכםה.הנממוקחרתהףאוא,הליהקהלשהתומדתאתונשלופאשש,םיססותוםיטסילאדיא
רעונהתועונתיכינחתאו,הנותמתיתרוסמתידוהיתונלדבלוכניחש,תוידוהיהרעונהתועונתיריעצ
תאקפסאללתוגציימולארעונתוצובקיתש .לארשיבהמשגהלותויצולחלוכניחש ,תוילארשיה
המואהךותבבלתשהלופאשש ,םילאוטקלטניאתוצובקולעפ ,ןדיצל .הליהקבבורהתודמע
.רבדלכלםינקורמכהנידמהתאתונבלו,םייטילופההיקבאמבקלחלוטיל,תינקורמה
ושפיחויכמות.וקורמבתידוהיההיצנגילטניאהברקבינויצלימיסאםרזלשומויקלעםיעדויםיטעמ
שישתדלומוקורמבוארו ,םתודהיתאחונזלילבמ ,תימלסומ-תיברעההרבחבידוהיהתאללובל
לכםדוקםמצעורידגההצובקהירבח .יתפרצהםזילאינולוקהקוליסירחא ,הגושגשבקלחלוטיל
תאףושחלהאבוזהאצרה.הכפהמהרחאלשתפרצידוהיתמגודכ,םידוהיכךכרחאקרוםינקורמכ
תינקורמהתוימואלהםרזלשותעפשהתאדחוימבו ,הליהקבךותבומייקתהשםיינויערהםימרזה
בקע,תיתגרדההותכיעדתאו,תואמצעהתלבקםעהזםרזתחירפתאראתא.תידוהיההגהנההברקב
.תיטארקוטוא,תימלסומ-תיברעהנידמבורצונשתויטילופתוביסנ
תועמטיהבתובהלתהבךמתש ,םדקתמטועימןיבהקלחנתימשרהתידוהיההגהנההםג ,ליבקמב
חוורשםגדהןמהנושהזבור .תדרפנתימואלתוהזבדדיצש ,ןרמשבורןיבו ,םינקורמהםייחב
תובאתרוסמבזחאנאוה .תילאודיבידניאהיצפיצנמאןהבהמייקתהש ,תויסלקהברעמהתונידמב
,ימואללולכמכםידוהיל ,תוושאקוודאלו ,תולדבנתויוכזשורדלידכתוליהקהיתשןיבינושבו
הנוצרלכםעש,הדבועהךמסלעתוינלדבההיתושירדתאקמנלהלכיבורהתגהנה.יתליהקוינתא
אלש,תינוליחאלתימלסומהנידמןיידעאיה,התרדגהיפלע,תמדקתמותיטרקומדתויהלוקורמלש
הלודגתומכלרשפאלהתיהתלגוסמתאזכתינוליחהנידמקר.הנידמלתדהןיבהדרפההבתמייקתמ
.רבדלכלםינקורמכםמצעתוהזל,םידוהילש
תוהדזהלתינחורהפולח ,הליהקבהבחרהבכשלקינעהסנאילאלשרפסהיתבביתפרצהךוניחה
יתפרצהךוניחהםנמא.םימלסומלהאוושהב,ףדעומףאו,דרפנדמעמםידוהילקינעהאוה.תימואל
תולתףאו ,תפרצליתוברתרשקרציאוהךא ,תוסחהתונוטלשםעתוהדזהרציאלויתונורקעו
הנידמשךכמיעבטןיאשףא.וקורמידוהילשםתוברתתלאשהררועתה,תואמצעהירחא.התפשב
יתבבו,להנמב,ךוניחבהיצזיברעהךילהת,להנמהתפשכוהארוהתפשכהתפשתאץמאת,תיאמצע
ץקםישלהלכיהיצזיברעה .תיתפרצהתוברתבםידוהיהלשםתועמטיהךילהתלעםייאטפשמה
תיברעההפשבהטילשבםידוהיהלשםתותיחנ .ברלמעבגשוהש ,יעוצקמהויתרבחהםודיקל
.תינקורמההרבחבםתורעתהךילהתב,ירקיעםוסחמהתיה,תיתורפסה
יתפרצהילמרופהךוניחה,דחאדצמ:ינקורמהידוהיהלשותוהזתאהשעמלהכלהובציעםיפוגינש
תקלחמאיהאלה,'זדהלשרעונהתועונתלשםילשמהךוניחה,ינשדצמו,סנאילאירומוקינעהש
ידוהיהריעצהתארשקרפסה-תיבילתוכבךוניחהשןמזב ,םלוא .רטנלרשתרבחלשרעונה
,תוידוחייהתוידוהיהתוקיזהתא'זדהלשרעונהתועונתיכירדמודדיח,התוברתלו,התפשל,תפרצל
השמיש,תיטסילרולפהותינוליחהתיתפרצהתוברתהוליאו.תינרמשטעמ,תידוהיתונלדבלוכניחו
תואיצמהןמםלעתהלהסינ ,יתפרציתוברתןויבצלעב ,הזידוהידוחי .ץיאמםרוגו ,סיסבםהל
השדחהתירבעההפשל,רהצומיתלב,רשקורציףא'זדהלשרעונהתועונת.תינקורמהתיטילופה

.תיאמצעהוקורמבדסומהםיקהש,תיתרתחמהתשרלםגםימילו,ילארשיהרולקלופלורמזל,ייווהל
לומהחושהףוגכ,תואמצעהרחאלשהירופואלץוחמלועפלוכישמהםיפוצהתועונתו'זדהתודסומ
םישידאוראשנאלשדחהןוטלשהישאר .תינקורמהתוהזהןמו ,היצרגטניאהןמבהלתהשםרזה
ישארןיבםישגפמה.האנקותולעפתהםהיניעבררועש,םילשמהוילמרופהידוהיהךוניחהתחלצהל
םידוהיידיברקיעבהלהונ'זדהתעונת.חתמינועטםיבצמורציםיידוהיהםיפוצהיכירדמלןוטלשה
,תונויצבהלוהמ ,תידוהיתונלדבלעורמשש ,תובלתשההםרזמםיקוחר,תיתפרצתוניתנילעב
תשרהתוחולשבםיריכבםיליעפל 'זדהישארתאןמזהםעוכפההלאתודמע .ילארשיייווהבו
תאונמימםה ,'זדלולכנתהאלתיאמצעההנידמהתונוטלש ,תאזםע .תיתרתחמהתילארשיה
.םיפתושמםיסנכבדבוכמדמעמהיתועונתלוקינעהו,היתואצוה
תיתליהקההגהנהבתורומתהןמומלעתהאלהירגוב ,העונתהישארלשתוינלדבהתודמעכאלש
.תילארשיהתיתרתחמהתשרלרשקההעונתברבג,ןמזבובךא,תצקמבהשלחנתונלדבה.השדחה
םיגיהנמםתואש ,ןויערהחתפתה ,םילארשיםימרוגברקבוימלועה ידוהיהסרגנוקהישארברקב

לארשיןיבםולשלשרשגל,תעהאבבךופהישםרוגווהי,הנידמבחתפמתודמעלועיגהשהליהקב
םיגיהנמברקבםגםייק"םולשלרשגה"ןויער,םתכרעהל.ירוטסיהדיקפתובואלמיו,יברעהםלועל

יטילופוילכלכעויסלבקלתורשפאבונימאהש,הַכּרַּב-ןבּידהמודיבעובםיחרדבעתמגוד,םימלסומ
ןוטלשהשףא,ילסקודרפןפואב.םלועבםיידוהיםינוגראםעוהליהקהםעםהירשקתוכזב,לארשימ
תאשלףידעהאוה,תוליהקהידעוובהירבחתאבלישו,וזהצובקברקמםיהובגםידיקפתונמלגאד
,ידוהיהבוחרהתארתויבוטגציימאוהשןיבהיכ ,ותברקתאשפיחו ,ינלדבהםרזהםעתתלו
.םיליכשמהתצובקלהאוושהב
וקורמל ,תיסחיתונמאנדצל ,לארשילישגררשקו ,תונותמתויתרוסמתויטנויה ,ינלדבהםרזל
,רגנטדילי,ירזנ-הדסולרקתועדההגוהביטיה,"הערכההתעשבוקורמידוהי" :ורפסב.הכלמלו
י
םייחהןמםימרחומ" :יתפרצהןוטלשהימיבהליהקהישארלשיביסאפהםבצמתאאטבל
תאםמצעלעורגסםה .םתוליעפללמסלוריצלותואוכפהויתרבחהםוחתלונפםה ,םייטילופה
םתליהקייחתא,רדהאללו,ןוצרתועיבשבולהינ,תורוגסםייתלדלשחונבצמבו,הליהקהתותלד
,תונויצהןמםג.הקיטילופלשבברלכהדיפקבלטינרבדלכמ.ורדהאלמבטלשםזימרופנוקה.[]
לכמרהוטמ,אליעלילירטסהיהלוכה.הקדצדסומלשקיזמיתלבולילקהארמלעוזץראבהרמשש
וקורמלשםיידיתעההיגיהנמשןמזב[]הפוקתהיטילשיניעבןחאוצמלאללולעש,ינקתאלרשק
,רופהלפנשכ.תוערכההתעבםגוניתמהםה.וניתמהםידוהיה,חוטבהםקבאמתאתואלאללולהינ
ילוגסךרעילעבםיליכשמםיריעצויהתובלתשההיכמותםנמא."רבדבדיןבומכםהלהתיהאל
.הטעומהתייההליהקבבורהלעםתעפשהךא,הובג
ןדיעחתפיהלדמועשושיגרהםידחא.הירופואתריוואתידוהיההרבחבהנחבואתואמצעהתלבקםע
הליהקהתגהנהבהחתפתההרהמדע .דרפסב "בהזהרות"תמגוד ,םימלסומוםידוהייסחיבשדח
םיריעצה .תידוהיהתונלדבהידדצמבהקבאנש ,תינקורמההקיטילופבוהרבחבתובלתשהתמגמ
ימ .הקיתווההגהנההתוינידמתאתונשלוהליהקהתודסומבוהנידמהייחבקלחסופתלושקיב
ןמתאצויתיצולחתובהלתההנידמבהררששםידיעמשדחהיתלשממהלהנמהתיינבבובלתשהש
,םיתפרצהינפלעםימלסומהלשםתרבחתאדימתופידעהםידוהיה ,תואמצעהינפלדוע .ללכה
ינבכוםידיליכ,זובבםהילאםיסחייתמםיתפרצהםליגינבשושיגרה,בורל.רפסהיתבילתוכךותב
ינבתאובהאאלםימלסומהםיריעצהםג."ימואלרורחש"כתואמצעהתאםיברושיגרהןכל.תוסח
:ןייצמטברבוסאנכמבלדגשסאפדילי ,חאבסןמרא.םינעזגבורלויהש ,םיתפרצהםיבשייתמה
.תווקתתאשונןצמחתקירזכ,וזהפוקתונייח,דיתעלרשקבתוגאדבוולתואמצעהיעוריאשתורמל"
תואמצעה.חיטבמהארנידיימהדיתעה,םימיהןמםויב,הערלתונתשהללוכילוכהשששחהתורמל

תאוקדיהתואמצעהתיירופואוםיתפרצלהאנשה ."תירופואטעמכתימיטפואהפוקתהרשיב
.םימלסומלםידוהיןיבםיישיאהםירשקה
,םייתוברת-ואגהכישמידקומהשולשםלומהדימעהש,תיטמכסהקולחהמייקתהוקורמידוהיברקב
םיינשןיב ,המןמזלתוחפל ,וקלחנוזתודהייביכר .לארשיותפרצ ,וקורמלהנווכה .םיווש-יתלב
עודיםויה .םהמדחאתבוטלעירכהלםתואהצליאתואיצמהשדע ,הלאםידקומהשולשךותמ
רחאלשתונושארהםינשבתלטובמיתלבהתייההתובישחש ,תינקורמההיצפואהש ,דבעידב
.ןלוכלעהרבג,תילארשיההיצפואהוליאו,ץורחןולשיכהלחנ,תואמצעה
יחילשלשםתורעתסהתעפותרתויבהאילפמ ,םישימחהתונשבלארשיתנידמלשהיישקתורמל
הרקחנאלןיידעשהייגוסוז .התואמצעברע ,וקורמידוהיתליהקלע ,םהיתוחפשמםע ,היתודסומ
לכטעמכובםיגצוימויהשרתויבףעוסמןונגנמלארשיתנידמהליעפה ,התמקהתישארמ .ללכ
.וזםיחילשתמישרמ ,קלחקרטרפאםאהחילסשקבמינא .םיינוגראהוםייתגלפמההיתודסומ
,ריעצהרמושה ,םינובהדוחיא ,רורד :רעונהתועונתלשםיגיצנוקורמלהחלשהריעצהלארשי
םיחילשויהםיבשיימהםיפוגהלכל.אביקעינבו(ד"חב)םייתדםיצולחתירב,ר"תיב,ינויצהרעונה
.יתדהץוביקה,ינויצהדבועה,יצראהץוביקה,דחואמהץוביקה,םיצוביקהותוצובקהדוחיא:םידרפנ
הקלחמלכ .ינויצהרעונהיבשומתעונתויחרזמהלעופהיבשומתעונת ,םיבשומהתעונת ,םגו
תקלחמ ,רעונהתיילעתקלחמ ,היילעהתקלחמ :המעטמםיחילשרגשלהגאדתידוהיהתונכוסב
תקלחמ,הלוגבםיינרותתוברתלוךוניחלהקלחמה,הלוגבתוברתלוךוניחלהקלחמה,ץולחהורעונה
דרשמףאותואירבהדרשמ ,וקסרכםיפוגיגיצנםג .תילכלכההקלחמהו ,ןוגראהתקלחמ ,הטילקה
םכוישלעורחתהו,תויוכמסלעםהיניבוטטוקתהלארשייחילשןמזהבור.םיחילשורגישןוחטיבה
תנשב,תידוהיהתונכוסההמיקה,םיחילשהיובירמהאצותכ.היצנטופבםילועהלשינויער-ינוגראה
םידליןגבבגא.ילאקזחי-ילילגתידוהילשהלוהינב,םיחילשהידליל,ירבעילארשיםידליןג,1954
.שורהגרס,הקיסיפבלבונסרפלעבלשריעצהויחאםגדמלהז
םימיםתואבםתוליעפשרעצבתודוהלוצלאנהתואמצעינפלהנשכוקורמלועיגהשדסומהיחילש
התייהוזהפוקתשודוהםה,וכרעשבצמחותינב.ידמלהללמואהתייהתידוהיהתימצעההנגההןעמל
המלש ,וקורמבתרגסמהתשרלשןושארהדקפמה .םימלסומוםידוהייסחיב "בהזרות"ןכא
המרבםדא-חכלשתיתגרדהתונקורתהלהאיבה ,וקורממםיתפרצהתאיצי" :ןייצמ ,ילאקזחי
םייקללגוסמהיהשםדאחוכ,הנידמבתיביטרטסינימדאההנוכמהתלעפהלהשורדה,תילאוטקלטניא
ןכל,ךשמהרודלשהנכומהברזרהתייהאלםינקורמל.הריבגהלותימואלהתילכלכהתוליעפהתא
היצנגילטניאלבהזהרות,לוכיבכ,הזהיה.תידוהיההייסולכואהברקמרסחהתאסייגלםיבייחויה
הפוקתהוםילארשיםיחילשםעעגמבאבלםידוהיהוענמנםימיםתואב."םיידוהיהינוניבהדמעמלו
םלוקופריצםינושםיגוחמםיידוהיםינקסע" :ילאקזחיירבדל.תרתחמההדובעלתובוטהרשיבאל
יאדוובו ,אבלהרחיאאלתוחכפתההשןבומכ .וחוכשדחמהינקורמהםעהברקבגוזימלהפטהל
דחאדצמלארשייחילשלשםתוליעפ."וזתוחכפתהלטעמאלהמרתהדימתמהותיבקיעהונתדובעש
וידחיומרג ,ינשדצמםינוכרדלבקלםידוהימהענמש ,םינקורמהתונוטלשהלשהייוגשתוינידמו
.הזבהזרותרוערעל
-לא"ןוגראתאטברבומיקהתובלתשההםרזיכמות,1956ראורבפב15-ב,תואמצעינפלהמןמז
דמחומותלעמדוהןוצרלהבוגתכ" :רמאנןוגראהםסרפשתעדיוליגב.הנבהה:ותועמשמש"קאפיו
טילחה,םיחאכםידחואמ,םידוהיוםימלסומ,םינקורמהלכתאתוארל,ןסחיאלומונבלשוישימחה
תונבלרתויבהרקיהונתפיאש .קאפיו-לאםשהתאאשיתש ,הדוגאבןגראתהלינקורמהרעונה
בלבםידחואמוידחי .תיאמצעותישפוח ,תדחואמ ,השדחהוקורמתאהלועפףותישבוהחמשב
ונתדלוממהשענ,דחי.רשואהורשועה,המדיקהרבעלונצראתאדיעצנ,םידוהיוםימלסומ,שפנבו

םחליהלתנווכתמונתדוגא.שפוחהוהוולשה,תונלבוסההבוררשישתדבוכמותינרדומהמואהרקיה
םידוהיןיבםיעגמהתאםדקלקאפיו-לאתורטמ .היתורוצלכב ,תונעזגבו ,דוריפב ,תורעבב
,תונמאהוטרופסה ,תוברתהימוחתברקיעבוםימוחתהלכבםהיניברשקהתאקזחלוםימלסומל
."יתרבחהויעוצקמהםוחתבו
ועבתו ,םיידוהיהרפסה-יתבבתיברעהידומילתרבגהבוכמתקאפיו-לאבםיידוהיהםיגיצנה
.הלשממהידרשמלםתפפכהבףאו ,םיימואלניבהםיידוהיהעויסהתודסומתולהנהלשהיצזינקורמ
רפס-תיבןעמלתקבאנונתעונת" :ונוגראתורטמתארידגה,שורה-ןבםסל"כזמה,1956ילויב7-ב
,אבצלםידוהיסויגבתכמותו ,תיברעההפשהלשהבוחדומיל ,םיבלושמהקדצתודסומ ,דיחא
לכבדימתלותחאתוציחמהתרסהלארק ,חאבסקרמדעווהרבח ."תוירוביצתורשמבםבולישבו
וענמישבושח ,םירחאלשםתקוצמבוינועבםחליהלםיצורהםישנאםימייקםא" :םייחהימוחת
קאפיו-לאירבחתאםימישאמהםינרמשהתונעטתאהחדאוה ."םישנאלשםתנומאהמלואשלמ
,תידוהיהנומא ,תידוהיהמשנםהלשי .םינורטפברתויךרוצןיאוקורמידוהיל" :תוללובתהב
."הוואגבםבלתאתאלממה ,תינקורמתדלומםגםהלשיו .םהבםיאגםהשםידוהיםינייפאמו
-לאןותיעבחאבסקרמבתכ ,תונוטלשהםעידוהיהסרגנוקהיגיצנומייקשםיעגמלוסחייתהב
לכםדוקונא .וזתוברעתהבךרוצונלןיא ?ונמשברבדלהזןוגראלשיתוכזוזיא" :לאלקיתסא
."םידוהיךכרחאקרו,םינקורמ
תכיפהןעמללועפלותרטמש ,ףרזא-ןבדודאישנהריהצה ,שדחההליהקהדעור"ויכותריחבםע
םאחמשנ" :אבצלםידוהיסויגבהכימתידכדעתכלקיחרהאוה .רבדלכלםינקורמלםידוהיה
לכלדובכופיסויו,הנידמהתאותרשי,הקוסעתובואצמיםיריעצהש,יתוכלמהאבצלונפיםידוהיה
ימלסומןיבלדבההיהיאלרחמשךכלםורגלו,הלימהןבומאלמבםינקורמתויהלםהילע.הליהקה
ןופצמלןיינעקראיה,תדהו,םלוכלתחאתדלומ' :ריהצהירהותוכלמדוה.תדהםוחתמץוח,ידוהיל
.ישיאה
"'
הגלפמלםתופרטצהידי-לעתיאמצעההנידמהלשםייטילופההייחבקלחולטנםידוהיטעמאל
קורמןותיעבףירחרמאמםסרפ,סאנכממהנחואו'ג,1955רבוטקואברבכ.םהיתודמעתאםדקתש
:הליהקהתודסומלעהפירחהפקתהבאציאוה."ימואלהןופצמה"תרתוכב,Maroc Presseסרפ
,םייטרקומדתונוחטיבםישקבמםה ?םהיתובוחתאםהםיאלממםולכ ,תויוכזםישקבמםידוהיה"
תושרודןהךא ,תוברםימעפםהלונתינתוחטבה ?םהמשרודהמואגשומההמםהלעודיםולכ
לשתויטוירטפה[]םהיתויוכזאלממםידוהיהונהייתוימואלהםהיתובוחיולימםעקר[]הרומת
.תויתמאהםהיתושוחתתאףקישםהיגיהנמלוק .ץמואתרסחהקיתשביוטיבידילהאבםידוהיה
ידכלוקםירהלםיבייחםידוהיהםויה .תימואלהתודחאבעוגפללולעשבצמלהדגנתהונתגלפמ
םידוהיהלע.הנידמךותבהנידמרוצילו,לדבנטועימלםידוהיהתאךופהלםיצורשהלאתאחידהל
ךרוצשי[]תינקורמההמואב,תיפוסו,תילטוט,הריהמהיצרגטניאלעיגהלו,תודחאךותמלועפל
ןונגנמלכללכבו ,תוליהקהידעותא ,תוידוהיהתוליהקהתצעומתא ,ועמשמכוטושפ ,לסחלףוחד
לשםיירוקמההידיקפתתאריבעהלשי .תינקורמההמואהןמםידוהיהתדרפהלםרוגהיטסיטרפס
תודסומהולסוחישמ []הזםוחתבקרולפטיש ,םיילגלהקדצתודסומידילתוליהקהתצעומ
,םיירוביצהםייחבליעפקלחלוטילםהמענמיאלרבד,םייחר-ןבאכםידוהיהראווצלעודיבכהש
."לועפלרחואמאלןיידעךא.םהיגיצנידילעםיידומורםידוהיה.םימלסומהםהיחאכ
הליהקהדעואישנלשונב ,וגודרבדוד ,תינקורמהתוימואלבגייסאללותכימתבתושעללידגה
תמייקוקורמבםצעב" :הליהקהתודסומדגניניצויסרארמאמסרפקורמןותיעבםסריפש,סאנכמב
דמועוזהכלממשארב.תמייקוהיחהדבועתאז,עיתפמעמשנרבדהשלככ.תיתימאתידוהיהכלממ
.הנידמהידוהיםהםיעונכהויניתנ.םיידוהיהתודסומהלעיתפרצהחקפמהאוהש,יטולוסבאטילש

ןידהיתבםה ,הלשתויטפשמהתוכרעמה .תוליהקהידעוםה ,הכלממהלשםיימוקמההיתודסומ
םה ,היתוסנכהתורוקמוהביצקת .םיירבעהרפסהיתבתשראיה ,הלשךוניחהתרגסמ .םיינברה
,תיזוכיראיה .אילפהלתנגרואמהכלממה .םידוהיהםיכרוצשןייהורשבהלעםיסימהותומורתה
קרהמקוהאיהרבדלשותימאלךא ידוהיהדוחיהתרימשאיהש,תיבויחהרטמלתלעופהרואכלו
.
אלהזהנבמ,הנידמךותבהנידמכ.תקפוסמיתלבהיצרטסינימדאתבוטלהמלשהליהקעינכהלידכ
תופיחדבשקבתמהקוריפ.הדרפהתוינידמלשרצותאוה.םתבוטלתוחפדועו,םידוהיידילעםקוה
"ותומתארקלססוג,התואדילוהשרטשמהשןוויכ

אישנתוינידמםעילמרופןפואבתוהדזהלוקורמהצלאנ,יניסלתילארשי-תיתפרצ-תיטירבההשילפב
תאעיגרהל,םהירבדל,ותרטמשתעדיוליגםיידוהיהקאפיו-לאירבחוחסינ,םיעוריאהלשב.םירצמ
אוה .הפקתמהדגנםמוקתמותומלשבינקורמהםעה" :תוידוהי-יטנאתויוצרפתהעונמלו ,תוחורה
תאוהתורחתאהנממלוטילו ,תירצמההמואהתאליפשהלותנווכשםוזייתמחלמדעצהנגמ
יעוריא.םתמיזמבחילצהלםינפקותהןמעונמלו,םירצמלונתכימתלכתאקינעהלונילע.התואמצע
,רבעבכ .םידוהיוםימלסומ ,וניניבהינומרהםייקל ,םירקיםיחא ,ונילעםיווצמהעשה
םיחרזאקרשי,וקורמבןאכ.וניניבךסכסלךרדלכבושמתשיווניניבדירפהלוסניםיטסילאינולוקה
אללםינקורמהלכ .םינקורמםלוכךא ,תידוהיהתדהינבםינקורמוםימלסומםינקורמ .םינקורמ
.םכיניבםידירפמלובישקתלא .טקשהלעורדסהלעהרימשלםיסיוגמשיגרהלםיבייחתדלדבה
השילפהתאםינפהרשלבתכמבהניג ,ףרזא-ןבדוד ,הקנלבזקדעואישנםג ."םתואונג ,ךפהל
.תואבלהגאדבןיתמהו,הדמעטקנאלםידוהיהבורםלוא.תיתפרצ-תיטירבה
ותויהב.דחוימםוקמתיטסינומוקההגלפמההספת,תידוהיההיצנגילטניאהלשהיפואבוציעךילהתב
ירבדל .םידוהיםיריעצלידבלבטעמכו ,תואנינויערטלקמםזינומוקההיה ,ינוליחוימלסומ-אל
לשתינוליחהסרג" :וקורמידוהילשםיליכשמהתבכשבהיהםזינומוקה ,ה@וירלאינדןוירוטסיהה
הפיאשלו ,'השדחהתיסונאה'תוגאדומלתונויצהןמרתויבוטהמיאתמה ,תידוהיהתויחישמה
ילעבהילאהכשמהגלפמה."האמהעצמאלשתידוהיההיצנגילטניאהתאתנייפאמהתוילסרבינואל
הכהתייהםידוהיהםיריעצהלעהתעפשה.תפרצבםהידומילירחאוקורמלובששםיישפוחתועוצקמ
םהידעצתארצהלוסינףאו,ירקיעביואםידוהיהםיטסינומוקבוארתינויצההעונתהיליעפשהבר
.תימואלההעונתהירבחתרזעבו,תוסחהתונוטלשתרזעב
,ןטלוסןואלידי-לע ,תיתפרצהתיטסינומוקההגלפמהלשףינסכהגלפמההדסונ ,1943רבמבונב
,תינויצההעונתהידהואמהיהוכרדתישארב .הקנלבזקבבשייתהשהירי'גלאדיליידוהיןיד-ךרוע
ךותמ .ביבא-לתב 1935תנשלשהייבכמבוקורממםידוהילשתחלשמתופתתשהןעמללעפףאו
לשהתעפשהתדימלע .םיפוריא 2500-וםידוהיויה 500-כ ,1948תנשבהגלפמירבח 6000
:הגאדבןייצש "רורדה"ןותיעמםידמלונא ,תוילארשיהרעונהתועונתלעתיטסינומוקההגלפמה
תוליעפהתלגתנשמ ,רתויבהרומחהנכסתפקשנוקורמתוליהקבתילארשיהתוחילשהלעפמל"
,תיטסינומוקההעונתהירבחםה,לשמל,סאפברורדינקסע.ם"פמ-רורדתעונתיפינסבתיטסינומוק
ןיבתופקשהילדבהלעןאכהאצרההכרענתועובשהמכ ינפל []םידוהיאלםיטסינומוקםהב

תאריעסההזהשעמ .תיטסינומוקההגלפמהרבח ,סאפבשותיברעהיההצרמה .ם"פמלי"אפמ
.םידוהיאלםגופרטצהסאפריעברורדתעונתל."ברעתהלךרוצהתארתונברהשדעהליהקה
הרבחבםידוהיהלשםתורעתהבןימאהשינויערהםרזהלשונולשיכתאהנמיסםימיהתששתמחלמ
תימלסומההייסולכואהלשהסחימאל ,ימינפינקורמםרוגמהעבנאלןולשיכלהביסה .תינקורמה
םע.יברעילארשיהךוסכסהןמאלא,תוגלפמלואןומראלרושקהיטילופםרוגמאלו,םוקמהידוהיל
ועסנו,םהילגרלתחתמתרעובעקרקהש,הנידמהלהנמבתורשמיאשונםידוהיושחתוברקהץורפ
.םעזרובעדע,דרפסבשהייברמשפונהתרייעל

םהםידוהיהשימלסומהרוביצלחיכוהלותנווכשךמסמוחסינםיטסינומוקםיליעפרפסמ ,ליבקמב
.החלצהאללךא ,לארשיתאהנגמההמוצעלעםידוהיםיתחהלוסינםה .הנידמלםינמאנםיחרזא
,תיברעההפשבתינקורמהתונותיעבןויצינקזלשםילוקוטורפהלשםוסרפהיוניגבהחתפהעדוהה
חופיסתא,הלשתוטשפתההתוינידמתא,ברעתוצראדגנתילארשיההפקתמהתאםגוניגךשמהבו
םימתוחה .םיניטסלפםיטילפלשהשדחהחירבלהמרגש ,לארשיילייחתוגהנתהתאו ,םיחטשה
םיניטסלפהדגנתינויצההעונתהלשהישעמתאועיקוהו,תונויצלתודהיןיבהדרפהםייקלושקיב
תאתופירחבהכביסאלאתידוהיההיעבהתאהרתפאלשקראלתונויצה" :םהירבדל.1918תנשמ
."םישדחםיישקהפיסוהו,היעבהינותנתאהתוויע,םלועבםידוהיהדיתע
ילארשיהביטרנהלשינויערהסחילרושקשאשונבםייסלימצעלהשראשארתבשויהתושרב
םיעינמלהנידמהםוקינפלץראלתוילעהתאסחיימהזביטרנ ,עודיכ .וקורמידוהיתיילעאשונל
בוטילואו.ת רוטסיהתמאמרשאמ,םיסותיממרתויםינוזינםלועהלכבםיימואלםיביטרנ.םיינויצ
י
.רתויבםועז ,םייגולואדיאםיעינממלארשילםירגהמהלשםקלחש ,ןוירוטסיהלרורבםויה .ךכש
.הלאםימרוגמדחאהיה ,הזכרמוהפוריאחרזממםירגהמינפב 1923תנשבב"הראירעשתריגס
תאסחיילהשקה ה .םהיבגלהנתשהימואלהביטרנה ,תוימלסומתוצראמםידוהיועיגהרשאכ
י
אלימואלהביטרנה.תויצולחוארקנשהפוריאחרזממתוילעהןמםינושהכםירגהמל,ינויצהןויערה
:השדחהירוגטק ,ןייאמשי ,הלאיצמהאוה ,יתרקויגשומאוהש ,תינויצהיילעכוזהיילערידגה
תוארלםיצוראלש,ינעבורקלהעונצהנתמכרתויתעמשנוז"תויחישמ" ,ירעצל."תיחישמהיילע"
.ינויצץולחוב
אל .וקורמידוהיתיילעלרשקבםיברםימרוגידיבובתכנשםיכמסמתואמיתקדבירקחמךלהמב
ןורתיפהתאיתאצמ ,יתשאונטעמכרשאכהנהו .אוהשםרוגףאידיב ,הזחנומבשומישיתאצמ
םיחילשהייחלעםיטרפונלרסומשילאקזחיהמלשוקורמבדסומהיחילששארלשויבתכןויכראב
ףאםקלח.םיחילשלןטקאלהכישמרוקמוויהתורוכשמהוהיחמהיאנתשריתסמוניאאוה.וקורמב
רבגתהלהשקהיהש,ישפנרבשמבךורכהיהלארשילםבוש.שרדנלרבעמוקורמבראשיהלשקיב
רבשמהןמילאקזחיהתואריהזהלארשילבושלהדמעשןמדירפתידוהיהחילשלותונפב .וילע
אלא,הברהדימבבושחיתלבוליגרחרזאקראלתאןאכ.ידמימואתפו,דחאוהרבעמה" :הליופצה
[]ונבלבתננקמהקדוהלקתורירמ[]הנממהאצותכדמעמלכךלןיאו,רהמתחכשנךתדובע
םירודחםלוכש ,רבעבלעפמלםיפתושלרשקהו ,תונורכיזהוראשנחורהתמרהלידיחיהרוקמה
םבושבםתואדוקפישרבשמהןמםיחילשהתאשארמריהזמותכלקיחרמילאקזחי."השגרההתוא
חישמוא,בושחחישמ.חישמאוהש,לעפמבותדובעתעבהשגרההתייהונתאמדחאלכל" :לארשיל
ויהאלםאםגו .ךכוילעוטיבה ,ולשלופיטהיאשוניכ .קדצבךכשיגרהירהו .חישמלבא ,'ןטק'
יכ.ךכומצעתוארל,בייחהיהאוהו.הזהלענדמעמבןכםגומצעהאורהיה,אוה,ךכוילעםיטיבמ
יפכשדוק-תובהלתההתואבו ,ץמואותואב ,תוריסמהתואב ,ותדובעתאהשועהיהאל ,תרחא
אוהש,הלואגהשעמלשו,לאוגלשהשוחתובהנניקאלש,רוסמויניצרחילשהיהאל[]השעש
אל ,רמולכ ,תויחישמלשהשוחת ,תוחילשתשוחתןמהחתפתהונבורלצא []התאבהבףתתשמ
,רתויימותוחפימ,דחאלכוירוטסיההלצהלעפמלשתואדוואלא,הבוחלשהקומעהשגרהקר
."חישמןיעכשוריפבומצעהאר
םיריעצהלשםרפסמשקרןייצא .לארשייחילשלשםתויחישמוזהתיה ,תויחישמהתיהםא
םג.רחאאצומץראלכמטעמכרתוילודגיתכרעהלהיהוקורמבתויצולחהרעונהתועונתבםידוהיה
.םיחילשהלשםתמרמרתויההובגבורלהתיהוקורמבידוהיהרעונהינבלשתילאוטקלטניאהםתמר
.תרחאהאצרהב,ךכלעלבא

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin