La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

טביעת אגוז - אסון ידוע מראש, ואולי אף מתוכנן

De
6 pages
טביעת אגוז - אסון ידוע מראש, ואולי אף מתוכנן
44 עולים מצאו את מותם בספינה אגוז. ההיסטוריון ד"ר יגאל בן נון קובע: מדובר היה ב"תקלה" מתוכננת. ממחקר שערך עולה כי ראשי המדינה, שנזקקו לגל עלייה נוסף, תיכננו פרובוקציה שתגרום לעולם להפעיל לחץ על המלך חסן שיאפשר עלייה מארצו. שנה אח"כ התרסקה אוניית המעפילים הרעועה בלב ים אשר קשר
בשמיעה ראשונה, האמירות של ד"ר יגאל בן נון על נסיבות טביעתה של ספינת העולים אגוז בינואר 1961 מסמרות שיער, קשות לעיכול ונפסלות על הסף - אבל אחרי האזנה להרצאה שנשא בקונגרס העולמי למדעי היהדות בירושלים השבוע, קשה להתעלם מהנתונים שמוצגים על ידו.
Voir plus Voir moins

545

ĐĔĤďĜČĐ ĞģĤ ĘĞ ěđĜ ěč ĘČĎĕ Ĥ"ď
ĕĦĘģĦĜ" .ďđďĥČč ĒđĎČ ĕĘĘēĘ
ęĕĘĥđĤĕč ęĕĜđĕėĤČč ęĕĘđģđĔđĤĠč
ĕĦģĚĞĐĥ Ęėė .ĕĦđČ đĚĕĐďĐĥ
ČĥđĜč ěČė ĤčđďĚĥ ĕĦĜčĐ ,ęĐč
"ęĘđĞĚ đč Ĥčđď ČĘĥ

ęđĤďĐ ,ěđĘģĥČ ,ďđďĥČ ĦđĞĕďĕ â 2.8.2013

h

ןנכותמףאילואו,שארמעודיןוסא-זוגאתעיבט

ןונןבלאגיר"דןוירוטסיהה.זוגאהניפסבםתומתאואצמםילוע44
ישאריכהלועךרעשרקחממ.תננכותמ"הלקת"בהיהרבודמ:עבוק
םלועלםורגתשהיצקובורפוננכית,ףסונהיילעלגלוקקזנש,הנידמה
כ"חאהנש.וצראמהיילערשפאישןסחךלמהלעץחלליעפהל
םיבלבהעוערהםיליפעמהתיינואהקסרתה
רשקרשא

לשהתעיבטתוביסנלעןונןבלאגיר"דלשתורימאה,הנושארהעימשב
תולספנולוכיעלתושק,רעישתורמסמ1961ראוניבזוגאםילועהתניפס
תודהיהיעדמלימלועהסרגנוקבאשנשהאצרהלהנזאהירחאלבא-ףסהלע
.ודילעםיגצומשםינותנהמםלעתהלהשק,עובשהםילשוריב

קובסייפב"םורדהתועידי"דומעלףרטצהלואוב•

היהלארשיליכהליג,וקורממהיילעהאשונתאתוברםינשרבכרקוחש,ןונןב
ידכתאזו,הילוע44לע,זוגאהניפסהלשהתעיבטבידמליתועמשמסרטניא
לשממלםורגלהתייהתיפוסההרטמה.וקורמתלשממלעימואלניבץחלרוציל
טעמהיתמלקראלו,לארשילתולעלתידוהיההליהקהלכלרשפאליאקורמה
.םימיםתואבתרתחמבולעש

זירפבוםילשוריבומייקתהשתובישיהלכבהנשנורזחש,"רקת"הלימבשומישה
דסומהשאר,ימלועהידוהיהסרגנוקהישנאוחכנןהבתובישי-וקורמידוהיןיינעב
אוה.ןונןבתאהנרקיס-ריאמהדלוג,זאדץוחהתרשו,לארהרסיא,רבעשל
50־התונשףוסמוקורמידוהיאשונבוכרענשתובישיהלכלערבנורבע,רקח
.60־התונשתליחתו

הבישיבדסומהשאררמאש,םיאבהםירבדהתאהליגאוה,קדקודמשופיחרחאל
-תינידמהתוליעפל)עקרהתרשכהםשל" :םילשוריב1959לירפאבהכרענש
םלועבלהקהתעדתניחבמ,םינבומהלכבהפרחהידילאיבהלונילע(נ.ב.י
,תולקתורקיםא.'וכותויטמרדהיילעתולועפידילע,המצעוקורמבוישפוחה
."...ונתלועפתאןברדמהףונמשמשלתובייחןהירה,ורקייאדוובו

"הלקת"התאהפצשממלארהרסיאשהארמםצעבהתא.םיהדמהז
בשוחתמאבהתא.םיבלבוקורממםילועלשינומהתוומלהליבוהש
?תננכותמהתייההניפסהתעבטהש
ןבריבסמ,"זוגאהניפסהתעיבטינפלםישדוח14־כהרמאנוזהגיאדמהרהצה"
תאהפצקפסאללדסומהשארלבא,ןנכותמהיההזםאדיגהללוכיאלינא" .ןונ
ונוגראךיאשארמעדיףאותילגליתלבההריגההתלעפהלשבשחרתהלדיתעה
."ותבוטלתאזלצני

11/08/14 20:15

13:59 , 01.08.13

הספדהלוחלש

זוגאהחוציפ

רקח.ןונןבלאגיר"ד
:םוליצהעיבטהתא
בויבארירפצ

ןאכוצחל
לידגהל
טסקטה

ןיטקהלוצחל
טסקטהתא

5

h

םהייחתאודביא44
וקורמידוהיתאלעהלהשמיששהניפסהתייה(ירוקמההמשב,ססיפ)זוגא
תועצמאב)הגהנ,דסומהידילע1960תנשבהרכשנש,הניפסה.לארשיתנידמל
רטלרבי'גלוקורמבשהמייסוחלאףוחמתאצל(וקורמבתידוהיהתרתחמהתעונת
ןיבבורלויההניפסהלשהנופיסלע.לארשילםכרדבםיכישממםילועהויהםשמו
.םילוע50־ל40

רירפצ:םוליצ)םייחןכסמבצמבהניפסהשועדי-ןונןבלאגיר"ד
(בויבא

ראוניב10־ב-םיבלבהעבטאיה,העוערהםיליפעמהתניפסלש14־ההעסמב
ןטפקקרשכ,תוומלועבטידרפסתווצשיאודסומהשיא,םילועה44 .1961
רחאםישופיחלואצי,ןוסאהרבדעדוויהםע.ודרשףסונידרפסתווצשיאוהניפסה
רחאל.יאקורמהףוחהמגידתוניפסןכותויתפרצתוניפסוםיטירבםיסוטמםילוצינ
.העובטההניפסהםעתולוצמבועקשרתיה.תופוג22ולגתהןמז

תוינויגיהתונעט,יביטקובורפאשונ
ןברמוא,"וקורממהיילעלהנפמתדוקנכוזרזכשמישזוגאןוסא,רוחאלהייארב"
יפלאתורשעולעותרגסמבו1966דעךשמנש,'ןיכי'עצבמלאיבהשהמ" ,ולול
הברהשילבא.תונוטלשהדצמהקיתשבשהמכסהךותלארשילוקורממםידוהי
תאונידיבשיםאלאושינאשתולאשהתחא.זוגאתניפסלשהתעיבטיבגלתויהת
."?התעיבטתוביסניבגלעדימהלכ

קוסעללחהרשאכןונןבר"דתאםגוקיסעהשתויהתהותולאשהקוידבולאו
ףוסב.18ליגבלארשילהלעוהקנלבזקבדלונ,םיינשלבאויושנ,ןונןב.אשונב
לשהיפרגוירוטסיהבםיטרוטקודינשהשעוזירפבןוברוסלןונןבעסנ90־התונש
ןפואבקוסעללחהםגזא.וקורמולארשיןיבםייאשחהםיסחיהאשונבוארקמה
ומיהדהשםילשוריבםינויכראבםילוקוטורפביתלקתנ" :זוגאלשהרופיסבקימעמ
."םלועמוברבודאלשאשונבןאכרבודמשיתנבה,םהביתקמעהשלככ.יתוא

תלשממבודסומבםילארשיהםימרוגהתודמעבתינפתהלח1959תנשףוסב
ןמושאייתהםימרוגםתוא.וקורממתפטפטמההריגהבולפיטשלארשי
תונוטלשהיכםיחוטבויהוימלועהידוהיהסרגנוקהלשתיאשחההיטמולפידה
תאדסומהיחילשומישאהףאתוברתויונמדזהב.ללושםתואםיכילומםיאקורמה
תאהמידרמוםידוהיהתויוכזלהקיזמהתונסייפבימלועהידוהיהסרגנוקהישאר

5

5

h

.וקורמידוהילתפקשנההלודגההנכסלתונריעה

תוינידמתאהביתכהוקורמבהליהקהלרוגלרשקבתיטפילקופאההשוחתה
תושעלשיורומחוקורמידוהילשןוחטיבהבצמ" .םתאצוהתטישתייגוסבלארשי
היהש)יאגרשןמלזהמלש,תידוהיהתונכוסהשארזארמא,"ותבטהןעמללכה
ןיא.היילעהתאריבגהלםיחרכומ" ,(50־התונשתליחתבםילשוריתייריעשאר
תואצותלעיגהלבטומךכםושמו,וקורמבלועפללכונםלועלאלשתוקפסרתוי
."הכוראהפוקתךרואלתוריעזתואצותלםוקמב,רצקןמזךותתויניצר

,"לארשיתלשממודסומהלשוזההירטסיהלהקדצהלכהתייהאלשאיהתמאה"
,ביבאלתתטיסרבינואבהירוטסיהלהקלחמהמרוצןורי'פורפדבעידבחתנמ
דצמהנכסלכהפקשנאלםידוהיל" .הקירפאןופצתודהירקחמבהחמתמה
המכהמייקתהאיהשירה,הנכסהתייהםא.םינשםתואבתיאקורמההלשממה
,וקורמבתוימואללשלגחתפתהוהיסכנמהדריתפרצרשאכ,רתויםדקומםינש
."םידוהילהפיתסחייתמוקורמתלשממוךכלכארונאלדשהשהלגתהזאלבא

?ילארשיהץחללהביסההתייההמזא
.היכרציפלעוקורממתוילעהתאהנוויכלארשישאיההנוכנהותיתימאההביסה"
תאטולקלתלוכירסוחללגב50־התונשתליחתבתוילעהתאהמלבאיהשיפכ
לעהתייהץראלםתואאיבהלןוצרלהביסה60־התונשתליחתב,ץראבםילועה
הבשחמבםירעפלהביסהםגוזולודגהץחלההיההז.הירפירפהתאחתפלתנמ
."ימלועהידוהיהסרגנוקהןיבלדסומהולארשיתלשממןיבץחלבו

תעיבטלתיארחאלארשישןונןבר"דלשהירואיתהלעךתעדהמו
?הניפסה
תודובעתוטעמ.תיניצרותידוסידואמהדובעהשעאוהוולשרקחמהתאיתארק"
קפסןיא.ןונןבר"דלשומכךכךכלכתקדקודמםיטרפתמרלתודרויהרקחמה
ךפוההזםיטרפלםידרוישכלבא,ותגצהךרדבואושנביביטקובורפוהשמשיש
."ינויגיהל

"םיסותימלהקוקזהקירפאןופצ"
וקורמידוהילשםבצמשימלועהידוהיהסרגנוקהיגיצנלשםתדמעלרומגדוגינב
,תירלוקטקפסהלועפעוציבלתזרפומתוטיהלוחתיפלארשיתלשממיגיצנ,בוט
ךורכהיהירבדהםאףא-וקורמתונוטלשלעץחלליעפתש,תיטמרדותינומה
.םדאייחןוכיסב

קפיס1959־בש,ץוחהתרשרזוע,תיזגיכדרמלשוירבדלע,לשמל,עיבצמןונןב
יוכיסןיא"יכונעטש,יאגרשולארהירבדלתורהבהברעמבלארשיירירגשל
תפרחה'ידילעהמיאתמהנכהךכלםדקותאלםאתיאקורמהמכסהתגשהל
:"היעבהתפרחה"שוריפהמתושרופמםירירגשלרמולץלאנתיזג."'היעבה
ידכדע(ק.א-תילגליתלבההיילעה) 'בהיילעידממתרבגהלהתייהםתנווכ"
תוירקתתובקעב" .תיזגםהלריבסה,"וזהלאשביבסתוירקתעוריאלשחרכה
שוחלולחיוקורמתונוטלשםגוהיעבהתרמוחלםלועבלהקהתעדהנפות,ולאכ
."ןורתפהלאוצמלךרוצב

בצמלאיבהלידכהיילעהחפנתאתולעהלהשקיבלארשישהארמהתא
?הזתאתושעלונווכתהםהךיא."הלקת"לש
לשהעוציבךרדבהישארוטבלתהוקורמל'תרגסמה'תרידחתישארברבכ"
לשתופוכתתומיסחללגבוחירבהלהיהרשפאשתוחפשמהטועימבקע.הריגהה
ויתועצה.תירלוקטקפסהלועפלשהעוציבןויערתאתחאאלולעה,החרבהיביתנ

5

5

h

,וירבדל.םילארשיהלשםנוימידתאביהלהשאשונבוזכרתה,לשמל,יאגרשלש
ןויסינידילעהריגההםוחתבוקורמתונוטלשםעהיולגתושגנתהידילאיבהלשי'
םאהיהו.םתאיציןוגראםשל,דחאםוקמבוקורמירפכמםידוהייפלאהמכזכרל
רבדה-אלםולשוסח,םאו,םידוהיםיפלאהמכונלצהובוטהמ-חילצירבדה
לשתיללכהאיצילעןתמואשמוךוויתלשהעשהעיגתולהקהתעדבשערררועי
."'וקורמידוהי

תולועפבלחבאלשהבשחמךלה" ,ןונןברמוא,"זאהבשחמהךלההזהיה"
רובעכאיבההזההבשחמהךלה.םרגיהלםילולעש'םירקת'מששחאלותונכוסמ
הרתי.םינכוסמהגלפהיאנתבםעפ14הרוגישלוזוגאהניפסהתשיכרלןמז
יכלארהרסיאינזואבןעט,וקורמלחלשנשםיחילשהדחא,בירקןדרשאכ,תאזמ
רבודמיכותונברוקליפהללולעוקורמידוהילדסומהידילעחלשנשקשנה
יכלארהרסיאולבישה,םייאקורמהתונוטלשהותואולגיםאןכוסמקחשמב
."'םיסותימלהקוקזהקירפאןופצתודהי'

אלירהדסומהישנא,ינשדצמ.תממוקמטלחהבוזההרימאה,דחאדצמ
.עבטתהניפסהשךכלומרג
תרדסלהעוערהניפסהרורבהעידיבואיצוה'תרגסמה'ישאר.ילדיגתהתא"
םיחמומלשתעדתווחולביקשתורמל,השקףרוחעצמאבןוכיתהםיבתוגלפה
תאורימחהקרםהלבא,םינוקיתהבושענםנמא.הגלפהלהרישכאלהיינואהש
לכבתונשנותורזוחהתוערתההתורמל.הילעסמועהתאולידגהשןוויכהבצמ
תוחפנתמימוגתוריסאלוםוריחןמזבקיפסישהלצהדויצהיהאל,הגלפה
יטוחלאהדויצה.הלקתהרקמב
המלהאוושהבהדוריתוכיאבהיה
םאשרמאהרקמהתארקחשימ,ןיבת.ןמזהבורלעפאלאוהול"הצבלבוקמש
.רוזאבתוניפסםשובבותסהיכםישנאליצהלהיהןתינ,לעופהיהרשקהדויצ
םגו,וקורמב'תרגסמה'דקפמ,ןומתגסכלאלםיעודיויההלאםירומחםייוקיל
תאןקתלםמצעודירטהאלללכםהךא,םילשוריבוזירפבוילעםינוממל
."םייוקילה

רושקהזךיא.החנזהב,חטשבםישנאהלשתוירחאברבודמזא
?הלשממל
תזרפומהםתונדשחלרושקזוגאהתעיבטלרושקשלכמעורגהעשפה,יתניחבמ"
םחומבהרקינדימתהמםושמ.יטמולפידןתמואשמלכיפלכםילארשיהלש
ןכל.היונארפלשהשוחתןיעמ.םתואתומרלםינווכתמםיאקורמהשהבשחמה
בלםישלבושח.םיאקורמהתאתומרלתוסנלוהכמלהפורתםידקהלםהילעהיה
האוושהב,םיאקורמהםעםייאשחהםיעגמהידעומלוםילשוריבתושיגפהיכיראתל
תושיגפומייקתה'60רבוטקואבו'60טסוגואב.הניפסהלשהתעיבטךיראתל
ועיגהרבכו,וקורמךלמלשםיגיצנולארשיתלשממיגיצנןיבוקורמבוםילשוריב
לשהשוחתה,בושלבא.םשמםידוהיהתאיציושפנהרפוכלשתומכסהל
,םידדצהןיבםיפוכתהםייאשחהםיעגמהתורמלו,ןויגיההלעהרבגתההיונארפה
."תוילגליתלבהתוגלפהבךישמהלשקעתהלארהרסיא

,וקורממםידוהיתאיצילםכסהתגשהלזרזןכאהיהזוגאהניפסהתעיבטןוסא
ןוגראתועצמאבהיילעהעוציב,ידוהילכדעברפוכםולשת-םימיוסמםיאנתב
תנחתברבועאלא,לארשילהרישיהעיסנוניאשלולסמו(ינויצוניאש)ס"איה
ועיגהםתיברמ,ןיכיעצבמבםידוהיףלא80־כוקורממואצי1964דע.םייניב
.לארשיל

.הבוגתהלבקתהםרטהלשממהשארתכשלמ

5

5

"דודשאתועידי"ןותיעבעובשהףוסבתמסרפתמאלמההבתכה

http://www.mynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-4412479,00.html

הרזח

5

Page 5 sur 5

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin