La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

En aquest document s'especifiquen alguns detalls sobre el que

De
2 pages

IV CONGRÉS DE LA CIBERSOCIETAT. Comitè de Recolzament a l'organització del. IV Congrés de la CiberSocietat. Funcions, responsabilitats i requisits ...

Publié par :
Ajouté le : 16 avril 2012
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
IV C
ONGRÉS DE LA
C
IBER
S
OCIETAT
Comitè de Recolzament a l'organització del
IV Congrés de la CiberSocietat
Funcions, responsabilitats i requisits
En aquest document s'especifiquen alguns detalls sobre el que implica
participar en
el Comitè de recolzament a l'organització del IV Congrés de la
CiberSocietat
. En les edicions precedents del congrés de l’OCS, el
comitè de
recolzament
ha tingut una tasca fonamental que li ha donat una enorme riquesa
i diversitat a la convocatòria i per això la seva funció tornarà a ser bàsica per a
l'organització d'aquesta quarta edició.
El
comitè de recolzament
estarà format per un grup de persones la funció de
les quals serà col·laborar i participar
proactiva i propositivament
en els
diferents aspectes organitzatius, logístics i operatius del congrés, en estreta
col·laboració amb l'Equip Tècnic.
A continuació s'exposen les característiques bàsiques del que suposa
pertànyer a aquest comitè, així com el procés de presentació de candidatures.
Responsabilitats
Difusió del Congrés en l'àmbit territorial o disciplinar al que pertany,
dins tot cercle, xarxa, mitjà de comunicació i/o persones que
consideri convenient.
Realització de tota mena de tasques operatives relatives a l'organització de
qualsevol congrés.
Participar activament en els espais oberts del congrés (fòrums, xat, etc).
Estar disponibles per a la possible elaboració de comentaris sobre
algunes comunicacions, ja siguin plenàries o específiques d'un Grup de
Treball temàtic; actuar com dinamitzadors / moderadors de determinats
debats plenaris, etc.
Avantatges
Reconeixement explícit de la seva col·laboració, tant al web del
congrés com en les actes del mateix.
Certificat de participació en el Comitè de Suport a l'organització del Congrés
expedit per l'Observatori per a la CiberSocietat.
Dret a rebre, sense cap cost, els certificats i Actes del Congrés.
I el més important: participar de forma activa en tot el procés organitzatiu del
congrés, per mitjà d'una llista de correu explícitament dedicada a aquesta tasca
i que constituïx l'autèntica base organitzativa i humana del Congrés.
IV C
ONGRÉS DE LA
C
IBER
S
OCIETAT
Disponibilitat requerida
La dedicació i la disponibilitat necessària per a formar part d'aquest
comitè de
suport
és altament flexible i dependrà en gran mesura de les circumstàncies de
cada persona. No obstant això, formar part d'aquest comitè implica, d'una
manera o altre, una implicació activa i constant durant
tot el període pre-
congrés
i, d'altra banda, una participació intensa durant les
dues setmanes de
celebració del congrés
, al novembre de 2009.
Procés de Sol·licitud
Per a formar part del Comitè de recolzament a l'organització del IV Congrés de
la
CiberSocietat
és
necessari
enviar
un
correu
electrònic
a
l'adreça
congreso2009@cibersociedad.net
,
posant
com
a
títol
"
Comitè
de
Recolzament
". En aquest correu s'han d'expressar les
motivacions per a
participar en el projecte
, així com l'experiència i el
perfil curricular
que pot
aportar a l'organització. Aquest correu electrònic serà el que es prendrà com
base per a acceptar o rebutjar les candidatures, de manera que us demanem la
màxima claredat expositiva i quants exemples creieu que poden ser útils per a
prendre-la en consideració.
La formació d'aquest comitè de recolzament serà paral·lela a l'organització del
mateix, pel que encara que no existeixi una data límit per a la recepció de
candidatures, el comitè haurà de quedar configurat gairebé al complet
abans
del 27 d'abril de 2009
.
L'equip tècnic es reserva la possibilitat de donar de baixa del Comitè de
Recolzament a qualsevol persona, que segons els criteris indicats anteriorment,
no estigui portant a terme correctament les responsabilitats esmentades.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin