La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Balanç de la llei de Dependència: incompliments, resultats minsos i ...

De
5 pages

Núm. 655 – Dijous 11 de març de 2010. 1. Balanç de la llei de Dependència: incompliments, resultats minsos i improvisació constant. En 1 minut: ▪ El tripartit ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 33
Signaler un abus
655 – Dijous 11 de març de 2010 Núm. Balanç de la llei de Dependència: incompliments, resultats minsos i improvisació constant En 1 minut: ƒ Eltripartit parla de drets socials, però no els està garantint. ƒ Esvan generar grans expectatives amb la llei de Dependència però el balanç està ple d’incompliments, resultats minsos i improvisació constant. ƒdel Síndic de Greuges del 2009 ve a denunciar el mateix que ha estat posant de L’Informe manifest CiU. Per exemple, retards inacceptables. ƒsituacions diferents no es donen solucions diferents. A ƒ S’aplicala cartera de serveis de la llei de Dependència, molt més reduïda, en lloc d’aplicar la cartera de la llei de Serveis Socials, de molta més qualitat. ƒ S’incompleixenels terminis: valoracions, elaboració del Programa Individual d’Atenció... ƒ Retarden la prestació de serveis i en el pagament de serveis i prestacions econòmiques. ƒdel dret a escollir. Incompliment ƒmajoritàriament la prestació de cuidador familiar. No es fa un vestit a mida com S’atorga tocaria. ƒ Problemesde pagament a residències i centres de dia concertats. S’està posant en perill la seva viabilitat. ƒ CiUofereix al Govern un pacte per fer un bon desplegament de la llei de Serveis Socials i la llei de la Dependència. La dada Per calcular l’augment per al 2010 del preu que paga la Generalitat per les places públiques a les residències concertades, es pretén tenir en compte uns “indicadors de qualitat” on s’inclou el nombre de maltractaments, les negligències o abusos, els errors de medicació i les agressions sofertes per les persones usuàries o pel personal en aquella residència. 1
 Núm.655 – Dijous 11 de març de 2010 5 Eltripartit s’ha omplert la boca de drets socials, però la realitat és queper donar drets hi ha d’haver algú que tingui el deure de garantir-los, i a Catalunya,la Generalitat, que és a qui li pertoca fer-ho,no els està garantint. 5 Eltripartit va generar grans expectatives amb l’entrada en vigor de la llei de la Dependència, però el cert és que bàsicamentcal parlar d’incompliments, resultats ben minsos i improvisació constant.CiU ja fa temps que està denunciant aquest desplegament tan dolentde la llei, però ara també ho ha fet el Síndic de Greuges. En l’informe de l’any 2009, s’hi recullen en gran part les denúncies que venim fent des de CiU: 5 El Síndic diu: “Els terminisl’estudi de les queixes fan palès quesuperen amb escreix el que es considera un termini raonable pertramitar i resoldre aquest tipus de procediments”. O bé: “Una resolució tardana pot resultar ineficaçi pot suposarun perjudiciper a les persones”. 5Alguns dels problemes de desplegamentde la llei de Dependència: 1. Lalleis’ha convertit en una porta estreta per on volen fer-hi passar tot, des d’una persona gran que a causa del seu envelliment arriba a una situació de dependència a l’última fase de la seva vida a un infant que neix amb una discapacitat. Isón temes molt diferents que cal atendre de manera molt diferent:solucions diferents a situacions diferents. 2.La llei de Dependència té una cartera de serveis reduïda, quantenim una llei de Serveis Socials catalana de molta més qualitat, molt més àmplia, i amb una cartera de serveis que permetunaatenciómolt mésespecialitzadaen cada situació. 3.No s’han respectat els terminis delsdiferents aspectes de la llei:en les valoracions i en l’elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA). De fet, la realitat és que hi ha persones que moren durant tot el procés de tramitació perquè l’Administració ha tardat més del compte, no perquè hagin mort l’endemà de fer la sol·licitud. 4.Retard en la prestació de serveis i en el pagament dels serveis o de les prestacions
2
655 – Dijous 11 de març de 2010 Núm. econòmiquesvinculades, un cop aprovada la resolució. 5.Incompliment del dret a escollir.Per exemple, en el cas de les residències. Quan parlem de gent gran, malauradamentper a moltes persones serà el seu darrer domicili. No han de tenir dret a escollir-lo?Hi ha un document del Prodep (Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependències) que diu que qui està en un centre privat i en tres mesos no ha passat a un concertat o col·laborador, li caduca la sol·licitud de dependència. Això és normal? 6.Es prioritza la prestació de cuidador familiar, al contrari del que preveu la llei, que la considera una prestació extraordinària.El PIA hauria de ser un vestit a mida, peròla Generalitat l’ha convertit en un vestit ja fet, que és el cuidador familiar. Se li dóna a tothom, agradi o no agradi. En aquest sentit,el tripartit ha oblidat que el centre és la persona amb la seva vulnerabilitat. S’anunciava que gràcies a la llei de Dependència es crearien milers de llocs, però no s’han creat. Només s’han creat milers de cuidadors familiars. 7.Les residències concertades no cobren des de fa mesos les places públiques, tal i com va denunciar CiU fa unes setmanes. Lluny de millorar les condicions laborals del sector de la dependència, moltes petites i mitjanes empreses comaquestes residències, a causa d’aquest deute,es poden veure abocades a situacions extremes que poden desembocar en el seu tancament.Després de la denúnciade CiU, el Govern diu “estem pagant”, senyal que es devien els diners. La Generalitat també deu diners als centres de dia. Alguns vénen de l’inici de l’aplicació de la llei de Dependència. Encara deuen prestacions de l’any 2007, del 2008 i del 2009. En aquest sentit, estaria bé que ara que han començat a pagar residències, a continuació paguessin els centres de dia. 8.Incompliments de la Taula Tècnica.Van acordar un augment del 8% del preu amb les residències per a l’any 2009 i un augment del 8% per a l’any 2010, però en realitat, l’any 2009 van tancar-lo amb un augment del 2,5%, lluny del 8% pactat.I per a l’any 2010, a 11 de març,
3
655 – Dijous 11 de març de 2010 Núm. encara no hi ha tarifes. Com pot una empresa fer els seus pressupostos si no sap ni què ha de cobrar a dia d’avui? A més,la Generalitat fa una proposta d’augment on es pretén tenir en compte uns “indicadors de qualitat” on s’inclou el nombre de maltractaments, les negligències o abusos, els errors de medicació i les agressions sofertes per les persones usuàries o pel personalen aquella residència. Tot això són faltes greus, i per tant,si succeeix en una residència, s’ha de tancar. Això vol dir que una residència que ha passat de tres a dos maltractaments es considera que millora i una que s’ha mantingut en zero es considerarà que es manté? En lloc de fixar-se en aquests indicadors que no són bons, caldria aplicar uns estàndards de qualitat homologats. 5posar de manifest que Calles residències que van denunciar aquests impagaments del departament d’Acció Social als mitjans de comunicacióvan rebre una inspecció l’endemà deles denúncies. 5CiU ofereix al Govern un acord sobre polítiques socials per fer d’una manera correcte el desplegament de la llei de la Dependència ila llei deServeis Socials (la llei de la Dependència ha d’estar dins de lalleide Serveis Socials i ha de ser una forma de finançament). Ja ho vam plantejar fa un any i mig, i llavors el tripartit no ho va acceptar. Ara ho tornem a proposar. Aquest acord global per al desplegament i l’aplicació de la Llei de Serveis Socials i de la Llei de la Dependència (i que CiU presentarà en forma de moció al proper ple al Parlament) hauria de tenir en compte, entre altres, els següents aspectes: 1. Laregulació de tot el sistema de tramitació administrativa a través d’ un model de sol·licitud única dels serveis i prestacions derivats del sistema català d’ autonomia i atenció a la dependència i del sistema públic de serveis socials. 2. Elrespecte dels terminis de resolució d’ expedients en el seu conjunt. En les sol·licituds relacionades amb la llei estatal 39/2006, els 3 mesos màxims per a la valoració de la situació de dependència i els
4
 Núm.655 – Dijous 11 de març de 2010 3 mesos màxims per a l’ elaboració i acord del Programa Individual d’ Atenció (PIA). 3. Elrespecte a l’ acord d’ aquest Parlament de què després de la signatura del PIA es donarà el servei corresponent o s’ abonarà la prestació econòmica corresponent, en el termini màxim d’ un mes. 4. Lespersones beneficiàries de la Llei estatal 39/2006 que fineixen abans de rebre el servei o prestació que els correspondria, en el cas que tinguin PIA acordat, se’ls abonarà en caràcter retroactiu des de la data de la presentació de la sol·licitud. En el cas que el PIA estigui pendent se’ls abonarà amb caràcter retroactiu des de la data de sol·licitud una quantitat equivalent a la prestació econòmica de cuidador no professional que els hagués correspost pel seu nivell econòmic. 5. Elrespecte al dret a triar entre el conjunt de serveis de la Cartera de Serveis Socials, aquell més adequat a la seva situació personal i familiar, tal i com disposa la legislació vigent. 6. Lesprestacions econòmiques vinculades a servei també s’ aplicaran a centre privats. 7. Elrespecte als acords de la Taula Tècnica de la Gent Gran a què es va comprometre el Departament d’ Acció Social i Ciutadania pel què fa a l’ augment de tarifes per a l’ any 2009 i per a l’ any 2010. 8. Establimentd’ un sistema d’ homologació estandaritzat per als equipaments de serveis socials amb un sistema d’ aplicació progressiu 9. Garantiad’ un sistema de pagament per als centres que presten serveis d’ atenció a la dependència des del momenten què es dóna d’ alta la persona beneficiària en el centre, tal com es va comprometre la Consellera d’ Acció Social i Ciutadania. 10. Promourede forma pactada per a l’ any 2010 el Primer Conveni Col·lectiu Català d’ atenció a la dependència. 11. Liquidar tot el deute pendent des de l’ inici d’ aplicació de la Llei de la Dependència tant pel què fa a les prestacions econòmiques com per als serveis. Els compromisos d’ aquest acord es basaran en el principi de garantir els drets socials que vénen emparats per la legislació vigent mitjançant el deure que té l’ Administració de prestar-los, tot considerant la persona en la seva situació de vulnerabilitat com l’ eix i centre d’ atenció del sistema de serveis socials, i a través d’ un sistema de gestió dels recursos eficaç i eficient.
5
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin