La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Barcelona, la ciutat del comerç

De
7 pages

7 Maig 2011 – Barcelona, la ciutat del comerç. Barcelona és una ciutat amb tradició comercial diversificada i arrelada als barris. La ciutat s'ha construït ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 49
Signaler un abus
Barcelona, la ciutat del comerç
Barcelona és una ciutat amb tradició comercial diversificada i arrelada als barris. Laciutat s’ha construït gràcies a l’esforç dels comerciants que han apostat per la renovació i la modernització. Gràcies a tots ells, Barcelona és avui dia una ciutat on els barris tenen identitat pròpia i és considerada un model comercial de referència
Festa del Comerç de Gràcia dissabte, 7 de maig de 2011
Barcelona, la ciutat del comerç
Barcelona és una ciutat amb tradició comercial diversificada i arrelada als barris. Aquesta ciutat s’ha construït gràcies a l’esforç dels comerciants que han apostat per la renovació i la modernització. Gràcies a tots ells, Barcelona és avui dia una ciutat on els barris tenen identitat pròpia, i és considerada un model comercial de referència.
Des de CiU hem donat sempre suport al comerç com a element bàsic per a la generació de llocs de treball i com a font de riquesa econòmica dels nostres municipis, però també perquè defensem aquest model de ciutat on el comerç té una funció vertebradora i de cohesió social alhora que és un gran centre de trobada i de relació social.
Cal preservar aquest model de ciutat i, per això, cal potenciar el comerç urbà. I encara més quan, els darrers anys, el comerç ha anat generant actuacions i campanyes, sorgides de les associacions de comercials, els eixos comercials, amb la finalitat de fer barri, de crear complicitats i d’activar el comerç al barri. I és precisament aquest model català de societat civil activa al qual volem sempre donar suport i volem promoure.
A la ciutat manca unpla de suport al comerç integral i transversal, articulat per l’Agència de Promoció del Comerç Urbà, instrument mixt de gestió format per representants del sector i l’Ajuntament. Es tractaria d’un pla que inclouria tots els problemes que preocupen de veritat els comerciants: seguretat, impostos, neteja, aparcament, competència deslleial, venda il·legal... Així doncs, un veritable pla d’actuació integral haurà de coordinar, col·laborar, impulsar, i si cal, batallar, amb els responsables de les altres àrees que tenen les competències per tal que els interessos del comerç estiguin sempre protegits i no quedin oblidats.
En aquest pla, els eixos fonamentals que caldrà treballar són els següents:
Crear un servei especialitzat que doni suport al comerç i les pimes a cadascun dels districtes de la ciutat en col·laboració amb l’associacionisme comercial.
Crearem una oficina especialitzada que doni suport al comerç i les pimes a cadascun dels districtes de la ciutat en col·laboració amb l’associacionisme comercial.
Treballarem, amb els representants del sector, un conjunt de mesures encaminades a facilitar la mobilitat dels agents comercials en l’exercici de la seva professió.
Eliminar al màxim les traves administratives.
Establirem la finestreta única per agilitzar i eliminar al màxim les traves administratives.
Units per assegurar la qualitat i el servei.
Farem que les autoritzacions per a l’obertura de nous comerços hagin d’anar acompanyades d’uns informes de viabilitat que haurà d’emetreidelelgrem sector i l’associació de comerç territorial.
Els gremis i les associacions han de tenir un paper clau en el control del funcionament comercial de la ciutat i, per això, hem de buscar fórmules per delegar la funció d’inspecció.
Els gremis, que han tingut una incidència molt important en la configuració i l’evolució econòmica i social de Catalunya i de Barcelona, han de continuar essent vehicles d’informació i de suport a les iniciatives que des de l’Ajuntament s’adrecen a aquests sectors.
Establirem la figura delgremi col·laborador, amb la qual cosa reconeixerem oficialment la seva representativitat davant l’Ajuntament i tots els seus òrgans de govern i de gestió.
Crearem l’Agència de Promoció delComerç Urbà com a instrument mixt per gestionar la dinàmica comercial de la ciutat. Funcionarà com un òrgan de participació i de diàleg permanent, serà una eina de formació permanent d’acord amb les associacions i gremis i servirà de punt de trobada dels representants del comerç de proximitat i del Govern municipal, per tal de coordinar el Pla de suport al comerç.
Crearem meses sectorials amb gremis i associacions professionals per desenvolupar i aplicar les normatives i bones pràctiques en els sectors més susceptibles de conflicte.
L’Ajuntament t’avala i et dóna suport
L’Ajuntament avalarà aquells projectes empresarials innovadors, especialment en temps de crisi.
Crearem espais especials per als agents comercials, representants de comerç i
industrials perquè puguin accedir més fàcilment als seus clients i descarregar els seus mostraris, sempre mitjançant acreditació i per un període no superior a trenta minuts
Donarem suport a les activitats de dinamització i promoció que sorgeixin dels eixos comercials i les associacions.
La modernització té ajuda.
Obrirem una línia d’ajudes econòmiques perquè el teixit comercial de la ciutat pugui modernitzar la seva estructura productiva.
El comerç, clau en l’urbanisme i la planificació: l’urbanisme comercial.
Farem que el comerç sigui clau en la planificació urbanística.
Revisarem, homogeneïtzarem i facilitarem els criteris de l’ordenança dels usos del paisatge urbà. S’han de revisar criteris sobre les terrasses i els vetlladors o la retolació per no crear greuges comparatius entre districtes.
Crearem instruments per facilitar la sortida del mercat de comerços en situació de reconversió i la renovació i l’adaptació d’establiments comercials.
Crearem un pla de compra de locals buits per fer la planificació estratègica de diversitat comercial.
Compensar els comerciants afectats per l’obra pública de llarga durada.
Cercarem fórmules per compensar els comerciants que vegin afectades les seves vendes per una obra pública de llarga durada que incloguin, entre altres mecanismes i protocols d’informació, assessorament de tràmits, ajuts de compensació, campanyes de promoció i plans alternatius de mobilitat.
Lluita contra la competència deslleial
Lluitarem contra la competència deslleial i combatrem la venda ambulant il·legal.
Farem una nova política d’inspecció municipal en col·laboració amb els gremis i les associacions.
Respectarem els horaris comercials i no apostarem per la seva liberalització.
Desenvoluparem campanyes d’inspecció específiques per verificar la qualitat delsproductes.
Intensificarem la col·laboració entre les diferents administracions per tal de millorar les condicions de seguretat dels comerciants, lluitar contra la delinqüència i els robatoris, perseguir amb contundència la fabricació i les xarxes de distribució de falsificacions, material piratejat o imitacions il·legals i fer complir les normatives sobre l’activitat comercial.
Una nova política de gestió dels mercats municipals i Mercabarna
Farem una nova política de gestió dels mercats municipals que avanci cap a l’autonomia de gestió dels mercats que ho demanin.
Establirem plans d’inversió i millores basats en la comoditat i la seguretat dels usuaris i operadors i garantirem nivells adequats de confort, temperatura ambient, neteja i il·luminació.
Donarem suport a les associacions de comerciants dels mercats municipals en les seves activitats de dinamització i promoció i en les actuacions de condicionament i millora de les instal·lacions i serveis del mercat que duguin a terme.
Promourem i impulsarem els mercats municipals perquè els turistes identifiquin la història de la ciutat en paral·lel a les dels mercats. Per aquest motiu, donarem suport a les rutes pels mercats de Barcelona, que serviran per donar a conèixer els productes i la dieta mediterrània i donar informació sobre el vessant arquitectònic dels mercats.
Pel que fa a Mercabarna, promourem un nou model de gestió amb la participació d’operadors i en el qual siguin presents els òrgans de direcció. Ens encarregarem de les gestions i els tràmits per impulsar el traspàs de Mercasa.
Comerç: una eina de promoció exterior de la ciutat
Impulsarem i donarem suport a totes aquelles iniciatives que ens arribin del sector comercial que tinguin com a finalitat establir convenis internacionals, crear associacions, fer projectes comuns, etc., amb altres organitzacions europees o mundials.
Farem del comerç una eina de promoció exterior de la ciutat, potenciant internacionalment Barcelona com a destinació per al turisme comercial i donant un nou impuls al Barcelona Shopping Line.
Farem el programa Nadal a Barcelona per millorar la política per a l’enllumenat i la decoració de Nadal.
La formació, eix clau per al bon comerç
Donarem suport al bon aprenentatge dels oficis vinculats a una activitat de comerç o de serveis a través de les escoles dels gremis i associacions respectius i amb la realització de pràctiques dels alumnes en empreses.
Preveurem mesures i programes per impulsar el reconeixement social del comerciant tot promovent la qualificació professional i la formació contínua, en col·laboració amb les universitats catalanes, els gremis i les entitats més representatives del sector.
Durem a terme programes per recuperar oficis que s’estan perdent. Impulsarem el projecte Bon aprenentatge dels oficis 22@.
Contribuirem al coneixement i l’ús de la llengua catalana en aquelles persones que atenen als establiments comercials i establirem una línia d’ajuts per adaptar els establiments al compliment dels requisits lingüístics.
Promoció dels productes de país
Fomentarem els productes de denominació catalana a fi de conèixer-ne la traçabilitat i fer pedagogia envers la importància dels productes catalans.
Treballarem per incentivar els productes produïts pels nostres agricultors amb la finalitat de garantir la preservació de l’agricultura del país. Potenciarem la presència de productes ecològics en els establiments.
Per a més informació, contacteu amb: Òscar Martínez / Cristina Calvó / Jordi Corbalan 609 64 76 61 / 616 97 75 24 / 627 48 01 07 premsa@xaviertrias.cat
Segueixnos a: flickr.com/xaviertriasfacebook.com/xaviertriastwitter.com/xaviertrias
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin