La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Començar il·lusiona

24 pages

03 www.convergencia.cat. HIVERN 2010. PRESSUPOSTOS / CAMPANYA /. CATIVISTES / DAVID MADÍ /. IDEES PEL CANVI / BLOCS ELECTORALS / ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 26
Signaler un abus
PSSREOSUPS TOAC /NAPM/ AYTAC TES IVISVID / DA/ I AMÍDP LEEDSE /VIAN C ECSLO BLAROTCELIELL / SLA/ 3  5E ELTCROPARTIT /ANYS DE  TENOC /UON RAC  PDRTYARRÉNGELS / 
03
MARC GUERRERO / 30 ANYS DE JNC / MIQUEL CALÇADA “MIKIMOTO”  
HIVERN 2010
www.convergencia.cat
Començar il·lusiona
SRI
quest nou símbol de Ci reflea la nostra il·lusió pel futur del nostre país
és una publicació de Conergència Democràtica de Cataluna questa publicació respecta la llibertat d’epressió dels seus col·laboradors
2
3EIRIP       RENN  C   M EN RCç · 10ESECIC      12ENREVISDavid Madí:“E   ’  ” 1 I RRSE SICEREI        1CNICCIÓ      úL   1ÍIC NICIL    1HISÒRI ’CI35  ’ E  é  20IIÀNCIP J C  G      21INERNCINE  Cé  P L E 22ENREVISMarc Gue rrero: ó     E   ·ó      U 23NC30      2E RES ENRMiquel Calçada:“M’    é   ”
Edita Direcció Coordinació Equip redactor Han col·laborat en aquest número Correcció Maquetació i grafisme Impressió Dipòsit legal:
Cè Dà  C Cò 33 / 003 B T 3 3 300 /  3 3 3  D Mí J C J B J R C C Dè M   I M R à Sí Cà R M M R   J M Lí M C C L C  P J R M P G   Jà L N  Gàfi APR DLB00
30
EIRI
er guanar el utur tu ets necessari Les eleccions al Parlament de Catalunya esdevenen una oportunitat per canviar l’agenda política, econòmica i social del país necessita aui un goern eficaç fort iEls catalans aurem e coesionat i un president amb les idees clares la independència i el sentit de latriar entre la ecaència rqeusep coanlseanb iplietra tr epderr epçraer nldarcet lueasl  sdietuciasciioóns a la ual ens aoca la Ci i l’rtur Mas són aui l’única alternatianència o que garantei que les coses es facin deeeotar er lrt aamenar  eemanera diferent per obtenir uns altres runa a resultats dels que s’estan obtenint auiolítica i e governar ue  tots ens tocarà decidir: o fem un pas endaant cap el progrés i el dret a decidire o ens rendim i ens resignem a ser unaens a ermetre asirar gran i decadent proíncia espanola ocaràa una nova renaiença. decidir entre el socialisme del C o el nacionalisme de Ci I caldrà eplicar que si no anem a otar uns altres decidiran perHem ’arriar irectament nosaltres Com deia uster la política si no la fas la faran uns altres per tua totes les llars el aís mb l’esforç i la mobilitació de tots ambi elicar ue Cataluna umilitat i ànim de suma estic conençut que assolirem una maoria al arlamentnecessita avui un govern  que ens a de permetre fer realitat la recuperació econòmica la represa del paíseicaç ort i coesionat i i la reconstrucció de la confiança col·lectiaun resient am les iees en nosaltres mateios en el país i les sees institucions públiques i priades nciaes la i ’an  a de ser un an per guanar el  eal i el sentitenènearcl futur  n an per l’esperança Dependrà de tu Dependrà de totsresonsailitat er renre  les ecisions ue calen er ecre tPari ge nGeraladuntrereçar l’actual situació.
quest  serà un an transcendent pel nostre país i pel nostre partit Començarem l’an amb uns goerns català i espanol incapaços de donar resposta ni solucions a la crisi econòmica i social que patei el país un goern de l’Estat que no complirà amb Cataluna – finançament traspàs de rodalies participació en la gestió de l’eroport del rat  una oposició política i mediàtica espanola que utilitarà Cataluna com a arma electoral i un ribunal Constitucional disposat a passar per sobre de la sobirania del poble de Cataluna na suma de factors que situarà el país en una cruïlla istòrica Daant d’aquesta realitat les eleccions al arlament de Cataluna esdeenen una oportunitat per caniar l’agenda política econòmica i social del país pels propers ans i el full de ruta a seguir En les properes eleccions els catalans aurem de triar entre la decadència a la qual ens aboca la dependència o optar per una altra manera de fer política i de goernar que ens a de permetre aspirar a una noa renaiença Daant d’aquesta premissa quina a de ser l’actitud i la tasca que tindrem encomanda tots els militants i simpatitants de Conergència erseerar en eplicar i conèncer un a un porta a porta carrer a carrer barri a barri a tots els catalans de la importància d’anar a otar Ci per caniar l’estat de les coses Hem d’arribar directament a totes les llars del país i eplicar que Cataluna
REN
Ni a Cataluna ni a ari Ci diu no als pressupostos de la Generalitat i de l’stat per a l’any  perquè no serveien per sortir de la crisi, augmenten els impostos i no compleien am Catalunya
Conergència i nió a presentat sengles esmenes a la totalitat als pressupostos de la eneralitat i als de l’Estat per a l’an  i quasi  esmenes parcials als mateios perquè no compartei en absolut com els goerns tripartit i socialista afronten la sortida de la crisi econòmica És més aquests pressupostos certifiquen la impossibilitat del tripartit per contribuir a fer sortir Cataluna de la crisi econòmica que patei m aquests pressupostos el  els catalans veurem com: • pagarem més impostos • no i aurà cap sector que tingui un comportament positiu • el dèficit i l’endeutament se situen a Cataluna en niells màims istòrics malgrat l’acord de finançament • i aurà més atur i més destrucció d’empreses
Els pressupostos presentats pels goerns català i espanol demostren el que a estat una constant en la política econòmica de Cataluna i de l’Estat en els darrers ans la contínua desorientació i improisació en matèria econòmica quests pressupostos confirmen la irresponsabilitat i la manca de prioritats i continuen sense oler afrontar les causes reals de la crisi ií mentre que la maoria de països europeus comencen a eure la llum a la sortida de la crisi tant a Espana com a Cataluna els brots erds no es euen per enlloc i tots els analistes i institucions internacionals indiquen que la crisi al nostre país serà més llarga i intensa que no pas a la resta de països d’Europa alora que fan adertiments seriosos sobre la solidesa de la nostra economia
o a l’augment dels impostos ugmentar els impostos en temps de crisi com an fet els socialistes suposarà allargar la crisi i perudicar encara més la recuperació de l’economia ’augment de l’I i de l’I castiga el consum i l’estali la qual cosa fa reduir l’actiitat productia i en conseqüència es destrueien més llocs de treball  més l’augment d’impostos a en contra de les recomanacions de la Comissió Europea i del anc Central Europeu que a receptat als estats membres una reducció de la fiscalitat er a Ci la millor alternatia a augmentar els impostos és fer polítiques que contribueiin a crear ocupació Cal tenir present que crear  llocs de treball suposa per a l’Estat uns ingressos de  milions d’euros molt més que augmentar l’I o la fiscalitat a l’estali ns pressupostos que no compleien am Catalunya: inançament i inversions ’cord de inançament subscrit entre el goern socialista i les  comunitats autònomes de règim comú entre les quals i figura Cataluna no complei l’Estatut de Cataluna i és poc ambiciós De fet amb els guans anunciats pel goern tripartit  milions d’euros no s’arriba a compensar ni la meitat del dèficit que es produirà el  segons el goern tripartit  milions d’euros  més els ingressos addicionals que ens aporta el nou sistema de finançament  milions d’euros són inferiors als maors impostos que pagarem els catalans degut a l’augment de l’I la supressió dels  euros de l’I i l’augment dels impostos especials sobre la benina i el tabac  milions d’euros
03
uests ressuostos certiiuen la imossiilitat el triartit er contriuir a er sortir Cataluna e la crisi econòmica ue atei.
entre ue la maoria e aïsos euroeus comencen a veure la llum a la sortia e la crisi tant a Esana com a Cataluna els rots vers no es veuen er enlloc.
Cada català rebrà  euros de més gràcies a l’cord de finançament i en pagarà  de més com a conseqüència de l’augment dels impostos és a dir malgrat el finançament encara aurà de tornar  euros En conclusió un mal negoci el que fa a les inersions de l’Estat cal tenir present un an més l’incompliment per part de l’Estat de la Disposició ddicional ercera de l’Estatut que obliga l’Estat a destinar a Cataluna un mínim d’un  de les inersions totals que faci Doncs bé d’acord amb les ifres elaborades per Ci per complir amb l’Estatut en matèria d’inersions com  el període  Cataluna auria d’aer rebut  milions d’euros més del que a rebut
D’altra banda cal denunciar que la licitació de l’Estat a Cataluna a caigut un  en els nou primers mesos de l’an En els darrers cinc ans les empreses públiques an deiat sense eecutar inersions pressupostades a Cataluna per import de  milions d’euros És a dir el  d’allò pressupostat no s’eecuta de manera que de cada cinc ans d’inersió un li surt gratuït a l’Estat o i a una política real d’estalvi i d’austeritat i el dèicit es dispara Els goern de l’Estat i de la eneralitat parlen molt d’estali i d’austeritat però a la realitat aquest estali no i és lguns eemples: • Mentre els ingressos de la eneralitat  cauen un  les despeses creien un  lgú s’imagina en quina situació es trobaria una família o una empresa en la sea mateia situació • ant a la eneralitat com a l’Estat  de cada  euros que es gastin aniran a càrrec de maor endeutament • Del  al  el deute de la eneralitat a passat de  milions d’euros a  milions d’euros és a dir s’a multiplicat pràcticament per  en un període d’epansió • En un an de crisi econòmica i de dificultats per a les finances públiques la eneralitat contractarà quasi  mil persones noes amb un cost de  M • En matèria de personal entre  i  el personal que treballa a la eneralitat de Cataluna i a les sees empreses i organismes a passat de  mil a  mil i els seus sous costen més que tot el que es guanarà amb el nou finançament
REN
I  00  ç2.372 M€       2.650 M€ 6.369 M€ o són uns pressupostoPrevisió dèicit  no inancer Generalitat  o i a res més antisocial que la destrucció d’ocupació i amb aquests pressupostos a l’an  es preeu continuï la destrucció de llocs de tre i el creiement de l’atur Els goerns socialistes responen al creiement d amb més subsidis Des de Ci consi que aquests subsidis an de tenir un caràcter temporal però tal i com es preeu Crei el desequiliri territorial de l’eolució de l’ocupació i a el risc que esla inversió de la Generalitat am el conerteiin en permanents cosa que noi és sostenible Els socialistes aposten pertr partit una societat subsidiada i aquesta no és la stica im rtant nostra opcióprneas scuapraocstteorsí del tripaprotit és lda els ió de la a erò és que a més de no fer res per icnonecrseinót rdaec la ene rmalitoart  peanr tu ndee sl ap oques  reduir l’atur rècord que i a a Cataluna comarques de manera que es potencia el el goern tripartit a adoptat un seguit desequilibri territorial dintre de Cataluna de mesures que confirmen que els pressupostos de l’an  seran En efecte si l’an  en termes  els mens socials dels darrers ans d’inersió real liquidada es destinaa un Eemples:  a l’àmbit metropolità i un  a la resta de Cataluna el pressupost • Els auts per famílies amb fills d’entre  i per a l’an  destina un  de les  ans no s’incrementen respecte l’an inersions a l’àmbit metropolità i un   i a fa  ans que no tenen cap a la resta de Cataluna augment Cal tenir en c més  Els auts complementaris per a les dels recursoso qmupet ee sa  destin qeun ea  ulnàam pbaitr t persones ídues no s’incrementen metropolità són deguts al sobrecost que  respecte l’an anterior i es queden en la mala gestió del tripartit genera sobre  els  euros És la primera egada que les obres d’infraestructura que construei  succeei n eemple el trobem en la ínia  del • ’Indicador de enda de uficiència metro que el tripartit a preeure en de Cataluna s’actualita en un   milions d’euros i ara a té un cost percentatge mínim si olem que s’acosti estimat de  milions d’euros quest al alari Mínim Interprofessional sobrecost deriat de la mala gestió també s o ats d’inersió a   El programa dtenció rimària a la alut redueia lluenpssibilit la resta es reduei un  de Cat a • Els recursos destinats a abitatge cauen un  i els recursos per a la lei de arris només creien un 
03
REN
Distriució erritorial de la inversió de la Generalitat 00 lt irineu  Àmbit de onent 5 erres de l’Ebre 3 Camp de arragona  Comarques Centrals 5 Àmbit Metropolità  Comarques gironines  na darrera dada mentre que el pressupost de la eneralitat entre  i  s’a més que duplicat passant dels  milions d’euros als  cmoilmioanrsqu ae lsadne  Catalu ni a aounr àl a -1,0  inersió que rebran serà inferiorerres de a la que an rebre el : lt Caml’re lt Empordà lt rgell lta ibago ages ai Camp ai enedès  ironès sona allars ussà rior ibera d’Ebre ipollès egarra all d’ran i allès riental
Àmit de Ponent +0,2
-1,2 lt Pirineu
-3,9 Camp de arragona
-8,3 Comarques Centrals
entre ue el ressuost e la eneralitat entre 2003 i 2010 s’a més ue ulicat assant els 1.000 milions ’euros als 3.000 milions a l’an 2010 i aurà 1 comarues e Cataluna on la inversió ue reran serà inerior a la ue van rere el 2003.
03
Àmit Metropolità +19,1
-4,9 Comarques gironines
 més e no er res er reuir l’atur rècor ue i a a Cataluna el govern triartit a aotat un seguit e mesures ue conirmen ue els ressuostos e l’an 2010 seran els mens socials els arrers ans.
REN
Sabies que...dedf ninaaçbaca ne  rapo er oesr udeee uq  p a euerrr àlàrbe adaatac ca at l’an  i auria més gràcies a l’acor undèicit púlic però en pagarà  eurosde ment  mentre la maoria  tant Montilla com l’ del I i a la com a conseqüència de l’augment de països europiatpoart dereo l ad icuriesni  qau e ae l realit adt esl erIà del idneglrs eismspoos satdodsic ionera las  lqaune  ens ap oerltsa  peus a l’an  passat i en canil’aturel nou sistema de finançament a tindran taes decontinuarà creient milions d’euros són inferiors creiement positiesde manera importantals maors impostos que pagarem els a Catalunatindremi n o i a cap institució de cada  euros  degut a l’ catalansaugment de l’un creiementinternacional que aali que gastaran la e la supressió dels  euros de l’I negatiualern tatsEl i tatismet engmaump ilsdeaesquoplt  imiti no  ssesootla sepic el tenen i s’auran sobre la benina i el tabac  d’endeutar euros milions  que els ingressos deriats dels nou  malgrat el que diu la Dis model de inançaddicional ercera de l’Estatut que  l’Est mentnomés su garantei per a Cataluna el  prestacions i pagar posen un  del de lainversió púlica de l’statsusidisd’atur més dèficit preist inicial per complir amb aquesta obligació de  milions  en un an de me el oern al crisi econòmica llargn td ep lan lmeigliaoln ls Edsteautr oas uaridad idciaofneaglisr  per co mdeuros cada mesip edre  ledisf ifciunlatantcse s pensar la menor inersió dels ans públiques la  i  cosa que no a fet  en ree perso Generalitat   nal que trealla a la Genera contractarà quasi   entre  i litat amb personesde Cataluna i a les sees aencosn òdem im àquiem  carne ipeermmeènst   lendeutament que peealmss pssraeet usdse ess  io uors gcaonsist eam ne sm éan  i un cost anual de  milions  més quec duplicar el preslia na épsr ecoismt esni caacadbas  eue qelt otsouer urqa s anguràamb ale  de supost de la eneralitatcatalà degués nou finançament l’endeutament de la Gene eurosper compte de ralitat eneralitat quan las’a multiplicat per  a l’an  aquesta passant de  milions a ifra era de  algrat la publicitat  milions d’euros euros      de bondats rb eel srait tosiptrl  eet fa amília l’an  amb els ingressos dels sous i dels ren l’aco  la  enetintaetrsa lietantt rteé  oarra m eqnutea  ae l mpeerssuoran aql uceo naturgacdiments dels estalis que tindrà cmoennstred c pdueteri  ufsi enegalson nçaaaunts  ganismes empreses no podria fer front a les despeper a les amíliesamb societats consorcis i tat per l’empresa DI ses de funcionament de la llar i fills de  a  ans no que entre  i  s’auria d’endeutar per compra faunnd saciinocnosr pi oqrueen  aaq lua est rae bpaalslasdato rdse  an  car eie nt menar per pagar la llum el gas sincrementent i l’aigua o per comprar roba o eneralitat un total de elspisos de promociómedicaments i a més auria de continuar pagant la ipoteca vpúali cpaa sqsueen  edsetlasn  uits   i ticatbuil  entitats no esetoraa iréstel pel cec dartitrip el t  fet eauqplat ralgma sobre les bondats de si la Generalitat osl’acord de finançament una empresa aalq aun altis l ae    soaber e  sern e tert lrapi tit   fa   elitsed soser suc er  s caiguessin els ingressos  l’tenció Primària de un les despeses lilditeàs tdinea ràaar celoaànlim tl manetropo sedl aocdrd  eles bondat aitnauqamnçnafia  ltenla alutC metges creiessin un  i les de capçalera dismi pèrdues li augmentessin rlae pinreseresnitóa re ne l aquest à i mqbuite  lea s pmleenmseunalt adreilss  rea pauoml ts  c repnueien un  un  als directius comarques gironines àmbitsones vídues,peis  d’aquesta empresa els de onent i lt irineu i ran er pr mera eigirien responsabilitats perden pes en el olum total egada no augmentarà d’inersió respecte l’an anterior
30
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin