La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Que som regidor i portaveu respectivament del grup municipal de ...

De
3 pages

MIQUEL FONT SAGRISTÀ, amb DNI 38037466C, i CATERINA MESTRES GUASCH amb DNI 37646433X adreça a efectes de notificació c/ Agricultura,21, CP ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 0
Signaler un abus
MIQUEL FONT SAGRISTÀ, amb DNI 38037466C, i CATERINA MESTRES GUASCH
amb DNI
37646433X adreça a efectes de notificació c/ Agricultura,21, CP 08620,
de Sant Vicenç dels Horts,
EXPOSO
Que som regidor i portaveu respectivament del grup municipal de CIU a
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Que en data 25 de setembre de 2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va aprovar el Pla director urbanístic de les àrees residencials
estratègiques del Baix Llobregat. Publicat al DOGC núm. 5238, de 17 d’octubre de
2008.
Que un dels ARES que inclou afecta el nostre municipi de Sant Vicenç dels Horts,
l’anomenat ARE “LA FAÇANA”.
Que dins el termini d’exposició pública presentem les següents
AL·LEGACIONS
1.
En primer lloc, volem manifestar el nostre desacord envers una figura
urbanística que el que fa és imposar un model urbanístic no consensuat
entre les formacions polítiques del nostre municipi i que deforma el
planejament local, per quan en la formulació i aprovació el PDU la Comissió
Territorial d’Urbanisme ha substret al Ple de l’Ajuntament la potestat en
l’ordenació del propi territori i a més ha obviat en la seva formulació els
processos de participació de la ciutadania, participació que és imperativa en
la formulació del planejament general. En virtut del dret de participació en
els processos de planejament i de gestió establert a l’article 8 de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya,
caldria que es sotmetés el PDU aprovat
inicialment com a mínim, al mateix procés de participació ciutadana
que
hauria d’haver estat sotmès en el cas d’haver-se tramitat com una
modificació puntual del pla general. Tanmateix, donada la gran incidència
que sobre el model de creixement definit en
el (PGO o POUM) que sobre el
municipi representaria el desenvolupament de l’ARE, caldria que aquesta fos
sotmesa a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, i en el cas de que no resultés
aprovada, es sol·licités al Conseller de Política Territorial d’Obres Públiques
la seva retirada immediata.
2.
Compartim la voluntat de cercar solucions per a satisfer el dret d’accés a
l’habitatge dels col·lectius més sensibles, com els joves, la gent gran, i les
persones amb situació de risc, que lamentablement i degut a l’encariment de
l’habitatge primer i a l’actual crisi econòmica després, cada dia s’incrementa
i afecta a més persones, però entenem que la formulació de les ARE resulta
innecessària com a instrument per a generar més sòl per a la construcció
d’habitatge assequible, ja que amb les reserves de sol per habitatge protegit
que la Llei d’Urbanisme preveu per als nous desenvolupaments residencials
amb caràcter general en els municipis de més de 10.000 habitants (40% del
sostre edificable: 20% per hpo de règim general, 10% per hpo concertat,
10% per habitatge concertat) ja s’assoleix la mateixa proporció del 50% del
nombre d’habitatges protegits previstos a l’ARE.
3.
Manifestem el nostre desacord en les determinacions del pla director
urbanístic, doncs entenem que el model urbanístic plantejat en l’ARE “La
Façana és aliè al nostre municipi, ja que preveu unes densitats
excessivament elevades, uns edificis amb excessiva alçada, un increment de
la població dificilment assumible, i especialment un plantejament mercantil
de l’ARE, que fa que s’hagi de buscar un numero excessiu de vivendes (més
de 2600) per tal que aquestes financin tot l’ARE, cosa que ens sembla
moralment inassolible.
4.
Per tant, caldria que es revisin les previsions urbanístiques contingudes a
l’ARE pel que fa a la densitat d’habitatges, alçada de les edificacions,
numero de vivendes, etc.
, que configuren un model urbanístic aliè a les
característiques del nostre municipi.
5.
Pel que fa al consorci urbanístic que s’ha constituït per portar a terme
l’esmentat ARE cal tenir present que no s’ha publicat la seva publicació i per
tant no s’ha realitzat la
preceptiva
exposició púbica, per tant la seva
constitució estarà viciada de nul·litat absoluta en cas que no es subsani
aquest fet.
6.
El nostre grup ha presentat al·legacions al consorci esmentat, del qual en
formen part,
a més de l’ajuntament, l’INCASOL i la mancomunitat de
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Proposem que l’ajuntament
tingui més del 50% de participació en els drets i deures d’aquest ens, en lloc
del 25 com ara te. No estem d’acord que el 50% del benefici el tingui
l’INCASOL
7.
Tampoc veiem clara la viabilitat del projecte. En les actuals circumstàncies
econòmiques no pot garantir-se la participació de la iniciativa privada ni pel
que fa a costejar els costos d’urbanització i gestió ni pel que fa a obtenir el
benefici legítim de l’acció urbanitzadora. Encara que el conveni preveu que
de forma subsidiària avançarà el finançament l’INCASOL i la Mancomunitat,
creiem que la viabilitat econòmica de l’ARE no queda suficientment
garantida.
SOL·LICITEM
Que es tingui per presentat aquest escrit i en mèrits del mateix s’admeti les
al·legacions argumentades i es deixi sense efecte l’acord inicial i no es porti a terme
L’ARE “LA FAÇANA” de Sant Vicenç dels Horts.
CATERINA MESTRES GUASCH
MIQUEL FONT SAGRISTÀ
Grup municipal CIU
Sant Vicenç dels Horts, 10 desembre 2007
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Av. de Josep Tarradellas, 2-6 08029 Barcelona
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin