La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Sol_inscripcio CDC.qxd

De
2 pages

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ. Nom. Cognoms. Adreça. Districte Postal. Població. Comarca. Telèfons: Part. Treb. Altres. Mòbil. Fax. Correu electrònic. (H/D). NIF ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 45
Signaler un abus
CDC és l’eina política principal per avançar en la llibertat i l’autogovern de Catalunya, així com en el seu progrés com a poble i com a societat. Apleguem persones de sensibilitats ben diverses però unides per la seva estima i el seu com promís amb Catalunya.
Artur Mas i Gavarró Secretari General
Comarques de l’Alt Pirineu Magistrat Saura, 16 ,baixos 25620 Tremp Telèfon 973 65 24 53
Comarques de Lleida República del Paraguai, 2 25002 Lleida Telèfon 973 27 30 00
Còrsega, 331333 08037 BARCELONA Tel. 93 236 31 00 www.convergencia.org cdc@convergencia.org
Data: Comitè Executiu Local Informat:
Data: Comitè Executiu d'Agrupació Informat:
Data: Comitè Executiu de Federació Informat:
Seu nacional Còrsega, 331333 08037 Barcelona Telèfon 93 236 31 00
Barcelona ciutat Còrsega, 331333 08037 Barcelona Telèfon 93 236 31 00
Comarques deTarragona Av. Catalaunya 56, baixos B 43002 Tarragona Telèfon 977 23 76 05
Comarques de la Catalunya Central Còrsega, 331333 08037 Barcelona Telèfon 93 236 31 00
Comarques de Terres de l’Ebre Argentina 21, 1r 43500 Tortosa Telèfon 977 44 36 04
Comarques de Girona Plaça Catalunya 22, 1r 1a 17002 Girona Telèfon 972 21 42 60
Comarques de la Regió 1 Còrsega, 331333 08037 Barcelona Telèfon 93 236 31 00
APROVACIÓ CEN
SOL∙LICITUD D'INSCRIPCIÓ Nom Cognoms Adreça Districte PostalPoblació Comarca Telèfons:Part. Treb. Altres MòbilFax Correu electrònic (H/D) NIFData naixement/ / Professió Estudisrealitzats Empresa /Sector
QUOTA (Revisable anualment) FORMA DE PAGAMENT:
signatura
Nom i cognoms
Euros/any TIPUS ANUAL/ TRIMESTRAL
Proponents
signatura
Nom i cognoms
d
de Signatura
LA PARTICIPACIÓ EN ÀMBITS ESPECIALITZATS: L’ACCIÓ SECTORIAL
Assenyaleune (x) un màxim de dues)
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA COMERÇ, TURISME,CONSUM I SERVEIS CULTURA I INDÚSTRIA AUDIOVISUAL EDUCACIÓ ESPORTS GENT GRAN IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ INDÚSTRIA ITREBALL INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT I HABITATGE POLÍTICA SOCIAL I FAMÍLIA SALUT SEGURETAT I JUSTÍCIA UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Indiqueu les activitats en què participeu relacionades amb els àmbits sectorials (Àmbit i Sector i el Nom de l’Entitat)
Convergència Democràtica de Catalunya li informa, d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades recollides en aquest formulari formaran part del fitxer automatitzat del partit degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. Aquesta infor mació serà tractada amb la màxima privacitat i seguretat permetent a la vegada la cessió a tercers amb fins afins al partit. Així mateix, li informem que vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició directament a Convergència Democràtica de Catalunya, o bé a la nostra adreça de correu electrònic cdc@convergencia.org.
SI US PLAU, NO ENVIEU DIRECTAMENT AL BANC/CAIXA EL FULL DE DOMICILIACIÓ Ja ho farem nosaltres, després de prendre'n nota
S r a .d i r e c t o r a ,S r.d i r e c t o r
Ba n c/ Ca i x a D o m i c i l id el ' a g è n c i a Po b l a c i ó
C P
L ip r e g oq u ef i n sa no uav í sfa c ie fe c t i u sa CO N V E RG È N C I AD E M O C R À T I C A
D EC ATA L U N YA ,a m bc à rr e ca ln ú m e r od ec o m p t e :
ENTITAT
a no md e q u ea q u e l l al ip r e s e n t i .
*(Ratlleu el que no interessi)
OFICINA
A t e n t a m e n t ,
DC
COMPTE
e l sr e b u t st r i m e s t r a l s/ a n u a l s * ,
Signatura
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin