La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Viure Sant Boi Viure Sant Boi

11 pages

El PRESSUPOST prioritza les escoles bressol i el manteniment dels barris. Viure Sant Boi. Viure Sant Boi. Montserrat Gibert i. Llopart. Alcaldessa. Gener. 2006 ...

Publié par :
Ajouté le : 17 avril 2012
Lecture(s) : 72
Signaler un abus
Rebaixes | Bus | Residus | Consell escolar | Teatre | Fira | Ràdio Sant Boi
ViureSant Boi Publicació mensual gratuïta editada per l’Ajuntament de Sant Boi. Edició digital: www.santboi.org
Un gran regal de Reis: cinemes per a Sant Boi
El dia 5 tornaran a visitar-nos els Reis Mags de l’Orient. Els dona-rem la benvinguda amb una ca-valcada de somnis i il·lusions con-fiant que ens portin allò que els hem demanat a les cartes. Enguany els Reis ens portaran un gran regal per a tot Sant Boi: ci-nemes. D’aquesta manera esde-vindrà una realitat el desig més esperat pels ciutadans i les ciuta-danes de la nostra població. En aquest cas ha estat l’Ajuntament qui ha portat la iniciativa perquè aquest somni es compleixi, pro-posant idees i fórmules que ser-veixin per cobrir aquesta man-cança al més aviat possible. La feina feta ha donat el seu fruit i la nostra ciutat tindrà sales de cine-ma ben aviat. Estaran situades al nucli antic; així, aquesta activitat cultural i lúdica estarà lligada amb la vida social del cor del municipi i a bona distància dels diferents llocs de Sant Boi. Com a alcaldessa, crec ferma-ment que es tracta d’una excel·lent notícia que permet fer realitat el desig de la majoria dels nostres conciutadans i les nostres conciu-tadanes. A més, no cal dir que la construcció d’aquest nou equipa-ment, tan necessari a curt termi-ni, ajudarà a consolidar un projecte tan ambiciós com la Ciutat del Ci-nema, que vincularà encara més el municipi amb el setè art. Així doncs d’aquí a poc temps els veïns i les veïnes de Sant Boi po-drem anar al cine sense ni tan sols haver d’agafar el cotxe. Hau-rem fet realitat un anhel molt es-perat.
Montserrat Gibert i Llopart Alcaldessa
Gener 2006
Sant Boi tindrà cinc sales de cinema al carrer Jaume I
L’Ajuntament impulsa el projecte per atendre una de les principals demandes de la ciutadania
El PRESSUPOST prioritza les escoles bressol i el manteniment dels barris
pàg. 12-13
1
pàg. 3
04 Urbanisme Parc públic i habitatges protegits a la C-245
05 Nous accessos Adjudicada la redacció del projecte de la nova autovia
07 Salut Impuls institucional per construir el nou hospital
08 L’entrevista Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat
09 Equipaments Inauguració del centre assistencial del Molí Nou
10 Comunicació Notícies sobre Sant Boi al mòbil o al correu electrònic
11 Cavalcada 2006 Els Reis Mags arribaran en el ‘tren dels somnis’
Viure Sant Boi
Gener 2006
El tema
El Ayuntamiento promueve un cine multisalas en el núcleo histórico
Las salas estarán soterradas bajo una gran plaza pública, junto a Can Castellet
El Ayuntamiento ha asumido el reto de promover la construcción de salas de cine en Sant Boi, con el fin de dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía. Los cines se construirán en la calle Jaume I, en pleno núcleo histórico, y empresas de primer nivel han mostrado ya su interés de participar en el proyecto. El Pleno municipal aprobó en diciembre una modificación del planeamiento de la zona. La operación diseñada por el Ayuntamiento permitirá, de paso, dinamizar la vida social y comercial del núcleo histórico.
S egún el teniente de alcalde de Disseny i Promoció de la Ciutat, Jaume Bosch, «el macroproyecto de la Ciutat del Cinema sigue su proceso, pero hemos querido avanzarnos y solucionar más a
Los cines estarán soterrados bajo una nueva plaza. El acceso principal estará en la calle Jaume I
corto plazo la necesidad primor-dial, que es poner a disposición de la ciudad una oferta estable de exhibición cinematográfica».
Gran plaza pública Los nuevos cines se construirán bajo una gran plaza que se pro-yecta urbanizar a continuación de los jardines de Can Castellet, jun-to a la escuela de música. El ac-ceso principal estará en la calle Jaume I, en un edificio de nueva construcción que también conta-rá, en el primer piso, con estable-cimientos de restauración y una cafetería. Aprovechando el desni-
vel del terreno, la terraza de esa cafetería dará directamente a la plaza pública.
Derribo del muro Con esta actuación, la calle Jau-me I será de prioridad invertida en este tramo, el gran muro que la se-para de los jardines de Can Cas-tellet será derribado y la masía de la escuela de música quedará más a la vista y mejor integrada en el entorno. Además, se urbanizará un nuevo tramo de la calle Víctor Balaguer que partirá de la nueva plaza y conectará mediante un paseo peatonal esta nueva área
del núcleo histórico con la plaça del Mercat Vell y con el eje comercial El Carrer. Las obras serán ejecutadas por la empresa municipal Claus y co-menzarán a mediados del próximo año. De este modo las nuevas sa-las, que contarán con aproximada-mente 700 butacas, podrán abrir sus puertas a finales de 2007.
Ciutat del Cinema Entretanto, el proyecto estratégico Ciutat del Cinema, cuyo núcleo central de actividad se ubicará en los terrenos del Oasis, continúa adelante. En la actualidad se está elaborando el plan de viabilidad, que será presentado públicamen-te dentro de unos seis meses. La propia sociedad Ciutat del Ci-nema, con capital municipal y pri-vado, se encargará de asegurar la explotación comercial de las salas de la calle Jaume I, para lo que ya se han establecido contactos sa-tisfactorios con diversas empre-sas del sector de la exhibición. Durante la rueda de prensa de pre-sentación del proyecto, el 20 de di-ciembre, la alcaldesa, Montserrat Gibert, afirmó que «ya que la ini-ciativa privada no ha acabado de asumir este reto, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una bue-na solución para que Sant Boi ten-ga en breve una oferta de cines.».
Un proyecto ligado a la vida cotidiana de la ciudad
L os cines de Sant Boi se ubicarán en Can Castellet porque se pre-tende que no estén aislados de la vida cotidiana del municipio. Los terrenos escogidos están en un espacio de gran centralidad, puerta de entrada al núcleo histórico y área de futuro crecimiento urbano y expansión comercial. Conviene no olvidar que esta zona vivirá una gran transformación en los próximos años. En la calle Baldiri Comas, por ejemplo, está previsto que se construyan viviendas, locales co-merciales y plazas de aparcamiento soterrado. En el propio edificio que dará acceso a los cines habrá, además del complejo de ocio y restauración, 15 viviendas. Y en Cal Quirzet, al otro lado de Jaume I, Claus llevará a cabo una promoción de 18 viviendas de precio concer-tado, además de 70 plazas de aparcamiento también soterradas. El Ayuntamiento pretende, pues, dar respuesta a la reiterada demanda de contar con una oferta de cine en la ciudad, pero ha optado por una fórmula que, además, ordenará urbanísticamente el entorno y creará un nuevo foco de actividad social y comercial en el núcleo histórico.
El muro de la calle Jaume I se derribará para construir la nueva plaza pública y el nuevo complejo con las cinco salas de cine
3
Gener 2006
La ciutat
Viure Sant Boi
Projecte per construir un parc públic i 370 habitatges protegits a la C-245
La zona, actualment un gran solar, es coneix com a ‘saló central’
L'Ajuntament projecta crear un parc públic urbà 2 de 22.000 m al peu de la carretera Santa Creu de Calafell. A l’interior d’aquesta nova zona verda es construiran 370 habitatges de protecció pública, majoritàriament per a gent jove. El Ple municipal va aprovar aquest desembre una modificació dels paràmetres urbanístics de la zona, coneguda com a ‘saló central’, amb l’objectiu de fer possible l’operació. Les obres podrien començar a principis de l’any 2007.
E l ‘saló central’ constituirà un espai de gran centralitat en el fu-tur de Sant Boi. La urbanització dotarà la ciutat d’un nou espai pú-blic de qualitat, de grans dimensio-ns, i ajudarà a atendre la conside-rable demanda d’habitatge prote-git existent a la ciutat. Segons l’alcaldessa, Montserrat Gibert, es tracta d’un projecte «importantís-sim» per la seva transcendència social i urbanística.
Nou accés per a vianants El ‘saló central’ constituirà un nou accés al nucli urbà, ja que serà el punt de partida d’una rambla per a vianants que connectarà a través
Central elèctrica
Carrer J. Marieges
SALÓ CENTRAL
C-245
2 El futur parc urbà tindrà 22.000 m i connectarà amb la zona Fecsa-Caserna
L’alcaldessa, Montserrat Gibert, i el tinent d’alcalde Jaume Bosch van presentar el projecte a la premsa a mitjan desembre
El soterrament de les línies del carrer Josep Marieges, imminent segons Fecsa
F ecsa-Endesa s’ha compromès amb l’Ajuntament de Sant Boi a començar el pròxim mes de febrer el desmantellament de les línies aèries del carrer Josep Marieges. Montserrat Gibert ho va anunciar aquest desembre, durant la roda de premsa en què va presentar als periodistes el projecte del ‘saló central’. L’alcaldessa va explicar-hi que la companyia elèctrica ha fet arribar al consistori un fax per expressar for-malment aquest compromís. El cablejat elèctric soterrani que ha de substituir les línies aèries ja està instal·lat. El desmantellament d’aquestes línies serà la primera concreció sobre el terreny de l’operació estratègica que permetrà crear un nou sector urbà a la zona de la caserna i la central elèctrica. El carrer Josep Marie-ges serà el nexe d’unió entre el nou sector i la zona del ‘saló central’, en el front de la carretera C-245.
4
del carrer Josep Marieges amb el futur ‘barri’ projectat a la zona que actualment ocupen la caserna i la central elèctrica. L'operació urbanística, que serà portada a terme per la Mancomu-nitat de Municipis de l’Àrea Metro-politana de Barcelona, també per-metrà finalitzar la urbanització del front urbà de la carretera Santa Creu de Calafell. El ‘saló central’ és un espai actual-ment no urbanitzat en la seva ma-jor part, situat a la banda de mun-tanya de la carretera, entre les pla-ces Llobregat (ronda de Sant Ra-mon) i Europa (carrer Jaume Bal-mes). En aquest entorn hi ha el Centre d’Assistència Primària Vin-yets i Molí Vell, mentre que una part de solar s'usa provisionalment com a aparcament.
Viure Sant Boi
Gener 2006
La ciutat
Fomento adjudica la redacción del proyecto de la nueva autovía
Unirá las rondas con la C-32 y hará desaparecer la rotonda de la Parellada
Las colas en la rotonda de la Parellada tienen los días contados. El Ministerio de Fomento prevé construir, en el plazo de tres años, un tramo de autovía que desviará fuera del núcleo urbano de Sant Boi el tráfico soportado por la carretera Santa Creu de Calafell. Este nuevo tramo viario enlazará la ‘pata sur’ de las rondas con la autopista del Garraf (a la altura del Alcampo) y mejorará de manera sustancial el sistema de accesos por carretera a Sant Boi. La redacción del proyecto fue adjudicada a principios de diciembre.
E l tramo de autovía, de 4 km de longitud, transcurrirá en su gran mayoría por el término de Sant Boi. No obstante, el trayecto se iniciará en el viaducto del Llobregat (Cor-nellà), que será ampliado. La pri-mera parte del recorrido, hasta an-tes de llegar a La Parellada, apro-vechará el trazado actual de la C-245 y desembocará en una glorie-ta circular que constituirá un nue-
vo nudo de acceso a la ciudad, conectado con la carretera de Sant Vicenç y con el resto de la actual C-245. A partir de ahí se construi-rá el nuevo tramo, que atravesará áreas no urbanas hasta alcanzar la autopista C32.
Eliminación de la rotonda La rotonda de la Parellada dejará de existir como tal. Se trasladará
5
unos metros en dirección hacia Viladecans, será más pequeña y de carácter estrictamente urbano. De este modo quedará resuelta una de las grandes reivindicacio-nes históricas de Sant Boi: la des-aparición de la célebre rotonda. Las obras comportarán una inver-sión de 33 millones de euros, que ya están reservados en los Presu-puestos Generales del Estado.
Viure Sant Boi
Gener 2006
La ciutat
Signat el conveni per a la construcció del nou hospital de Sant Boi
L’orde de Sant Joan de Déu gestiona des d’aquest mes l’actual hospital
La construcció del nou hospital té el suport de l’Ajuntament i la Generalitat. L’alcaldessa, Montserrat Gibert, i la consellera Marina Geli van signar el 30 de novembre un conveni, que també van rubricar la gerent de l’actual Hospital de Sant Boi, Maria Rosa Palau, i el provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Joaquim Erra. El Ple de desembre va ratificar-lo amb el suport de tots els grups polítics excepte el PP, que es va abstenir. Geli i Gibert van detacar que l’acord ha estat fàcil perquè ha prevalgut l’interès general.
El nou hospital comarcal es construirà al carrer Doctor Pujadas
A l novembre començaran les obres perquè l’hospital pugui en-trar en funcionament a finals de l’any 2009. Connectat amb el re-cinte de Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental, al carrer Doctor Pujadas, el nou complex constituirà una ciutat sanitària. Aquestes instal·lacions substituiran les de l’actual Hospital Comarcal, que ha
quedat petit després de prop de 30 anys d’història. L’equipament permetrà reduir les llistes d’espera existents al Baix Llobregat.
Atenció bàsica i maternoinfantil Serà un hospital públic d’atenció general bàsica preparat per donar cobertura a 146.000 habitants de Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts,
7
Torrelles i Santa Coloma de Cer-velló. També tindrà una unitat de mater-nitat i pediatria que donarà servei a aquests municipis i als de la zona litoral del Baix Llobregat. El regidor de Ciutat Saludable, Josep Saave-dra, ha dit que és «una oportunitat única perquè la ciutat disposi d’un nou hospital de primer nivell».
Nova gestió Gestionarà el nou centre sanitari l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que assumirà la inversió ini-cial. L’acord amb la Generalitat de Catalunya permetrà recuperar els diners invertits. El germà Joaquim Erra ha agraït la «confiança dipositada en Sant Joan de Déu». L’orde també es fa càrrec, des d’aquest mes de ge-ner, de la plantilla de l’actual hos-pital. El comitè d’empresa del cen-tre ha felicitat l’Ajuntament «per les gestions realitzades per mantenir els llocs de treball».
Viure Sant Boi
Gener 2006
Les persones
Sant Boi abre un centro asistencial pionero para mayores y discapacitados
El nuevo equipamiento, ubicado en Molí Nou, se inaugura el 10 de enero
Sant Boi cuenta desde este mes con un nuevo centro asistencial. Es un centro pionero en su ámbito en Catalunya, puesto que ofrece servicios tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, en dos edificios independientes. Además, el nuevo equipamiento funciona como centro de día y como residencia (24 horas), con una oferta global de más de 240 plazas. El centro será inaugurado oficialmente por la alcaldesa de Sant Boi, Montserrat Gibert, el próximo día 10 de enero.
L a residencia ocupa unos terre-nos de propiedad municipal en el barrio del Molí Nou (calle Joaquim Rubió i Ors, 90-96). El Ayunta-miento ha promovido su construc-ción con el fin de dar mejor res-puesta a la considerable deman-da de plazas asistenciales exis-tente en Sant Boi. (Para el próxi-
La nueva residencia está en la calle Joaquim Rubió i Ors, junto a los dos edificios de protección oficial del Molí Nou
mo mes de mayo está prevista la apertura de otra residencia para personas de la tercera edad en la calle Benviure.) Las obras y la gestión del centro del Molí Nou fueron adjudicadas por el Ayuntamiento en su día a Corporación Med Inversiones Re-sidenciales, SA, que ha invertido 6,8 millones de euros en este pro-yecto.
Experiencia en el sector La empresa cuenta con una am-plia experiencia en el sector, pues dispone de tres residencias en la ciudad de Barcelona (Los Olivos, Las Acacias y Los Tilos), donde
gestiona más de 550 plazas asis-tenciales. El nuevo equipamiento concertará plazas con la Generalitat (por com-pleto en el caso de las personas con discapacidad y parcialmente en el caso de las personas mayo-res). Dispone de habitaciones, do-bles e individuales, con baño adap-tado y televisión; salas de estar y de actividades; cafetería; gimna-sios adaptados; servicios perma-nentes (24 horas) de medicina, en-fermería, fisioterapia y terapia ocu-pacional; cocina y lavandería pro-pias. Mención aparte merece un amplio jardín comunitario que formará par-
te de la vida cotidiana de sus usua-rios. El diseño del edificio ha teni-do en cuenta muy especialmente la entrada abundante de luz natu-ral.
La plantilla, de Sant Boi La plantilla con la que ha abierto sus puertas el centro está forma-da por unas 110 personas. Más del 95% de ellas son trabajadores y trabajadoras residentes en Sant Boi. Además, otras 5 personas de la ciudad han tomado parte en las obras de construcción, en el mar-co del proyecto municipal Inte-gra’m, dirigido a personas con di-ficultades de inserción laboral. Las personas interesadas en dis-poner de más información sobre la residencia pueden visitarla per-sonalmente o llamar al número de teléfono 93 661 71 93.
Acto de inauguración El acto de inauguración tendrá lu-gar el próximo martes día 10 de di-ciembre, a partir de las 12 horas, y contará con la presencia de la alcaldesa, Montserrat Gibert, y el presidente del grupo Bastón de Oro y de la Federación de Centros y Servicios de Mayores, Miguel Ji-ménez. También han sido invitadas las conselleres de Benestar i Fa-mília, Anna Simó, i Sanitat, Marina Geli.
Por una tenencia cívica y responsable de animales de compañía
El Ayuntamiento ha detectado durante los últimos meses un ligero aumento de las infracciones cometi-das contra las leyes y ordenanzas vigentes en materia de tenencia de animales de compañía. Los asuntos que generan más quejas por molestias continúan siendo la presencia de animales sueltos en la vía pública y la desatención de la obligación de recoger los excrementos, pese a que las conductas incívicas se han visto considerablemente mermadas tras las campañas de conscienciación llevadas a cabo por el consistorio durante años. La normativa obliga a que todo animal vaya provisto de una correa o cadena y, en el caso de los perros potencialmente peligrosos, también de un bozal. En cuanto a las deposiciones, la persona que acompa-ña al animal está obligada a recogerlas, sin excepción. Cabe también recordar que el abandono de animales de compañia está terminantemente probibido; que es preceptivo que los ladridos de los perros no ocasionen molestias al vecindario y que tanto los propietarios como los conductores de cualquiera de las trece razas de perro conceptuadas como potencialmente peligrosas deben proveerse de una licencia especial. Cualquier ciudadano o ciudadana, en definitiva, tiene el derecho a poseer un animal de compañía. Ese derecho, no obstante, acarrea la obligación de no ocasionar daños, perjuicios o molestías a otras perso-nas, animales y espacios públicos, de acuerdo con lo que establece la legislación.
9
Gener 2006
A fons
Viure Sant Boi
Formació, serveis a les persones, actua prioritats del Pressupost Municipal de
La construcció de noves escoles bressol rebrà una aportació d’1,7 milions d’euros
78,6 milions d’euros és el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2006. Aquesta quantitat suposa un increment d’un 4,4 % (quasi tres milions d’euros) respecte de l’any passat. Els comptes municipals del nou any es basen en una política de contenció de la despesa corrent i en l’objectiu de no augmentar l’endeutament. Així, sense fer créixer els impostos per sobre de l’IPC previst (un 3,5 %), l’Ajuntament pot portar a la pràctica els compromisos adquirits en el Pla d’actuació municipal 2004-2007, alhora que manté sanejat l’estat de les finances públiques. Es tracta, segons la regidora d’Economia, Maria Antònia Barragán, d’estar «al servei d’una ciutat amb més justícia social, més progressista, moderna, participativa i plural, sense perjudicar les economies familiars».
La regidora d’economia, Maria Antònia Barragan, va presentar el pressupost en el ple municipal extraordinari del 22 de desembre
Principals inversions(en euros)
Mercat de Sant Jordi Escoles bressol Actuacions als barris Rehabilitació de Can Palòs Millora d’instal·lacions esportives Pla Integral de Millora a Casablanca Museu de Sant Boi Construcció de cinemes
Les inversions que es duran a ter-me ascendeixen a 16,6 milions d’euros. L’objectiu global és «fa-cilitar més i millor informació, edu-cació i serveis a les persones», segons ha destacat Maria Antò-nia Barragán. En la seva opinió, «la inversió més rellevant es des-
3.805.000 1.646.000 1.500.000 1.148.000 970-000 859.000 800.000 475.500
tinarà a dotar la ciutat d’equipa-ments d’escola bressol de quali-tat, confirmant el compromís de l’Ajuntament en aquest sentit.»
Prioritat: polítiques socials Enguany augmenten les aporta-cions dirigides a desenvolupar el
benestar social. S’incrementen, per exemple, el nombre de places de 'centre obert', el servei d’ajut a dominicili i la inversió en transport adaptat. Els comptes municipals no pas-sen per l’alt l’esforç en promoció econòmica i inserció laboral. En aquest sentit, el pressupost de Coressa creix a l’entorn d’un 14 %. La regidora d’Economia des-taca que «es prioritza la igualtat d’oportunitats de tots els sant-boians i santboianes».
Fortes inversions als barris L’Ajuntament reforçarà la inversió en els barris, on es gastaran 1,5 milions d’euros en portar a terme les obres de manteniment i millo-ra que els veïns i les entitats han decidit en el procés de participa-ció en els pressupostos. Destaca la inversió en el Pla integral de millora de Casablanca. La segu-retat ciutadana creix un 10 % res-pecte de l’any passat. L’objectiu és consolidar «una política social a favor d’una ciutat segura, cívica, ben mantinguda i que posa l’accent en els seus barris». Pel que fa als equipaments, la princi-pal inversió recau en el Mercat de Sant Jordi. També es pagaran les obres dels cinemes al carrer Jau-me I, la rehabilitació de Can Palós per convertir la masia en una casa de colònies, la reforma de Can Barraquer i Ca la Teresa de l’Oli per acollir el Museu i la millora d’instal·lacions esportives que in-clou l’adequació dels camps de futbol municipals.
Els comptes municipals es van aprovar el 22 de desembre
E l pressupost de 2006 es va aprovar en un ple extraordinari, el 22 de desembre, amb els vots a favor del PSC i IC-V, l’abstenció de CiU i els vots en contra del PP i ERC. El portaveu d’ICV, Luis Pérez, va justificar el vot afirmatiu «perquè és un pressupost equilibrat, socialment i territorialment» i va destacar «l’important increment de les polítiques socials, que fan èmfasi en la prevenció i aposten per un manteniment de la qualitat». El PP hi va votar en contra. El portaveu, Rafael Cañedo, va qüestionar «la capacitat per executar la totalitat del pressupost aprovat» i va criticar que «el procés de participació es limiti a una mínima part del pressupost». ERC també hi va votar en contra. El portaveu, Josep Maria Cervelló, va qualificar de «succe-dani» el procés participatiu i va argumentar el seu vot «perquè baixa la inversió, puja la despesa corrent i, a més, no podem participar en el pressupost de les empreses municipals». El grup de CiU s’hi va abstenir. Per al portaveu, Agustí Torrents, «els ciutadans han de suportar la despesa de la seva butxaca perquè l’Ajuntament no és capaç de generar riquesa i depèn massa de transferències d’altres administracions».
12
Despeses (%)
Càrrega financera Serveis generals Serveis a les persones Manteniment de ciutat Ocupació Medi ambient i altres Seguretat ciutadana
9,7 20,8 30,4 17,0 5,2 7,2 9,7
Viure Sant Boi
Gener 2006
A fons
acions als barris i seguretat ciutadana, e 2006
Valoració positiva del procés de participació en els pressupostos El procés de participació ciutadana en els pressupostos que ha portat a terme durant els darrers mesos l’Ajuntament de Sant Boi ha estat una experiència pilot que s’ha tancat amb valoració posi-tiva per part dels organitzadors i dels participants, tant pel que fa al mètode utilitzat com per l’interès de la proposta en si. En una en-questa anònima, la majoria dels participants han considerat molt interessant repetir-lo l’any vinent. El resultat de la butlleta d’avaluació que s’ha omplert després de cada sessió indica que la valoració sempre ha estat positiva, pel que fa als diferents paràmetres: la utilitat, els criteris, el temps dedicat, la dinàmica de les sessions, la informació donada, el debat, la participació, etc. La ponent d’Economia, Maria Antònia Barragan, ha explicat que el procés de participació s’ha basat en una proposta factible, senzilla i ben aco-tada, que ha fet possible garantir una primera experiència positiva i engrescadora que ha motivat tots els participants a implicar-se en futurs processos d’aquest caire». Segons la regidora socialista «ha estat un procés clar i transparent, que ha posat sobre la taula compromisos que no finalitzen amb l’aprovació pressupostària, sinó que es mantindran amb l’execució de les actuacions i la ren-dició de comptes en els consells de barri».
Butlleta d’avaluació.Resultats 1= MOLT POC / 2=POC / 3=NORMAL / 4=BASTANT / 5= MOLT
El temps dedicat al procés Has debatut a l’entitat les propostes i/o el procés? La informació que s’ha donat La presentació i la dinamització de les sessions Consideres interessant repetir el procés l’any vinent?
3.1 3.2 3.7 4.0 4.7
38 obres amb un pressupost global d’1.5 milions d’euros A proposta de la Comissió de Pressupostos del Consell de Ciutat i de l’Ajuntament, el procés de participació ciutadana en els pres-supostos municipals es va presentar el 17 d’octubre en el Consell de Ciutat i va cloure el 26 de novembre. Les 200 aportacions que la ciutadania i les associacions han realitzat s’han debatut i priori-tzat en els consells de barri. En la suma dels sis barris, han fet les aportacions 111 persones i 18 associacions. L’Ajuntament ha iden-tificat cada proposta i n’ha fet una estimació del cost. A partir d’aquí, els consells de barri s’han reunit i han prioritzat les obres per rea-litzar. Hi han participat 60 entitats. Com a resultat del procés, en total es faran 38 obres de millora i manteniment de la ciutat, amb una inversió global d’1,5 milions d’euros. Les despesa s’ha repartit entre els districtes tenint en compte les dimensions i densitat de població. L’Ajuntament ha assumit el compromís que qualsevol canvi ha de respectar l’ordre de priorització establert en les ses-sions de treball del procés participatiu i que serà explicat en el consell de barri pertinent i en el Consell de Ciutat. Així mateix, s’haurà d’informar a la Comissió de Pressupostos del Consell de Ciutat de les modificacions en l’execució de les obres, per tal que es pugui realitzar un seguiment adequat del procés.
Principals inversions prioritzades en el procés de participació
Arranjament voreres del carrer Montmany a Marianao(180.000 euros)
Construcció de guals de vianants i pintada dels passos zebra al ca-rrer Jaume Balmes a Vinyets i Molí Vell(96.000 euros)
Arranjament de les voreres i reordenació de l’estacionament de vehicles al carrer Joan Martí entre Pi i Margall i Raurich a Maria-nao(92.000 euros)
Instal·lació d’un semàfor al carrer Lluís Pascual Roca amb Verda-guer al barri Centre (90.000 euros)
Arranjament dels passadissos de l’interior de l’Illa 7 a Camps Blancs(83.000 euros)
Construcció de guals de vianants i pintada de passos al carrer Ven-tura Gassol a Ciutat Cooperati-va i Molí Nou(42.600 euros)
Millora de la plaça de l’Estatut a Vinyets i Molí Vell(60.000 euros)
Construcció d’embornals sifònics al carrer Aleix Parés i Valls a Casablanca(50.000 euros)
Reordenació de les voreres i estacionament de vehicles al carrer Santiago Ramón y Cajal al barri Centre(50.000 euros)
Construcció d’una rotonda provisional a l’avinguda General Prim amb el carrer Salvador Seguí a Camps Blancs(32.000 euros)
Construcció d’un pas elevat al carrer Eduard Toldrà amb la plaça Ciutat Cooperativa a Ciutat Cooperativa i Molí Nou(32.000 euros)
Millora de l’accessibilitat de la vorera de la ronda de Sant Ramon entre Dr. I. Barraquer i Viladecans a Casablanca(30.000 euros)
La llista recull les dues primeres obres prioritzades a cada barri
Gener 2006
Opinió
Viure Sant Boi
Cartes al director
Aprendre a nedar jugant Fructuoso García
Soy usuario de la piscina del nuevo complejo deportivo Bal-diri Aleu. Desde hace más de un mes vengo viendo como, de tanto en tanto, el recinto se lle-na de gritos, risas y un cierto barullo infantil que a los allí pre-sentes -todos, auténticos carro-zas- nos llena el corazón de gozo y alegría. Porque sí, es una maravilla ver chapotear en el agua a tanto crío de cuatro, cinco o seis años que mientras se divierten aprenden a nadar. Yo creía que esta actividad era asunto de los colegios y las aso-ciaciones de padres, y me ale-gré muchísimo, pues no en vano también yo arrimé el hom-bro en estos menesteres cuan-do mis hijos iban al colegio. Mas mi sorpresa (agradable sorpre-sa) ha sido descubrir que el autor del proyecto es el Ayunta-miento. Y no solo ha sido el pro-motor de la idea, sino que tam-bién está financiándolo en un 90%. Así como en otras ocasiones, desde estas mismas páginas, he criticado a la administración local porque no estaba de acuerdo con alguna de sus ac-tuaciones, hoy les felicito y les doy las gracias por este grato proyecto social.
Personas con discapacidad, no Joaquín Munté Lapeira
Como cada año por la Fira de la Purísima salimos con algún grupo de pacientes del Hospital Psquiátrico Sant Joan de Déu a visitarla. Este año lo hicimos ocho señores mayores -algu-nos, con ciertas dificultades para andar-, tres monitores y un servidor, lo cual hizo que solo visitáramos una parte de la Fira, concretamente el tramo de la rambla Rafael Casanova, el
carrer l’Alou, la plaça Mossèn Jaume Oliveras y el carrer Ma-jor. Durante las salidas solemos entrar en algún bar a tomar un café o un refresco, y aprovecha-mos para descansar e ir al ser-vicio si alguien lo necesita. Este año decidimos entrar en el Bar Set, en la rambla Rafael Casa-nova, pero cuál sería nuestra sorpresa cuando el dueño del bar, al vernos entrar, empezó a decir desde la barra y con voz muy alta, que no entráramos, que no había mesas porque es-taba todo lleno. El resto del gru-po salió a la calle, pero yo acom-pañé a un señor muy mayorcito al servicio, para lo cual tuve que cruzar todo el local, y vi que ha-bía varias mesas vacías. Al salir del servicio le di las gracias por la atención que tuvo con unas personas con discapacidad, y le deseé que nunca se tenga que ver como ellas, y que si por des-gracia se viera así, por lo me-nos que no encontrara nunca un bar donde le negaran la entrada para poderse tomar un triste café. Tras muchos años, es la prime-ra vez que me encuentro con un caso similar en Sant Boi. Pue-do decir con orgullo que siem-pre ha sido al contrario, como se demostró en el Bar Classic, justo al otro lado de la Rambla, donde nos atendieron como me-recemos, y pudimos tomar un café sin ser discriminados.
No al fum Elena Pérez
Des del dia 1 no es pot fumar a la feina. Tot i que els adictes a la cigarreta se senten perjudicats, és una mesura que beneficiarà a fumadors i a no fumadors perquè permetrà que millori la salut de tothom. Crec que el fum no es bó per a ningú i que una llei com aquesta farà més saludables els nostres ambients de treball.
Podeu adreçar les vostres ‘‘Cartes al director’’ a: Revista municipal Viure Sant Boi.Ajuntament de Sant Boi. Plaça de l’Ajuntament, 1; o bé a l’adreça de correu electrònic comunica@santboi.org. Les cartes han de tenir una extensió inferior a les 20 línies, han d’anar signades amb nom i cognoms i hi han de constar l’adreça i el telèfon del remitent.Viure Sant Boies reserva el dret d’extractar-ne o resumir-ne el contingut.
18
Sala de Plens
Participació en el pressupost
Nieves Medina Pretel Regidora de Coordinació dels Consells de BarriPSC
E l pressupost que l’equip de govern acaba d’aprovar per a l’any 2006 incorpora una gran novetat respecte als pressupostos apro-vats en anys anteriors. Per prime-ra vegada s’ha incorporat un pro-cés de participació ciutadana per decidir la destinació d’una part d’aquest pressupost. De manera directa i mitjançant els consells de barri i el Consell de Ciutat de Sant Boi, s’ha donat la paraula a les entitats, als veïns i a les veïnes perquè proposessin i decidissin quines obres de millo-ra i manteniment consideraven prioritàries per executar al seu barri durant l’any 2006. El resultat d’aquest procés de par-ticipació ha estat la priorització de setanta-quatre actuacions, de les quals s’exe-cutaran més de tren-ta. El valor global d’aquestes ac-tuacions és d’1.500.000 euros, la qual cosa representa el 9% del total de les inversions previstes per a aquest nou any. Però el valor fonamental per al procés, més enllà de les diferents millores que aviat podrem gaudir als nostres carrers i places, és el compromís, clar, ferm i transpa-rent, de l’equip de govern munici-pal de portar a terme allò que han decidit els ciutadans i les ciutada-nes de Sant Boi. Amb iniciatives com aquesta vo-lem contribuir a millorar el nostre sistema democràtic i apropar la gestió municipal als problemes reals de la ciutat mitjançant una tasca conjunta entre els represen-tants polítics i els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi.
Sant Boi, Vila Hospitalària
Rosa Ana García Moreno Regidora d’Infància i Joventut ICV
E n aquests dies en què la salut ha estat la protagonista, bé perquè no hem tingut fortuna o bé perquè l’hem desitjat per a l’any que aca-ba d’entrar, a Sant Boi també és un tema que ha estat ben present. En paraules del meu company de grup al Ple del mes de desembre es va aprovar el projecte més im-portant que s’ha fet i probablement que es farà a la ciutat de Sant Boi. De fet al Ple es va aprovar (amb l’abstenció del Partit Popular) la ratificació del conveni que facilita-rà la creació d’un nou centre hos-pitalari. Un nou hospital situat al nostre municipi que donarà abast a tota la població i a la comarca. El dret d’accés a una sanitat digna i de qualitat és un dret tan bàsic i fonamental que, crec que hi estem tots i totes d’acord, ha de primar per sobre d’altres interessos. Un projecte d’aquestes característi-ques només es pot portar a terme quan els diferents agents implicats treballen conjuntament per poder fer-lo realitat. La participació acti-va dels actuals i futurs gestors i la coordinació entre diferents admi-nistracions ha propiciat que la ciu-tat de Sant Boi sigui un pilar en l’àmbit sanitari per tota la comarca. El nou centre hospitalari no només ampliarà en nombre els serveis de què ja disposàvem sinó que també hi haurà serveis que fins ara no teníem. Amb el nou equipament no haurem de desplaçar-nos a altres hospitals per accedir als serveis com ara oftalmologia o maternoin-fantil. Els treballadors i treballadores de l’Hospital de Sant Boi, com a agents directament implicats, van manifes-tar el seu suport a la ratificació d’aquest conveni i d’aquesta ma-nera se sumaven a l’avanç en la millora de la sanitat a la nostra ciu-tat. Suport que per una altra ban-da hauríem de donar tots i totes aquells i aquelles que creiem en el dret d’accés a la sanitat com un dret universal.
Carta a los Reyes Magos
Antonio Villoria Míguez Regidor del Grup Municipal PP Q ueridos Reyes Magos: Dado que el año pasado los sant-boianos nos hemos portado muy bien puesto que hemos pagado nuestros impuestos como cada año, desde el Partido Popular de Sant Boi queremos pediros algu-nas cosillas para nuestra ciudad. Nos gustaría que para este año nos trajerais algún cine; así los ni-ños y sus papas no tendrán que ir a otras poblaciones para poder ver las ‘pelis’ de ‘dibus’. También que-remos que quitéis el cuartel de los soldados y la central de FECSA para que nuestros jóvenes puedan tener acceso a viviendas de pro-tección oficial. No quisiéramos que os olvidarais de dejar un poquito de oro para emplearlo en nuestros mayores, ya que consideramos que no se hace lo suficiente. No os olvidéis de limpiar el río antes de que de su agua beban vuestros camellos. Si no os importa, también agrade-ceríamos que nuestros parques gozaran de una mayor seguridad para nuestros niños; por cierto, no estaría nada mal que fueran par-ques ajardinados y arbolados en vez de plazas de cemento. Por último, alguna piscina y biblioteca en Marianao y en Casablanca-To-rrelavila, no vendría nada mal. ¡Ah!, y por el carbón no os preocu-péis: tenemos un equipo de gobier-no compuesto por unos Socialis-tas y unos Verdes (PSC/ICV) que un año más no han hecho bien su trabajo y ya llevan así veintiséis. Bueno, no queremos abusar de vuestra generosidad; considera-mos que por el momento ya está bien. Se despide de vosotros, Antonio Villoria Míguez
PD: A ver si este año podéis pasar por todos los barrios de la ciudad, ya que en todos hay niños
Viure Sant Boi
Novembre 2002
L’Escola Barrufet
Josep Maria Cervelló Regidor del Grup Municipal ERC D urant molts anys l’Escola Barru-fet ha estat, al mateix temps que un centre educatiu, el refugi i l‘espai per a moltes activitats associatives i per a l’esplai La Figuereta, els grallers de Casablanca, etc. No fa gaire s’hi van fer obres de remodelació importants i es va cimentar la pista esportiva. Ara m’assabento que volen traslladar l’escola, fen-la de nou a l’antiga esco-la Josep Milà i Gelabert, ara en ruïnes al capdamunt de la ronda de Sant Ra-mon. La “raó” és que mentre durin les obres de l’Escola Gaudí, a l’altra ban-da de la població, aquesta escola s’instal·larà al Barrufet i el Barrufet s’instal·larà en una escola que s’hauria de construir a corre-cuita al solar de l’antiga escola Milà i Gelabert. Quan acabin les obres del Gaudí aquesta escola podrà tornar a casa seva, però el Barrufet es quedaria en la nova ubi-cació i l’antiga Escola Barrufet seria ara una escola d’adults i també s’hi ubicaria el Servei Local de Català. Complicat? Sens dubte i a més incom-prensible. S’assembla al joc de les ca-dires on es fan voltes al so de la músi-ca i quan para tothom ha de seure, però com que hi ha més gent que ca-dires al final algú es queda dret i perd la partida. ERC al seu programa elec-toral de 2003 i posteriorment en pro-postes concretes a l’Ajuntament ha re-clamat la rehabilitació de l’antic espai de l’escola Milà i Gelabert com a equi-pament al servei de la comunitat edu-cativa, amb un edifici de nova concep-ció que hostatgés els serveis educa-tius, el centre de recursos, una biblio-teca especialitzada, una escola de mestres, l’ escola de pares i mares, la seu de la federació d’AMPA, etc. Sem-blava que fins i tot el regidor d’Educació hi estigués d’acord, si més no parcial-ment, però ara resulta que tenia altres plans. Mentre que el regidor d’Educació Lluís Pérez, dóna per fet i tancat el tema davant la Direcció del Barrufet, l’alcaldessa, dies més tard, interpel·lada per pares i mestres, diu que no sap absolutament res del tema. O en aquest equip de govern cadascú va a la seva o algú menteix. Qui ens vol treure la cadira del cul?
Nou hospital Clar i català
Agustí Torrents i Barrachina Portaveu del Grup Municipal CiU E l Ple municipal del passat de-sembre va aprovar unànimement la ratificació del conveni que haurà de permetre la construcció d’un nou hospital a Sant Boi. Amb aquesta signatura es posarà fi a més de trenta anys de servei continuat de l’actual hospital tot i que seguirà treballant fins que el nou estigui enllestit. Han passat trenta anys des que el doctor Mo-rales va somiar un hospital a Sant Boi, trenta anys de servei seriós, responsable, il·lusionat, sota la di-recció de la seva vídua, la Sra. Rosa Maria Palau, que, amb fer-mesa i convicció, juntament amb tots els treballadors i treballadores, han donat un servei sanitari des de la iniciativa privada concertada amb la Generalitat. Fa temps, la Sra. Palau va somiar un nou hospital, va lluitar l’amplia-ció per tal d’adaptar-lo a noves ne-cessitats i nous temps. Quan sem-blava que el projecte ja era una realitat, la decisió de la Conselle-ria de Salut de l’actual Govern de la Generalitat de no donar suport al projecte i impulsar la construc-ció d’un nou equipament va cau-sar un profund desencís alhora que un gran temor en el col·lectiu de treballadors quant al seu futur. Des de CiU vàrem presentar fa uns mesos una moció en defensa dels llocs de treball que va rebre suport unànime. Gràcies a aquesta inicia-tiva i especialment gràcies a la ge-nerositat i responsabilitat de la Sra. Palau i el seu equip directiu ha es-tat possible garantir que Sant Boi tingui un nou hospital i que aquest assumeixi els actuals llocs de tre-ball. No és temps de lamentacions, cal mirar endavant, tindrem un nou hospital, sabem on, al costat de l’hospital psiquiàtric, però falta sa-ber com i quan. De moment, la consellera ja ha anunciat un retard de dos anys. Des de CiU diem més: amb quins accessos? Cal una proposta nova i valenta que garanteixi un trànsit fluid per accedir-hi. En seguirem parlant...
19
Gener 2006
Opinió
Xarx@: fòrum
Com veu que l’Ajuntament promogui la construcció ? de cinemes
És bo per al poble
“Em sembla perfecte que facin cinemes. Fa molta falta, perquè hi ha molt jovent que no sap què fer. Crec que és una cosa molt bona per al poble i per a la seva gent. Tinc moltes ganes que ho facin.”
Diana Fernández Fabra, 27 anys, Centre, comerciant
Una necessitat cultural
“Ho veig molt bé, perquè ara cada vegada que volem anar al cinema hem de marxar a Barcelona o, com a mínim, a Cornellà. Crec que és una necessitat cultural molt important per a aquest poble.”
Gerard Fernández Chapa, 34 anys, Centre, analista
Lo mejor que podían hacer
“Me parece perfecto. Es ideal, lo mejor que podían hacer. Nos encanta el cine, pero hemos de irnos a Cornellà o a otra parte, cuando Sant Boi es muy grande y vive en él mucha gente. Sería ideal.”
María Lourdes Barrientos, 42 anys, Centre, treballadora de la llar
Gener 2006
Viure Sant Boi
L’Ajuntament respon
Què cal recordar per anar a les rebaixes?
A nar de rebaixes no vol dir anar a comprar qualsevol cosa barata. Per fer una bona compra, sigui durant el període de rebaixes o no, cal adquirir allò que ens fa falta, que tingui la qualitat que desitgem i que s’adapti al nostre pressupost. Fer campanya de rebaixes és una decisió del comerciant. La durada pot ser d’una set-mana a dos mesos, del 7 de gener al 6 de març. Durant aquest període, l’establiment ha de seguir mantenint les mateixes condi-cions de venda que durant la resta de l’any, per exemple a l’hora d’acceptar targetes de crèdit. Els comerciants, a més, no poden
haver adquirit els productes especialment per a aquesta temporada, sinó que han hagut d’estar a la venda amb anterioritat. L’Oficina Municipal d’Informació al Consumi-dor (93 635 12 14) recomana: . Fer una llista dels productes que ens inte-ressen. . Comparar preus (el rebaixat ha de constar al costat de l’anterior) . Assegurar-nos que el producte té la quali-tat i la garantia de tot l’any, sense tares . Preguntar si accepten canvis, ja que no hi ha obligació de fer-ho si estan en bon estat, llevat que així ho anunciï l’establiment . Llegir les etiquetes, que han de ser clares i estar escrites en català o castellà . Conservar els catàlegs i la publicitat, ja que se’n podrà exigir el compliment . Demanar i conservar el tiquet de compra, que és la garantia . Per efectuar una denúncia pots demanar el Full Oficial de Reclamació a l’establiment El millor és gaudir de les rebaixes, sense després haver-se’n de penedir.
Podeu enviar les vostres preguntes a aquesta secció de la revista municipal. Des deViure Sant Boirespondrem els vostres dubtes. Podeu fer-nos arribar les preguntes mitjançant l’adreça de correu electrònic comunica@santboi.org o per correu ordinari a Viure Sant Boi. Secció L’Ajuntament Respon. Pl. Ajuntament, 1, 08830. Poseu-hi el vostre nom, cognoms i DNI.
Vides santboianes
Antonio Pascual Carretero (Terrassa 1863-Barcelona 1928)
Podem considerar Antonio Pascual com el primer arquitecte municipal de Sant Boi. La seva tasca a la ciutat fou paral·lela, du-rant els primers anys del segle XX, a un important creixement demogràfic. L’any 1905 va redactar el projecte i els plànols del primer intent de racionalització urbanís-tica de la vila. L’anomenat ‘Pla Pascual’ va regular l’urbanisme local durant cinc dèca-des. El Museu de Sant Boi n’acull a Can Torrents, fins al març vinent, una exposi-ció commemorativa. Com a curiositat po-dem afegir que aquest polifacètic perso-natge era també músic (més concreta-ment, violinista) i va formar part de l’or-questra del Grran Teatre del Liceu de Bar-celona.
FONT:Videssantboianes,obradeCarlesSerretiMariaLledóBarreda
22
‘‘Memoràlia’’
L’escola Joan Bardina, cent anys enrere
El mes de gener de 1966, el cronista local Carles Martí i Vidal explicava a la revistaVida Samboyana, amb el títol «Una festa digna de recordança», alguns records i detalls his-tòrics sobre l’Escola Joan Bardina, de l’Ate-neu Santboià, quan tot just se n’inauguraven unes noves instal·lacions. Ell mateix n’havia estat alumne al comença-ment del segle XX. Es nodria, doncs, dels propis records per dibuixar un breu panora-ma del centre educatiu, de l’entitat mare i de la vida escolar al Sant Boi de cent anys enrere. Una escola que començava «amb una sala i una alcova» i que era considerada com una iniciativa agosarada, pròpia d’arrauxats i so-miatruites i de dubtós futur.
La ràdio
Debats polítics cada mes
Amb el nou any, Ràdio Sant Boi posarà en marxa un cicle de debats sobre te-mes d’actualitat que comptaran amb la intervenció dels portaveus dels partits po-lítics amb representació al Ple munici-pal: Agustí Torrents per Convergència i Unió, Enric Garcia per Esquerra Repu-blicana de Catalunya, Rafael Cañedo pel Partit Popular, Luis Pérez per Iniciativa per Catalunya-Verds i José Manuel Gon-zález pel Partit dels Socialistes de Cata-lunya. El periodista Josep Pallarès mo-derarà les intervencions. Els debats s’emetran en directe el pri-mer dimecres de cada mes de 20 a 21 hores. De forma excepcional, a causa de les festes nadalenques, el primer pro-grama tindrà lloc l’11 de gener. Tractarà sobre el Pressupost Municipal de 2006.
Ràdio Sant Boi (89.4 FM)
Les escoles de l’Ateneu Santboià, abans de la reforma de la dècada dels seixanta (FONS: JAUME VILÀ TOUS DE L’AHMSBLL)
Avui, cent anys més tard, tot i els greus pro-blemes viscuts per l’Ateneu Santboià i per la mateixa escola, aquella iniciativa cen-tenària, reformulada ja fa 40 anys, segueix obrint les portes cada dia a una munió de nenes i nens que, probablement, sense ser-ne conscients, mantenen els somnis d’aquelles generacions passades. ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin