Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Analytical tables of foreign trade - Nimexe 1976, imports/exports

De
285 pages
Other base metals
Commercial policy
External trade
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

STATISTISCHES AM UE DES CC - STATISTICAL
ATISTIEK DER EURCj
3TIQUE DES COMMJ
ISCHEN GEMEINSCll
-"^£N - DET S]
'EENNES - STATISTI
3 DEJ
'ARTE R DEI
THE EUROPEAN CC
EUROPEE - BUREAll
AELLESSKABER
-ISCHEN GEMEINSC
STIQUE DES COMMUl
AISCHEN GEMEINScI
NSCHAPPEN - DET : )E STATISTIEK EN - ISTITUTO STATU
ΕίΞ BUREAU
- OF eurostat
ES AMT DB
SCHAFTEN IES - SI
ATISTISKE
;
HAFTEi
E STATISI
STATISTIC
STATISTISCHES
ISTITUTO ST/
FISKE DEPART
ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
1976 NIMEXE -DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907 —Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) —Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indi­
quées à la page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati
nella 3ä pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag
vermeld zijn. ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
NIMEXE 1976
Manuskript afsluttet i juni 1977 t abgeschlossen im Juni 1977
Manuscript completed in June 1977
Manuscrit terminé en juin 1977
Manoscritto terminato in giugno 1977
Manuscript in juni 1977 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
A bibliographical slip can be found at the end of this volume
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Indholdsgengivelse kun tilladt med kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium 1978
Bind / Band / Volume / Deel I: ISBN 92-825-0429-8
Bind / Bände / Volumes / Volumi / Delen A-L + Z: ISBN 92-825-0434-4
Kat./cat. : CA-NC-77-009-7A-C Bind I: Kapitel 74-83 Uædle metaller (ekskl. jern og stål) og varer
fremstillet heraf
Band I : Kapitel 74-83 Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und
Waren daraus
Volume I: Chapters 74-83 Base metals (except iron and steel) and articles
thereof
Volume I: Chapitres 74-83 Métaux communs (sauf fonte, fer et acier) et
ouvrages en ces matières
Volume I: Capitoli 74-83 Metalli comuni (esclusi la ghisa, il ferro e l'acciaio)
e loro lavori
Deel I: Hoofdstuk74-83 Onedele metalen (met uitzondering van giet­
ijzer, ijzer en staal) en produkten daarvan FORORD
Nærværende publikation indeholder oplysninger pågældende lands kolonne. Da det imidlertid drejer
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­ sig om et begrænset antal positioner, blev der givet
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­ afkald på et særligt kendetegn. Brugeren kan let
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­ fastslå disse tilfælde ved sammenligning mellem
del og over samhandel mellem dets medlemsstater mængdekolonnen og værdikolonnen.
(NIMEXE).
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte
i bogform. Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen­
klaturer, og man har hermed opnået, at alle De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om (NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im-
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe­ og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska­ Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner­
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo- lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre).
sitioner steget til ca. 6500.
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel­ hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE,
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres anføres ikke separat; disse værdier vil dog være
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam­
Kongerige forbliver der dog en række positioner, lede summer.
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende
opført i tillægget.
Nederlandenes import fra BLØU (Den belgisk­
luxembourgske økonomiske Union) blevet opstillet
Ved nogle positioner var vægtangivelserne ikke på basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra
BLØU til Nederlandene og vice versa. Vekselkursen disponible i de tre nye medlemsstater. Under disse
positioner forekommer ingen vægtangivelse i det fori 976 beløber sig til 1 000 FB = 68,95 Flux.
INDHOLD
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 1
Eksport,t efter, bestemmelseslande,e og værdi 90
Import: Supplerende enheder 225
Eksport:er 226
Bemærkninger og omregningskurser 227
Landefortegnelse XIII
Forbindelsen CST-NIMEXE XVIII
Afvigende NIMEXE-positioner for Det forenede Kongerige XXXIX VORWORT
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die ne Gewichtsangaben in der Kolonne des entspre­
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge­ chenden Landes. Da es sich jedoch um eine be­
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati­ schränkte Anzahl von Positionen handelt, wurde auf
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des eine besondere Kennzeichnung verzichtet. Der
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). Benutzer kann diese Fälle durch Vergleich der Men­
genkolonne mit der Wertkolonne leicht feststellen.
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­ Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­ und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­ be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga­
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre be in Buchform verfügbar sein.
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange­
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter­
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer­den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, sitionen ist inzwischen auf rund 6500 angewach­
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem sen.
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird.
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in Position zugeordnet werden konnten. Die entspre­
den Gesamtsummen enthalten. chenden Mengen und Werte wurden jeweils in
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi­
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge­
listet. Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über
die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU auf­
grund der entsprechenden Angaben über die Aus­
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaa­ fuhr der BLWU nach den Niederlanden und umge­
kehrt aufbereitet. Der Wechselkurs für 1976 beträgt ten waren die Angaben für das Gewicht nicht
verfügbar. Unter diesen Positionen erscheinen kei- 1 000 FB = 68,95 Fl.
INHALT
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und
Werte
Ausfuhr,t nachn der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 90
und Werte
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 225
Ausfuhr:en 226
Anmerkungen und Umrechnungskurse 227
Länderverzeichnis XIII
Gegenüberstellung CST — NIMEXE XVIII
Abweichende NIMEXE-Positionen für das Vereinigte Königreich XXXIX
VI PREFACE
headings is involved, it was not considered neces­This publication contains the results of the Commu­
sary specially to distinguish them. The user can nity's external trade broken down in accordance
easily identify them by comparing the quantity with the Nomenclature of Goods for the External
Trade Statistics of the Community and Statistics of column with the value column.
Trade between Member States (NIMEXE).
The present foreign trade statistics will for the year
NIMEXE represents a statistical breakdown of the
1976 and the following years be available both on
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was
microfiche and in book form. The microfiche issue
produced from a breakdown of the 1955 Brussels
will normally appear 2-3 months before the books.
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966,
the Member States of the EC aligned their national
foreign trade nomenclature so that a correlation The Analytical Tables of EC Foreign Trade
with each NIMEXE item could be achieved, (NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled
although each country has kept its own break­ 'Products by Country'; they are classified by pro­
downs and subdivisions to meet its particular duct codes according to the Brussels Nomenclature
needs. All necessary data on foreign trade for and quantities, values and supplementary units are
negotiations at EC level may thus be obtained by shown both for imports and exports. There is a
the simple addition of NIMEXE items. The number thirteenth volume 'Country by Product' which gives
of NIMEXE headings which are at present corre­ a break-down of Community trade with its trading
lated has grown to about 6500. partners by NIMEXE chapters (2 digit).
The three new Member States have made every
The countries of origin or destination with which
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to
Community trade does not amount to 100000 EUA
NIMEXE. The UK still has a large number of
will not appear separately. These values will, how­
headings which cannot exactly be slotted into
ever, be included in the total of the country groups
NIMEXE. The quantities and values of these have
and in the overall amounts. each been collated under one NIMEXE heading.
The headings involved are listed in the Appendix.
Since 1 January 1971, details of imports by the
In some of the headings of the three new Member Netherlands from the BLEU are based on the
States there was no provision for weight. No corresponding details of exports by the BLEU to the
weight data therefore appears in the column for the s and the reverse. The exchange rate for
appropriate country. Since only a limited number of 1976 is FB 1000 = Fl 68.95.
CONTENTS
1 Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values
Exports,nn byg andy of destination,s and values 90
Imports, Supplementary Units 225
226 Exports,ys
227 Remarks and conversion rates
XIII Country code
XVIII Correlation CST — NIMEXE
UK — headings not correlating with NIMEXE XXXIX
VII

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin