//img.uscri.be/pth/ae5846280bde1b59d3f9aa5d7bb17383afc5118d
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Analytical tables of foreign trade - SITC/CTCI, rev. 2, 1980, imports

De
260 pages
ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL SITC/CTCI, Rev. 2­1980 0­4, IMPORTS DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES eurostat OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L­2920 Luxembourg­Kirchberg — Tél. 43011. Télex: Comeur Lu 3423 1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Lol 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735 80 40 Denne publikation kan fàs gennem salgsstederne nævnt pä omslagets tredje side. Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagselte aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich. Τήν έκδοση αυτή μπορείτε νά την προμηθευτείτε άπό τά γραφεία πωλήσεων τά όποια αναφέρονται στην τρίτη σελίδα του εξωφύλλου. This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture.
Voir plus Voir moins

ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
SITC/CTCI, Rev. 2­1980
0­4, IMPORTS DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
eurostat OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L­2920 Luxembourg­Kirchberg — Tél. 43011. Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Lol 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fàs gennem salgsstederne nævnt pä omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagselte aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
Τήν έκδοση αυτή μπορείτε νά την προμηθευτείτε άπό τά γραφεία πωλήσεων τά όποια αναφέρονται στην τρίτη σελίδα
του εξωφύλλου.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la
couverture.
Per ottenere questa publicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui sono indicati nella 3a pagina della copertina
Deze publlkatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. ANALYTISKE TABELLER VEDRØRENDE UDENRIGSHANDEL
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN DES AUSSENHANDELS
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ANALYTICAL TABLES OF FOREIGN TRADE
TABLEAUX ANALYTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR
TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO ESTERO
ANALYTISCHE TABELLEN VAN DE BUITENLANDSE HANDEL
SITC/CTCI, Rev. 2 1980
II 0­4, IMPORTS
Manuskript afsluttet i juni 1981 t abgeschlossen im Juni 1981
Χειρόγραφο συμπληρωθέν τόν 'Ιούνιο τού 1981
Manuscript completed in June 1981
Manuscrit terminé en juin 1981
Manoscritto terminato in giugno 1981
Manuscript in juni 1981 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
"Ενα βιβλιογραφικό σημείωμα υπάρχει στο τέλος τού έργου
Cataloguing data can be found at the end of this publication
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1981
Bind Band Τόμος Volume Deel II: ISBN 92-825-2543-0
Bind ' Bände Τόμοι ' Volumes ' Volumi Delen l-VIII: ISBN 92-825-2550-3
Kat.'cat.: CA-ND-81-002-7C-C
Indholdsgengivelse kun tilladt med kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Ή αναπαραγωγή υπόκειται στην αναφορά τών πηγών
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium FORORD
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati­ 6. Fritagelser og forenklinger
stikken over Fællesskabets udenrigshandel
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
og over samhandelen mellem dets medlems­
ger om varer,
stater
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til oven­
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Rå­ nævnte forordning (f. eks. legale betalingsmidler, va­
dets forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over rer til diplomatiske repræsentationer og lignende,
Fællesskabets udenrigshandel og over samhandelen visse ind­ og udførsler af midlertidig karakter osv.)
mellem dets medlemsstater anvendelse i alle med­
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale
lemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistikker
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til artikel over udenrigshandelen, som publiceres af EURO­
24, STAT i modsætning til tidligere praksis i overens­
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser (f. stemmelse med fælles principper (med undtagelse
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, in­ eller fremmede væbnede styrker, monetært guld
ternational fællesproduktion, postforsendelser, sorti­ osv.).
menter O.I.). Harmoniseringen af begreber og defini­
tioner fører uundgåeligt til en ændring af statistikkens
7. Statistikområde kildeværdi og samtidig til, at tidsrækkernes ensartet­
hed i et vist omfang afbrydes — et forhold, der især Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
er vigtigt ved analyser over længere tidsrum. bets toldområde med undtagelse af de oversøiske
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­2. Kilder
statistikken omfatter også Vestberlin.
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de resul­
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og tater, som medlemsstaterne tilsender EUROSTAT i
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i standardiseret form.
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­3. Referenceperiode
stikken.
Kalendermåneden gælder principielt som reference­
periode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og po­ Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat,
sitionerne i SITC udarbejdes der dog kun resultater der gør krav på den.
for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, samt
hvert år i henhold til positionerne i den fælles told­
8. International varefortegnelse for udenrigshan­tarif.
delen (SITC, rev. 2)
4. indhold SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det første
kodeciffer; 69 afdelinger s ved de to første Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be­og over samhandelen mellem dets medlemsstater
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire første ko­omfatter alle varer, der
decifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 posi­
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
tioner, som bestemmes ved fem cifre.
råde,
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en posi­• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
tion eller til en underposition i Toldsamarbejdsrådet­områder.
Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er gælden­
de, da teksterne i denne udgave er forkortede. 5. Registreringssystem
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offent­Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører
liggjort af De forenede Nationers afdeling for økono­specialhandelen.
miske og sociale anliggender — Det statistiske Kon­
Denne omfatter tor — under betegnelsen »Statistical Papers, Series
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag til M, No. 34/Rev. 2«.
fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde
hederne
Ved indførsel angives: • dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv foræd­
ling og til passiv forædling efter tilladelse fra told­ • oprindelseslandet for varer med oprindelse i tred­
myndighederne. jelande, der ikke frit kan omsættes i Fællesskabet; • forsendelseslandet for varer med oprindelse i an­ 12. Kvantum
dre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt
frit kan omsættes dér);
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden særli­
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. ge måleenheder.
10. Landefortegnelse
13. Offentliggørelse
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-,
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for året forsendelses- og bestemmelsesland på grundlag af
1976 og de følgende år være tilgængelig både på den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets
mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil nor­udenrigshandel og for samhandelen mellem dets
malt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven i medlemsstater: GEONOM.
bogform.
11. Værdi Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte Ved indførsel er den statistiske værdi lig med told­
medlemsstater afviger fra den fælles nomenklatur, er værdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre med­
ikke længere gjort speciel kendelig. lemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på sam­
me måde som toldværdien (cif).
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 14. Omregningskurser 1980
den værdi, som varerne har på det sted eller det
BR Deutschland 1 000 DM 396,164 ECU
tidspunkt, hvor de udføres fra udførselsmedlemssta­
1 000 FF 170,388 ECU France
tens statistikområde (fob).
Italia 1 000 LIT 0,841 ECU
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 1 000 HFL ECU Nederland 362,283
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 1 000 BFR/LFR ECU Belg.-Lux. 24,632
ECU sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse vær­ 1 000 UKL United Kingdom 670,880 = 1
dier vil dog være inkluderet i landegruppernes totaler 1 000 IRL ECU Ireland 1 479,297
samt i de samlede summer. 1 000 DKR ECU Danmark 127,757
IV VORWORT
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des • andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
Außenhandels der Gemeinschaft und des nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten zur h n passiven Veredlung.
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
6. Befreiungen und Vereinfachungen ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des
Rates über die Statistik des Außenhandels der Ge­ In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­ aufbereitet für Waren,
gliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von • die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der ge­
diesem Zeitpunkt ab durch EUROSTAT veröffent­ nannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetzli­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im Un­ che Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und
terschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige noch ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren
nicht harmonisierte besondere Warenbewegungen vorübergehenden Charakters usw.),
wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, in­
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Arti­ternationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpake­
kel 24 derselben Verordnung definierte nationale te, Sortimente und ähnliches), einheitlichen Grund­
Schwelle nicht erreichen, sätzen. Unvermeidlicherweise führt die Harmonisie­
rung der Begriffe und Definitionen zu einer Änderung • für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B.
des Aussagewertes der Statistik und mithin in gewis­ bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
sem Umfang zu einer Unterbrechung der Homogeni­ eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
tät der Zeitreihen — ein Sachverhalt, der besonders gold usw.).
bei Analysen über längere Zeiträume zu beachten
ist. 7. Erhebungsgebiet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 2. Quellen
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstatistik nahme der französischen Überseedepartements und
sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die Mit­ Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet der
gliedstaaten in standardisierter Form übermittelt Bundesrepublik Deutschland und mithin der Ge­
werden. meinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin ein.
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­3. Berichtszeitraum
land und der Deutschen Demokratischen Republik m ist grundsätzlich der Kalender­ ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik
monat. Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati­
stik nicht erfaßt.
Nach Warennummem der NIMEXE und Positionen
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
nur vierteljährlich und jährlich, und nach Positionen bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
des Gemeinsammen Zolltarifs nur jährlich aufbe­ sprucht.
reitet.
8. Internationales Warenverzeichnis für den Au­
4. Gegenstand ßenhandel (SITC, Rev. 2) d der Statistik des Außenhandels der Ge­ Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit­ Schlüsselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, be­
gliedstaaten sind alle Waren, die stimmt durch die beiden ersten Schlüsselstellen; 233
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­ Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch die
schaft gelangen oder es verlassen, drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Unter­
gruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, die • aus dem statistischen t eines Mit­
durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. gliedstaates in das eines anderen verbracht werden.
Jede SITC­Position entspricht in ihrem Umfang ent­
5. Erfassungssystem weder einer Position oder einer Unterposition der
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen
dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen Defi­sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt
nitionen maßgeblich sind; die Texte dieser Ausgabe
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr wurden gekürzt.
aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zoll­
amtlich bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr Der vollständige SITC­Text wurde vom Statistischen
nach zollamtlich bewilligter passiver Veredlung, Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe der systematischen Verzeichnisse „Internationales Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU
Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ih­
re Werte sind jedoch in den Summen der Länder­Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell­
nummer: 410600-760000. gruppen und in den Gesamtsummen enthalten.
9. Bezugs- und Absatzgebiet
12. Mengen
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus dritten
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
Ländern stammenden Waren, die sich in der Ge­
bzw. Reingewicht und — falls in der NIMEXE vorge­
meinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das Ur­
schrieben — in Ergänzung oder anstelle dieses Ge­
sprungsland; für die aus dritten Ländern oder aus
wichts besondere Maßeinheiten.
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im frei­
en Verkehr der Gemeinschaft befinden, das Versen­
dungsland; bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 13. Veröffentlichung
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das
10. Länderverzeichnis
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­ und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungsländern wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in
aufgegliedert aufgrund des Länderverzeichnisses für Buchform verfügbar sein.
die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er­
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten:
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die GEONOM.
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemein­
samen Nomenklatur abweichen, sind durch ein
11. Wert
Sternchen besonders kenntlich gemacht.
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum
14. Umrechnungskurse 1980 t bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr aus an­
deren Mitgliedstaaten) (cif). BR Deutschland 1 000 DM = 396,164 ECU
France 1 000 FF = 170,388 ECU
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem
0,841 ECU Italia 1 000 LIT
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres
1 000 HFL = 362,283 ECU Nederland
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet
1 000 BFR/LFR 24,632 ECU Belg.-Lux.
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob).
United Kingdom 1 000 UKL = 1 670,880 ECU
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Wäh­ Ireland 1 000 IRL = 1 479,297 ECU
rungseinheiten (ECU). Danmark 1 000 DKR = 127,757 ECU
VI ΠΡΟΛΟΓΟΣ
■ τά εμπορεύματα πού εισάγονται απευθείας από 1. ' Ενιαία στατιστική μεθοδολογία τοϋ
τό εξωτερικό καί από αποθήκες αποταμιεύσεως γιά εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας καί
ελεύθερη διακίνηση, τά εμπορεύματα πού εισά­τοϋ εμπορίου μεταξύ των Κρατών μελών
γονται γιά μεταποίηση στό εσωτερικό μετά από
' Από την 1 η ' Ιανουαρίου 1978, ολα τά Κράτη μέλη
τελωνειακή διασάφηση καί τά εμπορεύματα πού
Εφαρμόζουν τίς διατάξεις τοϋ κανονισμού του
εισάγονται μετά από μεταποίηση στό εξωτερικό καί
Συμβουλίου (ΕΟΚ) με αριθ. 1736/75 πού αφορούν
μετά άπό τελωνειακή διασάφηση.
τη στατιστική τοϋ εξωτερικού εμπορίου της
Κοινότητας, καί τοϋ εμπορίου μεταξύ των Κρατών ■ τά εμπορεύματα ελεύθερης διακινήσεως πού
εξάγονται, τά εμπορεύματα πού εξάγονται μετά άπό μελών. 'Από την ημερομηνία αύτη τό EYROSTAT
μεταποίηση στό εσωτερικό καί τελωνειακή δια­τροποποίησε τίς μεθόδους πού εφαρμόζει καί
δημοσιεύει όλα τά στατιστικά στοιχεία πού αφο­ σάφηση καί τάα πού εξάγονται γιά
ρούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα με ένιαϊες η στό εξωτερικό, μετά άπό τελωνειακή
διασάφηση. αρχές (με εξαίρεση περιορισμένων είδικών διακι­
νήσεων αγαθών, όπως εφόδια πλοίων καί αερο­
πλάνων, επιστρεφόμενα εμπορεύματα, προϊόντα 6.'Εξαιρέσεις καί απλοποιημένες διαδι­
συμπαραγωγής, ταχυδρομικά δέματα, διάφορες κασίες
συλλογές κλπ. πού δέν έχουν ακόμη τυποποιηθεί).
' Η στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται
' Η τυποποίηση τών εννοιών καί τών ορισμών όδηγεϊ
στοιχεία πού άφοροΰν εμπορεύματα τά οποία:
αναπόφευκτα σέ μεταβολή τοϋ ενημερωτικού
■ περιέχονται στον Πίνακα 'Εξαιρέσεων τοϋ περιεχομένου τών στατιστικών, μέ συνέπεια τή
παραρτήματος «β» τοϋ παραπάνω κανονισμού (π.χ. διακοπή (μιας ορισμένης εκτάσεως) της ομοιογέ­
κυκλοφορούντα νομίσματα, είδη διπλωματικής ή νειας τών χρονολογικών σειρών, γεγονός πού πρέπει
όμοιας χρήσεως, είδη πού εισάγονται καί εξάγονται νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στίς αναλύσεις πού
σέ προσωρινή βάση,κλπ.), καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους.
■ έχουν αξία ή βάρος πού είναι κατώτερη(-ο) άπό
τό εθνικό στατιστικό όριο πού καθορίζεται στό 2. Πηγές
άρθρο 24 τοϋ κανονισμού,
' Η μόνη πηγή γιά τή στατιστική της Κοινότητας είναι
■ υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (π.χ. εμπο­τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στό
ρεύματα γιά ορισμένες επισκευές, ορισμένα στρα­EYROSTAT μέ ενιαία ταξινόμηση.
τιωτικά εφόδια τών εθνικών ή ξένων ένοπλων
δυνάμεων, νομισματικός χρυσός κλπ.). 3. Περίοδος αναφοράς
' Η περίοδοςς είναι κανονικά ό ημερο­
7. Στατιστικό έδαφος
λογιακός μήνας, ένώ τά αποτελέσματα τών κοινο­
Τό στατιστικός τής Κοινότητας περιλαμβάνει τικών στατιστικών μέ βάση τήν ταξινόμηση ΝΙΜΕΧ
τό τελωνειακό έδαφος τήςς μέ εξαίρεση καί τίς κλάσεις της SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε 3
τών γαλλικών υπερπόντιων εδαφών καί τής μήνες καί 1 χρόνο καί μέ βάση τίς κλάσεις τοϋ ΚΤΔ
Γροιλανδίας. Τό στατιστικό έδαφος τής ' Ομοσπον­μόνο κάθε χρόνο.
διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, καί συνεπώς τής
Κοινότητας, περιλαμβάνει τό έδαφος τοϋ Δυτικού
4. 'Αντικείμενο
Βερολίνου. Τό εμπόριο μεταξύ τής ' Ομοσπονδιακής
' Η στατιστική τοϋ εξωτερικού εμπορίου της Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημο­
Κοινότητας καί ή στατιστική τοϋυ μεταξύ κρατίας τής Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή
τών Κρατών μελών περιλαμβάνει όλα τά εμπορεύ­ στατιστική εξωτερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδια­
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί, επομένως, ούτε ματα τά όποϊα:
στή στατιστική τής Κοινότητας. ' Η ηπειρωτική
■ εισάγονται ή εξάγονται από τό στατιστικό
υφαλοκρηπίδα θεωρείται ότι ανήκει στό στατιστικό
έδαφος τής Κοινότητας,
έδαφος τοϋ κράτους τό όποϊο τή διεκδικεί.
■ διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών
τών Κρατών μελών.
8. Δεύτερη αναθεωρημένη Τυποποιημένη
Ταξινόμηση του Διεθνούς ' Εμπορίου
5. Σύστημα καταγραφής (SITC)
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας 'Η SITC περιλαμβάνει 10 κατηγορίες, καθεμία άπό
αναφέρονται στό είδικό εμπόριο, τό όποϊο περι­ τίς οποίες προσδιορίζεται άπό τό πρώτο ψηφίο τοΰ
λαμβάνει: κωδικού αριθμού, 69 τμήματα, πού προσόιο-
VII ρίζονται άπό τά δύο πρώτα ψηφία, καθώς καί 223 ' Η στατιστική αξία τών εξαγομένων εμπορευμάτων
ομάδες καί 786 υποομάδες πού προσδιορίζονται ¡σοϋται μέ τήν αξία πού έχουν τά εμπορεύματα στον
άπό τά τρία καί τέσσερα πρώτα ψηφία τοϋ κωδικού τόπο καί τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στατιστικό
αριθμού, αντίστοιχα. Oi υποομάδες υποδιαιρούνται έδαφος τοϋ «έξάγοντος» Κράτους μέλους (FOB).
ακόμη σέ 1 924 κλάσεις πούι άπό
Oi χώρες, γιά τίς όποϊες ή άξια τοϋ κοινοτικού
πέντε ψηφία.
εμπορίου είναι κατώτερη άπό 100 000 ΕΛΜ, δέ θά
Κάθε κλάση τής SITC αντιστοιχεί είτε σέ μία κλάση, αναφέρονται μεμονωμένα. ' Η αξία αυτή όμως θά
έϊτε σέ μία ύπόκλαση τής ' Ονοματολογίας τοϋ περιλαμβάνεται στά σύνολα κατά ομάδες χωρών,
Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΟΣΤΣ), τοϋ, καθώς καί στό γενικό σύνολο.
οποίου οι' ορισμοί είναι αυθεντικοί τό κείμενο τής
παρούσας εκδόσεως είναι συνοπτικό.
12. Ποσότητες Τό πλήρες κείμενο τής δεύτερης αναθεωρημένης
SITC δημοσιεύεται άπό τό τμήμα Οικονομικών καί
' Η κοινοτική στατιστική καταγράφει, γιά όλα τά έϊδη
Κοινωνικών 'Υποθέσεων - Γραφείο Στατιστικής -
εμπορευμάτων, τό καθαρό βάρος καί όπου προ­
τών ' Ηνωμένων ' Εθνών μέ τόν τίτλο «Στατιστικές
βλέπεται άπό τή ΝΙΜΕΧΕ, δίνονται, επιπλέον ή αντί
Μελέτες, Σειρά Μ, αριθ. 34 ».
τοϋ βάρους αύτοΰ συμπληρωματικές μονάδες
μετρήσεως.
9. Χώρες προελεύσεως, αποστολής καί
προορισμού
13. Δημοσίευση
Κατά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων: α) πού προ­
έρχονται άπό τρίτες χώρες καί τά όποϊα δέν Oi παρούσες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, γιά
διακινούνται ελεύθερα μέσα στην Κοινότητα, τό 1976 καί γιά τά επόμενα χρόνια, θά διατίθενται
καταγράφεται ή χώρα προελεύσεως β) πού μέ μορφή μικροφωτοδελτίων καθώς καί μέ μορφή
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη καί εντύπων εκδόσεων. ' Η έκδοση τών μικροφωτοδελ­
τά όποϊα διακινούνται ελεύθερα μέσα στην τίων θά γίνεται κανονικά 2 ή 3 μήνες πρίν άπό τήν
Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. Κατά έκδοση τών εντύπων.
τήν εξαγωγή εμπορευμάτων, καταγράφεται ή χώρα
' Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει νά δοθεϊ στίς «παρατη­
προορισμού.
ρήσεις κατά προϊόντα». Τά σημεία ταξινομήσεως γιά
τά όποϊα τά δεδομένα ορισμένων Κρατών μελών
10. Γεωγραφική ονοματολογία
διαφέρουν άπό τήν κοινοτική ονοματολογία, υπο­
Τά στοιχεϊα τής στατιστικής τής Κοινότητας δεικνύονται μέ αστερίσκο.
κατανέμονται κατά χώρες προελεύσεως αποστολής
καί προορισμού σύμφωνα μέ τήν ' Ονοματολογία
14. Τιμές μετατροπής συναλλάγματος τών Χωρών γιά τή Στατιστική τοϋ ' Εξωτερικού
1980 ' Εμπορίου τής Κοινότητας καί τοϋ ' Εμπορίου
μεταξύ τών Κρατών μελών, σέ σύμπτυξη G ΕΟΝΟΜ.
1000 DM 396,164 ΕΛΜ Δυτ. Γερμανία
Γαλλία 1 000 FF 170,388 ΕΛΜ
11. Αξία
' Ιταλία 1 000 LIT 0,841 ΕΛΜ
' Η στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων ' Ολλανδία 1 000 HFL 362,283 ΕΛΜ
¡σοϋται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού Βέλγιο-Λουξεμβ. 1 000 BFR/LFR 24,632 ΕΛΜ
ΕΛΜ καθορίζεται μέ βάση τήν έννοια τής δασμολογητέας ' Ηνωμ. Βασίλειο 1 000 UKL 1 670,880
' Ιρλανδία ΕΛΜ αξίας (π.χ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) 1 000 IRL 1 479,297
Αανία ΕΛΜ (CIF). 1 000 DKR 127,757
VIII