La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

יגאל בן-נון - העיצוב האדריכלי בבניה הציבורית במרוקו מאמר שני

De
9 pages
קרוב לוודאי שמקורה של אמנות הזליג' במוזאיקה הביזנטית. במרוקו השימוש בזליג' בערי המלוכה, הן בבנייני ציבור והן בבתי המגורים, תפס מעמד בכורה מן המאה ה־14, עם לא פחות מ-400 צורות גאומטריות שונות. יחידות פסיפס מגיעות לגודל של כ-10 ס”מ, אך רובן מגיע לגודל של פחות מ-5 ס"מ, והקטנות כה זעירות שיש ללקטן בפינצטה מתוך קופסת גפרורים.
חומר הגלם שיחידות הפסיפס עשויות ממנו הוא חמר שטבלו במים למשך 24 שעות ולשו עד לקבלת עיסה הומוגנית. באמצעות תבנית עץ חותכים מלבנים, פורסים אותם מול קרני השמש, מחליקים את חזיתם וחותכים את קצותיהם, לפני שמייבשים אותם שוב בשמש. לאחר תהליך שריפה ראשון, טובלים את המלבנים בנוזל צבעוני המעניק ציפוי של זיגוג אמייל בצבעים שונים. השריפה השנייה מתבצעת בתנור שחומו מגיע לכ־800 מעלות. מלבני החרס המצופים מוכנסים לתנור על פי צבעם כדי שכל צבע יזכה לדרגת החום המתאימה לו. אחרי השריפה רושמים באמצעות דיו ותבנית מוכנה מראש את הצורות הגאומטריות, המוכפלות בכמות אופטימלית, על כל יחידת זליג'.
Voir plus Voir moins

2םאלסאהתואלפנ

בוציעתולכירדאןונ-ןבלאגי 13.5.2014! redesign.co.il !Redesign Magazineךותמ

םיפער

י ּפוּכהבתכהורוטיעתונונגס,ירטמואגהםושירהתונמאורקסנןושארהקלחב
Ecole Pratiqueתטיסרבינואמןונ-ןבלאגיר"דגיצמינשהקלחב.ילטנמונומהוקבשומיש
יספיספבשומישהתא,םיילכירדאהםינבמהתאזירפבdes Hautes Etudes
ירטמואג
.הרדסבהיינשהבתכ–םיצופנההיינבהירמוחתאוסבגתרחתבו'גילז
הסיפתו
לשתילקידר
םיפערוםידומע,תותשק
טשפומה
היינבב
ץוחהתולכירדאלשםיקהבומהרכיההינמיסמאיה(סוק)תירביא־תיברגמהתשקה
הבוגבתמייתסמהתהבגומהמלשתשק:םיגוסהמכבןיחבהלרשפא.וקורמבתינוריעה
לגעמהזכרמשהמלשהסרפתשק;תיתוג-םדקהתינמורהתשקלהמודורטוקה
וקורמב
ינשתלעבבורל–הרובשהסרפתשקו;בחרהחתפו,רטוקהזכרמבאצמנהלש
:תשקהןורמקיולימלתונונגסהשולשםימייק.ןורמקהבחורתאםיעבוקהםיזכרמ
םיילילגםידומע)תימור־תינוויהעפשהתרכינתורתוכבוםידומעב.תילוגיע-ברתשקו,הנרקומ,רטועמיולימ
תעלקמכלסופמועולק,ץרוחמ,םיחטשמהנומשלשףוגילעבםידומע)תיסולדנאהעפשהוא(םיקלח
.(םילע

ןונגסבולא.ספיספתופוצמואןבא,שישתויושעתורתוכה
ויקלחששחניומדטרסביחמצהרוטיעהתאורימהיסולדנאה
ףוליגלהכוזתרתוכבשעבורמהקלחהו,םיפפוכתמםינוילעה
.(תירטמיסלפכומההלעתרוצברוטיע)קירְווָתהןונגסב

־םודאעבצבםהםיינופצםירוזאב.קוריעבצבללכךרדבםהשרדמיתבבוםידגסמב,תונומראבםיפערה
תמדאמםיסונוקםירייכמיפסאריעב.גוגיזאללוינועבציוסיכאללהמדאעבצבםההעונצהיינבבו,רְקוא
גוגיזבםיופיצרחאל,ינשהלשובנזלעדחאםישבלתמהםיפערינשםירצויוםיינשלםתואםיכתוח,רמח
.ינועבצ
.תינוקתינבתיבגלעהרומקהרוצהלםיקינעמו,תינבתתרזעברמחתמדאמזפרטתרוצםירצויספריעב
ףלוגמםודאזראץעמבוכרכבוריפלעיוצמםיפערלתחתמו,ןידעוןנושמטושיקםירצויףושחההצקב
.םירוטיעב

םידומעהותוריקהיסיסבתאהסכמשימרקספיספ:'גילזה

ןה,הכולמהירעב'גילזבשומישהוקורמב.תיטנזיבההקיאזומב'גילזהתונמאלשהרוקמשיאדוולבורק
תורוצ400-מתוחפאלםע,14־ההאמהןמהרוכבדמעמספת,םירוגמהיתבבןהורוביציניינבב
,מ"ס5-מתוחפלשלדוגלעיגמןבורךא,מ”ס10-כלשלדוגלתועיגמספיספתודיחי.תונושתוירטמואג
.םירורפגתספוקךותמהטצניפבןטקללשישתוריעזהכתונטקהו
הסיעתלבקלדעושלותועש24ךשמלםימבולבטשרמחאוהונממתויושעספיספהתודיחישםלגהרמוח
םתיזחתאםיקילחמ,שמשהינרקלומםתואםיסרופ,םינבלמםיכתוחץעתינבתתועצמאב.תינגומוה
תאםילבוט,ןושארהפירשךילהתרחאל.שמשבבושםתואםישביימשינפל,םהיתוצקתאםיכתוחו
רונתבתעצבתמהיינשההפירשה.םינושםיעבצבליימאגוגיזלשיופיצקינעמהינועבצלזונבםינבלמה
הכזיעבצלכשידכםעבציפלערונתלםיסנכומםיפוצמהסרחהינבלמ.תולעמ800־כלעיגמומוחש
תורוצהתאשארמהנכומתינבתווידתועצמאבםימשורהפירשהירחא.ולהמיאתמהםוחהתגרדל
.'גילזתדיחילכלע,תילמיטפואתומכבתולפכומה,תוירטמואגה

תונמוימךירצמוהצקבדחודבכשיטפתועצמאבךותיחהבלש
יפלתוניוממתודיחיה.(ריסְקָת)ךותיחהינעוצקמלשההובג
יפלע('זאלבמסא)רוביחהתכאלמלתוניתממו,הרוצועבצ
.ךילהתהלעחקפמה,בצעמהןיכהשתוקיודמתוציקס

לארוטיעהזכרממהליחתמתודיחיהתבצה.ץעברגסוממיקפואחטשמלעתעצבתמרוביחהתדובע
,המגודל,ןאוטתריעב.םימבםיביטרמו,טלמוסבגתקבאלשתבורעתםיכפושהבצההרמגםע.הירפירפה
ותואםיכתוח,ךרוחלןיידערמחהרשאכ.'גילזהתנכהלשתיתרוסמההטישהןמהנושהסרגתמייק
םימגדהוזהטישב.רונתבתונכומהתודיחיהתאםיפרושןכמרחאלקרו,תויפוסהתוירטמואגהתודיחיל
'גילזהתנכהתכאלמ.'גילזהתריב,ספינעוצקמלשםבלןובאדל,םיפייפוימטעמותווצקבםילגועמםיאצוי
ןוילימ31־כםישרדנןומראלשהדימהנקבירוביצןיינביופיצל.ברןמזתכרואתוריקהלעםיחטשמהתחנהו
.תותתוסמהקימרקתודיחי

ימלסומהחרזמהמהעיגהשרוטיעתקינכט:סבגהתרחת

13-ההאמבברגמלהסנכנו

םירקמבקרו,ףלוגמאלאקוציוניאסבגה.קבדושישתקבא,דיס,סבגתבורעת–וקוטסאוהלסופמהסבגה
םינושםיקמועבעצבתמףוליגה.הפוריאבלבוקמכ,קוציסבגלשםינכומםימגדאוצמלרשפאםירידנ
,(ינסא)שכָרְמרוזאבותביצחמרתונשרמחהידירשלשב–דרדרו–ירוקמהעבצבבורל,הרחתהארמכ
.דורווהעבצבתינומרהםיבלתשמהםירחאםיעבצואבהז,םינבלםיחטשבולישבםיתעלו

ילושתאתרטעמהתיפרגיפאההיפרגילקלםיאתמוקוטסה
הנופההליפתהתחמוגתארטעמאוה.זירפאתרוצב'גילזה
ּ
הקומעהטירחםעסבגןולח–שָהסימְָהתאו,םידגסמבהָּכֶמל
.קירְווָתהןונגסבבורלתרטועמותיכוכזתצבושמ

.םיביהרמםיעבצברואללחבתוכילשמושמשינרקתורבועוכרדש,'זרטיורצויתינועבצתיכוכזוסבגבוליש
ּ
.דבלביביטרוקדדיקפתתאלממו,שמשלהמוטארתויהצופנהָמהשהסְָיתאזםע
םיקלחהתא.ריינמהלולחתינבתכןכוהשםדקומםושיריפלעעצבתמו,מ”ס18–3ןיבענףוליגהקמוע
םירוחשהםיקלחה.םימבהלובטהרוחשהקבאהאלמתיקשךותמגפסנהרוחשעבצבםימיתחמםילולחה
םרובעהווהמו'גילזהיחטשמלעמעיפומסבגברוטיעה.הטירחהוףוליגהתטישבסבגהןמונקורי
.ינועבצוינרוצטקנופרטנוק

ץעהוןבאה,שישהירמוח

רקיעבו(דועוּ ורְפְס,ָןגְ זְ ניא,ותאָ ָזזרָ,טבר,ּוָרהבוּסְכּ)וקורמבםירתאהמכבבצחנשישה:ןבאהושישה
.יעבטרוטיעךותחהשישהתוחוללםיקינעמה,םיתויחוםיפדצלשםינבואמריתעשישיוצמםש,ופדּאברָ
םילעתועלקמירוטיעוליפא.הילטיא,(Carrara)הררקמשישיגוסתאביימו,הפוריאלשישתאציימוקורמ
שישתולעתרוביצינבמבתונקתומ,תורצחבשםימהתוכירבדצל.שישבםילסופמטוהרבתכבהיפרגיפאו
,תומוחבםירעשתיינבלהשמישהָלְסמהדורווהןבאה.הכירבהימתאתוזקנמה,ךובמתרוצבתוירטמואג
.תותיסלתולקבתנתינאיהו,םידומעותורתוכ

אוה,ויגוסלע(Cedrus atlantica)ןוכיתהסלטאהזרא:ץעה
(רערע)הּ יותהץעםדצל.ילכירדאהבוציעברתויבץופנה
(ינוגהמ)הנעלותהץעו,רקסגדממאבוימההנבוההץע,ימוקמה
.בהנשהףוחמ

םילצונמשץעירצומםהתורקתותוקעמ,םיבוכרכ,םיככוס,ומיָהבִַּשּרְ,נְהָמוַרּק,תונולח,תותלד,םירעש
םיתעל.14־ההאמבעיפוהללחהשףלוגמהץעהתאםינייפאמיפ ּוכהוריטְסָתהתונונגס.בוציעיחטשמכ
ץעיגוסםיבלשמתורחאםימעפ.זראץעמרוטיעהךותבםצעואבהנשתויושעתוירטמואגתודיחיםיצבשמ
ןונגסבםימגדרתויםיאור,ריוצמאלאףלוגמוניאץעהחטשמרשאכ.רוטיעותואבהנושתוינועבצילעב
םילבטנהרומחבנזמםילוחכמבםירייצמץעלע(אָקזוּ)רויצהינמא.יחמצהקירְווָתהוינוחרפהרי'גְשָתה
.ינגרוא־יחמצסיסבלעםיעבצב

תירביא-תיברגמתשק

תישילשהוהנושארהתובתכל

orig_2459637

תירביא-תיברגמתשק

סבגבםירוטיעףוליג

סבגמהנרקומ

תיסולדנאהעפשהבםידומע

תירביא-תיברגמתשק

סבגתרחת

zellige - 'גילזספיספ

תופסונתובתכ

1םאלסאהתואלפנ3םאלסאהתואלפנ

סבגתרחת ספיספ וקוטס וקורמ'גילז:תויגת

תובוגת

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin