La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

2םאלסאהתואלפנ

בוציעתולכירדאןונ-ןבלאגי 13.5.2014! redesign.co.il !Redesign Magazineךותמ

םיפער

י ּפוּכהבתכהורוטיעתונונגס,ירטמואגהםושירהתונמאורקסנןושארהקלחב
Ecole Pratiqueתטיסרבינואמןונ-ןבלאגיר"דגיצמינשהקלחב.ילטנמונומהוקבשומיש
יספיספבשומישהתא,םיילכירדאהםינבמהתאזירפבdes Hautes Etudes
ירטמואג
.הרדסבהיינשהבתכ–םיצופנההיינבהירמוחתאוסבגתרחתבו'גילז
הסיפתו
לשתילקידר
םיפערוםידומע,תותשק
טשפומה
היינבב
ץוחהתולכירדאלשםיקהבומהרכיההינמיסמאיה(סוק)תירביא־תיברגמהתשקה
הבוגבתמייתסמהתהבגומהמלשתשק:םיגוסהמכבןיחבהלרשפא.וקורמבתינוריעה
לגעמהזכרמשהמלשהסרפתשק;תיתוג-םדקהתינמורהתשקלהמודורטוקה
וקורמב
ינשתלעבבורל–הרובשהסרפתשקו;בחרהחתפו,רטוקהזכרמבאצמנהלש
:תשקהןורמקיולימלתונונגסהשולשםימייק.ןורמקהבחורתאםיעבוקהםיזכרמ
םיילילגםידומע)תימור־תינוויהעפשהתרכינתורתוכבוםידומעב.תילוגיע-ברתשקו,הנרקומ,רטועמיולימ
תעלקמכלסופמועולק,ץרוחמ,םיחטשמהנומשלשףוגילעבםידומע)תיסולדנאהעפשהוא(םיקלח
.(םילע

ןונגסבולא.ספיספתופוצמואןבא,שישתויושעתורתוכה
ויקלחששחניומדטרסביחמצהרוטיעהתאורימהיסולדנאה
ףוליגלהכוזתרתוכבשעבורמהקלחהו,םיפפוכתמםינוילעה
.(תירטמיסלפכומההלעתרוצברוטיע)קירְווָתהןונגסב

־םודאעבצבםהםיינופצםירוזאב.קוריעבצבללכךרדבםהשרדמיתבבוםידגסמב,תונומראבםיפערה
תמדאמםיסונוקםירייכמיפסאריעב.גוגיזאללוינועבציוסיכאללהמדאעבצבםההעונצהיינבבו,רְקוא
גוגיזבםיופיצרחאל,ינשהלשובנזלעדחאםישבלתמהםיפערינשםירצויוםיינשלםתואםיכתוח,רמח
.ינועבצ
.תינוקתינבתיבגלעהרומקהרוצהלםיקינעמו,תינבתתרזעברמחתמדאמזפרטתרוצםירצויספריעב
ףלוגמםודאזראץעמבוכרכבוריפלעיוצמםיפערלתחתמו,ןידעוןנושמטושיקםירצויףושחההצקב
.םירוטיעב

םידומעהותוריקהיסיסבתאהסכמשימרקספיספ:'גילזה

ןה,הכולמהירעב'גילזבשומישהוקורמב.תיטנזיבההקיאזומב'גילזהתונמאלשהרוקמשיאדוולבורק
תורוצ400-מתוחפאלםע,14־ההאמהןמהרוכבדמעמספת,םירוגמהיתבבןהורוביציניינבב
,מ"ס5-מתוחפלשלדוגלעיגמןבורךא,מ”ס10-כלשלדוגלתועיגמספיספתודיחי.תונושתוירטמואג
.םירורפגתספוקךותמהטצניפבןטקללשישתוריעזהכתונטקהו
הסיעתלבקלדעושלותועש24ךשמלםימבולבטשרמחאוהונממתויושעספיספהתודיחישםלגהרמוח
םתיזחתאםיקילחמ,שמשהינרקלומםתואםיסרופ,םינבלמםיכתוחץעתינבתתועצמאב.תינגומוה
תאםילבוט,ןושארהפירשךילהתרחאל.שמשבבושםתואםישביימשינפל,םהיתוצקתאםיכתוחו
רונתבתעצבתמהיינשההפירשה.םינושםיעבצבליימאגוגיזלשיופיצקינעמהינועבצלזונבםינבלמה
הכזיעבצלכשידכםעבציפלערונתלםיסנכומםיפוצמהסרחהינבלמ.תולעמ800־כלעיגמומוחש
תורוצהתאשארמהנכומתינבתווידתועצמאבםימשורהפירשהירחא.ולהמיאתמהםוחהתגרדל
.'גילזתדיחילכלע,תילמיטפואתומכבתולפכומה,תוירטמואגה

תונמוימךירצמוהצקבדחודבכשיטפתועצמאבךותיחהבלש
יפלתוניוממתודיחיה.(ריסְקָת)ךותיחהינעוצקמלשההובג
יפלע('זאלבמסא)רוביחהתכאלמלתוניתממו,הרוצועבצ
.ךילהתהלעחקפמה,בצעמהןיכהשתוקיודמתוציקס

לארוטיעהזכרממהליחתמתודיחיהתבצה.ץעברגסוממיקפואחטשמלעתעצבתמרוביחהתדובע
,המגודל,ןאוטתריעב.םימבםיביטרמו,טלמוסבגתקבאלשתבורעתםיכפושהבצההרמגםע.הירפירפה
ותואםיכתוח,ךרוחלןיידערמחהרשאכ.'גילזהתנכהלשתיתרוסמההטישהןמהנושהסרגתמייק
םימגדהוזהטישב.רונתבתונכומהתודיחיהתאםיפרושןכמרחאלקרו,תויפוסהתוירטמואגהתודיחיל
'גילזהתנכהתכאלמ.'גילזהתריב,ספינעוצקמלשםבלןובאדל,םיפייפוימטעמותווצקבםילגועמםיאצוי
ןוילימ31־כםישרדנןומראלשהדימהנקבירוביצןיינביופיצל.ברןמזתכרואתוריקהלעםיחטשמהתחנהו
.תותתוסמהקימרקתודיחי

ימלסומהחרזמהמהעיגהשרוטיעתקינכט:סבגהתרחת

13-ההאמבברגמלהסנכנו

םירקמבקרו,ףלוגמאלאקוציוניאסבגה.קבדושישתקבא,דיס,סבגתבורעת–וקוטסאוהלסופמהסבגה
םינושםיקמועבעצבתמףוליגה.הפוריאבלבוקמכ,קוציסבגלשםינכומםימגדאוצמלרשפאםירידנ
,(ינסא)שכָרְמרוזאבותביצחמרתונשרמחהידירשלשב–דרדרו–ירוקמהעבצבבורל,הרחתהארמכ
.דורווהעבצבתינומרהםיבלתשמהםירחאםיעבצואבהז,םינבלםיחטשבולישבםיתעלו

ילושתאתרטעמהתיפרגיפאההיפרגילקלםיאתמוקוטסה
הנופההליפתהתחמוגתארטעמאוה.זירפאתרוצב'גילזה
ּ
הקומעהטירחםעסבגןולח–שָהסימְָהתאו,םידגסמבהָּכֶמל
.קירְווָתהןונגסבבורלתרטועמותיכוכזתצבושמ

.םיביהרמםיעבצברואללחבתוכילשמושמשינרקתורבועוכרדש,'זרטיורצויתינועבצתיכוכזוסבגבוליש
ּ
.דבלביביטרוקדדיקפתתאלממו,שמשלהמוטארתויהצופנהָמהשהסְָיתאזםע
םיקלחהתא.ריינמהלולחתינבתכןכוהשםדקומםושיריפלעעצבתמו,מ”ס18–3ןיבענףוליגהקמוע
םירוחשהםיקלחה.םימבהלובטהרוחשהקבאהאלמתיקשךותמגפסנהרוחשעבצבםימיתחמםילולחה
םרובעהווהמו'גילזהיחטשמלעמעיפומסבגברוטיעה.הטירחהוףוליגהתטישבסבגהןמונקורי
.ינועבצוינרוצטקנופרטנוק

ץעהוןבאה,שישהירמוח

רקיעבו(דועוּ ורְפְס,ָןגְ זְ ניא,ותאָ ָזזרָ,טבר,ּוָרהבוּסְכּ)וקורמבםירתאהמכבבצחנשישה:ןבאהושישה
.יעבטרוטיעךותחהשישהתוחוללםיקינעמה,םיתויחוםיפדצלשםינבואמריתעשישיוצמםש,ופדּאברָ
םילעתועלקמירוטיעוליפא.הילטיא,(Carrara)הררקמשישיגוסתאביימו,הפוריאלשישתאציימוקורמ
שישתולעתרוביצינבמבתונקתומ,תורצחבשםימהתוכירבדצל.שישבםילסופמטוהרבתכבהיפרגיפאו
,תומוחבםירעשתיינבלהשמישהָלְסמהדורווהןבאה.הכירבהימתאתוזקנמה,ךובמתרוצבתוירטמואג
.תותיסלתולקבתנתינאיהו,םידומעותורתוכ

אוה,ויגוסלע(Cedrus atlantica)ןוכיתהסלטאהזרא:ץעה
(רערע)הּ יותהץעםדצל.ילכירדאהבוציעברתויבץופנה
(ינוגהמ)הנעלותהץעו,רקסגדממאבוימההנבוההץע,ימוקמה
.בהנשהףוחמ

םילצונמשץעירצומםהתורקתותוקעמ,םיבוכרכ,םיככוס,ומיָהבִַּשּרְ,נְהָמוַרּק,תונולח,תותלד,םירעש
םיתעל.14־ההאמבעיפוהללחהשףלוגמהץעהתאםינייפאמיפ ּוכהוריטְסָתהתונונגס.בוציעיחטשמכ
ץעיגוסםיבלשמתורחאםימעפ.זראץעמרוטיעהךותבםצעואבהנשתויושעתוירטמואגתודיחיםיצבשמ
ןונגסבםימגדרתויםיאור,ריוצמאלאףלוגמוניאץעהחטשמרשאכ.רוטיעותואבהנושתוינועבצילעב
םילבטנהרומחבנזמםילוחכמבםירייצמץעלע(אָקזוּ)רויצהינמא.יחמצהקירְווָתהוינוחרפהרי'גְשָתה
.ינגרוא־יחמצסיסבלעםיעבצב

תירביא-תיברגמתשק

תישילשהוהנושארהתובתכל

orig_2459637

תירביא-תיברגמתשק

סבגבםירוטיעףוליג

סבגמהנרקומ

תיסולדנאהעפשהבםידומע

תירביא-תיברגמתשק

סבגתרחת

zellige - 'גילזספיספ

תופסונתובתכ

1םאלסאהתואלפנ3םאלסאהתואלפנ

סבגתרחת ספיספ וקוטס וקורמ'גילז:תויגת

תובוגת