La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Fdn2004 `lkqo^qabjfpbÈafpmlpfqflkabp`lrop abco^k`^fpab ocfbåíêÉ i~ ëçÅá¨í¨ o^afl co^k`b fkqbok^qflk^ibI pçÅá¨í¨ ~åçåóãÉ ~ì Å~éáí~ä ÇÉ QVKMMM ÉìêçëI áåëÅêáíÉ ~ì oÉÖáëíêÉ Çì `çããÉêÅÉ Éí ÇÉë pçÅá¨í¨ë ÇÉ m~êáë ëçìë äÉ åìã¨êç _ POSVUN NRSIÇçåí äÉ ëá≠ÖÉ Éëí ~ì NNSI ~îÉåìÉ Çì mê¨ëáÇÉåí hÉååÉÇóI TRMNS m~êáëI oÉéê¨ëÉåí¨É é~ê cê¨Ç¨êáÅ dÉåÉ~ìI aáêÉÅíÉìê ^Çãáåáëíê~íáÑ Éí cáå~åÅáÉê. ÅáJ~éê≠ë ǨëáÖå¨É é~ê äÉ íÉêãÉ ÂocfÊ  ÇDìåÉé~êíI bq ÅáJ~éê≠ë ǨëáÖå¨É é~ê äÉ íÉêãÉ Âä~ o~ÇáçÊ ÇÛ~ìíêÉ é~êí fä ~ ¨í¨ ÅçåîÉåì ÅÉ èìá ëìáí W
ocf~ ê¨~äáë¨ ìå Åçìêë ÇÉ Ñê~å´~áë ¶ ÇÉëíáå~íáçå ÇÉ ëÉë ~ìÇáíÉìêë ÇÉ ä~åÖìÉ ¨íê~åÖ≠êÉK i~ o~Çáçáåí¨êÉëë¨É é~ê ä~ ÇáÑÑìëáçå ê~ÇáçéÜçåáèìÉ ÇÉ ÅÉ Åçìêë Éí ëçå ~Ç~éí~íáçå Ç~åë Éëí äÛÜóéçíÜ≠ëÉ çªocfåÉ éêçéçëÉ é~ë ìåÉ îÉêëáçå äáåÖìáëíáèìÉ ~Ç~éí¨É ¶ä~ o~ÇáçK ocfÉíä~ o~ÇáçëÉ ëçåí ê~ééêçÅܨÉë éçìê ¨íìÇáÉê äÉë ÅçåÇáíáçåë ÇÛÉñéäçáí~íáçå é~êä~ o~ÇáçÇÉ ÅÉë éêçÖê~ããÉëK ^êíáÅäÉ NKocf Éëíéêçéêá¨í~áêÉ ÇÛìå Åçìêë ê~ÇáçéÜçåáèìÉ ÇÛ~ééêÉåíáëë~ÖÉ Çì Ñê~å´~áë áåíáíìä¨ ÁÁÁÁÁÁKK bääÉ ~ìíçêáëÉä~ o~ÇáçI ¶ íáíêÉ åçå ÉñÅäìëáÑI ¶ ÇáÑÑìëÉê ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ìåÉ ëÉìäÉ Ñçáë ÉåíêÉ ÁÁÁÁÁÁÁ Éí ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁKKI ä~ Çìê¨É íçí~äÉ ÇÉ ä~ é¨êáçÇÉ ÇÉ ÇáÑÑìëáçå ÇÉ äÛáåí¨Öê~äáí¨ Çì Åçìêë åÉ ÇÉî~åí é~ë ÉñŨÇÉê ëáñ ãçáëKi~ o~ÇáçëDÉåÖ~ÖÉ ¶ åÉ Ñ~áêÉ ìë~ÖÉ ÇÉë ¨ãáëëáçåë èìá äìá ëçåí ÑçìêåáÉë é~êocfèìÉ éçìê ~äáãÉåíÉê ëÉë éêçéêÉë éêçÖê~ããÉë WíçìíÉ ÅçããìåáÅ~íáçå ¶ ìå íáÉêë ¶ íáíêÉ Öê~íìáí çì çå¨êÉìñ çì ÇáëíêáÄìíáçå ÅçããÉêÅá~äÉ Éëí áåíÉêÇáíÉK ^êíáÅäÉ OKocfÑçìêåáí ¶ä~ o~Çáç äÉë¨ä¨ãÉåíë ÇÉ ÇáÑÑìëáçå Çì çì ÇÉë Åçìêë ëçìë ÑçêãÉ ÇÉ `aI Ç~åë ä~ ãÉëìêÉ çª ä~ o~Çáç ëÛ~ÅèìáííÉ ÇÉë Ñê~áë ÇÉ ÇìéäáÅ~íáçå Éí ÇÛÉåîçáK ^êíáÅäÉ PKocfÑçìêåáí ¶ä~ o~ÇáçÇÉìñ EOF ÉñÉãéä~áêÉë Çì ëÅêáéí ÇÉ äD¨ãáëëáçåK ^êíáÅäÉ QKi~ o~Çáç ëDÉåÖ~ÖÉ ¶ ÇáÑÑìëÉêÁÁÁÁÁÁÁÁKK ÉåíêÉ äÉÁÁÁÁÁK Éí äÉÁÁÁÁÁKK Éí¶ Éå Ñ~áêÉ ä~ éìÄäáÅáí¨ ~ìéê≠ë ÇÉ ëÉë ~ìÇáíÉìêëK `ÉííÉ éìÄäáÅáí¨ íê~ÇìáíÉ Ç~åë ä~ ä~åÖìÉ ìíáäáë¨É é~êä~ o~ÇáçÇÉîê~ áåí¨ÖêÉê çÄäáÖ~íçáêÉãÉåí äÉ íÉñíÉ ëìáî~åí W ÂiÉ Åçìêë èìá î~ îçìë ÆíêÉ éêçéçë¨ ~ ¨í¨ ê¨~äáë¨ é~ê ocfI ä~ ê~Çáç áåíÉêå~íáçå~äÉ Ñê~å´~áëÉÊK `ÉííÉ ãÉåíáçå ÇÉîê~ ~ìëëá éê¨Å¨ÇÉê Éí ÅäçêÉ ÅÜ~èìÉ ÇáÑÑìëáçå Çì Åçìêë ¶ äÛ~åíÉååÉK ^êíáÅäÉ RKi~ o~Çáç ëDÉåÖ~Öɶ Ñçìêåáê Öê~íìáíÉãÉåí äÉë ëÅêáéíë ~ìñ ~ìÇáíÉìêë èìá Éå ÑÉêçåí ä~ ÇÉã~åÇÉK ^êíáÅäÉ SKi~ o~Çáç ëDÉåÖ~Öɶ åÉ Å¨ÇÉê Éå ~ìÅìå Å~ë ìå Çêçáí ÇÉ êÉéêçÇìÅíáçå EÅçéáÉF çì ÇÉ êÉéê¨ëÉåí~íáçå EÇáÑÑìëáçåF ÇÉ íçìí çì é~êíáÉ ÇÉë ¨ãáëëáçåë ÉíLçì ÇÉë íÉñíÉëK ^êíáÅäÉ TKa~åë ä~ ãÉëìêÉ çª äÉ é~óë ÇÉ ÇáÑÑìëáçå ÇÉ ä~ ê~Çáç ÇáëéçëÉ ÇÛìåÉ ëçÅá¨í¨ ÇÉ ÖÉëíáçå ÇÉ Çêçáíë ÇÛ~ìíÉìêë Éí ÇÉ Çêçáíë îçáëáåë çé¨ê~íáçååÉääÉI ÅÉääÉJÅá éêÉåÇê~ íçìíÉë Çáëéçëáíáçåë ìíáäÉë ~Ñáå ÇÉ Ç¨Åä~êÉê äÉë ÌìîêÉë Åçãéçë~åí äÉë Åçìêë ÇÉ Ñê~å´~áë ~ìéê≠ë ÇÉ ä~ ÇáíÉ ëçÅá¨í¨K rå êÉäÉî¨ ÇÉ Çêçáíë ~ÅÅçãé~ÖåÉê~ äÛÉåîçá Çì Åçìêë Ñ~Åáäáí~åí ~áåëá äÉë ǨÅä~ê~íáçåëK ^êíáÅäÉ UKiÉë Åçìêë ÇÉ Ñê~å´~áë ÇÉocf éÉìîÉåíÆíêÉ çÄíÉåìë ëçáí Ç~åë äÉìê îÉêëáçå ~Ç~éí¨É Ç~åë äDìåÉ ÇÉë èì~íçêòÉ ä~åÖìÉë ëìáî~åíÉë é~êä¨Éë ëìêocfE~ääÉã~åÇI ~åÖä~áëI Äê¨ëáäáÉåI Å~ãÄçÇÖáÉåI ÅÜáåçáëI Éëé~ÖåçäI ä~çíáÉåI éÉêë~åI éçäçå~áëI éçêíìÖ~áëI êçìã~áåI êìëëÉI ä~åÖìÉë ëä~îÉë Çì ëìÇI îáÉíå~ãáÉåF ëçáí ëçìë ÑçêãÉ ÇÉ ã~íêáÅÉ Ñê~å´~áëÉK ocfèìÉ ~ÅÅÉéíÉä~ o~Çáç éêçÅ≠Çɶ ìåÉ ~Ç~éí~íáçå äáåÖìáëíáèìÉ Çì Åçìêë ëá ~ìÅìåÉ ÇÉë ä~åÖìÉë éêçéçë¨Éë åÉ ÅçêêÉëéçåÇ ¶ ÅÉääÉ ÇÉë ~ìÇáíÉìêë ÇÉä~ o~ÇáçK i~ ã~íêáÅÉ
2
Ñê~å´~áëÉ ëÉê~ ~äçêë ~ÅÅçãé~Öå¨É ÇÛìå ëÅܨã~ ÇÛ~Ç~éí~íáçå éÉêãÉíí~åí ¶ä~ o~ÇáçÇÉ ê¨~äáëÉê ìåÉ ~Ç~éí~íáçå ~îÉÅ ÇÉë áåëÉêíë Éå ä~åÖìÉ å~íáçå~äÉK iÉë Åçìêë ÇÉ Ñê~å´~áë ÇÉocfI ~Ç~éí¨ë Ç~åë ìåÉ ä~åÖìÉ åçå éêçéçë¨É é~êocfI åÉ ÇçáîÉåí é~ë ÆíêÉ Ç¨å~íìê¨ë é~ê ÇÉë ãçÇáÑáÅ~íáçåë èìá ~äí¨êÉê~áÉåíI åçí~ããÉåíI äÉìê íáíêÉI äÉìê Åçܨëáçå é¨Ç~ÖçÖáèìÉ çì äÉìê ìåáí¨ ãìëáÅ~äÉKi~ o~Çáç~î~åí ÇáÑÑìëáçå ÇçáíI ê~ÇáçéÜçåáèìÉI ÅçããìåáèìÉê ¶ocfäÛ~Ç~éí~íáçå Ç~åë ìå Ǩä~á éÉêãÉíí~åí ÇÛ¨îÉåíìÉääÉë ãçÇáÑáÅ~íáçåëKocf éÉìíÇÉã~åÇÉê ¶ä~ o~Çáç ÇÉëÅçêêÉÅíáçåë çì ä~ ëìééêÉëëáçå ÇÉ äÛ~Ç~éí~íáçå äáåÖìáëíáèìÉ Çì Åçìêë ëá ÉääÉ ÉëíáãÉ èìÉä~ o~ÇáçåÉ êÉëéÉÅíÉ é~ë äÉ ÅçìêëK ocfáåÑçêãÉê~ä~ o~Çáç é~ê¨Åêáí ÇÉë ãçíáÑë èìá ÉñéäáèìÉåí ÅÉííÉ Ç¨ÅáëáçåKi~ o~Çáçéçìêê~ ~äçêë éêçŨÇÉê ~ìñ ÅÜ~åÖÉãÉåíë ÇÉã~åǨëK pá ÉääÉ êÉÑìëÉ çì ëá äÉë ãçÇáÑáÅ~íáçåë ÇÉã~åǨÉë åÉ ëçåí é~ë áåí¨Öê¨Éë ÇÉ ã~åá≠êÉ ëìÑÑáë~åíÉIocf éçìêê~ êÉíáêÉê ëçå ~ìíçêáë~íáçåK `ÉííÉ Ç¨Åáëáçå åÉ éÉìí Ñ~áêÉ äÛçÄàÉí ÇÛìå ǨÇçãã~ÖÉãÉåí ÇÉ å~íìêÉ èìÉäÅçåèìÉ ÇÉocf¶ äÛ¨Ö~êÇ ÇÉä~ o~ÇáçK ^êíáÅäÉ VKä~ o~ÇáçÇÉë é~êíÉå~áêÉë äD~áÇ~åí ¶ ~Ç~éíÉê äÉ Åçìêë Éå ä~åÖìÉ íêçìîÉ å~íáçå~äÉ çì ÉåÅçêÉ ¶ áãéêáãÉê ìå åçìîÉ~ì ëÅêáéíI äÉë åçãë ÇÉ ÅÉìñJÅá éÉìîÉåí ÆíêÉ Åáí¨ë ã~áë åÉ éÉìîÉåí Éå ~ìÅìå Å~ë ëÉ ëìÄëíáíìÉê ¶ ÅÉìñ ÇÉocfI ÇÉ ëÉë é~êíÉå~áêÉë Éí ÇÉë ~ìíÉìêë ÇÉë íÉñíÉë çêáÖáå~ìñK m~ê ~áääÉìêëI ìå íÉä êÉÅçìêë ¶ ÇÉë é~êíÉå~áêÉë é~ê ä~ o~ÇáçÇçáí Ñ~áêÉ äÛçÄàÉí ÇÛìåÉ áåÑçêã~íáçå Éí ÇÛìå ~ÅÅçêÇ éê¨~ä~ÄäÉ ÇÉ ä~ é~êí ÇÉocfK^êíáÅäÉ NMKi~ o~Çáç Ççáííçìàçìêë Ñ~áêÉ Åä~áêÉãÉåí ãÉåíáçå ÇÉ ä~ é~íÉêåáí¨ Çì Åçìêë EåçãEëF Çì çì ÇÉë ~ìíÉìêë Éí ÇÉ ocfëÉë é~êíÉå~áêÉëF ëìê äÛÉåëÉãÄäÉ ÇÉë ëìééçêíë Éí ìíáäáë¨ëK bå ~ìÅìå Å~ëIä~ o~ÇáçèìÉäèìÉ çêÖ~åáëãÉ èìÉ ÅÉ ëçáí åD~ äÉ Çêçáí ÇÉ çì ëD~ééêçéêáÉê äÉ Åçìêë çì ÇÉ éêçŨÇÉê ¶ ÇÉë ~ååçåÅÉë ~ãÄáÖìØë ëìê ëçå çêáÖáåÉK ^êíáÅäÉ NNKa~åë äÉ Å~ë çª ìå åçìîÉ~ì ëÅêáéí ëÉê~áí áãéêá㨠ëìê éä~ÅÉI áä åÉ éÉìí ÅçãéêÉåÇêÉ èìÉ äÉë íÉñíÉë çêáÖáå~ìñ Ñçìêåáë Éí äÉ íÉñíÉ ÇÉ äD~Ç~éí~íáçå Éå ä~åÖìÉ å~íáçå~äÉ ëÛáä åÛÉñáëíÉ é~ë ÇÉ îÉêëáçå äáåÖìáëíáèìÉ éêçéçë¨É é~ê ocfK `É ëÅêáéí åÉ éÉìí ÆíêÉ îÉåÇì çì Åçããìåáèì¨ ¶ ìå íáÉêëK^êíáÅäÉ NOKiÉ éê¨ëÉåí Åçåíê~í åÉ ÅçåÑ≠êÉ ~ìÅìå Çêçáí ¶ä~ o~Çáç~ìíêÉë èìÉ ÅÉìñ ÇÉ ÇáÑÑìëáçå éê¨îìë ~ìñ ~êíáÅäÉë Q Éí V ÅáJÇÉëëìëKi~ o~Çáç åÉéçìêê~ Éå ~ìÅìå Å~ë ëÉ éê¨î~äçáê ÇÉ ÅÉë Åçìêë ÇÉ Ñê~å´~áë éçìê ë~ éêçéêÉ éìÄäáÅáí¨K `Éë Åçìêë ÇÉ Ñê~å´~áë êÉëíÉåí ä~ éêçéêá¨í¨ ÇÉocfK ^ìÅìå Çêçáí ÇÛ~ìíÉìê åÛÉëí ÅçåÑ¨ê¨ ¶ä~ o~Çáç èìá~ÅÅÉéíÉ ÅÉííÉ Çáëéçëáíáçå ÅçããÉ ìåÉ Åä~ìëÉ ëìÄëí~åíáÉääÉ Çì Åçåíê~íK ^êíáÅäÉ NPKocfê¨ëÉêîÉ äÉ Çêçáí ÇÉ ÇÉã~åÇÉê ¶ ëÉä~ o~Çáçä~ ëìëéÉåëáçåÉíLçì ä~ ëìééêÉëëáçå ÇÉ ä~ ÇáÑÑìëáçå Çì Åçìêë ëá ÉääÉ ÉëíáãÉ èìÉä~ o~ÇáçéêçŨÇÉ ¶ ìåÉ ìíáäáë~íáçå åçå ÅçåÑçêãÉ ~ì Åçåíê~íKocf áåÑçêãÉê~ä~ o~Çáç ÇÉëãçíáÑë ÇÉ ÅÉííÉ Ç¨ÅáëáçåKi~ o~Çáç åÉ éçìêê~ ê¨Åä~ãÉê ìå ǨÇçãã~ÖÉãÉåí èìÉäÅçåèìÉK ^êíáÅäÉ NQKiÉ ÅçêêÉëéçåÇ~åí ÇÉä~ o~ÇáçocfÉëí Wa~à~å~ pqlfighlsf` ocfJpÉêîáÅÉ i~åÖìÉ cê~å´~áëÉ NMQI ~îÉåìÉ Çì mê¨ëáÇÉåí hÉååÉÇó TRTSO m~êáë `ÉÇÉñ NS cê~åÅÉ q¨ä W PP EMFN QQ PM UT QO `çìêêáÉä W Ç~à~å~KëíçáäàâçîáÅ]êÑáKÑê
3
^êíáÅäÉ NRKiÉë é~êíáÉë ÅçåîáÉååÉåí ÇÉ ê¨ÖäÉê äÉë äáíáÖÉë èìá éçìêê~áÉåí å~≤íêÉ ÉåíêÉ ÉääÉë Ç~åë äD~ééäáÅ~íáçå Çì éê¨ëÉåí Åçåíê~í é~ê ä~ å¨ÖçÅá~íáçåK È Ç¨Ñ~ìíI äÉ äáíáÖÉ ëÉê~ ê¨Öá é~ê äÉ Çêçáí Ñê~å´~áë Éí ëÉê~ éçêí¨ ÇÉî~åí äÉë íêáÄìå~ìñ ÇÉ m~êáëK c~áí Éå Ñê~å´~áë ¶ m~êáë Éå ÇÉìñ ÉñÉãéä~áêÉë çêáÖáå~ìñI äÉ mçìê ocfmçìê o~Çáç cê¨Ç¨êáÅ dbkb^r aáêÉÅíÉìê ^Çãáåáëíê~íáÑ Éí cáå~åÅáÉê
4