La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

Taupes

de les-editions-la-presse

Taupes

de les-editions-la-presse

Se reposer ou être libre

de editions-gallimard

 i
g j É  É É êÉ Éê É J mba`
 
    
lé¨ê ç s ç W É ` ¨é ç É ROR ç É NR ç Éêî É ê   = É  = É=  = çê É= É=      É = É=  =é   = É= ılkr= =  =   = É=  =  ÉêêÉ fê Jfê âK
    O ç iıfê â É î É hçïÉ K iÉ `ç É É ¨ ê ¨ çé É ê¨ ç ç SSMI è ééÉ É ıfê â É êÉ êÉê ¨ É É É ç ç É É É hçïÉ K ç iÉ ` ç î É Jr É é Éê é ê É k ç É éç ê  ÉêîÉ ê ç êÉ ıfê â ç É ê ç ç É K OV çîÉ êÉiÉ `ç É É ¨ ê ¨ É ılkr çé É ê¨ ç ç STUI çê É êÉ ç ê çê É ç êÉ ıfê â É J É É êÉ êÉ é î É NR à î Éê NVVN hçïÉ K
    NP à î Éê mê É TMB É ` É ê É êÉ çééç ¨ É ÉêîÉ ç ê ¨ÉI çê è É É É É OR MMM éÉê ç É É É É ê É É PO î É É É K NR à î Éê c É ı É k ç É K gÉ ` ê¨ É I É É ıçééç ç I É É É ê ééÉ ¨ É cçê É É É É dç É É ıçééç É ÉêêÉK NS à î Éê r É ç ç É OU é I ç É Jr É É ` I É êÉ É   ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê âI= ç  =      = É= ılkr=É = ¨  É   É  = ıçé¨ê   ç = qÉ é É ¨ Éê K iÉ=`     =É  êÉ=É =  ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê â=É = = ¨é ç    =O=OMM= ç     I= êç   î êÉ É ÉêêÉI OS î ç É É `cJNUI î ç ê î É ê É  é É é ÉK OO à î Éê sç ÉJ É É gÉ ` ê¨ É è éé É É ç ç É k ç    É =É  ê     =  =  ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê â= =  =    É=  = ¨   = ı ê É  É= =  ¨ ` êÉ É ç É K
 
j J ¨îê Éê SQB É ` É É RPB É n ¨ ¨ ç éé É é ê é ç ` çé¨ê ç êÉ K QOB É ` É ç ç êÉ É é ê    é   ç = É = êç éÉ = ÉêêÉ  êÉ =É =TUB= éé  É  =  =é ê    é   ç = É çê É ¨ê É É K iÉ ` É ¨é ç Éê é É êç éÉ ç I  çê É É ¨é ç É É É `cJNUK OT ¨îê Éê ç É ç É É É É J ÉJ É é ê É éꨠɠdÉçê É K j êç É É î ¨ î ç É ç É É Éê É É ı É é ç ¨ é ê ê ç É ê ÉK    P îê iÉ `ç É É ¨ ê ¨ çé É ê¨ ç ç SUT é è É ıfê â ç  Éé Éê ç ç É É É ç ¨ ê É É É ç É ê É É É ê ç îÉI É É è É É é É NRM â É éçê ¨ÉK S îê iıfê â Éé É ê¨ ç ç SUT `ç É É ¨ ê ¨K NU îê `ꨠç É ırkp`ljI ê ¨É É ¨ ê Éê ıfê âK V à iırkp`lj ¨ É É éÉ ç K
    OQ à î Éê iÉ Jr É î É ı Éê çê É ç êÉ ıfê âK V ¨îê Éê iÉ ` éé ı ç É çê É É fê â É êÉ êÉ éÉ Éê ê¨ ç ç SUT `ç É É ¨ ê ¨ É é ê éÉ ıÉ çê ê ÉK NR ¨îê Éê iıfê â Éé É É êÉ ç ê É éÉ É ê É ılkrK R ç êÉ É É ççé¨êÉê îÉ ırkp`ljK R çîÉ êÉ iÉ `ç É É ¨ ê ¨ É É êÉéê É É éÉ ç K NN çîÉ êÉiÉ éÉ É ê É ılkr É êÉ êÉ ıfê âK NQ çîÉ êÉiÉ b Jr É éê¨é êÉ è ÉêK ç É è É É  éÉ ç éÉ îÉ êÉéêÉ êÉK NR ¨ É êÉiırkp`lj êÉ êÉ É éÉ É ê É ı É ê¨É É ç çê ç É  K NSJOM= ¨ É  êÉ=iÉ =     Jr   = ç   ê É  = ıfê âK=iÉ=`     = ééêç îÉ= ı    è É ¨ê É É É è êÉ àç ê ç êÉ É ç êÉ K V ê iÉ ` éé éç ç ¨ê É î J Jî É ê¨ ç ç NNRQ É k ç É ç Éê êÉéê É É éÉ ç K
 
    N Éê à î Éê iÉ ` É ¨ `ç É É ¨ ê ¨ É k ç É K T ¨ É êÉ i `ç ç É ç ê ÉI É î¨ê ç É ı éÉ ç É k ç  É E`l`lsfkrF É ê¨¨É É îÉê É ê¨ ç NOUQ `ç É É  ç ¨ ê ¨I É î É êÉ é Éê ırkp`lj É éç ê îêÉ É ¨ ê É É É ıfê âK NVVVJOMMN p¨ê É É ê ééÉ ê É É ç êÉ ıfê âK ¨
    OM ¨îê Éê iıfê â É É ı éçê Éê É éêç É I ç é éê é É É É  I É ê ç É ı éé É ê ééÉ ¨ê çJ ê è É ¨  É ç É ıÉ ç ¨ê É ÉK NP Éé É êÉ m tç çï êÉ ç É ı è Éê É ç É É Éêêçê É É ıfê âK OO çîÉ êÉgç j É ê É è É É ` éç êê éêÉ êÉ é ê É ç ç êÉ É é è éç É É ê É É É ê ç îÉ  É ÉêîÉ ç ç ç É K OS çîÉ êÉiÉ b Jr É É ıfê â É `çê¨É kçê K
    NO ¨îê Éê mçïɠꨠɠɠɠɠꨠɠɠfê âK NQ ¨îê Éê s É É gÉ ` ê¨ É jç ç K f ê É è É É ê É É É ê ç  îÉ êÉéꨠɠɠɠàÉ ç Éê É k ç É É è É  ç  = =    =    ¨êÉ  =  = Éêêçê   É= K  dê êÉ ç êÉ `ç mçïÉ t ç É É É ê É É b Jr ı ê ¨ê É É ç êÉ ıfê âK NS ¨îê Éê dê êÉ ç êÉ hç É é É è É ê É ê â É É ç êÉ ¨ê¨É é ê ılkrK NV ¨îê Éê ` ê¨ É êÉ ç êÉ p ê Éê É É É É ç É è É É ` ¨ Éê É è É É êç éÉ Éêç É îç ¨É É fê â ¨îÉ É ç K
 
NQ ê
T ç
U ç
OM ç
PN ç
oÉ ç êÉ É êÉ É éêÉ Éê êÉ É É É éꨠɠ¨ê K  î É ` ê¨ É è ı ç Éê É ¨ î É ¨ É Éê É  ÉêîÉ ç K
dê    =   ç  É=è É= É=`     =éç êê   = ıÉ    Éê=    =  É=  ÉêêÉ ê é É îÉ Éê ê É É K
dê    = ¨   êÉ=è É= É=`     =É  =é     = ç  êÉ=  =  ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê â==f îç ê É k ç É É êÉ ç ê É éÉ É ê K
iÉ êÉ É a¨ É É j ` ¨ êÉI ıç ç É ı îÉê êÉ  êè É É É a ÉééÉI è É É ` ê éÉ É É É ¨ àç êÉ É Jr É ¨îÉ É É è É ç êÉ ıfê âK
` ê¨ É É É ç É î J Jî É ÉêêÉW ïÉ ÉÉ É ê  ç  É   ç = É ïÉÉ =p     =e   É  =   = Éêêçê   K=f =  ÉêÉ= êÉ=ç  Éê êÉ ç I ïÉ êÉ É K çê ÉI f â ÉêÉ ç ç ç Éè É É  çê=ÉîÉê  ç  =ç = = É    ç =  âÉ=    K= 
Q Éé É êÉ dÉçê É tK ç ê É è ı Éê Éê ç É ê ı éé `ç É É ¨ ê ¨K
S Éé É êÉ ` ê¨ É ê¨é É É ê¨ ÉêîÉ É É ¨îÉ É É è É ç êÉ ıfê âK
V Éé É êÉoÉ ç êÉ É êÉ É éꨠɠɠɠéêÉ Éê êÉ ` ê¨ É t çêK É ç É é é ê é ç ` I çê è É ` ê¨ É É É É ıÉ êÉ É êÉ ılkrK
V Éé É êÉ j É ¨ êÉI ê ıfê âW tÉ îÉ ı ÉÉ É é ï qç ê  ç Éê ï ç ÉêÉ ç É éêÉJÉ é îÉ âK
NO Éé É êÉ aÉî ı É ¨É ¨ ¨ê É É k ç É I ê É è É p e É ç êÉ êÉê ç ¨ ê êÉ ¨ É É É ç ç ç É É ê É É É ê ç îÉ É É É `ç É É ¨ ê ¨ É çê Éê É ç îɠɠꨠç ç î ¨ ê Éê  = =    ıfê âI è ç É b Jr êç É K
NP Éé É êÉ iÉ ` É ç ê É k ç É K dê ı êÉ É k ç r É éç ê êÉ è É ç É  ç É É É k ç r É ı êK
NS Éé É êÉ iıfê â Éé É É êÉ ç ê ç ç É éÉ É ê É ılkrK
NT Éé É êÉ m ç É ç îÉ É éç è É É ¨ ê ¨ ç É É b Jr è éê î ¨ É ı ç É ê ééÉ éê¨îÉ îÉ K
 
NV Éé É êÉ É É `ç ê ı çê ç ı Éê çê ÉI çê è É ıfê â É é êÉ É éç É ç ı ajK
ON Éé É êÉ j É êÉ è É É ` É É àç ê é É è É ç êÉ ¨ ıfê â É ılkrK N Éê ç ç êÉ a¨ é¨ ê ıfê â m ê É É K ` ê¨ É ¨ kÉï vçêâI dê  ê É è ı É ÉêîÉ ç ¨ê É ı ê É ¨ ¨K
O ç ç êÉ ` ê¨ É ê É è É É ı Éêî É ê è É ç É ılkrK `
Q ç ç êÉ `ç mçïÉ É É é É ¨ ê É É É ıfê â É É É ê¨ ÉK
T ç ç êÉ ê É è É ıfê â É É É êÉ ı è Éê êÉ É É É b Jr îÉ É ajK
NN ç ç êÉ iÉ `ç ê ¨ê çê É É êÉ ç ê ¨ê çê É ç êÉ ıfê âK
NR ç ç êÉ t ç É ÉI é ê É ı É É êÉ ç É ÉI é ê é ç  êÉ É ÉK iÉ êÉ É a¨ É É ¨ É è É ç K
OT ç ç êÉ iÉ jÉ è É êÉ É ı ç É çê É ç êÉ fê âK
PN ç ç êÉ dê ê É è ıÉ É î ç É `ç É É ¨ ê ¨I É ` éêÉ ê É ¨ ç É ç ç É É ¨ê K
U çîÉ êÉ i ê¨ ç ç NQQN `ç É É ¨ ê ¨ É çé ¨ÉI É ´ ıfê â É  ê îÉ ç ¨è É É ı É ¨ ê É é K
NM çîÉ êÉiÉ ç çê éÉê É É ¨ ê ¨ ç É É É a¨ É É ¨ ¨ é É ê ééçê é è É É ` ç êÉ Éê ç ¨é ç É É  éé ¨ É êÉ É c` É É é êÉ ç îÉ Éê É ¨à É ç ê É êÉ êÉ É çê É êÉ é K
aÉ É ç É É É é ê é ç ` é ê É Jr I é ê É É êÉ É `ç mçïÉ K f É É É ç É ı éé êÉ É ı ¨ ¨à É ç ı¨ ê Éê É é gqcJOK
NN çîÉ êÉiıfê â Éé É ê¨ Éêîɠꨠç ç NQQNK
NO çîÉ êÉl É i É É è ı é ıÉ ı ê I É ` ç éê K
ON çîÉ êÉiılq k ıÉ É éé Éê É É îêɠɠꨠç ç NQQN É ılkrK
 
 iıÉ J êÉ ê É É ç ç É gÉ ` ê¨ É ê É É éê¨ É  É ê¨ mê ÉK OR çîÉ êÉa É éÉ ç É `l`lsfkr É É ı bf K ¨ NM ¨ É êÉiÉ ¨é ê É É ı ¨ê ç É è É É é çééç ¨   ÉêêÉ=É =fê â= É=éç êêç  = ¨ ¨    Éê= É = ç  ê   = É=êÉ ç   ê    ç K j É è É É É ¨ ç É çè É K     V à î Éê NR à î Éê
NT à î Éê OT à î Éê
OU à î Éê
OV à î Éê
oÉ ç êÉ É êÉ j ` É o É mÉ ç ÉK j ` ç É è É É ` éç êê ÉêîÉ ê êÉ É É ılkrK ` ê¨ É ê É è É É é¨ ç É ç è É É ç àÉ êÉ K t       ç =êÉàÉ  É=  = ¨ É    ¨= ı  É= É ç  É=ꨠ砠  ç =  =`ç  É  = É ¨ ê ¨ çê çê É ç êÉ ıfê âK    ` ê¨  É =    ê É=è É= É=`     = ı ê =É =  ÉêêÉ=è É= ç  = É=      = É k ç É K SQB É ` É ç îçê É É é ê é ç  É É É ÉêîÉ ç É ılkrK iÉ ` É É ç É É êç éÉ î ç I q â cçê É NRNI é êç ê¨ ç dç É éÉê è ÉK PSB É ` É É É è É é ê É É É é ç É ç É b Jr I ONB Jn É É NTB ıfê âK a¨é éêÉ Éê ê ééçê É K ` ê¨ É êÉ É É ê Éê éç ç ` I É è ı É êÉ É ¨é É ç ê ééçê É `l`lsfkrI éê¨î É NR ¨îê ÉêI É Éê é É É é  éÉ É ê éç ê ç é ¨ Éê É ê ê î K f É ¨ ç É É êÉ è É  ê¨ ç ç NQQN É É éç ê à Éê É ÉêîÉ ç êÉK  ı êÉ É ç K f éêç É è É ıfê â Éê ¨ ê ¨K qêç ¨é ¨ ¨ê É éêç ç É ¨ çê è É É ç êÉ É é ê    é   ç =      É  É= =  =  ÉêêÉ=É =fê âK gÉ ` ê¨ É êÉ É É éç ç Éê É ç îÉê É É ê ¨ É ¨ ç ç ı É É ç É ê¨ ç ç K içê ı ç ê É dê ` êÉ É ç É I îçè É É  êç  =  =`     = É=éêÉ  êÉ=  =éêçéêÉ= ¨    ç =É =éê¨î É  = É ç îÉê É É ¨ê É Éê ı É ç ¨ê ÉK