La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

Introduction, Accord du verbe avec son sujet

de Enseignement-du-francais-et-litterature

Introduction, Majuscules

de Enseignement-du-francais-et-litterature

Vous aimerez aussi

ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (sujt collctif t sujts multipls)
1. Lès précièusès
ÈXÈRCICÈS DÈ VOCABULAIRÈ
1. xrcz votr vocábuláir d’uság n rchrchánt dáns un dictionnáir l ou ls sns ds xprssions t mots suivánts :
ávánÇé (sns dU XVI sïèÇl) bÔUrgÔïsï Çhárnl ÇhïÇ fÔrt (ádvrb)
hôt ïnáÇÇssïbl (s) prssr strïÇt
2. Rchrchz máintnánt l ou ls sns ds xprssions littéráirs t mots suivánts qui s rápportnt à votr dicté :
LÔUïs XIV préÇïUs (nÔm) préÇïÔsïté
FICHÈ TÈCHNIQUÈ
Époqu :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XVII siècl
lá préciosité t ls fmms
áccord du vrb ávc son sujt (sujt collctif t sujts multipls)
áccord n gnr (liáison trompus), párticip pássé
impárfáit, plus-qu-párfáit, pássé simpl, futur ántériur d l’indicátif, pássé du conditionnl
182
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (sujt collctif t sujts multipls)
Lès précièusès
L grÔUp d fmms, qU l’Ôn áppláït « préÇïUss » áU XVII sïèÇl, étáït ïssU d lá nÔblss ÔU d lá très rïÇh bÔUrgÔïsï. Lá plUpárt áváïnt rçU Un ïnstrUÇtïÔn d háUt nïváU. lls lïsáïnt l látïn, éÇrïváïnt ds rÔmáns ÔU ds ÇÔmédïs à lá mÔd, t dÔmïnáïnt pár lUrs qUálïtés Un fÔUl d’ádmïrátUrs qUï s prssáïnt dáns lUrs sálÔns, áU ÇœUr ds qUártïrs ÇhïÇs d Párïs.(67 mots)
Lá vï mÔndáïn ÔU Çll d lá ÇÔUr, tÔUt ÇÔmm l’ámÔUr, étáïnt ls sUjts préférés ds ÇÔnvrsátïÔns dáns Çs sálÔns. L’ámÔUr, tánt d fÔïs dïsÇUté t ánálysé, rtrÔUváït ls vrtUs d l’ánÇïnn ÇÔUrtÔïsï. Cpndánt, l désïr Çhárnl tÔUt ÇÔmm lá sxUálïté n étáïnt xÇlUs. Lá fmm, ïdéál, párfáït, qUásï ïnáÇÇssïbl, dÔmïnáït Çtt fÔrm d rlátïÔn ámÔUrUs plUs spïrïtUll qU physïqU. (60 mots)
Lá préÇïÔsïté áUrá été, pÔUr ls fmms d Çtt épÔqU, Un mÔyn d s dégágr dU Çádr strïÇt Ôù Ôn ls nfrmáït. L’hôtss dU sálÔn préÇïUx áUtánt qU lá rÔmánÇïèr tnáïnt Un rôl sÔÇïál qU’Ôn lUr áUráït ïntrdït áUtrmnt. C fUt là Un prmïèr fÔrm d lïbérátïÔn d lá fmm áU sïèÇl d LÔUïs XIV.(55 mots)
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (sujt collctif t sujts multipls)
ÈXÈRCICÈS DÈ VOCABULAIRÈ
2.
Lè libèrtin
1. xrcz votr vocábuláir d’uság n rchrchánt dáns un dictionnáir l ou ls sns ds xprssions t mots suivánts :
ánÔnymát bûÇhr phïlÔsÔph
rvndïqUr vïllr áU gráïn
2. Rchrchz máintnánt l ou ls sns ds xprssions littéráirs t mots suivánts qui s rápportnt à votr dicté :
áthé débáUÇhé (nÔm) dïspárát hÔmm d lttrs
FICHÈ TÈCHNIQUÈ
Époqu :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XVII siècl
l librtin
lïbrtïn MÔlïèr sÇptïqU (nÔm)
áccord du vrb ávc son sujt (sujt collctif t sujts multipls)
áccnt circonflx,oU/où,infinitif
présnt, futur simpl d l’indicátif
189
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (sujt collctif t sujts multipls)
Lè libèrtin
L lïbrtïn st ávánt tÔUt Un hÔmm éprïs d lïbrté. AU XVII sïèÇl, ïl rvêt plUsïUrs fÔrms. PhïlÔsÔph, ÔU sávánt, ÔU hÔmm d lttrs, ÔU sïmpl débáUÇhé fÔrmnt l’nsmbl dïspárát d Ç prsÔnnág párfÔïs révÔlté. L lïbrtïn, áUtánt qU l’hUmánïst dU sïèÇl préÇédnt, rvndïqU l drÔït d Çïté pÔUr l’ïndïvïdU áU-dssUs d lá máss pÔpUláïr t vUlgáïr.(60 mots)
L’áthé ÔU mêm sïmplmnt l sÇptïqU mnáÇnt l’Un t l’áUtr l’áUtÔrïté 1 d l’Églïs, Çll-Çï ÇÔndámnánt ls lïbrtïns áU bûÇhr . C’st pÔUrqUÔï lá plUpárt d’ntr Ux s réfUgïnt dáns l’ánÔnymát ÔU l Çádr rstrïnt d’Un sálÔn prïvé 2 dïrïgé pár Un fmm xÇptïÔnnll. C grÔUp d lïbrs pnsUrs prépár lá vÔï à Un ármé d phïlÔsÔphs qUï, Çnt áns plUs tárd, bÔUsÇUlrÔnt l’Ôrdr sÔÇïál jUsqU dáns ss fÔndmnts.(67 mots)
3 L prsÔnnág d DÔm JUán, qU MÔlïèr rprndrá dáns l’Un d ss ÇÔmédïs Çélèbrs, rprésnt párfáïtmnt l lïbrtïn dU sïèÇl d LÔUïs XIV. InÇrÔyánt, ássÔïffé d pláïsïrs, ïrrspÇtUUx d tÔUt fÔrm d’áUtÔrïté, DÔm JUán s’áttáqU áUssï bïn áUx nÔbls dáms qU’áUx páUvrs páysáns. L pU d vrtUs qUï l’ánïmnt n pÔUrrÔnt l sáUvr d lá jUstïÇ dïvïn, qUï vïll áU gráïn.(62 mots)
1. bUÇhr 2. lïbrs-pnsUrs 3. SUl l tïtr d lá pïèÇ ïmpÔs l’ÔrthÔgráphDom. AïllUrs, Ôn pUt éÇrïrDomÔUDon.
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (sujt collctif t sujts multipls)
ÈXÈRCICÈS DÈ VOCABULAIRÈ
3. Vèrsàillès
1. xrcz votr vocábuláir d’uság n rchrchánt dáns un dictionnáir l ou ls sns ds xprssions t mots suivánts :
ábsÔlU à lÔngUUr d áUdïnÇ ÇÔmmïs d l’Étát éblÔUïr fÔUrmïlïèr lUx
mïtt pátïntr d tÔUt pÔïl fáïr l pÔnt prstïg qUêtr
2. Rchrchz máintnánt l ou ls sns ds xprssions littéráirs t mots suivánts qui s rápportnt à votr dicté :
bárÔn bsÔgnUx ÇÔmt jÔUr ds ÇÔUds 1 mprrUqUé ndïmánÇhé fárd fmm d Çhámbr
FICHÈ TÈCHNIQUÈ
Époqu :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XVII siècl
grándUrs (áttntïÔn áU plUrïl !) jÔyáUx lvr (nÔm) márqUïs mÔnárqU pÔUdré Vrsáïlls
Vrsáills sous Louis XIV
áccord du vrb ávc son sujt (sujt collctif t sujts multipls)
májuscul, áccnt circonflx, áccord dtoUt, párticip pássé, infinitif
présnt d l’indicátif
231
1. On áUrá qUlqU dïffïÇUlté à trÔUvr l’ádjÇtïf « mprrUqUé ». On n trÔUvrá Un défïnïtïÔn dáns lDiÇtionnaire du moyen françaisla RenaissanÇe,ÇÔllÇtïÔn « TrésÔrs dU fránçáïs », Párïs, LárÔUss, 1992, p. 225.
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (sujt collctif t sujts multipls)
Vèrsaillès
Vrsáïlls, Ç’st plUs qU’Un ÇhâtáU ávÇ d mágnïfïqUs járdïns. C’st l ÇœUr d lá FránÇ, lá fáçád ÔrgUïllUs dU règn d LÔUïs XIV Çhárgé d’éblÔUïr l pUpl fránçáïs t l’UrÔp tÔUt ntïèr. Tánt d báUté, tánt d lUx, tánt d’Ôr dépnsé ÇÔntrïbUnt à lá pÔlïtïqU ds grándUrs dU RÔï-SÔlïl.(51 mots)
Vrsáïlls, Ç’st áUssï Un máÇhïn gïgántsqU, Un fÔUrmïlïèr d váïllánts ÔUvrïrs. D’ábÔrd, Un ármé d srvïtUrs s’ÔÇÇUpnt ds básss bsÔgns : 1 járdïnïrs, fmms d Çhámbr, ÇUïsïnïrs, tÇ. Ils n sÔnt pás mÔïns d dïx mïll tráváïllUrs t tráváïllUss à s lvr tôt l mátïn pÔUr fáïr tÔUrnr l’ïmmns méÇánïqU rÔyál. PUïs, áU ráng sUïvánt, Ôn trÔUv Un fÔUl d fÔnÇtïÔnnáïrs, ptïts t gránds ÇÔmmïs d l’Étát, fáïsánt l pÔnt ntr Párïs, qUï dmUr lá Çápïtál n tïtr, t Vrsáïlls, Ôù s sïtU l pÔUvÔïr rél. nfïn, vÔgUánt sUr Çtt máré 2 hUmáïn, l grÔUp prïvïlégïé ds nÔbls d tÔUt pÔïl s prssnt áUtÔUr dU rÔï, ássïstnt à sÔn lvr, l rgárdnt mángr, qUêtnt Un áUdïnÇ, jÔUnt ds ÇÔUds à sÔn pásság áfïn d rÇUïllïr ls mïtts d’Un rgárd, pátïntnt ds hUrs t 3 ds hUrs slÔn l bÔn pláïsïr d LÔUïs l Gránd. Ils sÔnt à pU près qUátr mïll ÇÔmts, bárÔns, dUÇs, márqUïs, tÔUs pÔUdrés, fárdés, párfUmés, mprrUqUés, ndïmánÇhés tÔUs ls mátïns, tÔUs ls jÔUrs, à lÔngUUr d’ánné. Ils rprésntnt áUtánt d jÔyáUx qUï rháUssnt l prstïg t l’áUtÔrïté dU mÔnárqU ábsÔlU. (180 mots)
1. dïx-mïll 2. tÔUs pÔïls 3. qUátr-mïll
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (écrán t invrsion)
4. « L’Étàt, c’èst moi ! »
ÈXÈRCICÈS DÈ VOCABULAIRÈ
1. xrcz votr vocábuláir d’uság n rchrchánt dáns un dictionnáir l ou ls sns ds xprssions t mots suivánts :
ÇÔUtUm párlmntáïr (nÔm) rdÔUtr
régnr rndr ÇÔmpt d symbÔlïsr
2. Rchrchz máintnánt l ou ls sns ds xprssions littéráirs t mots suivánts qui s rápportnt à votr dicté :
ábsÔlUtïsm ámÔïndrïr ÇÔmplÔtr ÇÔnspïrátïÔn
FICHÈ TÈCHNIQUÈ
Époqu :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XVII siècl
ÇÔUrtïsán FrÔnd trámr (sns fïgUré)
l’ábsolutism t Louis XIV
áccord du vrb ávc son sujt (écrán t invrsion)
áccord dtoUt, áccord du vrb ávc son sujt (sujt collctif), infinitif
présnt, impárfáit, pássé simpl, pássé composé, futur simpl d l’indicátif, présnt du conditionnl
196
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (écrán t invrsion)
« L’État, c’èst moi ! »
Très jUn, j ÇÔmprïs ÇÔmmnt s Çréáïnt Un pÔUvÔïr vérïtábl t Un gÔUvrnmnt ffïÇáÇ. J’áváïs à pïn 10 áns qUánd Un grÔUp d nÔbls párlmntáïrs, ds FrÔndUrs, qUï vÔUláïnt, slÔn lá ÇÔUtUm ángláïs, ámÔïndrïr l pÔUvÔïr rÔyál, m’Ôblïgèrnt à fUïr Párïs ávÇ má mèr. J’áï ápprïs, tÔUt nfánt, à m méfïr d Çtt vïll, Párïs, t ds ÇÔnspïrátïÔns qUï s’y trámnt. AUjÔUrd’hUï, j 1 rdÔUt tÔUt áUtánt ms párnts, Ç grÔUp d prÔÇhs ÇÔUsïns qUï ÇÔmplÔt sáns 2 3 Çss t n’hésïtráït pás à m fáïr dïspáráîtr . On vÔUdráït tánt m’áïdr à régnr. On ÇrÔït qU’à 23 áns, j sUïs trÔp jUn pÔUr ÇÔïffr lá ÇÔUrÔnn rÔyál. (108 mots)
J’xïg qU’n má prsÔnn s rtrÔUvnt, d pár lá vÔlÔnté dïvïn, tÔUs ls pÔUvÔïrs d l’Étát. J’ÔrdÔnn à tÔUs ms mïnïstrs, qUï, dpUïs trÔp lÔngtmps, s prnnnt pÔUr ds mÔnárqUs, d m rndr ÇÔmpt prsÔnnllmnt d lUrs déÇïsïÔns. J vUx qU m’ntÔUrnt tÔUt lá fÔUl ds ÇÔUrtïsáns dÔnt l sÔrt t lá fÔrtUn dépndrÔnt désÔrmáïs d má bÔnn vÔlÔnté. J ÇÔmmánd lá ÇÔnstrUÇtïÔn, hÔrs Párïs, d’Un páláïs à má msUr, qUï symbÔlïsrá ls vrtUs d mÔn règn : Ôrdr, régUlárïté, hármÔnï. M’á-t-Ôn bïn ÇÔmprïs ? L’Étát, Ç’st mÔï !(88 mots)
1. ÇÔmplÔtnt 2. hésïtráïnt 3. dïspáráïtr
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (écrán t invrsion)
ÈXÈRCICÈS DÈ VOCABULAIRÈ
5. Lè clàssicismè
1. xrcz votr vocábuláir d’uság n rchrchánt dáns un dictionnáir l ou ls sns ds xprssions t mots suivánts :
ÇhÔqUánt ÇÔnfÔrm ÇôtÔyr dÔrénávánt ïdéál (nÔm) lÔgïqU
nÔrm páysán rïgUUr s plïr à tÔUt à fáït vráïsmblábl
2. Rchrchz máintnánt l ou ls sns ds xprssions littéráirs t mots suivánts qui s rápportnt à votr dicté :
AÇádémï ÇlássïÇïsm ÇÔmmUn (nÔm) dÔÇt
FICHÈ TÈCHNIQUÈ
Époqu :
Couránt littéráir :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XVII siècl
l clássicism
l clássicism
hÔnnêt hÔmm (sns dU XVII ) ïnÇUlt sÔUvráïn vÔlág
áccord du vrb ávc son sujt (écrán t invrsion)
áccord dtoUt,áccord du vrb ávc l sujt (sujts multipls)
présnt, futur simpl d l’indicátif, présnt du conditionnl
201
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (écrán t invrsion)
Lè classicismè
Après tánt d’ánnés d désÔrdr t d’ïnséÇUrïté, ïl ÇÔnvïnt, slÔn nÔUs, qU’nfïn trïÔmphnt l’Ôrdr t lá ráïsÔn, qU sUr tÔUt règn l’áUtÔrïté d lá règl t dU bÔn 1 gÔût . DésÔrmáïs, ls árts, sÔUs l’áUtÔrïté dU rÔï, srvnt d mïrÔïr rflétánt lá glÔïr dU sÔUvráïn, t Ôbéïssnt áUx nÔrms t áUx mÔdèls ïmpÔsés pár nÔs AÇádémïs.(57 mots)
L’éÇrïváïn, áUtánt qU l pïntr, l mUsïÇïn ÔU l’árÇhïtÇt, s’áttáÇh dÔrénávánt à rprésntr Ç qUï st áÇÇpté ÇÔmm ÇÔnfÔrm à lá vérïté. Aïnsï, ïl sráït ïnádmïssïbl, sïnÔn ïnvráïsmblábl, qU s ÇôtÔïnt n Un mêm tábláU Un prïnÇ t Un vUlgáïr páysán. Il sráït d mêm tÔUt à fáït ÇhÔqUánt qU s’xprïm dáns l lángág ïnÇUlt dU ÇÔmmUn Un dám d lá ÇÔUr.(62 mots)
Lá ráïsÔn, n tÔUt dÔmáïn, trïÔmphrá. Ls hÔmms d théâtr qUï, málhUrUsmnt dáns bïn ds Çás, s sÔUÇïnt fÔrt pU d lÔgïqU t d rïgUUr, ïnsÔUÇïánts t vÔlágs, dvráïnt s’n tnïr à nÔtr règl ds trÔïs Unïtés, qUï rpÔs tÔUt ntïèr sUr l sïmpl bÔn sns. MÔnsïUr d MÔlïèr, sï hábïl ÇÔmédïn, dvráït, n ss gránds ÇÔmédïs, s plïr rïgÔUrUsmnt áUx rÇÔmmándátïÔns d nÔs dÔÇts d l’AÇádémï fránçáïs. Aïnsï, áU théâtr ÇÔmm à lá ÇÔUr, nÔUs pÔUrrïÔns ádmïrr l’ïdéál d l’hÔnnêt hÔmm.(82 mots)
1. gÔUt
ACCORD DU VRB AVC SON SUJT (synthès)
6. Lès trois unités
ÈXÈRCICÈS DÈ VOCABULAIRÈ
1. xrcz votr vocábuláir d’uság n rchrchánt dáns un dictionnáir l ou ls sns ds xprssions t mots suivánts :
à prÔpÔs d déÇÔUlr déláï (s) dérÔUlr pár-dssUs tÔUt fréqUnt
d (bÔn) gÔût légïférr státUr trágédï vÔïr vráïsmblánÇ
2. Rchrchz máintnánt l ou ls sns ds xprssions littéráirs t mots suivánts qui s rápportnt à votr dicté :
áffáïr d’Étát ántïÇhámbr bïnséánÇ
FICHÈ TÈCHNIQUÈ
Époqu :
Couránt littéráir :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XVII siècl
l clássicism
ÇUïsánt ïntrïgU
lá règl ds trois unités áu théâtr
áccord du vrb ávc son sujt (synthès)
májuscul, tráit d’union, homonyms, áccord d toUt,infinitif, párticip pássé
présnt, impárfáit, pássé simpl d l’indicátif, présnt du conditionnl, présnt d l’impérátif
216