La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Chronologie Le Canada et la guerre en Irak Justin Massie Agent de ...

17 pages

Chronologie Le Canada et la guerre en Irak Justin Massie Agent de ...

Publié par :
Ajouté le : 11 juillet 2011
Lecture(s) : 69
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

Taupes

de les-editions-la-presse

Taupes

de les-editions-la-presse

Se reposer ou être libre

de gallimard-jeunesse

 i
g j É  É É êÉ Éê É J mba`
 
    
lé¨ê ç s ç W É ` ¨é ç É ROR ç É NR ç Éêî É ê   = É  = É=  = çê É= É=      É = É=  =é   = É= ılkr= =  =   = É=  =  ÉêêÉ fê Jfê âK
    O ç iıfê â É î É hçïÉ K iÉ `ç É É ¨ ê ¨ çé É ê¨ ç ç SSMI è ééÉ É ıfê â É êÉ êÉê ¨ É É É ç ç É É É hçïÉ K ç iÉ ` ç î É Jr É é Éê é ê É k ç É éç ê  ÉêîÉ ê ç êÉ ıfê â ç É ê ç ç É K OV çîÉ êÉiÉ `ç É É ¨ ê ¨ É ılkr çé É ê¨ ç ç STUI çê É êÉ ç ê çê É ç êÉ ıfê â É J É É êÉ êÉ é î É NR à î Éê NVVN hçïÉ K
    NP à î Éê mê É TMB É ` É ê É êÉ çééç ¨ É ÉêîÉ ç ê ¨ÉI çê è É É É É OR MMM éÉê ç É É É É ê É É PO î É É É K NR à î Éê c É ı É k ç É K gÉ ` ê¨ É I É É ıçééç ç I É É É ê ééÉ ¨ É cçê É É É É dç É É ıçééç É ÉêêÉK NS à î Éê r É ç ç É OU é I ç É Jr É É ` I É êÉ É   ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê âI= ç  =      = É= ılkr=É = ¨  É   É  = ıçé¨ê   ç = qÉ é É ¨ Éê K iÉ=`     =É  êÉ=É =  ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê â=É = = ¨é ç    =O=OMM= ç     I= êç   î êÉ É ÉêêÉI OS î ç É É `cJNUI î ç ê î É ê É  é É é ÉK OO à î Éê sç ÉJ É É gÉ ` ê¨ É è éé É É ç ç É k ç    É =É  ê     =  =  ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê â= =  =    É=  = ¨   = ı ê É  É= =  ¨ ` êÉ É ç É K
 
j J ¨îê Éê SQB É ` É É RPB É n ¨ ¨ ç éé É é ê é ç ` çé¨ê ç êÉ K QOB É ` É ç ç êÉ É é ê    é   ç = É = êç éÉ = ÉêêÉ  êÉ =É =TUB= éé  É  =  =é ê    é   ç = É çê É ¨ê É É K iÉ ` É ¨é ç Éê é É êç éÉ ç I  çê É É ¨é ç É É É `cJNUK OT ¨îê Éê ç É ç É É É É J ÉJ É é ê É éꨠɠdÉçê É K j êç É É î ¨ î ç É ç É É Éê É É ı É é ç ¨ é ê ê ç É ê ÉK    P îê iÉ `ç É É ¨ ê ¨ çé É ê¨ ç ç SUT é è É ıfê â ç  Éé Éê ç ç É É É ç ¨ ê É É É ç É ê É É É ê ç îÉI É É è É É é É NRM â É éçê ¨ÉK S îê iıfê â Éé É ê¨ ç ç SUT `ç É É ¨ ê ¨K NU îê `ꨠç É ırkp`ljI ê ¨É É ¨ ê Éê ıfê âK V à iırkp`lj ¨ É É éÉ ç K
    OQ à î Éê iÉ Jr É î É ı Éê çê É ç êÉ ıfê âK V ¨îê Éê iÉ ` éé ı ç É çê É É fê â É êÉ êÉ éÉ Éê ê¨ ç ç SUT `ç É É ¨ ê ¨ É é ê éÉ ıÉ çê ê ÉK NR ¨îê Éê iıfê â Éé É É êÉ ç ê É éÉ É ê É ılkrK R ç êÉ É É ççé¨êÉê îÉ ırkp`ljK R çîÉ êÉ iÉ `ç É É ¨ ê ¨ É É êÉéê É É éÉ ç K NN çîÉ êÉiÉ éÉ É ê É ılkr É êÉ êÉ ıfê âK NQ çîÉ êÉiÉ b Jr É éê¨é êÉ è ÉêK ç É è É É  éÉ ç éÉ îÉ êÉéêÉ êÉK NR ¨ É êÉiırkp`lj êÉ êÉ É éÉ É ê É ı É ê¨É É ç çê ç É  K NSJOM= ¨ É  êÉ=iÉ =     Jr   = ç   ê É  = ıfê âK=iÉ=`     = ééêç îÉ= ı    è É ¨ê É É É è êÉ àç ê ç êÉ É ç êÉ K V ê iÉ ` éé éç ç ¨ê É î J Jî É ê¨ ç ç NNRQ É k ç É ç Éê êÉéê É É éÉ ç K
 
    N Éê à î Éê iÉ ` É ¨ `ç É É ¨ ê ¨ É k ç É K T ¨ É êÉ i `ç ç É ç ê ÉI É î¨ê ç É ı éÉ ç É k ç  É E`l`lsfkrF É ê¨¨É É îÉê É ê¨ ç NOUQ `ç É É  ç ¨ ê ¨I É î É êÉ é Éê ırkp`lj É éç ê îêÉ É ¨ ê É É É ıfê âK NVVVJOMMN p¨ê É É ê ééÉ ê É É ç êÉ ıfê âK ¨
    OM ¨îê Éê iıfê â É É ı éçê Éê É éêç É I ç é éê é É É É  I É ê ç É ı éé É ê ééÉ ¨ê çJ ê è É ¨  É ç É ıÉ ç ¨ê É ÉK NP Éé É êÉ m tç çï êÉ ç É ı è Éê É ç É É Éêêçê É É ıfê âK OO çîÉ êÉgç j É ê É è É É ` éç êê éêÉ êÉ é ê É ç ç êÉ É é è éç É É ê É É É ê ç îÉ  É ÉêîÉ ç ç ç É K OS çîÉ êÉiÉ b Jr É É ıfê â É `çê¨É kçê K
    NO ¨îê Éê mçïɠꨠɠɠɠɠꨠɠɠfê âK NQ ¨îê Éê s É É gÉ ` ê¨ É jç ç K f ê É è É É ê É É É ê ç  îÉ êÉéꨠɠɠɠàÉ ç Éê É k ç É É è É  ç  = =    =    ¨êÉ  =  = Éêêçê   É= K  dê êÉ ç êÉ `ç mçïÉ t ç É É É ê É É b Jr ı ê ¨ê É É ç êÉ ıfê âK NS ¨îê Éê dê êÉ ç êÉ hç É é É è É ê É ê â É É ç êÉ ¨ê¨É é ê ılkrK NV ¨îê Éê ` ê¨ É êÉ ç êÉ p ê Éê É É É É ç É è É É ` ¨ Éê É è É É êç éÉ Éêç É îç ¨É É fê â ¨îÉ É ç K
 
NQ ê
T ç
U ç
OM ç
PN ç
oÉ ç êÉ É êÉ É éêÉ Éê êÉ É É É éꨠɠ¨ê K  î É ` ê¨ É è ı ç Éê É ¨ î É ¨ É Éê É  ÉêîÉ ç K
dê    =   ç  É=è É= É=`     =éç êê   = ıÉ    Éê=    =  É=  ÉêêÉ ê é É îÉ Éê ê É É K
dê    = ¨   êÉ=è É= É=`     =É  =é     = ç  êÉ=  =  ÉêêÉ= ç  êÉ= ıfê â==f îç ê É k ç É É êÉ ç ê É éÉ É ê K
iÉ êÉ É a¨ É É j ` ¨ êÉI ıç ç É ı îÉê êÉ  êè É É É a ÉééÉI è É É ` ê éÉ É É É ¨ àç êÉ É Jr É ¨îÉ É É è É ç êÉ ıfê âK
` ê¨ É É É ç É î J Jî É ÉêêÉW ïÉ ÉÉ É ê  ç  É   ç = É ïÉÉ =p     =e   É  =   = Éêêçê   K=f =  ÉêÉ= êÉ=ç  Éê êÉ ç I ïÉ êÉ É K çê ÉI f â ÉêÉ ç ç ç Éè É É  çê=ÉîÉê  ç  =ç = = É    ç =  âÉ=    K= 
Q Éé É êÉ dÉçê É tK ç ê É è ı Éê Éê ç É ê ı éé `ç É É ¨ ê ¨K
S Éé É êÉ ` ê¨ É ê¨é É É ê¨ ÉêîÉ É É ¨îÉ É É è É ç êÉ ıfê âK
V Éé É êÉoÉ ç êÉ É êÉ É éꨠɠɠɠéêÉ Éê êÉ ` ê¨ É t çêK É ç É é é ê é ç ` I çê è É ` ê¨ É É É É ıÉ êÉ É êÉ ılkrK
V Éé É êÉ j É ¨ êÉI ê ıfê âW tÉ îÉ ı ÉÉ É é ï qç ê  ç Éê ï ç ÉêÉ ç É éêÉJÉ é îÉ âK
NO Éé É êÉ aÉî ı É ¨É ¨ ¨ê É É k ç É I ê É è É p e É ç êÉ êÉê ç ¨ ê êÉ ¨ É É É ç ç ç É É ê É É É ê ç îÉ É É É `ç É É ¨ ê ¨ É çê Éê É ç îɠɠꨠç ç î ¨ ê Éê  = =    ıfê âI è ç É b Jr êç É K
NP Éé É êÉ iÉ ` É ç ê É k ç É K dê ı êÉ É k ç r É éç ê êÉ è É ç É  ç É É É k ç r É ı êK
NS Éé É êÉ iıfê â Éé É É êÉ ç ê ç ç É éÉ É ê É ılkrK
NT Éé É êÉ m ç É ç îÉ É éç è É É ¨ ê ¨ ç É É b Jr è éê î ¨ É ı ç É ê ééÉ éê¨îÉ îÉ K
 
NV Éé É êÉ É É `ç ê ı çê ç ı Éê çê ÉI çê è É ıfê â É é êÉ É éç É ç ı ajK
ON Éé É êÉ j É êÉ è É É ` É É àç ê é É è É ç êÉ ¨ ıfê â É ılkrK N Éê ç ç êÉ a¨ é¨ ê ıfê â m ê É É K ` ê¨ É ¨ kÉï vçêâI dê  ê É è ı É ÉêîÉ ç ¨ê É ı ê É ¨ ¨K
O ç ç êÉ ` ê¨ É ê É è É É ı Éêî É ê è É ç É ılkrK `
Q ç ç êÉ `ç mçïÉ É É é É ¨ ê É É É ıfê â É É É ê¨ ÉK
T ç ç êÉ ê É è É ıfê â É É É êÉ ı è Éê êÉ É É É b Jr îÉ É ajK
NN ç ç êÉ iÉ `ç ê ¨ê çê É É êÉ ç ê ¨ê çê É ç êÉ ıfê âK
NR ç ç êÉ t ç É ÉI é ê É ı É É êÉ ç É ÉI é ê é ç  êÉ É ÉK iÉ êÉ É a¨ É É ¨ É è É ç K
OT ç ç êÉ iÉ jÉ è É êÉ É ı ç É çê É ç êÉ fê âK
PN ç ç êÉ dê ê É è ıÉ É î ç É `ç É É ¨ ê ¨I É ` éêÉ ê É ¨ ç É ç ç É É ¨ê K
U çîÉ êÉ i ê¨ ç ç NQQN `ç É É ¨ ê ¨ É çé ¨ÉI É ´ ıfê â É  ê îÉ ç ¨è É É ı É ¨ ê É é K
NM çîÉ êÉiÉ ç çê éÉê É É ¨ ê ¨ ç É É É a¨ É É ¨ ¨ é É ê ééçê é è É É ` ç êÉ Éê ç ¨é ç É É  éé ¨ É êÉ É c` É É é êÉ ç îÉ Éê É ¨à É ç ê É êÉ êÉ É çê É êÉ é K
aÉ É ç É É É é ê é ç ` é ê É Jr I é ê É É êÉ É `ç mçïÉ K f É É É ç É ı éé êÉ É ı ¨ ¨à É ç ı¨ ê Éê É é gqcJOK
NN çîÉ êÉiıfê â Éé É ê¨ Éêîɠꨠç ç NQQNK
NO çîÉ êÉl É i É É è ı é ıÉ ı ê I É ` ç éê K
ON çîÉ êÉiılq k ıÉ É éé Éê É É îêɠɠꨠç ç NQQN É ılkrK
 
 iıÉ J êÉ ê É É ç ç É gÉ ` ê¨ É ê É É éê¨ É  É ê¨ mê ÉK OR çîÉ êÉa É éÉ ç É `l`lsfkr É É ı bf K ¨ NM ¨ É êÉiÉ ¨é ê É É ı ¨ê ç É è É É é çééç ¨   ÉêêÉ=É =fê â= É=éç êêç  = ¨ ¨    Éê= É = ç  ê   = É=êÉ ç   ê    ç K j É è É É É ¨ ç É çè É K     V à î Éê NR à î Éê
NT à î Éê OT à î Éê
OU à î Éê
OV à î Éê
oÉ ç êÉ É êÉ j ` É o É mÉ ç ÉK j ` ç É è É É ` éç êê ÉêîÉ ê êÉ É É ılkrK ` ê¨ É ê É è É É é¨ ç É ç è É É ç àÉ êÉ K t       ç =êÉàÉ  É=  = ¨ É    ¨= ı  É= É ç  É=ꨠ砠  ç =  =`ç  É  = É ¨ ê ¨ çê çê É ç êÉ ıfê âK    ` ê¨  É =    ê É=è É= É=`     = ı ê =É =  ÉêêÉ=è É= ç  = É=      = É k ç É K SQB É ` É ç îçê É É é ê é ç  É É É ÉêîÉ ç É ılkrK iÉ ` É É ç É É êç éÉ î ç I q â cçê É NRNI é êç ê¨ ç dç É éÉê è ÉK PSB É ` É É É è É é ê É É É é ç É ç É b Jr I ONB Jn É É NTB ıfê âK a¨é éêÉ Éê ê ééçê É K ` ê¨ É êÉ É É ê Éê éç ç ` I É è ı É êÉ É ¨é É ç ê ééçê É `l`lsfkrI éê¨î É NR ¨îê ÉêI É Éê é É É é  éÉ É ê éç ê ç é ¨ Éê É ê ê î K f É ¨ ç É É êÉ è É  ê¨ ç ç NQQN É É éç ê à Éê É ÉêîÉ ç êÉK  ı êÉ É ç K f éêç É è É ıfê â Éê ¨ ê ¨K qêç ¨é ¨ ¨ê É éêç ç É ¨ çê è É É ç êÉ É é ê    é   ç =      É  É= =  =  ÉêêÉ=É =fê âK gÉ ` ê¨ É êÉ É É éç ç Éê É ç îÉê É É ê ¨ É ¨ ç ç ı É É ç É ê¨ ç ç K içê ı ç ê É dê ` êÉ É ç É I îçè É É  êç  =  =`     = É=éêÉ  êÉ=  =éêçéêÉ= ¨    ç =É =éê¨î É  = É ç îÉê É É ¨ê É Éê ı É ç ¨ê ÉK
 
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin