La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

1םאלסאהתואלפנ

תולכירדאןונ-ןבלאגי 9.5.2010! redesign.co.il !Redesign Magazineךותמ

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

היינבבילכירדאבוציעלעזירפבEcole Pratique des Hautes Etudesתטיסרבינואמןונ-ןבלאגיר"ד
,תיפוסוליפהסיפתכתיבהםינפלשבוציעהתונתווארלתינוציחתועינצןיבדוגינהלע:וקורמבתירוביצה
יכהנבמהתרוצבאליברגמהלכירדאהלשוחוכתנגפהלע,יביטטידמטקאכםירוטיעבתכשוממהייפצלע
לוכישתורוצךרעמו,בושחלולכמהקריכןעוטשללכהלעו,םייקפואהוםייכנאהויחטשמבלופיטהךרדבםא
.הרדסבהנושארהבתכ.םוקיהתוילוכתאאטבמשאוהףוסןיאדעםינוויכהלכלולופכשתאךישמהל

,ץנזיבוןוויתויוברתלשיעדמהעדיהתאהשריש,תימאלסאהבוציעהתרוסמ
:האירבההשעמםעתורחתמהשונאתויומדתיתוזחראתלרוסיאהןמהנוזינ
יכ,םמודעבטואםיחרפ,םיצעורייצתלא,ותאירבהשעמוארובהרואיתמורהזיה"
רדעיהבו,המשנםהבחיפהלםהירצוימשקבלואוביםיריוצמהםירוציה,ןידהםויב
.(יר'חובלאתידח) "םוניהיגהשאירוסיימםירייצהולבסי,םתוצרלתורשפא
,תורודהךלהמבתונדפקבהרזגההרמשנ,הזרוסיאלרכזןיאומצעןארוקבשףא
תיתונמאהםתרימאתאאטבלברגמהותימלסומהדרפסינמאתאהבייחו
.םיבכרומםינבמוםישקונםיקוחתולעבתוטשפומתוריציתועצמאב
שונאתויומדרדעיהבקראלתאטבתמילכירדאהבוציעהינמאלשהטשפהה
תומדהלשהרדעיה.םזילאירהחורבגוציילכרוסיאבףאאלא,לוסיפבורויצב
ולןיאשלאהלשותלודגליוטיבכ,ימיימשהבגשנהלאהפיאשהתאהרציתימשגה
!.ףוגהתומדאלוףוג

יברגמהתיבה
ןמקלחו
םינבמה
םהםיירוביצה
יפלכםימוטא
םהבהפוצה
לכ.ץוחבמ

תולתופמתוירטמואגתורוצרחאיביססבואהשופיחה
םיגשומליוטיבאלאהמשלתינרוצתועצעטצהוניא
תודחאבהנומאהירקיעתאףקשלםתילכתש
לשימוטאההנבמהגשומלשותובכרומתאותיהולאה
.סומסוקה

םרדה
םתראפתו
יפלכהנפומ
םינפ

תונומאבתונגועמהתויגשומותוילובמיסתויועמשמלעבאוהתיברגמהתולכירדאבירטמואגהטשפומה
הסיפתהלשרומגההכופיהאיהםייניבהימילשתירצונהתונמאהוזהניחבמ.תונווגמתויתוברתתורוסממ
אלא,ומאוושיייחלשםיטרופמםייטסלפםירואיתבולחבאלשדבלבוזאלתויסנכהינוב.ברגמבתימלסומה
,תילילגהתרצנמהחפשמהינבלשיתוזחההרואיתבךורכשירוטסיההםזינורכנאהןמללכםיגאדומויהאל
ןמא-בר!.!הפוריאבתויסנכהילספוירייצלשםנמז-תבתיפרגואגהותיתוברתההביבסבםייחםהוליאכ
אטבלולהרשפאותיתוברת-תיתדהותביבסתאהתריששתידוחייתיתונמאהגוסחתיפ(יברגמהםלעמה)
ךכ.יסחיןורתילתויתדהויתולבגמתאךפהךכבו,ותושרלודמעשתוילמיטפואהםיכרדבוארובתאריתא
יטרפלשתולדה,תינוציחהתוזחהלשתוטשפה,ילכירדאההנבמבץוח-םינפיסחיןוגכתויגוסןיבהלרשפא
ןמקלחויברגמהתיבה.דועוספיספהתוקינכטבתיביססבואהתוקמעתהה,היפרגיפאבשומישה,טוהירה
הלגתמוםינפיפלכהנפומםתראפתוםרדהלכ.ץוחבמםהבהפוצהיפלכםימוטאםהםיירוביצהםינבמה
אלאהנבמהלכמהרתונאלץוחבמהפוצל.המינפחרואכסנכיהלםילעבהולהשרהשימלשויניעלקר
.תנגפומתוטשפבינועבצדיסבםידיוסמוםיקלחתוריקו,םייניעתרקנמהניאבורלאיהםגש,הסינכהתלד
תשוחתתאריבגמקרהמינפסנכנלתולגתהלדיתעשראפהןיבלתינוציחהתועינצהןיבדוגינה
עגורהתריוואלחרואהתנכהאלאהניאתינוציחהתוזחהתוטשפםלוא.ןירותסמהותוימיטניאה,תוסנכתהה
תיינומרהבוהיתורוצבצקמב,תירטמואגההריציהיביכרמבובלתמושתלכתאזכרלידכהלקקדזישטקשהו
בצמלםתואהסינכמםיטשפומהםירוטיעבתכשוממהייפציכםידיעמהםיפוצהםיטעמאל.הינווג
תויונמוימהורדההתאםיניצחמהםינושההיתונונגסלע,תיפוריאהתולכירדאהתונורקעןאכףא.יביטטידמ
םיקלחהלשםייבוציעהםיטרפבברגמהילכירדאושידקהשםיצמאמלרומגדוגינבםידמוע,תינוציחהתיזחב
.םיימינפה

םינטקהםיטרפביללכםיהולא

םייכנאהויחטשמבלופיטבאלאהנבמהתרוצבתאטבתמהניאיברגמהלכירדאהלשחוכהתנגפה
ינומרהןפואבםיבלתשמךכ.רוטיעמםיפחםיחטשריאשהלילבמוילתכבקלחלכיוסיכידכדעםייקפואהו
תאםיסכמה(םידומעהותוריקהיסיסבתאהסכמשימרקספיספ) 'גילזהיחטשמםע,שישמתופצרהייוסיכ
הארמכםיטרפללסופמודרדרווקוטסהסוכמבחרנחטשםהילעמו,םילתכהלשםינותחתהםיקלחה
םיננגוסמוםילסלוסמםיחרפירויצ,תונולחהותותלדהםיפוקשמה,תורקתהלע,סבגהחטשללעמ.הרחת
.זראץעלע

ץבקמ)הנרקומההרדהבתססונתמהסרפהתותשקתונורמקב
תויוצמ(ויטפה)תימינפהרצחב.(זראץעמואסבגמםיפיטנ
ןיא.'גילזספיספתויוטעואשישתויושע,הקרזמהוםימהתכרב
יולימךילהתבומצעינפביזכרמאשוניהשלכהרוצבתוארל
ןורתיןיאתחאהרוצףאל.בושחלולכמהקר;םיקירהםיחטשה

.התרבחלע

,ףוסניאדעםינוויכהלכלולופכשתאךישמהללוכיוםויסולןיאשתורוצךרעמךותבביכרמלתכפוההרוצה
.םוקיהתוילוכתאךכואטבב

תאברגמבילכירדאהבוציעהינמאוחתיפ,םייביטרוגיפאליוטיביגשומותטשפומהבישחידילעםיענומ
ףאוםהלשיעוצקמהעדיהתאחתפלידכ.היגולומסוקהוהימיכלאהרקחתאותירוגתיפ-ואנהתרוסמה
הכינחיסקטירחאעדיהיקיזחמלקרםיחתפנהםירוגסםייעוצקמםירדסמבודגאתהםה,וילערומשל
.םהיתוילושלהרושמבותואורסמותואנקבתכהירבחוילעורמשעדיהתלבקרחאל.םיילובמיס
תונורקעלעיונבהירטמואגהיוטיבהלשףדעומהודמעמתאןוו'חיארדסמעבקתירישעההאמב
לשומהרפסמהלשהיצזיטרקנוקהלעיונבינוויהיאקיטמתמהלשסיטקרטטה.סרוגתיפלשהיגולומסוקה
,םיוושםיקלחהעבראלתקלוחמעלצלכובש!,תועלצהווששלושמתמגודלםאתומ(10=1+2+3+4) 10
בוציעהינמאמקלחו,תוילובמיסתויועמשמונתינםיקלחהתעבראל.הנשמישלושמ10לוכהךסבו
אלמעוביר:ןהתוחוורתורוצדוע.תיטירקסנס-תינמהרבהתוברתהןמידווהעובירהתאוצמיאירטמואגה
תיצחמבשומישה.םילולבשוםילוגיע,םינושםידוקדוקילעב(המלשםתוח)םיבכוכ,תויטמתמתועתפהב
,תונושתויצאירוובתועלקמירוטיע,םיעובירואםיניועמלשתירטמוזיאתשררצי,המגודל,שלושמהועובירה
.תירניבההטישהוארדענ-חכוניגשומבםירושקהםילובמיסתומיגדמהולאכןהבו

םייזכרמרוטיעתונונגסהשיש
לשותונונגסלש,תוירטמואגתורוצלשןווגמראוטרפרברגמהינמאואיצמהרושימהיחטשרוטיעתונמאל
:םיירקיעתונונגסהשישבןיחבהלרשפאתינללוכהקולחב.יוסיכירמוח
םיבכוכותועלצ!יבורמםיעלוצמםירצויש,דבלבםירשיםיווקמבכרומקהבומירטמואגרוטיע–ריטְסַת
.'גילזהלשהקימרקהיספיספברקיעבחוור.םידוקדוקיבורמ
החוורש!תיפוכההיפרגופיטהתעפשהברצונםירומקוםירשיםיווקמיונבירטמואגרוטיע–!יפּוּכ
םירשקנוםירזשנ,םילתפתמריטְסַתהויכהוּפּןונגסבםיווקה)י'חסַ נןונגיסםגארקנ.םאלסאהתישארב
.(העולקהמצכ
ףוליגלרקיעבםיאתמירטמיסןפואבותלפכהוןנגוסמהלעלשותרוצסיסבלעיונברוטיע–קירְ וַת
.טוהרהבתכהותיפוכההיפרגילקהםעינומרהןפואבבלתשמווקוטסב
שומישבאצמנ.םיירטמיסםינבמלערמושךאתוחפןנגוסמתישפוחדיביושעינוחרפרוטיע–רי'גְשַת
.ץעלערויצכרקיעב
ינורמקתאתטשקמהָנּומהְרַקםיננגוסמםיפיטנתולוכשאיומדידממ-תלתילוסיפרוטיע–ְנַרּקמוָה
.םידומעתורתוכוריקבהחמוג,הנבמלשתוניפ,תשקהוהפיכה
.ןמותמתרוצרצויקירהקלחה.םינוסכלאבתורבוחמתויבוקמוםילילגמתבכרומץעמתשר–ָהּומרַשְּיבִ
.תונולחבותוציחמבשומישבתאצמנ

היפרגיפא
תטבינההיפרגיפאהתועצמאב”םירבדמ"תוריקה,ברגמהלשירוביצההנבמבתיביטרוגיפתומדרדעיהב
םיווהמםהדחאדצמ.לופכדיקפתםיכוראהםיטסקטל!.וקוטסבהקומעהטירחכוא'גילזהיספיספבםהמ
תאםיאלממםהרחאדצמו,רחאירוטיעביכרמביבסזירפאםירצויםהבורלו,רבדלכלירוטיעביכרמ
ואםיינוציחםירעשלשתוריקהתאהסכמההריציבהפוצליגשומ-יתדרסמתרבעהלשינושארהדיקפתה
םייטושיקםיטנמלאכםיבככמ"ַכאּרבְָּהללא"ואהללאםשהיפוריצואהללאלשומש.תוימינפתותיזחלש
.שדוקהתדרחובגשהתריוואלםימרותוםיירטמואגרוטיעימגדםיחתפתמםביבסש,םייזכרמ

יווקלהיהילטנמונומהפיוּכּהבתכהלשהמודקהותסרגב
תיווזויהםייכנאהםיווקלודיחאיבועתויתואהלשראתמה
םינתינהםיטסקטבותכלוחילצהםיבצעמהשךכידכדע,תורשי
.(ךפוהמבורשי,ןבלורוחש)ביטגנבוביטיזופבהלופכהאירקל
םיווקהתוצקבתופסותלוםייונישליפוכהוקההכז11־ההאמב
.םילעתועלקמירוטיעובובלושו,םייכנאה

.16-ההאמבקרתיפוסותואעינכמךא,12-ההאמהןמיפּוּכבהרחתמ(cursive)טוהרהבתכה
.הביתכהחטשמלעדיהלשץחלהתדימתאםיפקשמה,םיקדוםיבעםיקלחהלודיבתככתריוצמתואה
,ינאוריק:לוסלסהתדימיפלעודיהבתכבששפוחהתדימיפלע,הזבתכבתויצאירועבראבםיניחבמ
.היווקןוויגתוכזברתויתחווראיהו,תיברגמםגתארקנהתיסולדנאהתואה.יסָפויניטנטסנוק,יסולדנא
הרחתלשללוכהארמתריציוטשפומהלשתינוציקההסיפתה,ירטמואגהוקבשומישהתרוצ,םוכיסל
וילעתבבוסשריצהםהו,םאלסאהתוצראביתרוסמהילכירדאהבוציעהוהיינבהתאםינייפאמתפלוגמ
.תירביא-תיברגמהתולכירדאבבוציעהתונמא

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

היינשההבתכל

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

9.5.10

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

תופסונתובתכ

2םאלסאהתואלפנ3םאלסאהתואלפנ

ספיספ וקורמ םאלסא תימלסומתולכירדא:תויגת

תובוגת

רדהנהארנןיזגמהו.ןיינעמוםיכחמ.הדות

הרימ

יתלוכיאל,ןיינעמ,קמועלבותכ,םאלסיאהתואלפנהבתכב,תולכירדאהןונגסאשונ,אלפנהארנןיזגמה
אורקלקיספהל
!!!דובכהלכ

13.5.10

31.5.10

שוש

קתרמרמאמ
ידידילאגיהדות
ץראלעיגמהתאשכ–עמתשהל

יטומ

קדנסיטומ

םולשלאגי
קתרמודואמםישרמתבתכשרמאמה
ןיבלדבהההמתוארללכואשלכרי'גשת,קירות,יפוכ,ריטסתלשהנומתילחולשלךתורשפאבשיםאה
ינשלדחאבוציע
שארמהדות
ינד

14.9.13

15.9.13

30.4.14

ןדןייטשריה

,ןדםולש

אלתבותכה–ןאכליימההדשבריאשהללוכיהתא)ךלשליימהתבותכתאהשקבבונלחלש
.ןונ-ןבר"דםערשקתריצייטרפךלחלשנו,(editor@redesign.co.il-לחולשלוא,תמסרפתמ

,הכרבב

תכרעמה

admin

הדות–טעמאלילשדיחוןיינעמרמאמה

אביקעתירונ

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin