La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

העיצוב האדריכלי בבנייה הציבורית במרוקו - מאמר ראשון

De
9 pages

ההפשטה של אמני העיצוב האדריכלי מתבטאת לא רק בהיעדר דמויות אנוש בציור ובפיסול, אלא אף באיסור כל ייצוג ברוח הריאליזם. היעדרה של הדמות הגשמית יצרה את השאיפה אל הנשגב השמיימי, כביטוי לגדולתו של האל שאין לו גוף ולא דמות הגוף. ברור שהחיפוש האובססיווי אחר צורות גאומטריות מפותלות אינו הצטעצעות צורנית לשמה אלא ביטוי למושגים שתכליתם לשקף את עיקרי האמונה באחדות האלוהית ואת מורכבותו של מושג המבנה האטומי של הקוסמוס. המופשט הגאומטרי באדריכלות המגרבית הוא בעל משמעויות סימבוליות ומושגיות המעוגנות באמונות ממסורות תרבותיות מגוונות. מבחינה זו האמנות הנוצרית של ימי הביניים היא היפוכה הגמור של התפיסה המוסלמית במגרב. בוני הכנסיות לא זו בלבד שלא בחלו בתיאורים פלסטיים מפורטים של חיי ישו ואמו, אלא לא היו מודאגים כלל מן האנכרוניזם ההיסטורי שכרוך בתיאורה החזותי של בני המשפחה מנצרת הגלילית, כאילו הם חיים בסביבה התרבותית והגאוגרפית בת-זמנם של ציירי ופסלי הכנסיות באירופה. רב-אמן (המעלם המגרבי) פיתח סוגה אמנותית ייחודית ששירתה את סביבתו הדתית-תרבותית ואפשרה לו לבטא את יראת בוראו בדרכים האופטימליות שעמדו לרשותו, ובכך הפך את מגבלותיו הדתיות ליתרון יחסי. כך אפשר להבין סוגיות כגון יחסי פנים-חוץ במבנה האדריכלי, הפשטות של החזות החיצונית, הדלות של פרטי הריהוט, השימוש באפיגרפיה, ההתעמקות האובססיווית בטכניקות הפסיפס ועוד.
Voir plus Voir moins

1םאלסאהתואלפנ

תולכירדאןונ-ןבלאגי 9.5.2010! redesign.co.il !Redesign Magazineךותמ

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

היינבבילכירדאבוציעלעזירפבEcole Pratique des Hautes Etudesתטיסרבינואמןונ-ןבלאגיר"ד
,תיפוסוליפהסיפתכתיבהםינפלשבוציעהתונתווארלתינוציחתועינצןיבדוגינהלע:וקורמבתירוביצה
יכהנבמהתרוצבאליברגמהלכירדאהלשוחוכתנגפהלע,יביטטידמטקאכםירוטיעבתכשוממהייפצלע
לוכישתורוצךרעמו,בושחלולכמהקריכןעוטשללכהלעו,םייקפואהוםייכנאהויחטשמבלופיטהךרדבםא
.הרדסבהנושארהבתכ.םוקיהתוילוכתאאטבמשאוהףוסןיאדעםינוויכהלכלולופכשתאךישמהל

,ץנזיבוןוויתויוברתלשיעדמהעדיהתאהשריש,תימאלסאהבוציעהתרוסמ
:האירבההשעמםעתורחתמהשונאתויומדתיתוזחראתלרוסיאהןמהנוזינ
יכ,םמודעבטואםיחרפ,םיצעורייצתלא,ותאירבהשעמוארובהרואיתמורהזיה"
רדעיהבו,המשנםהבחיפהלםהירצוימשקבלואוביםיריוצמהםירוציה,ןידהםויב
.(יר'חובלאתידח) "םוניהיגהשאירוסיימםירייצהולבסי,םתוצרלתורשפא
,תורודהךלהמבתונדפקבהרזגההרמשנ,הזרוסיאלרכזןיאומצעןארוקבשףא
תיתונמאהםתרימאתאאטבלברגמהותימלסומהדרפסינמאתאהבייחו
.םיבכרומםינבמוםישקונםיקוחתולעבתוטשפומתוריציתועצמאב
שונאתויומדרדעיהבקראלתאטבתמילכירדאהבוציעהינמאלשהטשפהה
תומדהלשהרדעיה.םזילאירהחורבגוציילכרוסיאבףאאלא,לוסיפבורויצב
ולןיאשלאהלשותלודגליוטיבכ,ימיימשהבגשנהלאהפיאשהתאהרציתימשגה
!.ףוגהתומדאלוףוג

יברגמהתיבה
ןמקלחו
םינבמה
םהםיירוביצה
יפלכםימוטא
םהבהפוצה
לכ.ץוחבמ

תולתופמתוירטמואגתורוצרחאיביססבואהשופיחה
םיגשומליוטיבאלאהמשלתינרוצתועצעטצהוניא
תודחאבהנומאהירקיעתאףקשלםתילכתש
לשימוטאההנבמהגשומלשותובכרומתאותיהולאה
.סומסוקה

םרדה
םתראפתו
יפלכהנפומ
םינפ

תונומאבתונגועמהתויגשומותוילובמיסתויועמשמלעבאוהתיברגמהתולכירדאבירטמואגהטשפומה
הסיפתהלשרומגההכופיהאיהםייניבהימילשתירצונהתונמאהוזהניחבמ.תונווגמתויתוברתתורוסממ
אלא,ומאוושיייחלשםיטרופמםייטסלפםירואיתבולחבאלשדבלבוזאלתויסנכהינוב.ברגמבתימלסומה
,תילילגהתרצנמהחפשמהינבלשיתוזחההרואיתבךורכשירוטסיההםזינורכנאהןמללכםיגאדומויהאל
ןמא-בר!.!הפוריאבתויסנכהילספוירייצלשםנמז-תבתיפרגואגהותיתוברתההביבסבםייחםהוליאכ
אטבלולהרשפאותיתוברת-תיתדהותביבסתאהתריששתידוחייתיתונמאהגוסחתיפ(יברגמהםלעמה)
ךכ.יסחיןורתילתויתדהויתולבגמתאךפהךכבו,ותושרלודמעשתוילמיטפואהםיכרדבוארובתאריתא
יטרפלשתולדה,תינוציחהתוזחהלשתוטשפה,ילכירדאההנבמבץוח-םינפיסחיןוגכתויגוסןיבהלרשפא
ןמקלחויברגמהתיבה.דועוספיספהתוקינכטבתיביססבואהתוקמעתהה,היפרגיפאבשומישה,טוהירה
הלגתמוםינפיפלכהנפומםתראפתוםרדהלכ.ץוחבמםהבהפוצהיפלכםימוטאםהםיירוביצהםינבמה
אלאהנבמהלכמהרתונאלץוחבמהפוצל.המינפחרואכסנכיהלםילעבהולהשרהשימלשויניעלקר
.תנגפומתוטשפבינועבצדיסבםידיוסמוםיקלחתוריקו,םייניעתרקנמהניאבורלאיהםגש,הסינכהתלד
תשוחתתאריבגמקרהמינפסנכנלתולגתהלדיתעשראפהןיבלתינוציחהתועינצהןיבדוגינה
עגורהתריוואלחרואהתנכהאלאהניאתינוציחהתוזחהתוטשפםלוא.ןירותסמהותוימיטניאה,תוסנכתהה
תיינומרהבוהיתורוצבצקמב,תירטמואגההריציהיביכרמבובלתמושתלכתאזכרלידכהלקקדזישטקשהו
בצמלםתואהסינכמםיטשפומהםירוטיעבתכשוממהייפציכםידיעמהםיפוצהםיטעמאל.הינווג
תויונמוימהורדההתאםיניצחמהםינושההיתונונגסלע,תיפוריאהתולכירדאהתונורקעןאכףא.יביטטידמ
םיקלחהלשםייבוציעהםיטרפבברגמהילכירדאושידקהשםיצמאמלרומגדוגינבםידמוע,תינוציחהתיזחב
.םיימינפה

םינטקהםיטרפביללכםיהולא

םייכנאהויחטשמבלופיטבאלאהנבמהתרוצבתאטבתמהניאיברגמהלכירדאהלשחוכהתנגפה
ינומרהןפואבםיבלתשמךכ.רוטיעמםיפחםיחטשריאשהלילבמוילתכבקלחלכיוסיכידכדעםייקפואהו
תאםיסכמה(םידומעהותוריקהיסיסבתאהסכמשימרקספיספ) 'גילזהיחטשמםע,שישמתופצרהייוסיכ
הארמכםיטרפללסופמודרדרווקוטסהסוכמבחרנחטשםהילעמו,םילתכהלשםינותחתהםיקלחה
םיננגוסמוםילסלוסמםיחרפירויצ,תונולחהותותלדהםיפוקשמה,תורקתהלע,סבגהחטשללעמ.הרחת
.זראץעלע

ץבקמ)הנרקומההרדהבתססונתמהסרפהתותשקתונורמקב
תויוצמ(ויטפה)תימינפהרצחב.(זראץעמואסבגמםיפיטנ
ןיא.'גילזספיספתויוטעואשישתויושע,הקרזמהוםימהתכרב
יולימךילהתבומצעינפביזכרמאשוניהשלכהרוצבתוארל
ןורתיןיאתחאהרוצףאל.בושחלולכמהקר;םיקירהםיחטשה

.התרבחלע

,ףוסניאדעםינוויכהלכלולופכשתאךישמהללוכיוםויסולןיאשתורוצךרעמךותבביכרמלתכפוההרוצה
.םוקיהתוילוכתאךכואטבב

תאברגמבילכירדאהבוציעהינמאוחתיפ,םייביטרוגיפאליוטיביגשומותטשפומהבישחידילעםיענומ
ףאוםהלשיעוצקמהעדיהתאחתפלידכ.היגולומסוקהוהימיכלאהרקחתאותירוגתיפ-ואנהתרוסמה
הכינחיסקטירחאעדיהיקיזחמלקרםיחתפנהםירוגסםייעוצקמםירדסמבודגאתהםה,וילערומשל
.םהיתוילושלהרושמבותואורסמותואנקבתכהירבחוילעורמשעדיהתלבקרחאל.םיילובמיס
תונורקעלעיונבהירטמואגהיוטיבהלשףדעומהודמעמתאןוו'חיארדסמעבקתירישעההאמב
לשומהרפסמהלשהיצזיטרקנוקהלעיונבינוויהיאקיטמתמהלשסיטקרטטה.סרוגתיפלשהיגולומסוקה
,םיוושםיקלחהעבראלתקלוחמעלצלכובש!,תועלצהווששלושמתמגודלםאתומ(10=1+2+3+4) 10
בוציעהינמאמקלחו,תוילובמיסתויועמשמונתינםיקלחהתעבראל.הנשמישלושמ10לוכהךסבו
אלמעוביר:ןהתוחוורתורוצדוע.תיטירקסנס-תינמהרבהתוברתהןמידווהעובירהתאוצמיאירטמואגה
תיצחמבשומישה.םילולבשוםילוגיע,םינושםידוקדוקילעב(המלשםתוח)םיבכוכ,תויטמתמתועתפהב
,תונושתויצאירוובתועלקמירוטיע,םיעובירואםיניועמלשתירטמוזיאתשררצי,המגודל,שלושמהועובירה
.תירניבההטישהוארדענ-חכוניגשומבםירושקהםילובמיסתומיגדמהולאכןהבו

םייזכרמרוטיעתונונגסהשיש
לשותונונגסלש,תוירטמואגתורוצלשןווגמראוטרפרברגמהינמאואיצמהרושימהיחטשרוטיעתונמאל
:םיירקיעתונונגסהשישבןיחבהלרשפאתינללוכהקולחב.יוסיכירמוח
םיבכוכותועלצ!יבורמםיעלוצמםירצויש,דבלבםירשיםיווקמבכרומקהבומירטמואגרוטיע–ריטְסַת
.'גילזהלשהקימרקהיספיספברקיעבחוור.םידוקדוקיבורמ
החוורש!תיפוכההיפרגופיטהתעפשהברצונםירומקוםירשיםיווקמיונבירטמואגרוטיע–!יפּוּכ
םירשקנוםירזשנ,םילתפתמריטְסַתהויכהוּפּןונגסבםיווקה)י'חסַ נןונגיסםגארקנ.םאלסאהתישארב
.(העולקהמצכ
ףוליגלרקיעבםיאתמירטמיסןפואבותלפכהוןנגוסמהלעלשותרוצסיסבלעיונברוטיע–קירְ וַת
.טוהרהבתכהותיפוכההיפרגילקהםעינומרהןפואבבלתשמווקוטסב
שומישבאצמנ.םיירטמיסםינבמלערמושךאתוחפןנגוסמתישפוחדיביושעינוחרפרוטיע–רי'גְשַת
.ץעלערויצכרקיעב
ינורמקתאתטשקמהָנּומהְרַקםיננגוסמםיפיטנתולוכשאיומדידממ-תלתילוסיפרוטיע–ְנַרּקמוָה
.םידומעתורתוכוריקבהחמוג,הנבמלשתוניפ,תשקהוהפיכה
.ןמותמתרוצרצויקירהקלחה.םינוסכלאבתורבוחמתויבוקמוםילילגמתבכרומץעמתשר–ָהּומרַשְּיבִ
.תונולחבותוציחמבשומישבתאצמנ

היפרגיפא
תטבינההיפרגיפאהתועצמאב”םירבדמ"תוריקה,ברגמהלשירוביצההנבמבתיביטרוגיפתומדרדעיהב
םיווהמםהדחאדצמ.לופכדיקפתםיכוראהםיטסקטל!.וקוטסבהקומעהטירחכוא'גילזהיספיספבםהמ
תאםיאלממםהרחאדצמו,רחאירוטיעביכרמביבסזירפאםירצויםהבורלו,רבדלכלירוטיעביכרמ
ואםיינוציחםירעשלשתוריקהתאהסכמההריציבהפוצליגשומ-יתדרסמתרבעהלשינושארהדיקפתה
םייטושיקםיטנמלאכםיבככמ"ַכאּרבְָּהללא"ואהללאםשהיפוריצואהללאלשומש.תוימינפתותיזחלש
.שדוקהתדרחובגשהתריוואלםימרותוםיירטמואגרוטיעימגדםיחתפתמםביבסש,םייזכרמ

יווקלהיהילטנמונומהפיוּכּהבתכהלשהמודקהותסרגב
תיווזויהםייכנאהםיווקלודיחאיבועתויתואהלשראתמה
םינתינהםיטסקטבותכלוחילצהםיבצעמהשךכידכדע,תורשי
.(ךפוהמבורשי,ןבלורוחש)ביטגנבוביטיזופבהלופכהאירקל
םיווקהתוצקבתופסותלוםייונישליפוכהוקההכז11־ההאמב
.םילעתועלקמירוטיעובובלושו,םייכנאה

.16-ההאמבקרתיפוסותואעינכמךא,12-ההאמהןמיפּוּכבהרחתמ(cursive)טוהרהבתכה
.הביתכהחטשמלעדיהלשץחלהתדימתאםיפקשמה,םיקדוםיבעםיקלחהלודיבתככתריוצמתואה
,ינאוריק:לוסלסהתדימיפלעודיהבתכבששפוחהתדימיפלע,הזבתכבתויצאירועבראבםיניחבמ
.היווקןוויגתוכזברתויתחווראיהו,תיברגמםגתארקנהתיסולדנאהתואה.יסָפויניטנטסנוק,יסולדנא
הרחתלשללוכהארמתריציוטשפומהלשתינוציקההסיפתה,ירטמואגהוקבשומישהתרוצ,םוכיסל
וילעתבבוסשריצהםהו,םאלסאהתוצראביתרוסמהילכירדאהבוציעהוהיינבהתאםינייפאמתפלוגמ
.תירביא-תיברגמהתולכירדאבבוציעהתונמא

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

היינשההבתכל

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

9.5.10

ןונ-ןבלאגיר''ד:םוליצ

תופסונתובתכ

2םאלסאהתואלפנ3םאלסאהתואלפנ

ספיספ וקורמ םאלסא תימלסומתולכירדא:תויגת

תובוגת

רדהנהארנןיזגמהו.ןיינעמוםיכחמ.הדות

הרימ

יתלוכיאל,ןיינעמ,קמועלבותכ,םאלסיאהתואלפנהבתכב,תולכירדאהןונגסאשונ,אלפנהארנןיזגמה
אורקלקיספהל
!!!דובכהלכ

13.5.10

31.5.10

שוש

קתרמרמאמ
ידידילאגיהדות
ץראלעיגמהתאשכ–עמתשהל

יטומ

קדנסיטומ

םולשלאגי
קתרמודואמםישרמתבתכשרמאמה
ןיבלדבהההמתוארללכואשלכרי'גשת,קירות,יפוכ,ריטסתלשהנומתילחולשלךתורשפאבשיםאה
ינשלדחאבוציע
שארמהדות
ינד

14.9.13

15.9.13

30.4.14

ןדןייטשריה

,ןדםולש

אלתבותכה–ןאכליימההדשבריאשהללוכיהתא)ךלשליימהתבותכתאהשקבבונלחלש
.ןונ-ןבר"דםערשקתריצייטרפךלחלשנו,(editor@redesign.co.il-לחולשלוא,תמסרפתמ

,הכרבב

תכרעמה

admin

הדות–טעמאלילשדיחוןיינעמרמאמה

אביקעתירונ

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin