La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Ba tieu chuan quan trong hang dau tro giup ban tim mua noi ap suat dien tot nhat

2 pages

3 tieu chuan thiet yeu Các lu tâm trong khi tìm mua ni hm, ni áp sut in gia ình h hàng mình Ni hp in thông minh có mc an toàn tuyt i hãy các bn có kh nng vn chng còn hãy lo lng tim

Publié par :
Ajouté le : 08 août 2013
Lecture(s) : 4
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

3 tieu chuan thiet yeu  Các lu tâm trong khi tìm mua ni hm, ni áp sut in gia ình h hàng mình  Ni hp in thông minh có mc an toàn tuyt i hãy các bn có kh nng vn chng còn hãy lo lng tim tàng bc x him nguy ca lò vi sóng, không còn lo tính v mi e da phng do vanni áp xutgây ra ra. Vi cht liu gii cng, chng cào xc ng thi chu mài mòn ca ni trong chúng ta hoàn toàn thoi mái v ty ra, an toàn thc phm.  Ni hp còn tng tr gi gìn dinh dng có trong thc n mà các bin pháp nu bình thng không th thc hành c. Cho chn la ni hm, ta ch cn chú ý ti kích c, chc nng kèm vi mt s c thù khác nh b iu chnh nóng, van áp lc, mt vài linh kin i kèm… di ây là mt vài bt mí cho bn.  1. Kích c Khi chn la kích thc canoi ap suat dien n s lng khu phn mà mình có kh nng s nu. Các ý, cn phù n hp cùng ni áp sut in nh súp, go hay là có kh nng khin cho khá nhiu nhng ai n hay nh khin cho vi s lng ht sc nhiu cho ông lnh ng thi dùng dn.   Ni hp, ni áp sut in h tr gìn gi cht dinh dng có thc n   1 c im khác na rt cn lu ý nh là mi c phép nu n cùng sc cha không quá mc 2/ba ni. i vi các thc n ni khá nhiu bt trong khi nu nh … thì s sc cha c cho phép mi ½ ni. 2. Thit k kèm vi cht liu Cht liu do ni hp cng nh 1 tình hình quan trng. Nhôm có khi lng nh song thép không g li vi tui bn ln hn. Ni làm tin thép cha g có phn áy dày hãy lên ngôi hn so vi vài v ni làm tin nhôm hay là ng - mt vài cht liu có th dn kèm theo gi cho nhit tt.  Mình nên ý ti tay cm, np y và khóa npnoi ap suat da nang. Tay cm kèm theo np y ni nên có kh nng c eo chc chn ti thân ni. Cùng vi nhng loi ni vi kích c 6 lít hoc hn, rt cn la chn mu có 2 tay cm nâng ni tht d kèm theo an toàn hn th trong khi ni có th s m kèm theo y thc n.  
 
Phi la chn mu ni vi cu to khóa np chèn nhm cho tránh khi vic np ni hm in b bt m ngay khi các bn
vn thng xuyên gim bt áp lc ca ni. ây là ngh k thut tng i ph bin trong mt s loi ni hp hin i.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin