La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Bao mat so lieu tu lieu cung dung cu huy tai lieu

1 page

Website: http://zoup.

Publié par :
Ajouté le : 16 avril 2013
Lecture(s) : 6
Signaler un abus
Website:http://zoup.vn/mayhuytailieu/324/Bo mt dliu vi thiết bhy tài liu Thiết bchuyên gia hy dliu Whitaker Brothers được công nhn trên toàn thếgiới như một nhà lãnhđạo trong ngành công nghip phá hy dliu vi hugiy và disintegrators / to ht tcác nhà sn xuất nhưMBM / Destroyit, Martin Yale và HSM. Trên 65 năm kinh nghiệm cho phép chúng tôi đáp ứng vi các sn phm ni tiếng vchất lượng, độbn và giá trnhư giải pháp cho các nhu cu an ninh luôn thay đổi ca khách hàng và lĩnh vực phát trin của lưu trữdliu. Chúng tôi có giấy và phương tiện truyn thông quang huđánh giá và được lit kê bi NSA trong danh sách Sn phm Evaluated ca h bn sđược đảm bo vmức độbo mt cao nht, TOP SECRET / Tng 6, vi nhng hu. Disintegrators Datastroyer ® ca chúng tôi cũng được NSA đánh giá và trên NSA EPL như cung cấp mức độbo mt cao nht cho khối lượng cao hơn của shy dit. GSA ca chúng tôi chi tiết Danh mc các huvà disintegrators, cùng vi giá GSA, và bao gm mi 105cng ca chúng tôi ™ dòng degausserscng,đĩa cng của chúng tôi đấm, và tycng. Chúng tôi cũng thực hin mt cung cp mrng ca dải và băng qua cắt huđược thích hợp đểtiêu hy không cao an toàn công nghiệp, thương mại băm nhỏ/ phòng ban, và các văn phòng cnhhoc cánhân. Đảm bo rng bạn đáp ứng HIPAA ca bn và yêu cu Facta vi mt máy ct tWhitaker Brothers! Ngoài chuyên môn ca chúng tôi trong dliu tiêu hy, Whitaker Brothers cung cp câu trli cho thiết bvăn phòng chung ca bn cn với các thư mục giy,http://zoup.vn/mayhuytai lieu/324/, inserters & chng thm, cng vi chy b, khâu, thi gian và ngày tem, và các hthng xlý giy khác. Thiết bcủa Triumph, Martin Yale, Formax, và Interlake được cung cp cùng với các thương hiệu công nhn rng rãi khác. Dch vtrên toàn quc hin có sn trên tt ccác mô hình mà chúng tôi bán và chúng tôi cung cp bo him mrng các tha thun bo trì của chúng tôi. Đội ngũ nhà máy đượcy quyn kthut dch vvà các bphn kim kê toàn din ca chúng tôi chlà mt vài trong nhng cách chúng tôi giúp đỡđểđảm bo rng bn nhận được nhiu nhất trong đầu tư trang thiết bvăn phòng ca bn. Sdng thiết bthích hợp cho phương tiện truyn thông tiêu dit là ti quan trng. Chúng tôi cung cp dliuhttp://zoup.vn/mayhuytailieu/324/đểlàm công việc đúng cách.Disintegrators chất lượng và to ht ca chúng tôi tiêu dit bt ktài liu dliu. Vi tên Datastroyer, bạn được đảm bo mt sn phẩm đáng tin cậy. Đểgicho sn phm ca bạn trong điều kiện hàng đầu đểthc hinmc tối ưu, chúng tôi cung cp các vật tư đềngh. Bo vthông tin nhy cm là rt quan trng, và huan ninh cao tlđầu tiên ca chúng tôi cung cp cho bn san toàn tt nht.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin