La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Buoc su dung bep dien o cong hieu

2 pages
buoc su dung bep dien Bc s dng bp in hiu qu Nm vng u, nhc im và bc dùng bp t vn h tr các bn dùng kiu trang thit b trên vi mt cách hiu qu, có th hn hp s dng gas - kiu nhiên liu hin ang d s t sau vài ln tng lên giá. Uy th do bp in t Th mnh xut sc bi bp t c coi là hiu nng dùng nhit cho thi nu lên n 85-90%.
Voir plus Voir moins
buoc su dung bep dienBc s dng bp in hiu qu Nm vng u, nhc im và bc dùngbp tvn h tr các bn dùng kiu trang thit b trên vi mt cách hiu qu, có th hn hp s dng gas  kiu nhiên liu hin ang d s t sau vài ln tng lên giá.
Uy th do bp in t Th mnh xut sc bibp tc coi là hiu nng dùng nhit cho thi nu lên  tin 8590%. Ngay khi y, s liu này bp gas chính là 40%, lò vi ba 70%. Nh vy, nhit lng mi dùng cho t nóng ôxy (hoang phí) do bp gas lên ti 60%, lò vi sóng 30%,bp tch lãng phí khong chng 1015%, tha li chính là phc v cho iu nu bp cc nhanh chóng. Mt thí d bé c coi là chúng ta s dng bp t cho un ni nc lu trong khong 2 lít, ch mt chng 1 phút (so vi nóng un siêu tc coi nh là 3 phút kèm vi bp gas gn 10 phút). Cùng vi công sut cao nh th, rõ ràng bp in t giúp ta tit kim khá nhiu chi phí ln thi gian. Yu im Bp in d s kén chn nhng c cho kt ôi  có kh nng s cn có t trng  khi vi làm cho trng trách un nng. Vi c thù trên, mt s loi xoong, cho... bng nhôm, pha lê ng thi c ni inox ba áy (ti gia nh là lp nhôm, chng có t tính) có kh nng cng không th s dng cho bp in t. Hn th na, quá trình làm bp, chúng ta nên cc k k lng. Trong trng hp thng xuyên nc sôi hay nh n trào ra phía trên mt bp, mt kính vn thng xuyên cc d b v do khác bit nhit . Hn nhiên, không cn thc phm tràn ra c coi là kính v luôn tuy vy ây c coi là mt iu các bn rt cn lu ý v phn hn hp bi bp in cn trng hn trc ti quá trình s dng. hn hp iu cn gii quyt tràn thc phm ra mt bp, các nhà ch to va mi cu trúc thêm phím sa i nóng, hiu nng ngi nu sa i d dàng, cha cho thc n quá mc sôi.
Mt im hn hp do bp in nh là giá cc kì ln so sánh vi hu bao do quá nhiu gia ình. a phn mu bp này trong thng trng nc ta cng u có ngun gc nc ngoài, giá c tính 500 ngàn ng cho ti hn 30 triu ng/chic. Kiu tr giá 500 nghìn  2 triu ng vi ni ch to t Trung Quc. Cng mu cao cp, khong 10 triu ng thng mang nhãn mác Ariston hoc Teka... Là do kiu bp trên có kh nng c lp t bng vài linh kin k thut cao cho nên ây cng nh mt hn hp do nhng ngi sm quá khó bit rõ giá tr tht s trong bi sn phm. S dng sao cho chính xác? Th nht, phi ý ti lng in, bao gm dây cp ngun và cm. a phn bp t có hiu nng ln (200  2.000W) hãy dây dn phi va ln. Phích cm không nên cm chng lên nhau mà mi dùng c nht bp t.
iu cn gii quyt tip cn gia phích cm do bp vi phích cm s phi thng xuyên có kh nng c kim tra xác nh bo m xúc tip tt.
sut quá trình hot ng ca bp, ch nên duy trì công sut cao nht ti thì gi liên tc mà sau khi un nóng, rt cn gim i công sut. Sau chuyn ngng s dng, óng ngun bp vi nút OFF tuy nhiên không nên rút lng in vì qut gii nhit các linh kin có th cng vn ng kèm theo t óng sau vic nhng dùng va mi ngui hn. Chúng ta nên thng xuyên kim nh tình th hot ng do b phn qut này. Bi qut gii nhit c eo phía di bp, trong lúc s dng không nht thit lót báo hay nh vi ngay di bi có th s che lp khut lung khí di chuyn n áy bp t.
V nguyên lý, mt bp t cha m bi t tính gây nên dù vy vì xúc tip lâu vi vt nu hãy nhit luôn luôn lan rng rt nhanh t vt nu xung mt kính bi bp. Sau vic un, cn cn thn, trên ht nh là cùng tr em, cho tránh khi b bng.
Do bp phát i t trng liên tc phi ti quá trình s dng, không c nhng vt dng vi t tính gn bp, nh là: dao, na, thìa hay mt s dng c in t nh là in thoi cm tay, thit b nh, tivi, dng c ghi âm, dng c tính xách tay..
Trong tình th bp có thc trng mc míu v mt k thut, không c t tháo ra sang sa mà nên nh vào nhà phân tích k thut vì nhng b phn bi bp có th c sx vi công ngh cao.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin