La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cac nhan dinh boi khach hang trong luc dung bep tu

2 pages

nhung cho rang boi khach Các ánh giá do khách hàng ngay khi s dng giá bp in t Thi gi gn ây, trong lúc giá gas gia tng mnh, cng cùng vi mi lo tính "ôm mìn" ti nhà cng nh iu òi hi cu to li phòng bp, quá nhiu ngi tiêu dùng

Publié par :
Ajouté le : 15 janvier 2014
Lecture(s) : 4
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

nhung cho rang boi khachCác ánh giá do khách hàng ngay khi s dnggiá bp in tThi gi gn ây, trong lúc giá gas gia tng mnh, cng cùng vi mi lo tính "ôm mìn" ti nhà cng nh iu òi hi cu to li phòng bp, quá nhiu ngi tiêu dùng ã tính b bp gas chuyn qua bep tu. Dù vy liu bp t ang tr nên thnh hành ti gian bp mi c nhà gi này? Tng i nhiu c nhà vn có phân phân mt vài im mnh ng thi nhc im gia bp ga kèm vibp in ti chiu c thng trng chúng ta ã phi i min do t nc cho công xét . xem nhn ly các cái nhìn do ngi tiêu dùng ngay khi s dng bp bp
Ln u chúng tôi ly tin tc bi 1 ngi tiêu dùng bt kì sm trong Ni Tht Toàn Tâm, chúng ta ã hi ti c nhà anh Hùng ng ti a ch 171 Nguyn Xin Hà Ni. Anh Hùng cho hay:"Trc ây c nhà tôi dùng bp gas, v s dng bp ga thì s tôi bit im tích cc coi là có kh nng dùng c các ni un, chi phí giá thành sm r hn na bp t, mc dù vy dùng bp ga vào mua h tôi thy v tôi tht s cc nhc, bi không trung bp nhà tôi thì hp, bt qut thì s ngn la b tt. u nm 2012 tôi ã quyt nh mua cho gia ình 1 chic bp t, qua t vn siêu th bp t có giá tr cao tôi c bn h tham vn dùng bp do toji, giá sm ban u luôn luôn hi xót mt chút mc dù vy qua dùng tôi bit bp tích cc, dùng an tâm hn bp ga, không ta nhit nh là bp ga vì y u nu u tôi u có th bt qut c. tôi hiu s dng bp t chính là hiu qu hn ht" Tip n là là ch Lan c trú trong a ch qun 4 TP HCM cho bit:"Công vic ca ch ngh hãy i công vic mt vài a phng thng xuyên phi ch cho bit, s yêu cu ci to bp bi gia ình ch 1 mt ng thi áp ng òi hi v thm m, tiên tin u d dàng dùng bi nhng ngi qun lý phòng bp chính là… bác tng tr iu! Vài gia dng khác na nh dùng git gi, t mát ch ã chn lc c ri, còn bp tôi ã c thêm vô vàn, lúc u tôi cng nh tuyn chn bp ga c in, dùng quen, cng bp tôi ngh không d dùng, li không kinh t nh là bp ga. Th nhng qua giai on tìm hiu k bn h nói bp ng thi an tâm, sch s, li tit kim kinh t ti mt na sánh cùng bp ga, Qu úng nh vy cui tháng tôi thanh toán hóa n tit kim ti phân na sánh cùng bp gas. Li cng sang trng hn trc cho không gian bp do tôi.". trên c coi là chúng tôi a ra 2 ngi tiêu dùng trong hn 50 ngi tiêu dùng i kho sát trong Hà Ni và Th thành HCM. Mt s ngi tiêu dùng u có nhn xét c coi là s dng bp an tâm, tích kim hn th hn sánh vi nhng loi bp khác. Ch yu thành ra mà mi ngi thoi mái khi dùng bp t nhé.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin