La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cach chon kem voi dung do dung loc nuoc

2 pages

buoc chon cung nhu su Sau hn 1-6 tháng, tùy theo ngun nc, phi thay i ng rut lc. Phi mua loi có th thay i có kh nng c c lõi lc. Giá bình lc mu trên c lng 200.000-300.000 ng/chic. 1 mu thit b n gin khác chính là ng lc nc hình tr gn thng vào ng ng truyn nc, giá 400.000-500.000 ng.

Publié par :
Ajouté le : 05 juillet 2013
Lecture(s) : 2
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

buoc chon cung nhu su   Sau hn 1-6 tháng, tùy theo ngun nc, phi thay i ng rut lc. Phi mua loi có th thay i có kh nng c c lõi lc. Giá bình lc mu trên c lng 200.000-300.000 ng/chic.  1 mu thit b n gin khác chính là ng lc nc hình tr gn thng vào ng ng truyn nc, giá 400.000-500.000 ng. Trong lúc nc tuôn qua lõi lc, cht bn ã b cn li cng nh cho ra nc sch. Tùy theo mu lõi lc mà các bn có nc thanh khit na nhau.   visit the site sát trùng bng tia t ngoi có ht sc nhiu kiu dáng, vn ng qua hai giai on. Sau chuyn lc thô nh là ti các trang thit b k trên, nc cng s chy ngang qua mt bóng èn cc tím cho dit vi khun. Yu im bi kiu sp trên coi nh là lc chm (bi rt cn thi gi tia t ngoi sát khun), giá t (giá thit b 1,by-hai triu ng, bóng èn vào khong 200.000 ng).   dùng lc bàn tho ion có hai ngn, ngn trên ng nc cha c lc. Nc chy qua mt lõi lc vi s sinh hc cho lc thô, tip n tip din bng qua mt lõi lc tinh gm có ba-5 bình cha than hot tính kèm vi nhng loi nha bàn bc ion. Trong khi qua ngn trên, nc vn s c kh hng, kh màu và nhng tp cht khác na, tip theo tuôn v bình cha. Mu trên ph thông, tính c hàng sn xut nc ta và hàng nhp khu, giá 300.000-520.000 ng/chic.   Thnh hành trên ht coi là Discover More hàng nhp t Hàn Quc. Ch Ngc, nhân viên bán hàng mt ca hiu lên trên con ph Kim Mã, cho bit, tính c dng c lc nc c cu to theo dng mô hình phi hp quá nhiu công on nh là: lc thô, lc tinh, kh hng, lc kh vài tp cht vô c hay hu c, lc kh nhng tp cht ion ri tit trùng bng tia cc tím. Kh nng lc ca các mô hình này rt tt, lc c khá nhiu ngun nc. Th nhng, giá dng c cc k ln, 3-5 triu ng, và phi u n bo trì, thay th mt s b lc mc giá mt s trm ngàn ng/ln. Vi mt s loi dng c t giá, mt vài i lý rt ln bán tr góp cùng vi s tin tr trc khong chng mt triu ng, tng tháng sau tr t t 300.000-500.000 ng.   Mt s lu tâm ngay khi dùng thit b lc nc RO   Vi vô khi bình lc vi pha lê hu c ca Trung Quc có th c ngi bán hàng qung bá là "lc có th c vi khun, vi-rút, ung có kh nng c luôn" mà chng cn un sôi. Tuy vy, không cc k ít ngi s dng mu dng c này b bng au và i t vì ung nc cha th un.  Theo nh thu thp ca Chi nhánh cc Tiêu chun o c cht lng Hà Ni, phía trên th trng ang có gn 100 kiu máy lc nc ca vài doanh nghip na nhau. Chi nhánh tng cc ch có th kim tra mt s yu t có khuôn kh kinh doanh khá ln, mt vài yu t nh kim tra xác nh cha xu. B máy này chú ý ngi tiêu dùng nên n nhà phân phi y quyn cc k ln kèm theo nên la loi có chng ch giá tr do mt vài hãng.   Ngay khi sm dùng lc, rt cn ý trên ht b lc. Hàng ct yu công ty thng d s p, mt kèm vi u, ngay khi s mó tay ti không hiu bt phn, nh nc vô nc thm nhanh. Loi lõi lc gi thng không mt u, có bt phn, nc thm chm...   B lc kh mùi loi rt tt thng vi nm lp, mt s cht lc bên trong nhiu ng thi có niêm phong do doanh nghip,
trong khi eo n bình thng cc k khp. Loi kém thng ch có 3 lp, mt vài cht lc không y, thng xuyên ch bc vì lp màng co. Các loi lõi lc u có thi hn s dng nht thit, khong thi gian thay i lõi lc thông thng c nhà ch to ghi trên thit b.   Tuy vy, thi át kangaroo máy lc nc hoàn toàn tùy vào ngun nc; thi hn mà các nhà ch to ghi thng dùng nc máy. Nu ngun nc quá mc khoét, nhim bn, cn thay th lõi lc sm hn. Vi mt thng nhìn ngm, trong khi cc lc s chuyn sang màu vàng, nc lc có hng thì thi át va mi ht. Nu không gìn gi, thay i lõi lc úng bc, mt vài nhân t gây ô nhim t li lâu ngày có kh nng làm cho nc tr nên mt v sinh.   
Tin tng cùng vài thông tin trên, ta có th cng chn mình có th c chiêc dng c lc nc RO thích hp cùng nhu câu bi gia ình.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin