La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cach tuyen chon chao chong dinh kieu rat totBuoc tuyen chon chao chong dinh mau het suc tot

3 pages
cach chon lua chao chong Bc la cho chng dính kiu rt tt Cc k nhiu dng c nhà bp mi hình thành khin cho mt s bà công vic ni tr do d không hiu sm loi vt phm gì ng thi rt tt, va li cho sc kho. "Ma trn" cho chng dính: Ch Ngc Thng (trong qun bn, TPHCM) lng l chn la hi lâu trc ng lot mu cho chng dính mt bách hóa ti tr nên ph. Va mu c, t hàng sx nc ta cho n hàng nhp, vi mt s kiu cho chng dính trn, kiu dát cm thch cng, vi quá nhiu tính nng. Hay nh vi mu cho cho bit tính nng c bn có kh nng c sn ph phun cát bao ngoài màu en, bên trong sn ph hai lp chng dính có kh nng chu la lên trên 500oC, ph lp marble có kh nng tit khun, giá khá mm ch cùng vi 75.000/cái. Bc la chn cho chng dính loi ttMua chao chong dinh ceramic có th s cn thit ý không mua nên cho gim. nh: internet Còn mu cho sâu không dính cc bn cm thch cng vt liu men, á. Có th c ch bin t nhôm nguyên cht 99% nhp khu Hàn Quc, có 5 lp ph, kèm theo giá ã mi hn trc 300.000/cái... Không ch mt s ch, siêu th, vt phm cho chng dính cng có kh nng c chào bán trên mng cùng li gii thiu có n 5 - sáu lp chng dính, chng vi sinh vt, tiêu chun k thut Hàn Quc, ch to trong Vit Nam... Ch Thng ch n chic giá cho chng dính (theo nhân viên buôn bán gii thiu nhp t c vi mc giá gn mt triu ng) cho hay: Phi sm ti cái cho chng dính th ba dùng mi có hiu bit mt ít, my cái trc c nghe lng xê gii thiu nh là mua, v s dng c vài ln chiên áp cho là lp chng dính c bong t t lúc nào cha hay.
Voir plus Voir moins
cach chon lua chao chong  Bc la cho chng dính kiu rt tt  Cc k nhiu dng c nhà bp mi hình thành khin cho mt s bà công vic ni tr do d không hiu sm loi vt phm gì ng thi rt tt, va li cho sc kho.
 
 "Ma trn" cho chng dính: Ch Ngc Thng (trong qun bn, TPHCM) lng l chn la hi lâu trc ng lot mu cho chng dính mt bách hóa ti tr nên ph. Va mu c, t hàng sx nc ta cho n hàng nhp, vi mt s kiucho chng dínhtrn, kiu dát cm thch cng, vi quá nhiu tính nng. Hay nh vi mu cho cho bit tính nng c bn có kh nng c sn ph phun cát bao ngoài màu en, bên trong sn ph hai lp chng dính có kh nng chu la lên trên 500oC, ph lp marble có kh nng tit khun, giá khá mm ch cùng vi 75.000/cái.
  Bc la chn cho chng dính loi ttMuachao chong dinh ceramiccó th s cn thit mua nên cho ý không gim. nh: internet  Còn mu cho sâu không dính cc bn cm thch cng vt liu men, á. Có th c ch bin t nhôm nguyên cht 99% nhp khu Hàn Quc, có 5 lp ph, kèm theo giá ã mi hn trc 300.000/cái... Không ch mt s ch,
siêu th, vt phm cho chng dính cng có kh nng c chào bán trên mng cùng li gii thiu có n 5 - sáu lp chng dính, chng vi sinh vt, tiêu chun k thut Hàn Quc, ch to trong Vit Nam...  Ch Thng ch n chicgiá cho chng dính(theo nhân viên buôn bán gii thiu nhp t c vi mc giá gn mt triu ng) cho hay: Phi sm ti cái cho chng dính th ba dùng mi có hiu bit mt ít, my cái trc c nghe lng xê gii thiu nh là mua, v s dng c vài ln chiên áp cho là lp chng dính c bong t t lúc nào cha hay. Khi mua thì áy cho bóng en, sau thi gian dùng áy cho tr ra lp hp kim nh là vài áy ni xong ri, cho thng. Cùng loi cho nh vy thì thc n chiên rán b dính hn chuyn mu cho thng, thnh thong luôn luôn may ri.  Còn ch Kim Nga (trong qun 5, TPHCM) gi mt cái cho trên tay cng nh liên tip xoa khp áy cho, da vào ch ó là vi mt cách xem mc chng dính có tht s cha, nu coi là gi thì s lòng bàn tay sau khi thoa có kh nng cng en nh là mu áy cho, nu tay không en thì s hn là chng dính.  Mt thng không d so sánh: Theo nh TS Nguyn Mnh m Tun, phó vin trng Vin Vt lý TPHCM, phm vt chng dính rt tt phi quy t các thành phn vt liu úc, lp tráng ph chng dính, lp sn chng dính hãy nhn bóng, s mó tay vào mt mà, chng có cm thy bi bn cng nh cát, cha ra màu. Loi sn ti cho chng dính này chính là teflon hay nh whitfort ã c kim tra mc an toàn thc phm.  Bc la chn cho chng dính mu ttNu n vi cho chng inh thng xuyên hu dng hn na sánh vi cho thông thng. nh: internet  Ti quá trình ch to nu mà dùng hay công ngh không bo m vn sinh sôi mt s cht có hi. Hin thi nm trên th trng xut hin kiu cho, hp nha vi mc giá d s r khá chc chn không th có cht lng ht sc tt bi vi mc giá y không mua nguyên liu t c tiêu chun.  Mt vài sn phm nhà bp cht lng cha nh là gii thiu chính vì c s sn xut ã "n bt" vt liu gim bt giá sn phm hãy chng dính kém. Loi cho chng dính khó nhn thc có kh nng c bng mt thông thng, mà ch qua thi gian s dng mi bit. Trong khi dùng, nên dùng vi mm lau ra, dùng mung xúc bng nha, g ch không c dùng inox cng nh s dng cht gt ra có nng nh.  TS Trn Ngc Quyn, phòng Hóa hu c polyme, Vin K thut Hóa hc cho hay, còn v kiu cho chng dính siêu bn á hoa cng, nu mà ch to chính xác tiêu chí thì s phi da trên công ngh cm ng nhit. Lp kim loi nhôm bên trong lòng cho có th c ph lp mng cm thch cng vi tính kháng xc xát cng nh kháng dính cao.  Kiu cho trên cha dùng polymer polytetrafluoroethylene (PTFE) ph mt thoáng chng dính kèm vi cha ng thành phn nh hoá gây ung bu c coi là perfluorooctanoat (PFOA) phi có kh nng c xem nh an toàn. Mu cho chng dính mà ch s dng trong thì gi tng i ngn nh là b bong tróc thng có kh nng c bao ph bng polyme PTFE. Kiu sp nhà bp khác vi ra ph b mt bng s men (st tráng men, nhôm bc s) thì nhìn chung cha gây nh hng sc kho nu mà không dùng vài bt mu vô c quá trình trang trí.  Phn nhiu mt vài bt mu vô c có ngun ci mt s kim loi c hi nh cadmium, chì, chrom hoc cobalt... Vài yu t trên không nhng c hi cùng vi sc kho con ngi mà còn gây ra ô u môi trng. PGS.TS H Sn Lâm, tìm hiu viên cao cp Vin Nghiên cu Vt liu tin ích (TPHCM) thì s ánh giá, vài dùng nhà bp nh xoong ni, cho... trc ây có kh nng c sx t nhôm, ng hoc st tráng men.  Nhìn chung, nhit mt thoáng xúc tip cùng nguyên liu, thông thng mi ln hn 1000C. Trong khi un ti môi trng nhit cao hn, vi khi n 3000C tip tc vi vic phân hy du m to nên mt s gc t ch có tính không khí hóa cao, gây ra hi cho sc kho nh là tác ng s xut hin mt s khi u.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin