La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Chao chong dinh dong thoi nhung gi rat can tranh khoi trong khi dung

2 pages

chao chong dinh va nhung Cho chng dính cng nh nhng vic rt cn tránh trong khi s dng cho chng dính sunhouse cng nh nhng gì rt cn tránh trong khi s dng.

Publié par :
Ajouté le : 14 janvier 2014
Lecture(s) : 0
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

chao chong dinh va nhungCho chng dính cng nh nhng vic rt cn tránh trong khi s dng cho chng dính sunhousecng nh nhng gì rt cn tránh trong khi s dng.Ngay khi un nu, có th mình ã nhim nên mt s thông l không tt mà không h bit kèm theo mt s thói quen trên thc s gây ra him nguy cho sc vóc ca bn.
1. Hâm nóng du thái quá Trong lúc nu bp, chúng ta thng xuyên vi thói quen du vào cho cng nh tranh th lao ng khác trong lúc ch i du m lên. Thm chí, có khá nhiu nhng ngi ch du bc khói lên mi cho n vào. iu này tuyt i không tt do chúng chng nhng khin du có hng v bc bi mà còn hy hoi tác dng chng oxy hóa do du kèm theo nghiêm trng hn vic hình thành nhng hp cht có hi cho sc khe.
Do vy, ng ch du quá mc nóng, hãy cho thc phm vào khi du tip din m tránh khin mt cht dinh dng bi n ng thi nguy hi có sc khe. 2. o n khá nhiu trong lúc nu n Chúng ta vi thói quen o, khuy n liên tc cho ngn nga cháy, nhng mà khong khá nhiu có th chng có li cho thc n. Nó không ch làm thuyên gim giá tr dinh dng trong thc n mà c làm cho n d dàng b nát,
mm nhn... Vic này tht s gây bt li th cht do chúng ta cng nh làm bn chng còn cm giác mun n. 3 . Cho khá nhiu n n cho Thnh thong thi nu òi hi phn nào kiên nhn. Nu ta mong mun xào nhanh chóng bng cách cho tht cc k nhiu n n cho thì có th vn làm thc phm ca các bn b mm, chín không k ng thi không u. Vn ó dn ti hu qu coi là quá nhiu vi sinh có hi, vi sinh cha c b tiêu dit sch nh vic nhit . Cng nh công vic trên vô ý "tip tay" cho các mm bnh sn sinh ti c th. 4. Tráng tht bn ra bát Tráng tht ti bn ra chén  mi nghe úng nh vy không có thc trng gì, bi vy vi ti t nhng ai gi l thng này. Dù vy, ta có kh nng tráng sch s tht tuy vy mt vài bi bn và vi sinh có kh nng vn bám li trong bn tráng và sinh sôi, lây truyn sang chén a nu ta ra không k. 5. S dngcho chng dính nóng cao nóng ln có kh nng làm cho nhng loicho á chng dínhphát sinh hp cht mang tên là PFCs (perfluorocarbons) di dng khói. Nhiu nghiên cu chng minh là cht PFCs có liên quan n thng tn gan và mt s tình trng v chm phát trin. Do vy, trc khi un, hãy xác nh xem cho dùng c trong nóng tt nht là bao nhiêu. 6. S dng các trang thit b hp kim trên cho chng dính Dùng nhng dng c hp kim trên b mt mt chic cho cha dính không phi là mt sáng kin hay. Các bn có th tình c khin xc b mt bi cho, mà có kh nng dn ta n iu n phi nhng PFCs có kh nng c ph trên b mt cho chng dính. Dùng nhng dùng bng g hoc bng cao su c ch nhit cao cho bo m an toàn trong khi s dng vài cho cha dính.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin