La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Co bao nhieu loai cong nghe loc nuoc

2 pages

voi bay nhieu kieu ky 1. Công ngh lc nc Nano, dng th màng Nano U.S.A (NF): ây c coi là k thut similar web site s dng màng lc, có khe lc kích thc 1nanomet c m rng th nht bi mt s công ty do M, in hình coi là công ty Zenon, hãng Dow...

Publié par :
Ajouté le : 15 juillet 2013
Lecture(s) : 5
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

voi bay nhieu kieu ky   1. Công ngh lc nc Nano, dng th màng Nano U.S.A (NF):  ây c coi là k thut similar web site s dng màng lc, có khe lc kích thc 1nanomet c m rng th nht bi mt s công ty do M, in hình coi là công ty Zenon, hãng Dow... Bi dùng màng lc vi khe h nh, vì vy chúng có th quá d ct b ti 100% vi sinh vt, vi rút. Còn v nhng ion hp kim, t l phá b t c vào khong 40, 50% hay là 90%. Màng Nano có kh nng c s dng trong nhng xí nghip ch to nc tt bình, trong nhng khu vc nc n, và cung ng nc sch s sinh hot. im mnh do màng Nano coi nh là sc ép thm thu thp hn nhiu sánh vi màng R/O, cho nên tích kim lng nng hn.  Tim nng lc bi công ngh homepage Màng Nano c mô t da vào hình phía di ây:  ó là 1 hình thc công ngh lc nc Nano có ng dng rng rãi hn ht kèm vi hiu qu nht nm trên th gii hin nay  2. K thut source s dng phân t Bc (dùng phân t bc: Ag+ khin cho nguyên t dit vi sinh vt - kiu bi Nga ch to):  K thut trên c s dng rng rãi, lên trên th gii vi hàng trm nhà cung cp, trong y nhp v Vit trai thnh hành thuc v Nga.  Vài nguyên t nano bc thng có kh nng c kt hp trong nhng lõi than hot tính, hay mt s lõi lc có i kèm vi nhng cht liu hp ph khác.   
Xt n tim nng dit vi khun tht s ca hp kim bc thì s bc có kh nng tiêu dit vi sinh gi d thì gi tip cn do con vi khun vi ion bc Ag+ là cc k ln hn trc 6 phút.  Ngha là mi e da vi sinh còn nguyên t nc ta ung nh là 100% gi d nc tip cn cùng bc thp hn 6 phút.  Nhng lõi lc Nano vì Nga ch to: c ci tin Nano bc có th git t vong có kh nng c vi sinh vt, kìm hãm vi khun phát trin. Nguyên tc do lõi lc coi nh là: mi ngi to nên mt vài lõi lc có khe lc rng 0.01micron n 0.1micron (ngun: geyser), có th ngn có th c con vi sinh cha i xuyên qua lõi lc. Trong khi con vi sinh
i n lõi lc, chúng b b kt mt s khe lc.  Cùng cht liu lc nc có th c pha vi nguyên t bc (Ag+) hình dng t 20 ti 30nanomet, trong lúc nm ti mt s khe lc, bc Nano vi thì gi cho git cht con vi sinh, tuy xác vi sinh vt nm li lõi lc, tuy th tránh c s e da vi sinh vt m rng và phá v tm lc. Vài lõi lc do Nga ch to vi nh vy mnh c coi là dit vi khun.  trên thc t, chuyn a bc (Ag+) pha trn vt liu lc ã 1c tng i nhiu nhà chuyên môn xem xét k hàng chc nm va qua, sp xp u tiên lên trên th gii nc ting vi iu a bc nano vào lõi lc c coi là "Potter and Peace" kèm theo Ron Rivera (M) cùng vi chuyn t mc ích em bc Ag+ n hòa trn cùng cht liu gm (gm t nung, trn cùng vi than t t mùn ca, hoc là v chu) làm cho lõi lc nc ung lin giá r nm 1998. T chc phi li nhun này ang có 35 nhà máy sn xut ti 18 quc gia.  Song, ht sc nhiu quc gia tin tin trên quc t khuyn ngh không c x dng bc trong lc nc, do nó có kh nng gây ra mt trng thái kim loi nng (Ag+) tiêu cc cho c th con ngi.  Ý ngha bi "nano" v phn lõi lc trên chng phi là hình dng lc t c nano, mà là ng dng bc (Ag+) c 30nm trong vic dit vi sinh vt - "Nano" trong ó ây là 1 chn lc ngôn t marketing có hiu qu.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin