La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Cướp bánh mì ăn cho đỡ đói

De
1 page

bánh mì cho Trên xin hai thanh niên TP HCM vì nên vào !"hóa #"bánh mì cùng & '( ) * + ) , !-.

Publié par :
Ajouté le : 07 mai 2016
Lecture(s) : 2
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

Servizio volontario europeo per i giovani

de EUROPEAN-COMMISSION-DIRECTORATE-GENERAL-FOR-EDUCATION-AND-CULTURE

Bollettino dell'Unione europea

de SECRETARIAT-GENERAL-EUROPEAN-COMMISSION

bánh mì
cho

Trên
xin
hai thanh niênTP HCM vì
nênvào !"hóa
#"bánh mì cùng & '( ) *
+ ) , !-. Xem thêmxsmbhôm nay


ngày 17/5, TAND
! "#$(TP HCM)+, -phiên tòa xét02 +3 4
56289cáo<
Hoàng=
và Ôn Thành Tân (cùng 18A
BTP HCM)
.
C (D6.tài+E
F

Theo cáoG
;E
22h ngày 17/10/2015,=
I.Tân
C JInternet-
.DL
M
3
Phú B%
9). 10h ngày 18/10/2015, TânQ=xe máyJ
Wave$- =

Cquán
-
! "#$ Sxin làm5J$F Bên

quaxsmn
TrênDL
2 thanh niênT 8B

D
không cònU
nên
Esinh ý9

$D6.bánh mìM
FTân=.xe vàoJ
.hóa bênDL
TôXY
J
%
!
"#$* =
0Z
[mua 289$ $Z += C Abánh mì
\ .C
rang
Zvà 389$meGC
DL
F

SauT =
Q=gói#$ M
_tay$!quánG`lên xe, TânM
ga8[ $
F
(!quán
.hóa truy hô và cùng
DLdânAtheo,8b c2 thanh niên cùng
tang5 F


$3quanUtra, Tân và=
d _

toàn8Chành vi.
CFVKSND

! "#$

=hành vi$!2 thanh niên nàyC$ GDL
f.dùng!
;
nguySnêndtruyZ C (D6.tài+E
theoe;E
2,"U136OC Q hình
+ 56khunghình.
_3 – 10
Mtù.Bên
là thôngtinsoi cau mbhôm nay.
TraoA 56phóng viên,Q +D "i 'EBình%";
Q +DTP HCM) cho8dù
hành vi$!289cáo! Z $=thành hình+
D
xét5Utính nguyScho
xãCthì không có.k +DBình mongZ
$l .
hành chínhS $E
cáo,
không nên02lý hình+2 thanh niên này.

Chung quanS 56ông Bình,Q +D

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin