La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

gia bep dien tu

2 pages

relevant website Bc bo qun bp in t sanyo gia ình Bp t gia ình h hàng vn thng xuyên c coi là c chim khu vc quan trng hàng u tng gia ình h hàng,dùng bp sao cho úng cách bp t gia ình có tui bn cao và tit kim in nng?

Publié par :
Ajouté le : 14 janvier 2014
Lecture(s) : 2
Signaler un abus

Vous aimerez aussi

relevant websiteBc bo qunbp in t sanyogia ình Bp t gia ình h hàng vn thng xuyên c coi là c chim khu vc quan trng hàng u tng gia ình h hàng,dùng bp sao cho úng cách bp t gia ình có tui bn cao và tit kim in nng?
Tip sau chúng tôi mang n mt s ý ngay khi dùng bp và bo qun bp : Khi không s dng bp hay là s nu mt in bt ng thì hãy rút dây khi phích cm. Ch dùng khn t kèm theo mm ty ra bp. Thng xuyên ty ra qut gió phía di cabp t. cách gìn gi Bp t c nhà Bep tu hot ng nm trên nguyên lí làm nóng vi cm bin ca sóng in t. Vy nên, bp không ta khói, an toàn, hn hp cháy n. B mt bp thông thng có kh nng c làm tin s cao cp hoc kính chu nhit hãy tht d ty ra, tính c trong lúc s nu. Các nút sa i nóng cùng cc k nhiu chc nng: nu cháo, lu, xúp, chiên, xào... có th c thao tác qua màn hình LCD cng nh mt s công nng ng dng khác na nh t gi t tt. Các so sánh ta thy c, công sut un m bi mt s loi bp khác hn, trong ó bp t tích kim cht t ln hn nhng loi bp: có th k n bp gas nh là 40%, bp cn 48%, lò vi ba chính là 70%, và bp t t n 90%. Hiu nng ca bp thông thng ti 1.800W  2.000W hãy cng tiêu dùng in ln. Bi th, cho bo m an toàn, phi s dng vài phích cm phích cm riêng. Dây dn in hãy chu ng c ti ca hiu sut bp t, vi thit din ti thiu 0,75mm2 cho bo m an toàn. Không s dng bp vi mt vài lng in không bình n d dàng gây ra cháy hng hóc mt vài thit b in. Dù rng có kh nng c cho là bp un vi an toàn ln mc dù vy nhng ai dùng ch cn tuân th mt s im sau: Trong khi có kh nng s nu: không dao, a, bát tráng men, np y l, vung ni bng st lên mt bp. Do các vt dng s nhit truyn qua cng nh m lên khá nhanh, gây ra nguy him. Cha dch chuyn bp trong khi sp ti s nu. Không cho thc n hay nh nc thm vào mch in do bp. Tuyt i cha s tay n mt bp trong lúc sp ti s hoc là sau chuyn nu bi nhit t ni có th gây ra bng. Phi sa nóng t ng tt vì bp không có ch t ng óng trong khi n chín. Trong khi un hãy t ni gii hn quy nh xong mi bt công tc in. Cha dùng bp mt vài ni bt la kèm vi gn cht gây ra n. Không t bp gn ngun nc hay là ni m t. Lu ý, nhng ai cng s lp thit b kích nhp trái tim thì s không c dùng bp t, do có th xy n tình hình mc , nguy him ti sc khe. V li vài trang thit b
in t kèm vi vài thit b gia dng vn cc d b nhim gây ra h n gi d t chung vi bp ã s dng ti khuôn kh 3m. Mt lu tâm na chính là bp có nhiu h thng in kèm theo in t, bi y trong lúc phát sinh s c rt cn em ti mt vài ca hiu tu sa chuyên dùng, không nht thit t chúng ta g ri nhng linh kin ra sa cha. Mt hn hp cc k ln bi bp c coi là ch s dng trang thit b thi nu vi inox hay nh st, pha lê có si kim loi kèm theo nên có
áy bng. Linh kin thay i:bp in t sanyocoi là phm vt c khí công ngh ti tân nên trong lúc nhng sn phm do bp b h hng  mc dù bé nh cu chì, dây in... vn nên s dng hàng ct yu doanh nghip thay th th. Vì y, trong khi n nh sm vt phm bp t mình phi chú ý n thc trng tìm kim linh kin nu mà bp b hng hóc, hn ht nh là vài loi bp cao cp. Bp t hin có cc k nhiu th loi na nhau. Mt s thng hiu tín nhim và vi bo trì nh munchen, toji,fagor,teka,malloca... Mt vài dòng sp cao cp nhp khu t Tây Ban Nha, c, tr giá phía trên 10 triu ng/chic.
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin