La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

adres wwwWiele ludzi uczy si w dzisiejszych czasach jzyków zagranicznych. Wyjtkow popularnoci cieszy si angielski, który ju kiedy naby miano jzyka midzynarodowego. W wielu miastach dziaaj szkoy proponujce nauk jzyków zagranicznych. Liczebno szkó jzykowych, szczególnie w wikszych miejscowociach, jest bez dwóch zda dua. Spora ilo przekada si na potn ofert jzykow, dostosowan do subiektywnych potrzeb kadego konsumenta. W ofercie szkó mieszcz si kursy grupowe, indywidualne, weekendowe albo wakacyjne. Trzeba jednak podkreli, e cho z r. na rok ronie liczebno ludzi uczcych si jzyków zagranicznych, w powszechnej iloci studentów nieznaczny jest odsetek ludzi wytrawnie posugujcych si znanym jzykiem obcym. Nie kady ma jednakowo zdolnoci zezwalajce pozosta tumaczem. Wysoko wdroonych tumaczy spotyka mona w biurach tumacze. To wanie one zatrudniaj osoby posiadajce stosowne wychowanie, umiejtnoci oraz kwalifikacje, które pozwalaj im wykonywa nie tylko tumaczenia proste, ale i tumaczenia specjalistyczne. Tumacze tacy zajmuj si tumaczeniem trudnych tekstów, takich jak tumaczenia techniczne czy tumaczenia medyczne. Naleaoby przy tym uwydatni, i odznaczaj si oni umiejtnociami, które zezwalaj im realizowa równie tumaczenia pisemne, jak i tumaczenia ustne. Umiejtnoci te okrelaj nie tylko posiadanie poprawnego wychowania. Aby byskawicznie i fachowo tumaczy naley bowiem, poza wyksztaceniem wyszym, posiada przydatne cechy osobowoci, takie jak samodyscyplina, opanowanie, umiejtno radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Wicej strona internetowa