Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Balance of payments

De
100 pages
Global data 1970-1976
Taxation
Economy and finance
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

■ STATISTISCHES AM| 3FFICE STA
rATISTIEK DER EURC IT DER EURC
STIQUE DES COMMI IPESE GEME
ESCHEN GEMEINSCH INAUTES EU
IAFTEN ­ IS'
IVOOR
¡OFFICE
IDER EI
HAFTEI»
ITATI ST
llCAL O
ILE cof
eurostat
STITUT
JEPARI
MUNIII )FTHE
ÆISKI IA EURC
|E FÆL
STATI S'
riSTIEK
IIQUE D
BETALINGSBALANCER · Samlede angivelser
ZAHLUNGSBILANZEN · Gesamtangaben
BALANCES OF PAYMENTS · Global data
1970­1976
BALANCES DES PAIEMENTS · Données globales
BILANCE DEI PAGAMENTI · Dati globali
BETALINGSBALANSEN * Totale cijfers
^^^^^^HB ■^^^^■■■■■■JI^^M
1977 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907 — Tél. 430 11 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40
Denne publikation kan fäs gennem de salgssteder, som er nævnt pä omslagets tredje side i dette hæfte.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside backcover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
3e page de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati nella 3a
pagina di copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. BETALINGSBALANCER · Samlede angivelser
ZAHLUNGSBILANZEN · Gesamtangaben
BALANCES OF PAYMENTS · Global data
1970-1976
BALANCES DES PAIEMENTS · Données globales
BILANCE DEI PAGAMENTI · Dati globali
BETALINGSBALANSEN · Totale cijfers
1977
Manuskript afsluttet i juli 1977
Manuskript abgeschlossen im Juli 1977
Manuscript completed in July 1977
Manuscrit terminé en juillet 1977
Manoscritto terminato in luglio 1977
Manuscript in juli 1977 afgesloten Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliografische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
A bibliographical slip can be found at the end of this volume
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgment of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in Belgium i977
Kat./cat: CA-22-77-516-6A-C indholdsfortegnelse
Indledning 4 AFDELING II
Forklarende anmærkninger 6
Tabeller fordelt efter lande Signatur, forkortelser og benævnelser 8
De europæiske Fællesskabers betalingsbalance
(detaljeret skema)
i 1976 ':.. 9
Modværdien af 1 ERE 57
Samlede betalingsbalancer (1972 til 1976 Vigtigste nationale publikationer vedrørende
oplysninger om betalingsbalancen 58 — bruttostrømme)
3.1 EUR 9 77
3.2 BR Tyskland8
3.3 Frankrig9
AFDELING 3.4 Italien 80
3.5 Nederlandene1
3.6 BLØU2 Sammenlignende tabeller
3.7 Det forenede Kongerige 83
(Forkortet skema)
3.8 Irland4
3.9 Danmark5
Samlede betalingsbalancer (1970 til 1976 3.10 De forenede Stater6
3.11 Japan7 — saldi)
Betalingsbalancer for medlemsstater­1.1
ne i De europæiske Fællesskaber.... 60
1.2 De forenede Staters betalingsbalance 63
1.3 Japans betalingsbalance 63
AFDELING III
Tabeller over statusopgørelser
2. Betalingsbalancer opdelt på hovedposter
(1970 til 1976)
bruttostrømme) (1970 til 1976 -
2.1 Varer og tjenesteydelser 64 4. De monetære myndigheders stilling over for
2.11 Varehandel (fob)5 udlandet
2.12 Tjenesteydelser6
Ensidige transfereringer7 2.2 4.1 EUR 9 90
2.21 Privater 68 4.2 BR Tyskland
2.12 Offentlige transfereringer9 4.3 Frankrig
2.3 Varer, tjenesteydelser og ensidige 4.4 Italien1
transfereringer i alt 70 4.5 Nederlandene
Kapitalbevægelser i ikke-monetære 4.6 BLØU2.4
sektorer 71 4.7 Det forenede Kongerige 92
2.5 r og guld i monetære 4.8 Irland
institutioner2 4.9 Danmark 9
2.6 Modpost til nettotildelinger af SDR.. 73 4.10 De forenede Stater3
2.7 Fejl og udeladelser (saldi) 74.11 Japan
• Indledning
ERE's værdi i enhver af disse valutaer er lig med sum­Denne årbog indeholder data vedrørende de samlede
men af de modværdier, alle de ovennævnte beløb har betalingsbalancer (strømme) og de monetære
i den pågældende valuta. myndigheders mellemværende med udlandet (status
ved udgangen af perioden) for årene 1970 til 1976
Denne værdi beregnes daglig i hvert enkelt land på
for hver af De europæiske Fællesskabers medlemssta­
grundlag af den kurs, de forskellige fællesskabsvalu-
ter samt for USA og Japan. Et andet bind, som for­
taer opnår på dette lands valutamarked (det pågæl­
ventes udsendt i løbet af de sidste måneder i år, in­
dende lands egen valuta sættes til kurs 1).
deholder de samme landes balancer efter en geogra­
ERE's kurs over for US-dollar svarer til krydskursen fisk fordeling.
mellem noteringen for valutaen på markedet i Bruxel­
les og ERE's kurs over for den belgiske franc.
ERE's daglige værdi offentliggøres i De Europæiske
Indtil 1976 indeholdt årbøgerne » Betalingsbalancer «,
Fællesskabers Tidende (delen med meddelelser og
der er udgivet af De europæiske Fællesskabers stati­
oplysninger).
stiske Kontor, tal udtrykt i millioner Eur, som er be­
regnet på grundlag af den regningsenhed, medlems­ Tabellen på side 57 angiver for hvert år værdien ved
staterne stadig anvender i EFMS (Den europæiske periodens udgang og gennemsnitsværdien i perioden.
Fond for monetært Samarbejde. Disse to værdier er opgivet i hver enkelt af Fælles­
skabets valutaer samt i US-dollars og i yen. Desuden
Fra 1977 er tallene udtrykt i millioner ERE, den nye
viser tabellen for hver valuta den procentvise ændring
europæiske regningsenhed, som gradvis skal træde i
af gennemsnitsværdien i forhold til valutaens gen­
stedet for de forskellige regningsenheder, der anven­
nemsnitsværdi for 1970.
des inden for Fællesskabet.
Opmærksomheden henledes på:
ERE er en regningsenhed baseret på en » kurv af va­
lutaer «i form af en vis mængde af hver af Fælles­ a) at gennemsnitlige årskurser
skabets valutaer: sammenvejningen er foretaget på • til og med 1974 svarer til det simple aritmetis­
grundlag af hver medlemsstats gennemsnitlige brut­ ke gennemsnit af de månedlige gennemsnits­
tonationalindkomst og samhandel med de øvrige kurser
medlemsstater i 5-årsperioden 1963-1973. I sam­
• fra 1975 svarer til det aritmetiske gennemsnit
menvejningen indgår desuden for hver valuta det på­
af månedsgennemsnittene. vejet med antallet af
gældende lands andel i Fællesskabets kortfristede
arbejdsdage,
monetære støtte mellem centralbanker.
b) at kurserne ved periodens udgang blev bestemt
Det beløb, hvormed hver af fællesskabsvalutaerne • for 1970 på grundlag af de officielle pariteter
indgår ¡ »kurven« og bestemmer ERE, forbliver uæn­
• for 1971, 1972 og 1973 på grundlag af note­
dret og er beregnet på en sådan måde, at der for den
ringen for US-dollars på de forskellige valuta­
28. juni 1974 kan opstilles følgende lighed:
markeder i Fællesskabet, idet værdien af ERE
1 ERE= 1 SDR= 1,20635 US-dollar.
over for US-dollars derefter blev omregnet til
hver af medlemsstaternes valutaer; På denne dag havde hver valuta følgende vægt i kur­
• fra 1974 på grundlag af vekselkurserne på de ven og dermed følgende absolutte beløbsstørrelse:
forskellige markeder i Fællesskabet ved perio­
Vægt (%) Beløb
dens udgang for de valutaer, som ERE er sam­
mensat af. 27,3 DM 0,828
19,5 FF 1,15
Yderligere forklaringer og illustrationer til metoden,
14,0 LIT 109,0
som er benyttet ved beregningen af disse værdier, er
9,0 HFL 0,286
givet i » Månedsbulletin for almen statistik« nr.
7,9 BFR 3,66
3/1977 side 167,» Forklarende anmærkninger til
0,3 LFR 0,14
753«.
17,5 UKL 0,0885
1,5 IRL 0,00759 I de efterfølgende tabeller vises betalingsbalanceda­
3,0 . DKR 0,217 taene efter en opstilling, som er udarbejdet efter den
af IMF og OECD anbefalede, og som De europæiske
100,0 Fællesskabers statistiske Kontor allerede har anvendt i tidligere årbøger. Den forkortede udgave af denne rier (CRONOS­systemet). Af hensyn til udgivelsen af
opstilling, som anvendes i sektion I, vises i folderen på denne årbog, afrundes dataene — der er oplagret og
ajourført med tre decimaler — ved dette system ned side 60, den detaljerede udgave, som anvendes i sek­
til en enhed. Som følge af, at afrunding sker auto­tion II, vises i folderen på side 76.
nomt for hver serie, er det muligt, at det samlede Alle data i de betalingsbalancer, der er anført i denne
beløb under en post på balancen ikke svarer nøjagtigt årbog, er afledt af de tal, som myndighederne i de
til summen af beløbene i de rubrikker, der indgår heri. forskellige lande opstiller til brug for deres egne be­
talingsbalancer ¡følge definitioner og metoder, der Hvor intet andet er angivet i overskriften til tabellerne,
ikke altid er fuldstændig standardiserede indbyrdes. er oplysningerne vedrørende strømmene, der indgår i
Trods de forbedringer, der er foretaget i de senere år, betalingsbalancerne, fordelt på:
bør international sammenligning af data derfor fore­
Kredit ( + ); Debit ( ­ ); Saldo (= ). tages med et vist forbehold.
En detaljeret beskrivelse af de principper, definitioner
og metoder, der anvendes i Det forenede Kongerige til
opstilling af betalingsbalancen er offentliggjort af De
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor i 1976 » Status ved udgangen af perioden « for de monetære
under titlen »The methodology of the United King­ myndigheders mellemværende med udlandet, som vi­
dom balance of payments«. Tidligere publikationer: ses ¡sektion III i denne årbog, er opstillet efter sam­
Tysklands, Frankrigs, Italiens og Nederlandenes beta­ me rubrikker, som anvendes for betalingsbalancen.
lingsbalancer, som er offentliggjort i nr. 3/1970,
Bortset fra dataene om betalingsbalancen i de fæl­
1/1971 og 4/1971 i serien »Studier og Under­
lesskabsinstitutioner, for hvilke der ikke er gennemført
søgelser «.
nogen konvertering af mangel på de nødvendige
For så vidt angår den italienske og nederlandske be­ oplysninger.
talingsbalance, er denne beskrivelse stadig i vid ud­
Opmærksomheden henledes imidlertid på, at ændrin­
strækning gældende; for så vidt angår den tyske og
gerne i status ved udgangen af to på hinanden
franske betalingsbalance, skal den derimod ændres el­
følgende perioder kan afvige fra oplysningerne i de
ler suppleres med beskrivelsen af de ændringer, der
tilsvarende poster på betalingsbalancen. Enkelte af
er foretaget i metoderne for opstillingen af disse be­
disse — meget ubetydelige — afvigelser skyldes ude­
talingsbalancer efter 1971.
lukkende forskellige afrundinger; andre — som er
— for så vidt angår Tysklands balance, nr. 3/1974 af mere betydningsfulde, og som næsten altid vedrører
»Monatsberichte der Deutschen Bundesbank«1); de år, i hvilke der for en eller flere af de vigtigste va­
lutaer er sket en ændring i pariteten eller er indført en — for så vidt angår Frankrigs balance, på side 339­
» flydende « vekselkurs — skyldes derimod de forskel­362 i publikationen »Balance des paiements de
lige omregningskurser, der anvendes dels til opstilling l'année 1974 entre la France et l'extérieur«, som
af betalingsbalancen for det pågældende år, dels til udgives i fællesskab af Banque de France og det
beregning af den samlede værdi af løbende tilgode­franske økonomi­ og finansministerium, men teks­
havender og forpligtelser ved udgangen af samme år. ten er ligeledes gengivet i serien »Suppléments«
Når afvigelsen for et bestemt land sker af andre til serien »Statistiques et études financières«, som
grunde end de ovenfor nævnte, gøres der opmærk­udgives af det franske økonomi­ og finansministe­
som på dette ved henvisning til forklarende noter. rium.
Af de betalingsbalancedata, der er indeholdt i denne De i posterne A og B i tabellerne 4.2 til 4.9 opgivne
årbog, er størstedelen af dem, der vedrører 1976, fo­ rammebeløbstal omfatter de tilgodehavender og for­
reløbige: de data, der vedrører de tidligere år, er i al­ pligtelser, som den pågældende medlemsstat har
mindelighed revideret og kan følgelig afvige fra til­ over for andre medlemsstater. Af denne grund er de
svarende data i tidligere årbøger. tal, der er anført i posterne A og Β i tabel 4.1, blevet
forøget med tilgodehavenderne og forpligtelserne in­
Alle disse oplysninger er blevet behandlet på dataan­
den for Fællesskabet, og kun tallene i post C giver
læg efter et forvaltningssystem med kronologiske se­
alle medlemsstaternes nettotilgodehavender i tredje­
lande og internationale organisationer.
1) Disse publikationers tekst er endvidere offentliggjort på engelsk og fransk. Forklarende anmærkninger
b) Kredit- og debetsaldo. D _tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­
nal kapital) eller nettoformindskelse af forpligtelse
(fremmed kapital).
BLØU
2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter.
a) Beløbene på kontoen » Varehandel « dækker ho­
vedsagelig den eksport- og importværdi, der er af­
viklet gennem det belgiske og det luxembourgske FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
banksystem. Da en del af fragt- og forsikringsom­
kostningerne ofte er medtaget i disse beløb, bety­a) Forbundsrepublikken omfatter Vest-Berlin
der det:
b) Det har ikke altid været muligt at adskille direkte
— dels, at eksport- og importværdien under po­
investeringer fra andre langfristede private kapital­
sten » Varehandel « ikke kan betragtes som
bevægelser, da visse ydelser af lån og visse låne­
værende opgjort på et ensartet fob-grundlag;
optagelser, som burde betragtes som direkte inve­
— deis, at beløbene under rubrik A.2.1 » Trans­
steringer, ikke kan adskilles fra beløb under rubrik
port« og A.2.2 »Transportforsikring« kun del­
D. 1.113 »Øvrige tilgodehavender« og D.2.113
vis dækker værdien af disse kategorier af tje­
» Øvrige forpligtelser « (langfristede kapitalbevæ­
nesteydelser, som har fundet sted mellem
gelser i den private sektor).
BLØU og resten af verden.
- Beløbet under afsnittet » Fejl og udeladelser « c) Herunder kort- og langfristede værdipapirer solgt
omfatter i princippet ikke handelskrediter. af Bundesbank til valutaudlændinge. Disse værdi­
papirer posteredes for første gang i 1970 under
b) Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliserings-
forpligtelser under rubrik B.2 i tabel 4.2.
forsikringer og kreditforsikringer, som er medtaget
under rubrik D. 1.113 »Øvrige tilgodehavender«
og under D.2.113 langfristede »Øvrige forpligtel­
FRANKRIG
ser « i den private sektor.
a) Betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet
c) Da de kortfristede forpligtelser i den private sektor
(herunder oversøiske lande i franc-området). For
ikke kan bestemmes entydigt, er de medtaget un­
1976: Foreløbige tal.
der langfristede » Øvrige forpligtelser « i den priva­
b) Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels te sektor (rubrik D.2.113).
under rubrik A.2.1 »Transport« og dels under ru­
d) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra gen-
brik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«.
finansiering af kommercielle fordringer på udlandet
c) Data vedrørende stillingen over for resten af ver­ uden om de monetære institutioner.
den (dvs. inklusive oversøiske lande inden for
franc-området). De sidste tal dækker imidlertid
også visse af den franske statskasses aktiver og
DET FORENEDE KONGERIGE
passiver.
a) Inklusive betalinger for køb af militært udstyr.
ITALIEN
b) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenestey­
a) Inklusive beretninger på basis af vekselkursændrin­
delser «.
ger [1976: Lit -912,0 Mrd (-980 Mio ERE);
1975: Lit -98 Mrd (-121 Mio ERE); 1974: Lit c) Jf. anmærkning b).
118 Mrd (152 Mio ERE); 1973: Lit 54,2 Mrd (76
d) Inklusive kapitaloverførsler som følge af, at garan­
Mio ERE); 1972: Lit 0,7 Mrd (1 Mio ERE); 1971 :
tiklausulen i » Sterling Agreements « er blevet
Lit 25 Mrd (39 Mio ERE)].
bragt i anvendelse: £59 Mio (117 Mio ERE) for
1973, £75 Mio (147 Mio ERE) for 1974.
NEDERLANDENE
e) Direkte investeringer i oliebrancen er bogført under
ai Varearbitrage og forædling af importerede varer
rubrik D. 1.113 og D.2.113.
opføres normalt under rubrik A. 1 » Varehandel «
eller A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. /) Inklusive Bank of England's tilgodehavender. g) Inklusive Bank of England's forpligtelser i form af DE FORENEDE STATER
indskud på kontokurant og andre indskud.
a) Beløb opført under rubrik A.2.7. »Øvrige tjeneste­h) Inklusive Bankiof Englands forpligtelser bortset fra
ydelser«. skatkammerbeviser og statsobligationer.
b) Undtagen for 1976 inklusive de indtægter fra dat­i) Siden 1972 repræsenterer tallene under rubrik
terselskaber (amerikanske i udlandet og udenlands­E.1.21 og E. 1.22 ændringerne i opgørelserne ved
ke i USA), som er reinvesteret i det land, hvor de hver periodes slutning. De tilpasninger, som er
er opstået. nødvendige for at vurdere disse beiøb efter den
faktisk anvendte kurs, er indeholdt i rubrik E.1.24
c) Inklusive kortfristede tilgodehavender.
» Frit anvendelige tilgodehavender «.
d) Jf. anmærkning c).
/') For 1971 eksklusive swan-transaktioner med
e) Inklusive kortfristede forpligtelser. Dog kun i den udenlandske monetære myndigheder for et beløb
globale balance er den amerikanske finanshoved­af 2.096 Mio ERE (864 Mio £).
kasses likvide forpligtelser over for officielle uden­
k) Disse poster omfatter offentlig låntagning hos
landske institutioner (centralbanker og regeringer)
udenlandske monetære myndigheder i form af
og over for internationale monetære institutioner
indskud i fremmed valuta og assisterer en sterling­
bortset fra IMF (Bis og Den europæiske Fond) ikke
modværdi, IMF guldindestående og den mængde
i de samlede balancer medtaget under rubrik
skatkammerveksler, der holdes af udenlandske
D.2.22, men under E.2.22; disse forpligtelser be­
centralbank-myndigheder; heri er dog ikke inklude­
står af anvisninger på den amerikanske finansho­
ret engelske statsobligationer British Government
vedkasse (især konvertible skatkammerbeviser) og
stocks, der holdes af udenlandske central­
anvisninger udstedt af amerikanske regeringsorga­
bankmyndigheder, og skatkammerveksler, der hol­
ner med garanti fra finanshovedkassen.
des af andre udlændinge end centralbankmyndig­
f) Jf. anmærkning e). heder (ændringer i de beløb som ikke er medtaget
her, er imidlertid inkluderet i post E.2.22 i beta­
g) Disse tilgodehavender optræder ikke særskilt; det
lingsbalancesystemet).
samlede beløb er opført under rubrik E.1.12.
h) Denne rubrik dækker alle » likvide « amerikanske
IRLAND
forpligtelser (» liquid liabilities «) over for uden­
landske monetære myndigheder og IMF. De består
a) Beløb bogført under rubrik A.2.7 » Øvrige tjene­
af: bankernes anmeldte kortfristede forpligtelser,
steydelser «.
omsættelige og ikke-omsættelige anvisninger
(»bonds and notes«) fra den amerikanske finans­b) For 1976 er beløbet under »fejl og udeladelser«
hovedkasse samt de likvide forpligtelser over for inkluderet i rubrik A.2 »tjenesteydelser«,
IMF.
DANMARK
a) Danmarks betalingsbalance omfatter de transak­
JAPAN tioner, som valutaindlændinge i det egentlige Dan­
mark, på Færøerne og på Grønland foretager med
resten af verden. a) Eksklusive værdien af de varer, der er solgt af va­
lutaindlændinge til ansatte ved De forenede Natio­
b) Udførsel fob; indførsel i hovedsagen fab.
ner og til USA's militærpersonel i Japan.
c) Varearbitrage, som normalt opføres under rubrik
b) Inklusive ikke-udbetalte indtægter.
A. 1 »Varehandel«, er medtagetrk
A.2.27 » Øvrige tjenesteydelser «. c) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7. »Øvrige
tjenesteydelser «.
di Tallene under rubrik A.2.1 » Transport« vedrører
udelukkende omkostninger ved søtransport. Om­ d) Inklusive indtægter, der hidrører fra de ansatte ved
kostningerne ved transport på landjorden og r luf­ De forenede Nationer og fra USA's militærperso­
ten er dels opført under A. 1 » Varehandel «, dels nel i Japan.
under A.2.7 » Øvrige tjenesteydelser «.
e) Jf. anmærkning c).
e) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7 » Øvrige
f) Inklusive reinvesteringer af ikke-udbetalte over­
tjenesteydelser «.
skud.
f) Jf. anmærkning c), d) og e).
g) For så vidt angår kapitalbevægelser opført under
g) For 1976 inklusive visse private kapitalbevægelser D og E, tillader de oplysninger, som er tilgængelige
normalt opført under afsnit D » Kapitalbevægelser på trykketidspunktet, ikke anførsel af tal for 1976,
i den ikke-monetære sektor«. som er sammenlignelige med de foregående år. Signatur, forkortelser og benævnelser
Den internationale Valutafond IMF EUROSTAT De europæiske Fællesskabers Statistis­
ke Kontor
Organisationen for økonomisk OECD
bejde og Udvikling
Million Mio
Specielle trækningsrettigheder SDR
Milliard Mrd
Tyske mark DM
ERE Europæisk regningsenhed
FF Franske francs
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT
Italienske lira LIT
0 Nul eller mindre end 0,5 Mio ERE Gylden HFL
BJ-R Belgiske francs Oplysning foreligger ikke
Luxembourgske francs LFR
EUR 9 EF-medlemsstater i alt (Forbundsre­
publikken Tyskland, Frankrig, Italien,
Pund sterling UKL
Nederlandene, Belgien, Luxembourg,
Det forenede Kongerige, Irland og Dan­
IRL Irske pund
mark)
DKR Danske kroner
UEBL-BLEU Belgisk-luxembourgske økonomiske
Union (BLØU) US s US-dollars
8

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin