La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Bac 2015: sujets Bac Général et Technologique LV2 arménien, cambodgien, finnois, persan, vietnamien !

De
3 pages
BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 VIETNAMIEN MARDI 23 JUIN 2015 _______ LANGUE VIVANTE 2 Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4 Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 Séries Hôtellerie - ST2S et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2 Séries STI2D, STD2A, STL – Durée de l’épreuve : 2 heures – épreuve facultative Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série. _______ L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit. Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 3pages numérotées de 1/3 à 3/3. Répartition des points Compréhension de l’écrit 10 points Expression écrite 10 points 15VIV2ME2 Page : 1/3 Tr ải nghi ệm v ới S ống khác: Nhi ều bài h ọc th ực t ế cho gi ới tr ẻ 1 C ũng là ch ương trình truy ền hình th ực t ế nh ưng so v ới các ch ương trình đang “làm m ưa làm gió” trên màn ảnh nh ỏ, S ống khác lên sóng (lúc 20g15 th ứ Ba hàng tu ần trên VTV6) m ột cách âm th ầm, nh ưng được gi ới tr ẻ và các b ậc ph ụ huynh đón nh ận hào h ứng. 5 Tham gia ch ương trình, ng ười ch ơi được m ột l ần tr ải nghi ệm đời s ống khác v ới hi ện t ại. Đó là nh ững thay đổi v ề n ơi ăn, ch ốn ở và m ột công vi ệc mà h ọ ch ưa t ừng làm. H ầu h ết đều là lao động chân tay nh ư b ốc vác, bán hàng, đánh giày, r ửa chén, r ửa xe, làm nông...
Voir plus Voir moins

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

SESSION 2015VIETNAMIEN

MARDI 23 JUIN 2015
_______LANGUE VIVANTE 2


Série L – Durée de l’épreuve : 3 heures – coefficient : 4
Séries ES-S – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2
Séries Hôtellerie - ST2S et STMG – Durée de l’épreuve : 2 heures – coefficient : 2
Séries STI2D, STD2A, STL – Durée de l’épreuve : 2 heures – épreuve facultativeLe candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série.
_______

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit.


Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 3pages numérotées de 1/3 à 3/3.Répartition des points

Compréhension de l’écrit 10 points
Expression écrite 10 points

15VIV2ME2 Page : 1/3
Tr ải nghi ệm v ới S ống khác: Nhi ều bài h ọc th ực t ế cho gi ới tr ẻ

1 C ũng là ch ương trình truy ền hình th ực t ế nh ưng so v ới các ch ương trình đang
“làm m ưa làm gió” trên màn ảnh nh ỏ, S ống khác lên sóng (lúc 20g15 th ứ Ba
hàng tu ần trên VTV6) m ột cách âm th ầm, nh ưng được gi ới tr ẻ và các b ậc ph ụ
huynh đón nh ận hào h ứng.
5 Tham gia ch ương trình, ng ười ch ơi được m ột l ần tr ải nghi ệm đời s ống khác
v ới hi ện t ại. Đó là nh ững thay đổi v ề n ơi ăn, ch ốn ở và m ột công vi ệc mà h ọ
ch ưa t ừng làm. H ầu h ết đều là lao động chân tay nh ư b ốc vác, bán hàng, đánh
giày, r ửa chén, r ửa xe, làm nông... địa đi ểm tr ải dài t ừ L ạng S ơn đến m ũi Cà
Mau. Đi ểm thú v ị là chính người ch ơi c ũng không bi ết tr ước v ề môi tr ường
10 s ống cùng nh ững th ử thách h ọ s ắp tr ải qua.
V ới độ tu ổi t ừ 18 đến 23, độ tu ổi còn ít nhi ều ph ụ thu ộc vào gia đình, nhận t ừ
ban t ổ ch ức ch ương trình m ột công vi ệc l ạ l ẫm, khó nh ọc, c ảm giác ban đầu
c ủa nh ững ng ười ch ơi là lo l ắng, b ỡ ng ỡ và s ợ không hoàn thành nhi ệm v ụ.
Tuy nhiên, khi nh ập cu ộc, t ất c ả đều n ỗ l ực h ết mình trong môi trường m ới,
15 s ống th ật, làm th ật. Hà Anh - h ọc sinh Khoa Piano, H ọc vi ện Âm nh ạc qu ốc
gia đi làm mu ối cùng diêm dân; Nguy ễn Ng ọc Thái, sinh viên H ọc vi ện Hành
chính quốc gia TP.HCM v ới công vi ệc móc bùn ở V ĩnh Long để ki ếm
50.000 đ/ngày; Ph ạm Linh Chi bán hàng rong trên xe đạp ở ngo ại ô Hà N ội;
Huy ền Th ương - cô sinh viên Tr ường ĐH H ồng Bàng đi bán s ầu riêng d ạo
20 trên đường ph ố Sài Gòn… M ột ngày ng ắn ng ủi s ống trong môi trường lao
động, ng ười ch ơi s ẽ nhìn cu ộc s ống th ực t ế h ơn, th ấu hi ểu n ỗi c ực nh ọc c ủa
nh ững người nghèo. 24 gi ờ tr ải nghi ệm tuy có v ất v ả nh ưng nh ững giá tr ị th ật
t ừ cu ộc s ống mang l ại không th ể cân đong đo đếm được.
Không ch ỉ tham gia lao động, ng ười ch ơi còn được ti ếp xúc v ới nhi ều ng ười,
25 nhi ều m ảnh đời khác nhau, nhìn th ấy quanh mình còn nhi ều s ố ph ận, hoàn
c ảnh b ất h ạnh. N ếm tr ải được m ọi đi ều khác xa v ới cu ộc s ống hàng ngày c ủa
mình, người ch ơi và c ả khán giả theo dõi ch ương trình đều c ảm nh ận được
nhi ều đi ều t ốt đẹp trong cu ộc s ống. Vì th ế, dù có đi được h ết hành trình hay
không, ng ười ch ơi c ũng có d ịp nhìn nh ận l ại b ản thân m ột cách nghiêm túc
30 để th ấy trân tr ọng h ơn nh ững gì mình đang có, th ấu hi ểu h ơn cu ộc đời ng ười
khác.

Thanh Phúc 13/3/2014

Theo phunuonline.com.vn
15VIV2ME2 Page : 2/3 TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT

I. Compréhension de l’écrit (10 points)

Tr ả l ời câu h ỏi sau khi đọc xong bài báo.
1. Em hãy cho bi ết bài báo trên nói v ề cái gì?
2. N ội dung c ủa “S ống khác” là gì?
3. Nh ững ng ười tham gia “S ống khác” là ai? H ọ c ảm th ấy nh ư th ế nào tr ước
khi vào cu ộc ch ơi?
4. M ỗi trò ch ơi trong “S ống khác” kéo dài bao lâu?
5. “S ống khác” có ý ngh ĩa nh ư th ế nào đối v ới m ỗi ng ười ch ơi?


II. Expression écrite (10 points)
Les candidats de la série L doivent traiter les deux questions. (120 mots
minimum par question)

1. N ếu em tham gia vào trò ch ơi trong “S ống khác”, em s ẽ ch ọn làm ngh ề gì
trong th ời gian gi ới h ạn c ủa trò ch ơi?
2. Hãy gi ới thi ệu m ột ch ương trình truy ền hình Pháp dành cho thanh thi ếu niên
mà em bi ết? Em có thích ch ương trình đó không? Hãy gi ải thích vì sao?Les candidats des autres séries traitent uniquement la question suivante.
(150 mots minimum)

Hãy gi ới thi ệu m ột ch ương trình truy ền hình Pháp dành cho thanh thi ếu niên mà
em bi ết? Em có thích ch ương trình đó không? Hãy gi ải thích vì sao?
15VIV2ME2 Page : 3/3

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin