La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Partagez cette publication

Publications similaires

Ce monde qui nous échappe

de editions-de-l-aube

Ce monde qui nous échappe

de editions-de-l-aube

Vous aimerez aussi

Franois BDARIDA
POLITIQU ÉTRANGÈR 3-4/2000
Le Royaume-Uni, 1900-2000 : de lÕempire plantaire au royaume insulaire
mpir d dimnsion plânétâir t prmièr puissânc mondiâl âu début du XX siècl, l Royâum-Uni â, n moins d cinquânt âns, prdu l’mpir t lâ puissânc. Sorti vâinquur ds dux gurrs mondiâls, mâis durmnt âttint dâns ss rssourcs vitâls, lâ Grând-Brtâgn â pourtânt su, sous lâ contrâint, offrir à ss Dominions l câdr soupl du Commonwâlth, dmurr, sous condi-tion, un âllié privilégié ds Étâts-Unis, t crér n mêm tmps unWlfar Stat qui â profondémnt trânsformé l pâys. Mâis un crtâin myth d lâ grândur l’â prévnu contr lâ construction uropénn, qui s fit lârgmnt sâns ll. Aujourd’hui, l Royâum-Uni ârriv à un tournânt d son histoir, à lâ port d’un urop d miux n miux structuré, t âu sin d structurs insulâirs n plin évolution. Politiqu étrangèr
Ùnd, l 22 jnvr 1901, s’st étnt l rn VÇtÔr, ss Q sÙjts Ônt plÙré n lÙr sÔÙvrn l « rn d Grnd-Brtgn t d’rlnd, ds CÔlÔns t DépndnÇs d’ÙrÔp, d’Ās, d’ĀfrqÙ, d’ĀmérqÙ t d’ĀÙstrls, mpértrÇ ds nds, défnsÙr d l FÔ », grnd-mèr dÙ ksr d’Āllmgn t d l tsrn d RÙss. ĀÙjÔÙrd’hÙ, n l’n 2000, l’hértr d l ÇÔÙrÔnn, Chrls, prnÇ d Glls, dÔt s ÇÔntntr ds ttrs d dÙÇ d CÔrnÔÙlls, dÙÇ d RÔthsy, ÇÔmt d CrrÇk, brÔn Rnfrw, lÔrd ds îls t stwrd d’ÉÇÔss. n l’spÇ d’Ùn sèÇl, l ÇÔntrÇ-tÙr st spÇtÇÙlr ! NÔn sÙlmnt lpâx brîtânnîcân’st plÙs qÙ’Ùn sÔÙvnr ms, à l’Ùb dÙ trÔsèm mllénr, l RÔyÙm-Un, jds prmèr pÙssnÇ mÔndl –Brîtânnîâ ruls th wâvs–, s trÔÙv rvlé Ù rng d pÙssnÇ mÔynn.
François Bédarida Est dirEÇtEur dE rEÇhErÇhE éméritE au CEntrE national dE la rEÇhErÇhE sÇiEntifiquE (CNRS).
816/POLITIQUe ÉTRANGÈRe
L prétntÔn brtnnqÙ Ù sttÙt d trÔsèm Grnd, tll qÙ’ll vt été xprmé Ù lndmn d l SÇÔnd GÙrr mÔndl, s’st très vt véré ntnbl. L pnt dsÇndnt  été l plÙs fÔrt. Crts, ls tÙnqÙs rÔÙgs t ls bÔnnts à pÔl d l Grd sÔnt tÔÙ-jÔÙrs là, ms l déÇln séÇÙlr dÙ rÔyÙm st ndénbl – Ùn déÇln tntôt rltf, tntôt plÙs qÙ rltf. QÙls qÙ sÔnt ls ffÔrts déplÔyés pr l mÔnrÇh pÔÙr tnr têt t pÔÙr mntnr l’Ùnté t l ÇÔhésÔn d l ntÔn, fÔrÇ st d rmrqÙr qÙ, dns l fmll rÔyl, ls rlqÙts d l trdtÔn vrtÙÙs t vénérbl d l dyns-t ds WndsÔrs s rédÙsnt à l rn, Ù prnÇ ÇÔnsÔrt t à l rn-mèr. Sgn ds tmps : Ùx fÙnérlls d l prnÇss Dn, l ÇhntÙr ltÔn JÔhn  dÔnné Ùn vrsÔn à pn révsé dÙ mÔrÇÙ qÙ’l vt ÇÔmpÔsé ngÙèr n hÔmmg à Mrlyn MÔnrÔ.
LÉ lion, lâ licornÉ Ét lâ pâlingénésiÉ
L RÔyÙm-Un  bÙ vÔr été l sÙl pys n ÙrÔp, vÇ l SÙèd t l SÙss, à vÔr trvrsé l sèÇl sns ÔÇÇÙptÔn étrngèr, sns gÙrr Çvl, sns mpÙttÔn trrtÔrl (l SÙèd  tÔÙtfÔs dû s séprr d l NÔrvèg) t sns rnvrsmnt pÔltqÙ (dns l msÙr Ôù, Ù ÇÔÙrs d Çs Çnt nnés, l n’ Çhngé n d ÇÔnsttÙ-tÔn n d systèm d gÔÙvrnmnt), l ft dmÙr qÙ’l  sÙv Ùn prÇÔÙrs mlsé, ÇhÔtÙx, ÇÔntrsté, ft à l fÔs d ÇÔntnÙtés xmplrs t d mÙs rdÇls, d Çrss t d’mblls, d frÇtÙrs mÔrls t d métmÔrphÔss xstntlls.
Mlgré tÔÙt, Ç qÙ ttst d l vtlté dÙ vÙx lÔn, ffbl t ÇÔÙ-vrt d blssÙrs, ms tÔÙjÔÙrs rnssnt, Ç’st sÔn xÇptÔnnll ÇpÇté d’dpttÔn Ù Çhngmnt t sÔn xtrÔrdnr pÔÙvÔr d rvîvâlfÇ Ùx Çhllngs dÙ présnt ÇÔmm dÙ pssé. VÔlà pÔÙr-qÙÔ, dvnt l’évÔlÙtÔn d Ç pys s dffÇl à déÇhffrr, ÇÔmm l’vt sÔÙlgné jds l Hlévy, l n’st ps étÔnnnt qÙ dÙx lgns d’ntrpréttÔn s’ffrÔntnt. SlÔn ls Ùns, l géÔlÔg rst l mêm, n dépt d l mÔdfÇtÔn ÇÔnstnt ds ÇÔÙÇhs sédmntrs n sÙrfÇ, s bn qÙ, l pÔds d l’hstÔr t dÙ pssé dnt, l Çp-Çté ÇÔngéntl ds nsÙlrs à l’ÇÇlmttÔn t à l’ÇÇÙltÙrtÔn lÙr grntt Ùn vnr dgn d lÙrs ntqÙs trdtÔns. D’Ùtnt qÙ l’rbr d l lbrté y flÙrt tÔÙjÔÙrs t qÙ l px Çvl s’y mr vÇ l démÔÇrt, érgnt ns Ùn mÔdèl nvé dns mnts pys.
L ROYAUM-UNI, 1900-2000/817
Dns l’ÔptqÙ ÔppÔsé, l pnt st jÙgé rrévrsbl. Mêm s, près Ùn dsÇnt rpd, l pys s’st stblsé sÙr Ùn sÔrt d pltÙ Ôù l s’ffÔrÇ d s mntnr Ù sn d’Ùn grÔÙp d pÙssnÇs vÔsns d sÇÔnd rng, mêm s ls prfÔrmnÇs sÙr l pln sÇntfqÙ t tÇhnÔlÔgqÙ t dns Çrtns sÇtÙrs éÇÔnÔmqÙs dmÙrnt brllnts, l ftÙm st mptÔybl : près l fn d l’mpr Ù   XX sèÇl, l XX sèÇl vrr l désntégrtÔn dÙ rÔyÙm.
l st vr qÙ, Çhz ls BrtnnqÙs, ls llÙsÔns Ônt dÙré lÔngtmps (ms st-Ç s dfférnt d Ç Çôté d l MnÇh ?). n prtÇÙlr prÇ qÙ l’mpÇt ds gÙrrs mÔndls, tÔÙts dÙx vÇtÔrÙss – sns prlr d l glÔr mpérssbl d l’été 1940 –, n’ ps été msÙré à sÔn jÙst étlÔn à l’épÔqÙ, qÙ Ç sÔt n trms d déÇh-rÙr démÔgrphqÙ ÔÙ, plÙs grv nÇÔr, sÙr l pln d l pÙssnÇ mltr t d l rÇhss ntÔnl, tnt l prx pyé  été lÔÙrd. n fft, l Prmèr t nÇÔr dvntg l SÇÔnd GÙrr mÔndl Ônt ttnt Ù ÇœÙr ls rssÔÙrÇs vtls dÙ pys, sÔn Çptl, s mÔnn, ss mrÇhés – tÔÙs Çs vÔrs ÇÇÙmÙlés qÙ’l  été mpÔssbl d rÇÔnsttÙr. S’l st vr qÙ l’ÙphÔr ds dÙx vÇtÔrs  pÙ ÔÇÇÙl-tr l’étndÙ d Çs prts rréprbls (ms à prt Çhz qÙlqÙs Çr-vÙx lÙÇds ÇÔmm ÇlÙ d Kyns), l révl n’n  été qÙ plÙs dÔÙlÔÙrÙx.
L grnd tÔÙrnnt s stÙ dns ls nnés 60 t 70. On pÙt mêm l dtr vÇ préÇsÔn : dÙ trÙm d SÙz, n 1956, à l ÇÔlèr dÙwîntr of dîscontnt,n 1979. JÙsqÙ-là, l pÔrt ds nsÙlrs vt grdé sÔn llÙr ltèr d’ntn. On vvt sÙr Ç qÙ l’Ôn  pplé «l’întrprétâ-tîon whîg d l’hîstoîr». Ctt vsÔn d’Ùn pssé ntÔnl glÔrÙx, tÔÙjÔÙrs nrré ÇÔmm Ùnsuccss story,vt été llÙstré, n 1931, pr Ùn lvr Çélèbr dÙ grnd hstÔrn Hrbrt BÙttrfld, ttÙlr d l Çhr rÔyl d’hstÔr à Cmbrdg. Dns Çt ÔÙvrg étt drssé Ùn tblÙ trÔmphlst d l mrÇh sÇndnt dÙ rÔyÙm vrs l grndÙr, l lbrté, l ÇÔnsttÙtÔn t l démÔÇrt, mrÇh nspré pr l rlgÔn dÙ pys, l prÔtstntsm, tÔÙrné vrs l’vnr t l prÔgrès (à l’ÔppÔsé dÙ ÇthÔlÇsm rgrdnt vrs l pssé). CÙrÙsmnt, Ç lvr débÔrdnt d’Ôptmsm t d ÇÔnfnÇ n sÔ prÙt l mêm nné qÙ l’ÔÙvrg nÔn mÔns Çélèbr d’Āndré Sgfrd,sîècl,Lâ crîs brîtânnîqu âu XX qÙ, sns sÔnnr l gls, drsst Ù vÙx lÔn ftgÙé d rÙds vrtssmnts. Ms n 1944,
818/POLITIQUe ÉTRANGÈRe
nglîsh Socîâl Hîstory,l ÇlssqÙ d G.M. Trvlyn, rÇhétyp ds hstÔrnswhîgst fgÙr émnnt d Cmbrdg, t qÙ fÙt, pndnt ds nnés, Ùn bbl n mtèr d’hstÔr ntÔnl, dérÔÙlt nÇÔr mprtÙrbblmnt l sér, sèÇl près sèÇl, ds sÙÇÇès d l Grnd-Brtgn, trr d prÔgrès ÇÔntnÙ t sns fll, Ù pÔnt d sÙsÇtr d l prt d’Ùn jÙn hstÔrn frnçs d’vnr, FrnçÔs CrÔÙzt, Ùn ÇÔmpt rndÙ ÇrtqÙ dns lsAnnâls,rÔnqÙmnt nttÙlé : « TÔÙt v très bn, Mdm l’Āngltrr ! ».
Dx ns plÙs trd, Ù ÇÔntrr, tnds qÙ l’ÙphÔr  dsprÙ, ls rmss n qÙstÔn sÙrbÔndnt. D’Ùn ÇÔÙp, ls rssÔrts dÙ pys prssnt Çssés. Crs d l ÇÔnsÇnÇ ntÔnl, Çrs d’dntté : tÔÙt fÙt ÇÔmm sbl ntr ls dÔgts. C’st l tmps dsângry young mn.Dns l mÔnd ds ntllÇtÙls, l’tmÔsphèr tÔÙrn à l’ntrÔs-pÇtÔn mÔrÔs.Suîcîd d’un nâtîon ?ttr, n 1963, Ùn lvr drgé pr ĀrthÙr KÔstlr t ÇÔnsttÙé d’rtÇls prÙs dns l rvÙ ncountr.L prmr d’ntr Ùx, éÇrt pr KÔstlr lÙ-mêm, s’p-pll sgnfÇtvmnt « L lÔn t l’ÙtrÙÇh ». À Çtt épÔqÙ, LwrnÇ DÙrrll, d s lÔntn Médtrrné, n’mplÔ qÙ l trm dPuddîng islândpÔÙr désgnr sÔn pys. On n rrv prfÔs mêm à Ùn vértbl vnt d msÔÇhsm. ĀÙjÔÙrd’hÙ nÇÔr, l mÔrÔsté n’ ps dsprÙ : ns Mrtn Āms déÇlr-t-l Ù Los Angls Tîms, n 1999:«L’nnuî âvc l’Angltrr, c’st qu’ll n’st n têt dâns l mond qu’n mâtîèr d décâdnc», t prévÔt-l pÔÙr l’vnr Ùn pys d ptt ÇpÇté, «comm lâ Suîss»...
l fÙt dr qÙ l Çrs dÙWlfâr Stât, ÇÔnsdéré ÇÔmm l grnd réÙsst d l’près-gÙrr, t l’éÇrt ÇÔnstté ntr l ÇrÔssnÇ br-tnnqÙ t Çll d ss vÔsns ÇÔntnntÙx, n dépt dÙ slÔgn «You nvr hâd ît so good», ggrvnt l mls. PrÔtÇtÔn sÔÇl, sr-vÇs pÙblÇs, pln mplÔ fléÇhssnt. PlÙs grv : à prtr d l fn ds nnés 70, l rtÔÙr d’Ùn Çhômg d mss vnt bÔÙlvrsr ls éqÙ-lbrs pénblmnt ÇqÙs.
l n’st ps jÙsqÙ’Ù pln pÔltqÙ Ôù s trÔÙv éÇÔrné l répÙttÔn pÔÙrtnt bn étbl d l Grnd-Brtgn ÇÔmm mÔdèl d’Étt stbl, dns lqÙl l systèm ÇÔnsttÙtÔnnl ssÙr Ùn éqÙlbr hr-mÔnÙx ntr l’Ôrdr t l lbrté, l’ÙtÔrté t l rspÔnsblté. Cr l trdtÔn d gÔÙvrnmnt pr ÇÔnsntmnt, fÔndé sÙr ds nst-tÙtÔns flxbls t dptbls, st rms n ÇÙs pr l’nÇpÇté ds
L ROYAUM-UNI, 1900-2000/819
élts drgnts – qÙ Ç sÔt Çlls dÙ Prlmnt, d Whthll, ds xprts d l’éÇÔnÔm, dÙ ptrÔnt ÔÙ d l drÇtÔn dstrâd unîons– à fr fÇ Ùx tÙrbÙlnÇs tnt xtérÙrs qÙ’ntérÙrs t à l lÔÙrdÙr ds rÇhïsms qÙ prlysnt l v pÙblqÙ. On n vnt lÔrs à prÔÇédr à Ùn rlÇtÙr ÇrtqÙ, prfÔs déÇhrnt, dÙ pssé dns Ùn sns « révsÔnnst », à l’nÇÔntr d l’Ôptmsm sts-ft véhÇÙlé pr l’ntrpréttÔnwhîgd l’hstÔr. Ptt ft symbÔ-lqÙ : lÔrs qÙ l’Ôn vt Çélébré à stété t pndnt ds lÙstrs l «glorîus révolutîon» d 1688, pÇfqÙ t nÔn vÔlnt, l gÔÙvr-nmnt rnÔnÇ à ÇÔmmémÔrr l trÇntnr, n 1988, tnt Ônt été ms n rlf ls épsÔds snglnts dÙ rnvrsmnt d l dynst ds StÙrts.
ĀÙ tÔtl, l ÇrÔsmnt ds Çrss sÔÇls n Çhîn, dÙ dÙrÇssmnt ds brrèrs déÔlÔgqÙs (sns grnd pÔrté jÙsqÙ-là) t ds flÔtt-mnts d’Ùn pÔltqÙ xtérÙr étrnllmnt sÔÙms Ù rôl d «brîllânt scond» d l pÙssnÇ mérÇn (lspcîâl pârtnrshîpst n lmbÙx dpÙs 1945), tÔÙs Çs fÇtÙrs ntrînnt Ùn sÙÇÇssÔn d sÇÔÙsss déstblsnts t d’âprs ÇÔnflts d’sprt «un-Brîtîsh» qÙ mnÇnt l stblté légndr d l ntÔn. D’Ôù l prs d ÇÔnsÇnÇ qÙ’Ùn régénértÔn Ùrgnt st ndspnsbl t qÙ’l fÙt trÔÙvr ds sÔlÙtÔns nÙvs. C mÔÙvmnt débÔÙÇh ffÇtvmnt dns ls dÙx drnèrs déÇnns dÙ sèÇl, ÔÙvrnt ds vÔs nÔÙ-vlls t rdÇls qÙ vÙlnt rÔmpr vÇ ls plltfs lénfnts d ngÙèr ÇÔmm vÇ l ÇÙltÙr pÔltqÙ trdtÔnnll d l drÔt ÔÙ d l gÙÇh.
DÉs cÉndrÉs dÉ l’EmpirÉ à l’EuropÉ à rÉculons
ĀÙx yÙx ds jÙns génértÔns brtnnqÙs d’ÙjÔÙrd’hÙ, l’mpr, dÔnt l n sÙbsst qÙ ds rlqÙs, pprît sngÙlèrmnt dstnt t ÇÔmm nfÔÙ dns l pssé. t pÔÙrtnt, l sèÇl qÙ vt ÇÔmmnÇé vÇ l gÙrr ds BÔrs – Ç’st à l’ÙtÔmn 1899 qÙ’éÇltnt ls hÔst-ltés Ù Trnsvl – s’Çhèv vÇ l rms à l Chn, n 1997 – l y  trÔs ns sÙlmnt –, d l drnèr ds pÔssssÔns d’ÔÙtr-mr, HÔng-KÔng, jÔyÙ ds ÇÔlÔns d l CÔÙrÔnn. L tmps st dÔnÇ lÔn d l’Āngltrr d Kplng t dÙ «fârdâu d l’homm blânc», qÙnd l sÙpérÔrté prÔÇlmé d l «râc ânglo-sâxonn» fst d l grndÙr mpérl l prr d’ngl d l pÙssnÇ dÙ RÔyÙm-Un.
820/POLITIQUe ÉTRANGÈRe
Sns dÔÙt, mêm à l’âg d’Ôr d l’mpr, l pÔÙvÔr ÇÔlÔnl vt-l Ù lrgmnt rÇÔÙrs à l’îndîrct rulpÔÙr l ÇÔntrôl d ss pÔs-sssÔns, ms «lâ plus grând BrtâgnÇÔnsttÙé tÔÙt d mêm»  Ùn fÔrmdbl nsmbl d trrtÔrs «pînts n roug sur lâ cârt» t sÙr lsqÙls l sÔll n s ÇÔÙÇht jms : Ù tÔtl, l qÙrt ds trrs émrgés. ĀÙ Çntr d l’édfÇ trônt l’nd, Ôù lRâjgÔÙ-vrnt 300 mllÔns d sÙjts. LÔndrs étt lÔrs trplmnt Çptl : Çptl dÙ rÔyÙm t d l’mpr, Çptl d l bnqÙ t d l fnnÇ ntrntÔnl, t Çptl dÙ ÇÔmmrÇ mÔndl grâÇ Ù plÙs grnd pÔrt dÙ mÔnd. L lvr strlng régnt sÔÙvrnmnt – Ùn sÙpérÔrté qÙ dÙrr lÔngtmps, Ç’st-à-dr jÙsqÙ’Ù jÔÙr Ôù l détrônrÔnt sÙÇÇssvmnt l dÔllr, l yn t l’ÙrÔ. D sÙrÇrÔît, l’mpr s’vért à l’ntérÙr Ùn nstrÙmnt ssntl d’Ôrdr t d px sÔÇl. À Çt égrd, Ç n’st ps tÔÙt à ft Ùn hsrd s sÔn démntèlmnt, nÙgÙré pr l’ndépndnÇ d l’nd, n 1947,  ÇÔïnÇdé vÇ l’vènmnt dÙWlfâr Stât.
S, ÙjÔÙrd’hÙ, l pÙssnÇ mpérl pssé, dÔnt l’éÇlt dns l pr-mèr prt dÙ sèÇl  dÔmné t mprégné ls mntltés nsÙlrs, n prÔvÔqÙ plÙs qÙ ls sÔÙprs d vllslâdîsrÔmntqÙs t d vÙxgntlmnnÔstlgqÙs, l fÙt nénmÔns sÔÙlgnr qÙ ls Āngls Ônt sÙ, Ù mÔyn d trnstÔns sgÇs t vÇ bÙÇÔÙp d fnss pÔltqÙ, jtr ds pÔnts ntr l férÙl ÇÔlÔnl d’ntn t l mrÇh ds pÙpls ÇÔlÔnsés vrs l’ÙtÔnÔm pÙs l’ndépndnÇ. D’llÙrs, mêm Ù tmps dÙ trÔmphlsm mbnt, l’vnr mpé-rl n lsst ps d sÙsÇtr ds ntrrÔgtÔns Çhz Çrtns, tnt Ù CÔlÔnl OffÇ qÙ’à Wstmnstr. C’st Ç qÙ xplqÙ pÔÙrqÙÔ, n mtèr d’ffrs d’ÔÙtr-mr, Ôn  glssé pÙ à pÙ vrs ds pÔstÔns plÙs lbérls qÙ Ônt ÇÔndÙt prÔgrssvmnt d l dÔmntÔn pÙr t smpl à ds fÔrms dvrsfés d’ssÔÇtÔn.
CÇ xplqÙ Ùss pÔÙrqÙÔ l prÔÇssÙs d déÇÔlÔnstÔn s dérÔÙl d fçÔn plÙtôt hÔnÔrbl t ntrîn bn mÔns d drms qÙ ls xpérnÇs blg, frnçs, hÔllnds ÔÙ pÔrtÙgs. ĀÙ fl ds nnés, Ôn  rtrÔÙvé là l tlnt prÔprmnt brtnnqÙ – t qÙ’Ôn n sÙrt mnmsr – dÙ ÇÔmprÔms, ÇÔmpÔsnt fÔnd-mntl d l ÇÙltÙr pÔltqÙ ntÔnl : Ç qÙ’OsÇr Wld pplt plsmmnt «l’xtrâordînâîr câpâcîté ds Anglâîs à chângr l vîn n âu».
L ROYAUM-UNI, 1900-2000/821
Dns Çtt prspÇtv, Ç qÙ l’Ôn pÙt pplr «l’învntîon» dÙ CÔmmÔnwlth s’st révélé Ùn nttv spéÇlmnt ngénÙs. C’st ntr ls dÙx gÙrrs qÙ l trm s’st générlsé t st ntré dns l prtqÙ pÔÙr désgnr, Ù ÇÔmmnÇmnt, l’ssÔÇtÔn ntr l mèr-ptr t ls DÔmnÔns, trrtÔrs vÇ lsqÙls sÙbsstnt ds lns étrÔts n rsÔn ds nÔmbrÙss prntèls ÇrÔsés t ds nlÔgs d ÇÙltÙr t d systèm pÔltqÙ. TÔÙtfÔs, l’éqÙlbr d Ç «Commonwâlth ds Nâtîons» s’st trÔÙvé mnÇé qÙnd l’nd t l Pkstn, ynt ÇqÙs lÙr ndépndnÇ, Ônt à lÙr tÔÙr dhéré, n 1947, sÙvs qÙlqÙs nnés plÙs trd pr ls pys frÇns nÔÙ-vllmnt ndépndnts. SÙr l mÔmnt, sÙl Ùn ptt mnÔrté s’st rndÙ ÇÔmpt qÙ vnt d s’Ôpérr Ùn mÙ rdÇl t rrévrsbl. ĀÙ ÇÔntrr, prm ls élémnts ÇÔnsrvtÙrs t mpérlsts, Ôn  ÇrÙ trÔÙvr là Ùn sÙjt d réÇÔnfÔrt : l’llÙsÔn  prévlÙ qÙ l’nÇn mpr vvt nÇÔr, hbllé d vêtmnts nÙfs, sÔÙs ls spèÇs dÙ CÔmmÔnwlth. n ft, Çtt psÙdÔ-rénÇrntÔn, nrÔbé d’Ùn rÇh rhétÔrqÙ,  lÔngtmps prévlÙ dns l dsÇÔÙrs pÙblÇ, bn qÙ d’nné n nné, l’Ùnté dÙ CÔmmÔnwlth sÔt dvnÙ plÙs fÇtv. Āprès tÔÙt, grâÇ Ù myth mbnt, l Grnd-Brtgn n dmÙrt-ll ps Ùn grnd pÙssnÇ à l têt d’Ùn grnd fmll ? PÙs l jÔÙr st Çpndnt vnÙ Ôù l Çhmèr  dû Çédr l plÇ à l sévèr rélté.
n vérté, l mrg  ÇÔûté d’Ùtnt plÙs Çhr à l Grnd-Brtgn qÙ’l  lrgmnt t dÙrblmnt ÇÔntrbÙé à lÙ fr rjtr l’ÙrÔp. Cr ls mâls déÇlrtÔns ds ÙtÔrtés Ù ÇÔÙrs dÙ sÇÔnd près-gÙrr n dÔvnt ps fr llÙsÔn : l fÙt, dst ChÙrÇhll à ZürÇh, n 1946, «rcrér lâ fâmîll uropénn» t «édîfîr un sort d’Étâts-Unîs d’urop», tnds qÙ’à l têt dÙ FÔrgn OffÇ, rnst Bvn lÙ f-st éÇhÔ : «L’urop doît s’unîr ou pérîr.» Ms tÔÙt l’élt drgnt s’ÇÇÔrdt n mêm tmps sÙr Ùn xÔm fÔndmntl : l n’pprtnt ps Ù RÔyÙm-Un d s’nggr dns Ùn qÙlÇÔnqÙ (t hsrdÙs) ÇÔnstrÙÇtÔn ÙrÔpénn. ĀÙ ÇÔntrr, s vÔÇtÔn étt d rstr à l’éÇrt, fdèl à s pÔstÔn nsÙlr. ĀÙss l règl d’Ôr, pndnt ds nnés, -t-ll été l théÔr ds «troîs crcls», strtég dns lqÙll ls îls BrtnnqÙs, l CÔmmÔnwlth t l’nglîsh-spâkîng world (Étts-Uns n têt) détnnt l prt dÙ lÔn, l’ÙrÔp ÇÔntnntl étnt rlégÙé à l pÔrtÔn ÇÔngrÙ d’Ùn dédgnÙx trÔsèm rng.
822/POLITIQUe ÉTRANGÈRe
L résÙltt st qÙ, dns ls nnés 50, ls drgnts brtnnqÙs, pÔr-tés pr l’ÙrÔsÇptÇsm bsÔlÙ régnnt sns prtg ÔÙtr-MnÇh, Ônt sÙÇÇssvmnt dt « nÔn » Ù pln SÇhÙmn, Ù trté d Mssn t Ù MrÇhé ÇÔmmÙn. FÙt pÔltqÙ grvssm dÔnt l Grnd-Brtgn n s’st prçÙ qÙ bn plÙs trd t dÔnt ll n’ ps fn d pyr l prx. Cr lÔrsqÙ’ll  fnlmnt ntégré l C, près tnt d’ÔÇÇsÔns mnqÙés, ls tmps étnt mÔns prÔpÇs : l grnd rtÔÙrnmnt éÇÔnÔmqÙ mttt fn Ù bÔÔm ds nnés d ÇrÔssnÇ, t ls nst-tÙtÔns ÙrÔpénns, fçÔnnés sns ll, s trÔÙvnt ml dptés Ùx trdtÔns t Ùx ntérêts d ss nsÙlrs. Ms pÙt-Ôn d’llÙrs prlr d vértbl ÇÔnvrsÔn à l’ÙrÔp ? S’l st ndénbl qÙ’Ùn ÙrÔpé-nstÔn réll s’st prÔdÙt dns ls mÔds d v, l ÇÔnsÔmmtÔn, ls éÇhngs t mêm dns Ùn Çrtnhâbîtus, l pÔltqÙ ÙrÔpénn Ôff-Çll  ÇÔmpÔrté tnt d ÇÔÙps d frn t  été mné vÇ tnt d rs-trÇtÔns mntls qÙ l Grnd-Brtgn n’ réÙss qÙ’à mÔté, t nÇÔr, à ÇÔnvnÇr ss prtnrs d sÔn sprt ÙrÔpén.
n ÔÙtr, l qÙstÔn d l’ÙrÔp  ntrÔdÙt ds lgns d frÇtÙr nédts dns l’Ùnvrs pÔltqÙ. ÙrÔphls, ÙrÔphÔbs, ÙrÔsÇp-tqÙs, ÙrÔ-ndfférnts s prtgnt l spÇtr d l’ÔpnÔn, nÔn sns flÙÇtÙtÔns slÔn l ÇÔnjÔnÇtÙr. DÔnné prdÔxl : tnds qÙ l Lâbours mÔntr lÔngtmps l plÙs rétÇnt à l’égrd d l ÇÔnstrÙÇ-tÔn ÙrÔpénn, Ç’st l prt ÇÔnsrvtÙr qÙ s déÇhr sÙr l sÙjt dpÙs l mlÙ ds nnés 80. n fn d ÇÔmpt t n dépt ds ffr-mtÔns rssÙrnts d TÔny Blr, l Grnd-Brtgn s rtrÔÙv ÙjÔÙrd’hÙ nÔn sÙlmnt sÔlé ms sÔÙpçÔnné d’êtr l mÙvs élèv d l Çlss : Ùn élèv Çhrné à rédÙr l grnd spÔr t l’dél d’ÙrÔp Ùn à Ùn zÔn d lbr-éÇhng xé sÙr l mrÇhnds.
Un royâumÉ éclâté
QÙ ût ÇrÙ, pndnt ls dÙx prmrs trs d nÔtr sèÇl, qÙ l’Ùnté dÙ rÔyÙm pÔÙvt Ùn jÔÙr s trÔÙvr mnÇé, jÙsqÙ’à dv-nr frgl t létÔr ? L’ÙnÔn ntr l’Āngltrr t l pys d Glls n dt-t-ll ps d 1536, l’ÙnÔn prsÔnnll ds ÇÔÙrÔnns d’Āngltrr t d’rlnd d 1541, t l’Çt d’UnÔn ntr ls dÙx pys d 1800 ? L’nstlltÔn d’Ùn dynst éÇÔsss à Wstmnstr n’st-ll ps ÇhÔs ft dpÙs 1603, t l trté d’UnÔn ntr l’Āngltrr t l’ÉÇÔss n’-t-l ps été sgné n 1707 ? ĀÙ dmÙrnt,
L ROYAUM-UNI, 1900-2000/823
Ç’st Ùn ft bn ttsté qÙ, dpÙs l néÔlthqÙ, qÙtr pÙpls hs-tÔrqÙs s sÔnt prtgé ls îls BrtnnqÙs t qÙ, pr l sÙt, l RÔyÙm-Un  été lhomd qÙtr ntÔns réprts dns qÙtr pys : Āngltrr, Glls, ÉÇÔss t rlnd. Or d’ÙÇÙns prédsnt ÙjÔÙrd’hÙ, nÔn sns rgÙmnts, qÙ l XX sèÇl vrr l’ntégrtÔn d l’rlnd dÙ NÔrd à l RépÙblqÙ t l’ÉÇÔss ÇqÙérr sÔn ndé-pndnÇ. C qÙ sÙsÇt Çhz ls Ùns résgntÔn, Çhz d’Ùtrs rgrt t mrtÙm, Çhz d’Ùtrs nÇÔr spÔr. n tÔÙt Çs, Ôn pÙt ffr-mr qÙ l’nglÔÇntrsm  ft lÔng fÙ t qÙ plÙs prsÔnn n prl d «frâng cltîqu» ÇÔmm Ôn l dst nÇÔr l y  vngt ns.
l st vr qÙ l’Étt Ùntr pÙt prÔgrssr jds Ù rythm d l’xpn-sÔn ÔÙtr-mr, l’mpr Ôffrnt Ùx élts éÇÔssss t rlndss ds mÔyns d’sÇnsÔn sÔÇl, d prstg, d’nrÇhssmnt, d’pÔstÔlt, Çpndnt qÙ ls Çlsss « nférÙrs » y trÔÙvnt ds ÔppÔrtÙntés dns l’rmé, l ÇÔmmrÇ t ls rngs sÙbltrns d l’dmnstrtÔn. L « brtnnté » –Brîtîshnss– t l systèm mpérl Ônt dÔnÇ Ù lÔng-tmps prt lé. NtÙrllmnt, Ç srt Ùn démrÇh bÙsvmnt rédÙÇtrÇ qÙ d vÔr là l ÇÙs prnÇpl d l’évl ds ntÔnlsms éÇÔsss t gllÔs. Bn d’Ùtrs ÇÙss Ônt jÔÙé dns l mrÇh à l dévÔlÙtÔn, dÙ pétrÔl d l mr dÙ NÔrd Ùx vntgs qÙ ls frngs pérphérqÙs d l’ÙrÔp Ônt rtrés dÙ MrÇhé ÇÔmmÙn, dÙ règn d l mémÔr à l’sprtÔn à s fÔrgr Ùn dntté.
On  dÔnÇ prs ÇÔnsÇnÇ, bn qÙ Ç fût lÔn d’êtr Ùn déÇÔÙvrt, qÙ l RÔyÙm-Un étt Ùn Étt mÙltntÔnl n mêm tmps qÙ l sÔÇété brtnnqÙ dvnt Ùn sÔÇété mÙltrÇl – Ùtr mÙt-tÔn mjÙr dÙ sÇÔnd XX sèÇl (lÔrs d’Ùn mtÇh réÇnt d l’uropân Châmpîons Lâgu,l’éqÙp vÇtÔrÙs, l Chls FÔÔtbll ClÙb, n ÇÔmprnt ps Ùn sÙl Āngls). L ÇÔnséqÙnÇ, Ç’st qÙ l’dntté brtnnqÙ, s frmmnt Çmnté ÙtrfÔs t s sûr d’ll-mêm, s’st ms à vÇllr t à s sntr brÔÙllé, vÔr mnÇé. Sns dÔÙt y -t-l là Ùn Çhllng mjÙr qÙ dvr êtr frnÇhmnt t Çlrmnt rlvé à l’Ùb dÙ nÔÙvÙ mllénr.
PérÉnnité d’unÉ société ?
L pÙzzl brtnnqÙ n’ dÔnÇ pÔnt Çssé d’êtr Ùn pÙzzl, Ùss rétf qÙ’ÙtrfÔs à l’ntllgblté pr ls sÇnÇs sÔÇls. FÇ à Çt Ôbjt
824/POLITIQUe ÉTRANGÈRe
ml dntfé, l st tÔÙjÔÙrs Ùss dffÇl d’élbÔrr ds nstrÙmnts d msÙr fbls ÔÙ d défnr ds Çrtèrs vlds. Très vt, Ôn tÔmb dns ls ntrpréttÔns sÙbjÇtvs, sns éÇhppr dÙ mêm ÇÔÙp Ùx bs tnttÙrs. C qÙ l’Ôn pÙt tÔÙt d mêm mttr n évdnÇ, Ç sÔnt trÔs ÇrÇtérstqÙs sllnts dÙ RÔyÙm-Un d’ÙjÔÙr-d’hÙ, à svÔr l bn-êtr, l’llnÇ ntr ÇÔmmÙnÙté t ndvdÙ-lsm, t l qÙêt d’Ùn «troîsîèm voî».
SÙr l prmr pÔnt, l st évdnt qÙ lWlfâr Stâtt l ÇrÔssnÇ Ônt métmÔrphÔsé l pys, l’rrÇhnt à l msèr d mss qÙ pré-dÔmnt l y  Çnt ns prm «th popl of th âbyss».SÔÙvnÔns-nÔÙs qÙ’n 1899 ls nvstgtÔns sttstqÙs dÙ pÔnnr d l sÔÇÔlÔg pplqÙé, l’ndÙstrl SbÔhm RÔwntr, mÔntrnt qÙ l trs ds fmlls ÔÙvrèrs vvnt n dssÔÙs dÙ sÙl d pÙvrté, n prtÇÙlr ls fmlls Çhrgés d’nfnts n bs âg. n l’spÇ d’Ùn sèÇl, l rvnÙ mÔyn d ÇhqÙ BrtnnqÙ  été mÙltplé pr 3,5. À présnt, bn qÙ’Ùn prÔpÔrtÔn nÔn néglgbl d l pÔpÙltÔn vv Ùx frÔntèrs d l msèr, t mlgré l’ÇÇrÔssmnt ds négltés Ù ÇÔÙrs d l pérÔd réÇnt, l’xstnÇ dÙr, hsr-dÙs t pÙvr d l Bll ÉpÔqÙ  ft plÇ Ù spÇtÇl d’Ùn pys vvnt dns l’snÇ t l ÇÔnfÔrt, Ù mÔns d mnèr rltv, sngÙlèrmnt mÙx nÔÙrr, mÙx lÔgé t n mllÙr snté qÙ’Ùx tmps édÔÙrdns.
DÙxèm dÔnné Ôù l ÇÔntrst ntr hr t ÙjÔÙrd’hÙ st éÇl-tnt : s l sns d l ÇÔmmÙnÙté – ntÔnl ÔÙ lÔÇl, d qÙrtr ÔÙ d génértÔn, d grÔÙp sÔÇl ÔÙ fmll – st tÔÙjÔÙrs sÔldmnt nrÇné Çhz ls BrtnnqÙs, l’ndvdÙlsm  prÔgrssé à ps d gént, déstblsnt Çrtns, prvnt d’Ùtrs d lÙrs rpèrs, dév-lÔppnt d nÔÙvÙx sÇénrÔs à l plÇ ds Çdrs rssÙrnts d l’Āngltrr ÇÔnvntÔnnll. À ÇÔÙp sûr, l Grnd-Brtgn  lÔng-tmps dÔnné l’mg d’Ùn sÔÇété stbl, léglst, mÔnÔgm, Çn-tré sÙr l fmll, sÔÙms Ùx vlÙrs vÇtÔrnns d mÔrlté, d dsÇpln, d ptrÔtsm t d Çvsm. DésÔrms, ls nÔrms ÇÔllÇ-tvs s trÔÙvnt dlÙés, lstîff uppr lîps’évnÔÙt, ÇhÇÙn st jÙgé lbr d mnr sÔn xstnÇ à s gÙs, slÔn sÔn prÔpr ÇÔd, Çr ls ÇÔds sÔnt dvnÙs mÙltpls, rltfs, sns prsÇrptÔn fx n Ôblg-tÔn. Sgn ds tmps : l tÙx ds dvÔrÇs, ds nssnÇs hÔrs mrg t ds vÔrtmnts st l’Ùn ds plÙs élvés d’ÙrÔp. D tÔÙt
L ROYAUM-UNI, 1900-2000/825
Çl déÇÔÙl Ùn nÔÙvll ÇtÔynnté, Çrts bn réll ms sns mÔdèl ÇÔmmÙn, fÔrtmnt ndvdÙlsé, pÙ xtérÔrsé t flÔttnt Ù gré ds ÇÔntrrs, à l plÇ d l’Ùnté – sÔÙvnt tnté d’hypÔ-Çrs – ds règls t ds prtqÙs d’ntn.
QÙnt à l rÇhrÇh d’Ùn «troîsîèm voî», ll st prt ds éÇhÇs t ds déÇptÔns ds nnés 60 t 70. l fllt bn nvntr qÙlqÙ ÇhÔs, pÙsqÙ ls sÔlÙtÔns trdtÔnnlls vnt ft lÔng fÙ. D là l nÔÙvÙ ÇÔÙrs dÔpté dns ls dÙx drnèrs déÇnns dÙ sèÇl : ns s sÔnt sÙÇÇédés lNw Rîghtt lNw Lâbour.n mêm tmps, l’évÔlÙtÔn d l sÔÇété mpÔst Ùn révsÔn n prÔ-fÔndÙr ds ÇÔnÇptÔns n vgÙÙr sÙr l tssÙ sÔÇl t l’spÇ pÙblÇ. Pndnt plÙs d’Ùn sèÇl, l nÔtÔn d Çlss vt dÔmné ls sprts – jÙsqÙ’à l’ÔbsssÔn. Āns l pÔèt JÔhn Btjmn pÔÙvt-l prlr nÇÔr réÇmmnt d Ç «lîu commun omnîprésnt qu’étâît, qu’st t qu srâ toujours pour nous lâ clâss». l y vt là, ffÇtv-mnt, Ùn tÔpqÙ nxpÙgnbl – nspré nÔn sÙlmnt dÙ mrxsm ms Ùss d l trdtÔn sÔÇÔpÔltqÙ brtnnqÙ ntérÙr – t qÙ mprégnt l lngg, ls Ùsgs, ls mÔds d v, l fçÔn d s vêtr, l trvl, ls lÔsrs, tÇ. C tÔpqÙ s dstllt mêm à l bÙvtt d l Chmbr ds ÇÔmmÙns Ôù l ÇÔntrst étt ssssnt ntr ls dépÙtés ÇÔnsrvtÙrs dégÙstnt lÙrgîn ând tonîct ls dépÙtés tr-vllsts vlnt lÙr pnt d bèr. n 1992, Mrgrt ThtÇhr n’y ll d’llÙrs ps pr qÙtr Çhmns pÔÙr fÙstgr, dns Ùn ntrvw àNwswk«t vÇ s vÔlnÇ ÇÔÙtÙmèr, l mÔt lÙ-mêm : L trm d clâss, ffrmt-ll,st un concpt communîst. Clâ consîst sulmnt à fîclr ls gns n pâquts t à ls drssr ls uns contr ls âutrs. »
D tlls ÔÙtrnÇs n sÙrnt msqÙr tÔÙtfÔs ls dvsÔns t ls frÇtÙrs d l sÔÇété brtnnqÙ. Crts, l st dvnÙ d bÔn tÔn d prétndr qÙ Çtt sÔÇété s’st mÙé n sÔÇété sns Çlss. Ms l s’gt là à l fÔs d’Ùn bsÙrdté t d’Ùn méÇÔnnssnÇ tÔtl dÙ pysg sÔÇl d’ÔÙtr-MnÇh. Ds ndÇs sgnfÇtfs mÔntrnt pÔÙrtnt ÇÔmbn l pÔstÙr dÙ RÔyÙm-Un  Çhngé Ù ÇÔÙrs d l pérÔd réÇnt : n témÔgn l dérÔÙt dÙOld LâbourqÙ rpÔ-st sÙr l trpl llnÇ – ÙjÔÙrd’hÙ xsngÙ – ds syndÇts dÙ ÇhrbÔn, d l’Çr t ds Çhmns d fr. D mêm, l vsg d l Chmbr ds lÔrds -t-l été snsblmnt mÔdfé pr l dsprtÔn