//img.uscri.be/pth/216547fdf5074a4807b77914211e8db3abc731ea
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

staps

De
4 pages
ÑíĊòī ĎĜŇ ĊńĄŃ Ņîńœí ĉ ã 12.00-11.45 Ófº Ñͳ®AËNºA ÑͶj A PAif³ºA |§I Ò»¦ PAj·ºA LB§ºC ÑðrÂC jQC ÑÃm (±Ñͧ¿nºA ѲB¦áA ÏÊg h;ÜNºA ) .ϭϭ Ϭϵ >͛ĂƉƉŽƌƚ ĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƉŚLJƐŝƋƵĞ Ğƚ ƐƉŽƌƚŝǀĞ ĚĂŶƐ ůĂ prévention et le traitementde violences des jeunes (Vers un modèlepsychosocial LÜðº ÑÍ»¿§ºA ÑÍI ºA ½B ÏËI ºA ±AjqáA ÁB£Â jÌËðNº ÑÍVÍMA mG ÅAeËnºBI ÑÍyBÌjºA ÑÍI ºA 09.30-09.15 10.00-09.45 09.45-09.30 Pr Dr Murat K UL łŔŋíĎñí ýîă ðŔĤĿí ĉ PAif³ºA Ê ÑÍmBmÞº PAiBÇ A |§I À»§M Ò»¦ Ðj·NJ A PAÊeÝA ÁAfbNmA ½B¯ Þº Ó˳ºA LB§ºÝ ÑͶj A ÑͶAieÝA ĉ ãŅōĎćíō Őŀī Ċěîķ ņñ 11.45-11.30 ņŔĔă ŒĿďĎă ã ĊńĄŃ ôĿîñčĉŎñ ĉ 11.30-11.15 Ņîē óĊŔŀÿŎñ ĉĝîŔij ōĎŔķ ņñ ĉ 11.15-11.00 11.00-10.30 Turkey ŁŎŀĬŀĿ ŅíĉŎĔĿí ôĬŃîÿ îŔÿŎĿŎňļøĿí -ĎëíĐĀĿí ª łŇîİøĔŃ ôĬŃîÿ óĎļĔñ ôĬŃîÿ/ôŀŔĔńĿí ôĬŃîÿÑRÌf A oÌifNºA KͺBmÝ ÑÍyBÌjºA Ê ÑÍÂfJºA ÑÍI ºA ÐhMBmC Ðj£Â -ĎëíĐĀĿí ÐeB§mËJI PBÌËÂBQÊ PBðmËN¾ |§Jº ÑÍÂAf; ÑmAie- ζj A ¡Brûº ôŀŔĔńĿíôĬŃîÿ/ôœîĀñ ôĬŃîÿ -ĎëíĐĀĿí 9.15ʹ09.00 ÎÂBRºA ÁËͺA j Ú A ½B«qC ÁB_______NNaA ÀÍ______mAj¾ ÑÍ¿Í»§NºA Ѿf A ÐeËU Ò»¦ BÆ QDMÊ oÌifNºA ÑÖÍÆ Ëz¦ ÐÔB¯¶ ѧ¾B A ÑZÍN® µBmËI: Ñn» A ij³¾ .ef C Ðj·mËI .e .C: Ñn» A oÍÕi -ĎĜŃ ĶœďîķĐĿí ôĬŃîÿ technology and its role in sports activity Physical Education and Sports in Turkish Higher Education Turkey Marseille France îŔŇîĤœĎñ ïĎį ôĬŃîÿ Dr.
Voir plus Voir moins
هاط٘ ػىٴ طٱٰ ٲٱڀا ضزأ
 12.00-11.45
ل فالا كا الا ب ع الا لأ أ ثأ س )لا قعا وذ لا (  .ϭϭ Ϭϵ
L’appoƌt de l’éducation physiƋue et spoƌtive dans la prévention et le traitement de violences des jeunes  (Vers un modèle psychosocial
ل لا بلا   بلا اشا  ل تاسإ ادلب ضلا بلا
 09.30-09.15
 10.00-09.45
 09.45-09.30
PrزDrزMurat K UL
ٯځٸاػا جذ ځّ٬ا زض
الا و سسل اا ب ت ع ةا اودا اسا طل لا ل كا كادا
ضزأٲٺػاٺ ٽ٭٘ طو٤ ٳ
 11.45-11.30
ٳځفذ ٿ٬ؼػذ زأ  طٱٰ ٬غضٻ زض
 11.30-11.15
ٲ ةطځ٭ٻ زض يځ٠ ٺػځ٤ ٳ زض
 11.15-11.00
 11.00-10.30
 Turkey
ٮٻ٭ٙ٭٬ ٲاضٻف٬ا ٰٙ ځٻ٬ٻٵ٩٬ا
 -ػئاؽ٬ا – ٯٴٝفٰ ٰٙ
ةػ٩ف ٰٙ/٭ځفٱ٬ا ٰٙا لا لس ضلا و لا بلا ةتسأ ة  -ػئاؽ٬ا ر ةدسب ثو س ل ا ساد- كا ل  -
 ٭ځفٱ٬ا ٰٙ/ڀ ٰٙ  -ػئاؽ٬ا ر
 9.1509.00
لا لا
ؤا شأ ـــــــخا ــــــسا
 لا ا ةدج ع ثتو لا  ع ةءك ا
ف سب : ا  .د أ ةسب .د .أ : ا ئ
 -ػىٰ ر ٣ڀؼ٤ؽ٬ا ٰٙ
 technology and its role in sports activity
Physical Education and Sports in Turkish Higher  Education
 Turkey
 Marseille France
ځٴّڀػ بػٜ ٰٙ
 Dr. Serge pautot
Algérie : Les potentialités de développement du  tourisme sportif
PrزDrزMutlu Turkman
ع ق
What is the ultimate purpose of sport? Competition  or participation?
 10.30-10.15
ٲٺػاٺ طٱذا هاّ٘ض زأ
ػئاؽ٬ا – ٯٴٝفٰ ٰٙ
لا ةلا
 Dr. Hanane saouli
 10.15-10.00
 حفا ما ل لا بلا   بلا اشا  ل تاسإ ٯځٸاػا جذ ځّ٬ا زض ادلب ضلا بلا  تؤلا سئر دلا ةكةعجلا د دلا ةك technology and its role in sports activity  Dr. Hanane saouli ةلا يلاو دلا ةك
ةػ٩ف ٰٙ/٭ځفٱ٬ا ٰٙا لا لس ضلا و لا بلا ةتسأ ة ٳځفذ ٿ٬ؼػذ زأ  طٱٰ ٬غضٻ زض نل لا ةدا د ءض  ا لا اسا ثت  -ػئاؽ٬ا ر ةدسب ثو س ل ا ساد- كا ل ر ػىٰ ر ٣ڀؼ٤ؽ٬ا ٰٙ -٫ځ٭ ضٻٱٰ ٳځفذ ٳځ١ځٴ زضزأودا ض شل كا لا  L’appoƌt de l’éducation physiƋue et spoƌtive dans la  ٭ځفٱ٬ا ٰٙ/ڀ ٰٙ يځ٠ ٺػځ٤ ٳ زضٲ ةطځ٭ٻ زض اءpvلeبnبtionاetبleلاtraiteاmغentصوdدeاvعiاolenceئاsdeاsبjeuلnاes  -ػئاؽ٬ا ر ځٵِٻ٬ا ځػ٬ا ةغاؼٺٿ٭٨آ طٵٰ طڀ٥٭  (Vers un modèle psychosocial جذ ل فالا كا الا ب ع الا لأ أ ثأ  -ػئاؽ٬ا – ٯٴٝفٰ ٰٙضزأٲٺػاٺ ٽ٭٘ طو٤ ٳ ـــــځٴط٬ا ــــځػ٬ا ٯـــــف٤ا ءادا ت  سا ولا تاسا ت لف س )لا قعا وذ لا (  .ϭϭ Ϭϵضٻٙٱ٬ا ط٘ ٿ٭٘ طٱٰ زض ر ػّ٤ رلا ةك  لا  ل الا و سسل اا ب ت ع ةا اودا اسا  -ػىٰ ر ٣ڀؼ٤ؽ٬ا ٰٙهاط٘ ػىٴ طٱٰ ٲٱڀا ضزأ اا ب ق ن  لا  سب  ثتٯڀػ٩٬ا ط٘ ٱ٩ذ زض پغٻعٱ٬ا طل لا ل كا كادا ٲفځٰ ٰٙ– ٢اػٙ٬ا ر ٌػ٬ا ط٘ ٯٔ٨ طځف٬ا زض طځٰ لا ثلا لف  قلا او تكلا ع ق ع ق ؤا شأ ـــــــخا ــــــسا
ٿ٭٨آ طٵٰ طڀ٥٭
 11.45-11.30 . - . ϭϭ ϰϱϭϮ ϬϬ
. - . ϭϰ ϭϱ ϭϰ ϬϬ
. - . ϭϲ ϬϬϭϲ ϭϱ
. - . ϭϱ ϬϬϭϱ ϭϱ
ٮٻ٭ٙ٭٬ ٲاضٻف٬ا ٰٙ ځٻ٬ٻٵ٩٬ا
وا لالا ةلا ف سب : ا  .د أ ةسب .د .أ : ا ئ
ػئاؽ٬ا – ٯٴٝفٰ ٰٙ
. - . Ϭϵ ϯϬϭϬ ϬϬ
 09.30-09.15
ث٭٬ ځٱ٭ٙ٬ا ځٱڀض٨ڈا ځٴّڀػ ڀغط٬اٺ
 11.15-11.00 . - . ϭϭ ϯϬ ϭϭ ϭϱ
17:س----16:سسا لا سدلا شلا
 نل لا ةدا د ءض  ا لا اسا ثت ودا ض شل كا لا
. - . ϭϰ ϰϱ ϭϰ ϯϬ
ٿ٭صځم٬ا ٮٺ زض
16:سس----:سسا ىوا سدلا شلا
ةطٱ٬ا ځػٙ٬ا تاغٰڈا
ځٵِٻ٬ا ځػ٬ا ةغاؼٺ
٣ڀؼ٤ؽ٬ا ٰٙر ػىٰ ر
جذ اءلب با بلا ا غصو داعا  ئاا بلا
ػ٩ ٯځٸاػا طٱٰ ٪ٰأ زضزأ
لا ج عفو ةءك ن ع ةدا  ت ثأ اشؤ ساد سا لا بلا ل لا
ٮٻ٭ٙ٭٬ ٲاضٻف٬ا ٰٙ  ځٻ٬ٻٵ٩٬اٺ
ضلاو لا بلا ةتسأ  جو  اءلب لا
ٲٺػاٺ پغاٻٵ٬ا زأ
ٲٺػاٺ ٿډ٤ زض
. - . ϭϭ ϬϬ ϭϬ ϰϱ  10.30-10.15
ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
.سا لا  ا لا ع ثأو اءلب با فو لا قاو
ځٴّڀػ بػٜ ٰٙ
لا  Aوlاgوéزriدe::Lespاotentialitésdedéveloppeنmeلاntdعuد: ا ئوادب د.أ  Marseille FranceSerge pautot Dr.  tourisme sportif
عفو ةءك ن ع ةدا  ت ثأ اشؤ ساد سا لا بلا ل لا لا ج
ل سسا ا  لا بلا  ج لا اا What is the ultimate purpose of sport? Competition سا ضلا   نعا لا  or participation?
ث٭٬ ځٱ٭ٙ٬ا ځٱڀض٨ڈا  Turkey ځٴّڀػ ڀغط٬اٺ
ةطٱ٬ا ځػٙ٬ا تاغٰڈا  Turkey
ءا سب .د : ا   تاس .د : ا ئ
. - . ϭϲ ϭϱϭϲ ϯϬ
ٮٻ٭ٙ٭٬ ٲاضٻف٬ا ٰٙ  ځٻ٬ٻٵ٩٬اٺ
ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ئاا سا  ضلا آا سا قاو
ع ق
 10.00-09.45
ٿ٤اٻ٬ا ٮأ ٰٙر ػئاؽ٬ار
. - . ϭϲ ϯϬϭϲ ϰϱ
ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ز ص .د :ا  لا  ةع .د :ا ئ
ٟڀػم٬ا طٙ طٱذا زض
لا ل سسا ا  لا بلا  ج لا اا سا ضلا   نعا
ٲٺػاٺ ٳڀط٬ا غٻٴ ٱٴ ٳ زأ
. - . ϭϳ ϬϬ ϭϲ ϰϱ
. - . ϭϬ ϭϱϭϬ ϯϬ  10.15-10.00
سو ضلاو لا بلا   عجا ءاا اشؤ ب 
ع ق
ٟڀػم٬ا طٙ طٱذا زض PrزDrزMutlu Turkman
٪ٱ٨ ٢٥ٰ زض ٳ ض طٱذأ ٯغ
ٿ٭صځم٬ا ٮٺ زض PrزDrزMurat K UL
 9.1509.00
 09.45-09.30
ٲٺػاٺ طٱذا هاّ٘ض زأ
Physical Education and Sports in Turkish Higher  Education
 لا ا ةدج ع ثتو لا  ع ةءك ا
. - . ϭϰ ϯϬ ϭϰ ϭϱ
 12.00-11.45 . - . ϭϮ ϭϱϭϮ ϯϬ
 11.30-11.15 . - . ϭϭ ϯϬϭϭ ϰϱ
ػ٩ ٯځٸاػا طٱٰ ٪ٰأ زضزأ
 11.00-10.30 . - . ϭϭ ϭϱ ϭϭ ϬϬ
. - . ϭϰ ϰϱϭϱ ϬϬ
٫ځ٭ ضٻٱٰ ٳځفذ ٳځ١ځٴ زضزأ
دا   .د : ا  ا ج ب .د : ا ئ
پٻٵ٬ا ػٸّ٬ا زأ  ٮٺػـــ٨ ػــځم زأ
. - . ϭϰ ϰϱϭϱ ϬϬ
. - . ϭϱ ϭϱ ϭϱ ϬϬ
.داو قالا نب  :ئاا  ةءلب بل فو لا
 . - . ϭϱ ϯϬ ϭϱ ϭϱ
. - . ϭϱ ϭϱ ϭϱ ϬϬ
زأ  ١ڀػل ٲٵ زأٮٺ ٠ٻ
 . - . ϭϱ ϰϱ ϭϱ ϯϬ
ٟ٭م٬ا ٰٙر ػئاؽ٬ا ر
ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ٻأ ٯٙٵٱ٬ا ط٘ طٱٰ طٱذأ زض ٽِٙٱ٬ا
ت و ع ط ل لا ك ت  لا بلا  ثأ ضلا و لا طلا
طٱٰ پؼٜ ٪ٍٴ زض
 ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
لا ت ل لا فاد ع ثلا  ودو اءلب بب لا  ڀؼٻ٠ پضاٻٙ٬ا زأ ةطځٺؼ قاػ٨ٻ٠ زأ لا
ع ب ب .د :ا  ا  .د :ا ئ
ا ل ا كا لا لف ع فت ت ثت ودا يعل ا
ٲٺػاٺ ٗ زض
ازاو ج "عأ  لا ف ل لا ا لا لف ساد "وج د  "ودا ض  جل ولاو لا ملا لب  " ع زارلب ϮϬϭϯ
. - . ϭϰ ϯϬϭϰ ϰϱ
ػئاؽ٬ا ٰٙر ػئاؽ٬ا ر
ر ػئاؽ٬ا ر َاٻٜڄا ٰٙ
ر ػئاؽ٬ا ر ةػ٩ف ٰٙ
 ر ػئاؽ٬ا ر ٵ ٰٙ
16:سس----:سسا ىوا ىوا شلا
ةغٻىٵٱ٬ا ٰٙر ػىٰ ر
18:سس----16:سس لا اىوا شلا
 رػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ع ق
پؼٻ٠ طٱٰزأ
  : ا   ةجب .د :ا ئ
. - . ϭϲ ϭϱϭϲ ϯϬ
ضلاو لا بلا ةتسا ل اولا لب قعو الا ت  ٥ځ١ل ٿذڀ زأ  لا لا   ت ل عجا لا   ود و سا ضلا  ٿلځٙ٬ ٯ٬ زأ  ؿڀغضإ ٯغ ٳ زأ  سا ع ق
17:س----16:سس لا اا شلا
 ر ٢اػٙ٬ا ر ڀٻػ٬ا ځ٭٩٬ا
 نا  ل لا ةب اا ب ت ع ثاو   ثت
ػئاؽ٬ار ػئاؽ٬ا ٰٙ
لا لاو لا سا نب لا بلا ذسا ةءك
ب قعو فالا داو ة ثا لا ب ن  ساد  ٿٵ٬ا ػ ٳځفذ ٮػ٨أ ض زٮزأ فوا الا بو ) لا  لف( لا لا ض
ذس جغالا خلا  لا اشؤا اسا أ لا لا  ضلاو لا بلا
. - . ϭϰ ϭϱ ϭϰ ϬϬ
ٲځ١ ٗ٠ٴزض
. - . ϭϰ ϰϱ ϭϰ ϯϬ
ٮډف٬ا ط٘ زضٿ٠اٺ د٬و ٫ځٴ زض ٫٥ٰ
ر ػئاؽ٬ا – ؾاػٸا ٢ٻ ٰٙ
طڀؼٻ ٳلٺأ زض
. - . ϭϳ ϯϬ ϭϳ ϭϱ
طإ  ةئلا ةلا ض  نبا ل ضلا جلاو ءا  سا ضلا
طاا ق تو كا لا ت  ودو ولا عا
ٌڀػ٬ا ةغاؼٺر ػىٰ ر
 – ػئاؽ٬ا ر ١٭٬ا ٰٙ
 ر ػئاؽ٬ا ر ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ع ق
ر ػئاؽ٬ا ر ٟ٭م٬ا ٰٙ
ر٢اػٙ٬ا – ځض٥٬ا ٰٙ
. - . ϭϰ ϬϬϭϰ ϭϱ
لا بلا د  لا تتو لا سسأ نب اءلب با  - جذ لا لا -
16:سس----:سسا ىوا ا شلا
ٿٱلـٹ٬ ـٵذ زأ ط٬ـ ٯ٬ـ ٳ زأ
. - . ϭϲ ϰϱϭϳ ϬϬ
 ضولا ط ا ادا اج  ع كا لا ثت  كڀػ ٳف٬ زأ  ةؽٵ٨ ٲٺضغض زض .اس ) - (  ϱ ϲ
پضٹ٬ا ٽفځ٘ زض  ٪ٱ٨ دڀٺغ زض- . . ϭϳ ϰϱ ϭϳ ϯϬ
ق خ ع اءلب با ظ  ضلاو لا ا س ثأ لا ا ت ل ا
ٲٺػاٺ طځلغ ها ٲٰأ زض
 . - . ϭϳ ϭϱ ϭϳ ϬϬ
 ٭ځفٱ٬ا ٰٙ  ٟ٭م٬ا ٰٙ ر ػئاؽ٬ا ر
. - . ϭϲ ϰϱϭϳ ϬϬ
. - . ϭϳ ϭϱ ϭϳ ϬϬ
ر ػئاؽ٬ا ر َاٻٜڄا ٰٙ
 ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ساد ضلاو لا بلا  إ  ضلا او ئسلا ود  ا و ث ع ا
ٲٺػاٺ ٿ٤ٺؼػٰ ػځٱ زأ
. - . ϭϰ ϭϱϭϰ ϯϬ
ٙٱ يٻ٘ طٱٰ ٢غِ ضزأ
 . - . ϭϱ ϯϬ ϭϱ ϭϱ
ع ق
١٭٬ا ٰٙ– ػئاؽ٬ا ر
سا ا ل عا لا  سسا اا الا ب ت  ر ٢اػٙ٬ا ر ذٻ١ٱ٬ا ځػ٬ا ځ٭٨ پٻځ٭٘ ٳځفذ ٱڀػ٨ ضزٮزأ  لا فصلا داب بت  
 س ب .د : ا  ك  .د :ا ئ
. - . ϭϲ ϭϱϭϲ ϯϬ
. - . ϭϲ ϰϱ ϭϲ ϯϬ
ضاطٝ ٰٙ– ٢اػٙ٬ا ر
طځٙغٻ ٰٙرػىٰ ر
ط٘ پٺاطٵزض  طٱذا قٻڀؼ زض ٲٱذػ٬ا
اا   كا لاو ضلا لا لا
ررػئاؽ٬ا ٰٙ ػئاؽ٬ا
ضزأ ٲٺػاٺ پضٹ٬اط٘
ةعا ئسلا ب اسب ةزا ض  لا ا ت للا ا لل ولاو ا نبسب
لا ا ل عجا لا  ضلا و لا بلا  ود
قخا لا ب ت  ضلا و لا ا س ود
ر ػئاؽ٬ا – س2 ٵځّٵف٤ ٰٙ
سسا كا اا ن  ضلاو لا بلا   ئابا سا ل
Le jeu comme procédé de développement moteur dans les  séances d'EPS à l'école
. - . ϭϲ ϬϬϭϲ ϭϱ
 ن كو كا اا س  كا لا أ  ٿ٨ػ ٳڀط٬ا ػىٴ زأ .ءادا
. - . ϭϰ ϯϬ ϭϰ ϭϱ
غصٰ ةٺػ٠ٻ زض
ةضڀؼ ػٻــ٨ زض
. - . ϭϱ ϬϬ ϭϰ ϰϱ
 . - . ϭϳ ϯϬ ϭϳ ϭϱ
ل اءلب با فو لا بلا ةتسأ ب لا فالا قع   ةود سا لا ةدش ا  بالا لا ت ϮϬϭϱ
ٲٺػاٺ ػٍص٬ ٯ٬ زأ
. - . ϭϲ ϯϬϭϲ ϰϱ
. - . ϭϲ ϬϬϭϲ ϭϱ
ر ػئاؽ٬ا ر ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
ا ا ل ا كا لا لف ع فت ت ثت ٲٺػاٺ طڀػ٠ ٧٬ٱ٬ا ط٘ كځٰػ٨ زأر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ ودا يعل ةئلا ةلا  سسا اا ب ت  ولا لا اسا عف  رػئاؽ٬ا – ٯٴٝفٰ ٰٙ ٲٺػاٺ ٪ٱ ٿٴاػ٥ٰ زض )س ( ل ϭϲ ϭϱ ع ق 16:سس----:سسا ىوا للا شلا  دا  .د : ا  داؤف دس س .د : ا ئ
 ر ػئاؽ٬ا ر ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
. - . ϭϲ ϰϱ ϭϲ ϯϬ
. - . ϭϲ ϰϱϭϳ ϬϬ
. - . ϭϱ ϭϱ ϭϱ ϬϬ
- ت ل اولا كلب قعو سا سلا  ضلا س ϭϲ س ϭϴ ضل لا  ) ةلا -علا -واا(لا قلا صع ب أ - سا ت ل عا ϭϯ ϭϮ ل عجا قلا   ضلا و لا بلا ةد ت أ  ئلا ا ت ذ  ب با ىا اءلب با  ا بلا لا  لا
ٲٺػاٺ ٞٻ٭صٰ ٿٵٰ زض
. - . ϭϲ ϰϱϭϳ ϬϬ
. - . ϭϲ ϰϱ ϭϲ ϯϬ
نبسب ةعا ئسلا ب اسب ةزا ض  لا ا ت للا ا لل ولاو ا
ٲٺػاٺ ٪ځ٤ زض
ٲٺػاٺ ضاػٰ پٺاػو ضزأ
. - . ϭϰ ϬϬϭϰ ϭϱ
 ٳڀط٬ا ػىٴ زأ ٫ٌ٠ ٳ ضاؤ٠ زأ ٿ٨ػ
. - . ϭϰ ϰϱ ϭϰ ϯϬ
18:سس----16:سس لا ابالا شلا
ر ػئاؽ٬ار ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
سا لا  ضلاو لا بلا ةد  اءلب بل ت ساد
ٲٺػاٺ ؽځٴػٰ ٰأ زض
ر ػئاؽ٬ا ر ٵ٘ ٰٙ
 ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
 -  ع ذ - نضلا با عص سأ سا ضلا
فاب ضلاو لا بلا ذسأ ط  ا لا لسأ قع .اءلب با جغاب لا ظ  لا  لا  لا تس ع ثأو ضلا و لا بلا ةذس بلا ا  اغا  لا ل ا ساد اءلب لا ءض  ) لا  ا ضو ، ا ، حا ( سا الا ب ثأ  ئابا لا ت ل الا ت و لا  ظ
 ر ػئاؽ٬ا ر ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
رػئاؽ٬ا ر َاٻٜڄا ٰٙ
ٲٺػاٺ ٯڀػ٨ ٲٙ٬ زض
– ػئاؽ٬ا ر  ػئاؽ٬ا ٰٙ
. - . ϭϲ ϭϱϭϲ ϯϬ
. - . ϭϲ ϬϬϭϲ ϭϱ
ٽٻٰ ٪ٻـــــــ٭ زأ
٪اٻٴ ٿ٥ڀطو زأ
دا  .د : ا  داؤف دس س .د : ا ئ
 ر ػئاؽ٬ا ر ةػڀٻ٬ا ٰٙ
. - . ϭϰ ϬϬϭϰ ϭϱ
. - . ϭϰ ϭϱϭϰ ϯϬ
ٿٰٻ٬ا ٳ زأ پضٹ٬ا ط٘ پؽڀػذ زض ٪ډ
طڀػ٠ ٗڀػ٨ زأ د٬و ٿ٭ځٰ رض
ال زا ض  ـاو ا ا ـع ئلا لا ـسأ ـثتأ  طٱذأ غض٥٬ا ط٘ ڀضٴ ض زأٲٱڀإ ضز  ئابا اػىٴ طٱٰ
 ، ، ةد ةتسا   ئاا  اءلب با ت لشا  سا ل
٪ٱ پضٱذ زأ  طٱٰ ٞّ٤ زأ
. - . ϭϰ ϬϬϭϰ ϭϱ
. - . ϭϰ ϭϱϭϰ ϯϬ
. - . ϭϲ ϬϬϭϲ ϭϱ
٭ځفٱ٬ا ٰٙر ػئاؽ٬ا ر
رػئاؽ٬ا – ٯٴٝفٰ ٰٙ
ر ػئاؽ٬ا ر ٵ٘ ٰٙ
 " ازاو ج "عأ  لا ف ل لا ا لا لف ساد ع زارلب "وج د  "ودا ض  جل ولاو لا ملا لب ϮϬϭϯ
اا   كا لاو ضلا لا لا
.ضلاو لا بلا  ءثأ  ضو  جغالا لا اد
ر ػئاؽ٬ا ر ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
 نسا غو نسل لا اب بصا لب ؤلا
ر ٢اػٙ٬ا ر غٴڈا ٰٙ
 ر٢اػٙ٬ا – ځض٥٬ا ٰٙ
– ػئاؽ٬ا ر ١٭٬ا ٰٙ
 ر ػىٰ – ٣ڀؼ٤ؽ٬ا ٰٙ
بلا ك ط ل ا ةلا ت  كلا ت ثت  طٱذا طٰذ ٲٹٴ زضزٮزأ ضلا ا ت ل كا لا ت  كا لا جلف ت طځٱ٬ا ط٘ زأ َٵذ غض٥٬ا ط٘ زض ساٴٻٵ٤ س ةئاب ز ب لا س ا ساد ضلاو لا بلا ةتسأ ل لا  ةءلا ت  لب لا ودخډوٻ زضٲٺػاٺ ػڀعٵ٬ا
لا بلا  إ  ضلاو لا بلا ذسا جات لا قا ب . ضلاو
18:سس----16:سس لا اللا شلا  لا صب .د : ا  وز ع .د.أ :ا ئ با ظ  تا اا ب ت  ضلا و لا بلا  ود ر ػئاؽ٬ا ر ٯٴٝفٰ ٰٙهاّ٘ ض زأٲٺػاٺ طٱذأ  اءلب
رػئاؽ٬ا – ػئاؽ٬ا ٰٙ
تو داعا  عجا لا  ضلاو لا بلا ةتسأ ظت .ا ةءلا
غٻِ پٻڀط ٿ٭٘ ض زٮزأ
. - . ϭϱ ϯϬ ϭϱ ϭϱ
 . - . ϭϱ ϭϱ ϭϱ ϬϬ
. - . ϭϰ ϰϱϭϱ ϬϬ
ر ػئاؽ٬ا ر ٿ٤اٻ٬ا ٮأ ٰٙ
ر ػئاؽ٬ا ر ٵ٘ ٰٙ
ػئاؽ٬ا ر 2ر ػئاؽ٬ا ٰٙ
ػئاؽ٬ا ر ؾاػٸا ٢ٻ ٰٙ
كا لا    با سلا ب 
 ةعڅ٬ ځ٭ٙ٬ا غطٱ٬ا ر ػئاؽ٬ا ر
.ضلا كا لا ع و لا و لا لف فُڀػٱذ زأ  ؼاٺغضٻ ٱڀػ٨ زض ٪اٻٴ
.ضلاو لا بلا   لب نبا لا لا ت ا "ا و ب ا ساد " بلا ةتسأ  جو  اءلب با ظ  لاو لا بص سا لا  لا لا بلا   ا ا  و ضلا ةا ط ثت  لا كت و ا كت ع ضلاو
 . - . ϭϱ ϯϬ ϭϱ ϭϱ
ٲٺػاٺ بٸٻ٬ا ط٘ پٺاٺؼ زض
. - . ϭϲ ϯϬ ϭϲ ϭϱ
16:سس----:سس ىوا الا شلا ص  .د :ا  زب شوا .د :ا ئ
ع ق
 ٲٺػاٺ ځٸظ ٳ ٮطٝ زض
. - . ϭϲ ϭϱ ϭϲ ϬϬ
 . - . ϭϳ ϭϱ ϭϳ ϬϬ
. - . ϭϳ ϬϬ ϭϲ ϰϱ
. - . ϭϰ ϯϬϭϰ ϰϱ
ٲٺػاٺ ٧٬ٱ٬ا ط٘ پٻځل زض
ضٻٙفٰ ٿ١ڀػل زض
. - . ϭϱ ϬϬ ϭϰ ϰϱ
ر ػئاؽ٬ا ر ةػ٩ف ٰٙ
ػئاؽ٬ا ر 2 ٵځّٵف٤ ٰٙ
ػئاؽ٬ا ر ٿ٤اٻ٬ا ٮأ ٰٙ
. - . ϭϲ ϯϬϭϲ ϰϱ
. - . ϭϲ ϯϬ ϭϲ ϭϱ
ع ق 16:سس----:سسا ىوا بالا شلا ش ها ا .د : ا   د .د : ا ئ
ؽڀؽ٘ٻ ٿف٬ا زأ  طٱٰ ٞذؼ زض
رػئاؽ٬ا–  ػئاؽ٬ا ٰٙ
.اءلب با ءض  ضلاو لا ا   لاولا ةضڀؼ ٳ پضٹ٬ا طٱٰ زض
نو لا ةد ءتا  ضلا و لا بلا  اودأو   طڀػ٠ ٗڀػ٨ زأ  د٬و ٿ٭ځٰ زض اءلب با ظ  ةا ا ت و ةتسا 
. - . ϭϰ ϭϱϭϰ ϯϬ
ػځم ٺضٱذ زأ . - . ϭϳ ϭϱ ϭϳ ϬϬ
ع ق
ع ق 18:سس----16:سس لا الا شلا ص با د : ا  .ش قد ب .د :ا ئ
ر ػئاؽ٬ا – ٭ځفٱ٬ا ٰٙ
 – ػئاؽ٬ا ر ڀ ٰٙ
ٵځٱڀ د٬و زض  ضاؤ٠ ضٻٙ طٙ زض
ػځم زضٲٺػاٺ ٮفذ
ٲٺػاٺ طځلاغٻ زأ
. - . ϭϰ ϰϱ ϭϰ ϯϬ
. - . ϭϰ ϰϱϭϱ ϬϬ
ٲاػ٥ٰ ق٩٘ زأ . - . ϭϱ ϭϱ ϭϱ ϬϬ
ع ق
. - . ϭϰ ϰϱϭϱ ϬϬ
طا لا   اءلب با و اب با نب  ساد ئاا سا  ضلا و لا بلا ةد