Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Europees systeem van rekeningen. ESR 1995

De
452 pages
Europees systeem van rekeningen ι eurostat Europees systeem van rekeningen Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997 ISBN 92-827-7957-2 © EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1996 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden. Printed in Germany Europees systeem van rekeningen ESR 1995 *** * • ■■■■ Jr *** eure )stai VOORWOORD Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name de Economische en Monetaire Unie, zijn goede statistische instrumenten nodig, zodat de Instellingen van de Gemeenschap, de regeringen en de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer hun besluiten op basis van geharmoniseerde en betrouwbare statistieken kunnen nemen. Het nieuwe Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (het ESR 1995) vormt een belangrijke ontwikkeling ten opzichte van de vorige versie, die uit 1979 dateert. Deze ontwikkeling betreft de harmonisatie van de methoden en de duidelijkheid en de nauwkeurigheid van de begrippen, definities, classificaties en registratieregels die moeten worden toegepast voor een consistente, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economie van de landen van de Europese Unie.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Europees systeem
van rekeningen
ι
eurostat Europees systeem van
rekeningen Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver
(http://europa.eu.int).
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1997
ISBN 92-827-7957-2
© EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1996
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Printed in Germany Europees systeem
van rekeningen
ESR 1995
***
* •
■■■■ Jr
*** eure )stai VOORWOORD
Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en
met name de Economische en Monetaire Unie, zijn goede statistische instrumenten nodig, zodat de
Instellingen van de Gemeenschap, de regeringen en de deelnemers aan het maatschappelijk verkeer
hun besluiten op basis van geharmoniseerde en betrouwbare statistieken kunnen nemen.
Het nieuwe Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (het ESR 1995) vormt een
belangrijke ontwikkeling ten opzichte van de vorige versie, die uit 1979 dateert. Deze ontwikkeling
betreft de harmonisatie van de methoden en de duidelijkheid en de nauwkeurigheid van de
begrippen, definities, classificaties en registratieregels die moeten worden toegepast voor een
consistente, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economie van de landen
van de Europese Unie.
Dank zij dit nieuwe systeem wordt een vollediger en gedetailleerdere kennis verkregen van de
economische en financiële structuur van de Lid-Staten en hun regio's.
Het ESR 1995 is het resultaat van het werk van jaren. Bij de samenstelling ervan werd voortgebouwd
op de ervaring die het Europees statistisch systeem heeft opgedaan in het kader van de werkzaam­
heden ten aanzien van de harmonisatie van het bruto nationaal produkt (BNP). De Europese
Commissie is de deskundigen van de nationale bureaus voor de statistiek, die Eurostat met volharding
en verstand van zaken bij de vervulling van deze taak hebben bijgestaan, uitermate erkentelijk.
Hoewel het ESR 1995 in wezen consistent is met zijn internationale pendant, zowel ten aanzien van
de definities en de registratieregels als wat de classificaties betreft, wijkt het er op bepaalde punten
toch van af, vooral door een presentatie die meer in overeenstemming is met het gebruik ervan
binnen de Europese Unie. Door dit specifieke gebruik is namelijk een grotere nauwkeurigheid ten
aanzien van de definities en de registratieregels vereist.
Om te zorgen voor een stringente toepassing van de in dit werk opgenomen methodiek heeft de
Raad van de Europese Unie op voorstel van de Commissie besloten het ESR een solide juridische
basis te geven. Te dien einde is het ESR 1995 op 25 juni 1996 in de vorm van een verordening van
de Raad goedgekeurd.
De resultaten van deze gezamenlijke inspanning van het gehele Europese statistische systeem zijn
onontbeerlijk voor de opstelling en de uitvoering van het beleid van de Europese Gemeenschap, of
het nu gaat om het economische, sociale, regionale, landbouw, handels of milieubeleid.
Het ESR 1995 is ook een uiterst belangrij k instrument voor de opleiding van al degenen die de werking
van de Europese economie willen begrijpen of analyseren.
Er zal een even grote inspanning worden gedaan om de op het niveau van de Europese Unie
uitgewerkte gegevens te verspreiden in een vorm en binnen een termijn die afhankelijk is van de
categorie gebruikers van deze gegevens.
De Commissie wil op deze wijze al degenen die meewerken aan de opbouw van Europa, of het nu
gaat om instellingen, ondernemingen of burgers, de middelen geven om op basis van een grotere
kennis van zaken betere besluiten te kunnen nemen.
Juni 1996
rves Franchet
Directeur-generaal

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin