La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Europese douanelijst van chemische stoffen

De
638 pages
EUROPESE DOUANELIJST VAN CHEMISCHE STOFFEN Handleiding bij de indeling van chemische produkten in de gecombineerde nomenclatuur COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MENTFITPAcb Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven ES ISBN 92-825-7915-8 DA ISBN 92-825-7916-6 DE ISBN 92-825-7917-4 GR ISBN 92-825-7918-2 EN ISBN 92-825-7919-0 FR ISBN 92-825-7920-4 IT ISBN 92-825-7921-2 PTN 92-825-7923-9 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1 988 ISBN 92-825-7922-0 Catalogusnummer: CB-52-88-348-NL-C © EGKS-EEG-EGA, Brussel - Luxemburg, 1988 Uitgever : S. Forcheri, G. Spyrou Commissie van de Europese Gemeenschappen - GD XXI - Brussel Printed in Belgium Commissie van de Europese Gemeenschappen EUROPESE DOUANELIJST VAN CHEMISCHE STOFFEN (Handleiding bij de indeling van chemische produkten in de gecombineerde nomenclatuur) Nederlandse versie Eveneens uitgegeven in: Spaans, Deens, Duits, Engels, Grieks, Frans, Italiaans en Portugees Brussel, 1 januari 1988. Dokument Dit dokument is opgesteld voor intern gebruik door de diensten van de Commissie. Het wordt ter beschikking van het publiek gesteld, doch mag niet worden beschouwd als een officiële standpuntbepaling van de . Copyright EGKS-EEG-EGA, Brussel - Luxembourg, 1988. Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

EUROPESE DOUANELIJST
VAN CHEMISCHE STOFFEN
Handleiding bij de indeling van chemische produkten
in de gecombineerde nomenclatuur
COMMISSIE
VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
MENTFITPAcb Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven
ES ISBN 92-825-7915-8
DA ISBN 92-825-7916-6
DE ISBN 92-825-7917-4
GR ISBN 92-825-7918-2
EN ISBN 92-825-7919-0
FR ISBN 92-825-7920-4
IT ISBN 92-825-7921-2
PTN 92-825-7923-9
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1 988
ISBN 92-825-7922-0
Catalogusnummer: CB-52-88-348-NL-C
© EGKS-EEG-EGA, Brussel - Luxemburg, 1988
Uitgever : S. Forcheri, G. Spyrou
Commissie van de Europese Gemeenschappen - GD XXI - Brussel
Printed in Belgium Commissie van de Europese Gemeenschappen
EUROPESE DOUANELIJST VAN CHEMISCHE STOFFEN
(Handleiding bij de indeling van chemische produkten
in de gecombineerde nomenclatuur)
Nederlandse versie
Eveneens uitgegeven in:
Spaans, Deens, Duits,
Engels, Grieks, Frans,
Italiaans en Portugees
Brussel, 1 januari 1988.
Dokument Dit dokument is opgesteld voor intern gebruik door de diensten van de
Commissie. Het wordt ter beschikking van het publiek gesteld, doch mag
niet worden beschouwd als een officiële standpuntbepaling van de .
Copyright EGKS-EEG-EGA, Brussel - Luxembourg, 1988.
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële
doeleinden. De diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben, in
overleg met de Lid-Staten, alles in het werk gesteld om de exactheid van
de in deze publikatie opgenomen informatie te verzekeren. Toch zijn de
hierin opgenomen tariefindelingen juridisch niet bindend voor de Commis­
sie van de Europese Gemeenschappen of voor de Lid-Staten. De Commissie
van de Europesen is niet aansprakelijk voor enige schade
of nadeel die door het gebruik van dit boekwerk zou kunnen worden geleden.
Dit werk wordt beschermd door het internationale auteursrecht. Alle rech­
ten zijn voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden her­
drukt, opgeslagen in een systeem voor gegevensverwerking ofn doorge­
geven in om het even welke vorm of door om het even welk middel, elektro­
nisch, mechanisch, fotokopie, bandopname, enz., zonder voorafgaande toestem­
ming van de Commissie. INLEIDING
Dit werk vervangt de in 1981 gepubliceerde "Indeling van chemische
produkten in het douanetarief van de Europese Gemeenschappen".
Vergeleken met de vorige publikatie bevat het nieuwe werk een aan­
zienlijk groter aantal produkten en een gemoderniseerde chemische
nomenclatuur alsmede het CAS-nummer ("chemical abstracts service
registry number"). Het wordt gepubliceerd in negen talen (Deens,
Duits, Engels, Spaans, Grieks, Frans, Italiaans, Nederlands en
Portugees). In elke taal zijn ongeveer 32.000 benamingen (26 000
"voorkeurbenamingen" en 6 000 synoniemen) opgenomen. De synoniemen
verwijzen naar de "voorkeurbenamingen", dat wil zeggen naar benamin­
gen waarvan het gebruik om uni formi teitsredenen aan te raden is.
Het vormt derhalve een nuttig hulpmiddel voor degenen die betrokken
zijn bij de internationale handel (importeurs, exporteurs, expedi­
teurs, douane-ambtenaren, statistici, enz.) alsmede voor vele des­
kundigen (chemici, vertalers, uitgevers van wetenschappelijke
boeken, enz.).
De Commissie betuigt haar erkentelijkheid aan de talrijke personen
die aan de samenstelling van dit werk hebben medegewerkt. Zij wenst
in het bijzonder de nadruk te leggen op de steun die haar diensten
hebben ontvangen van de Chemical Nomenclature Advisory Service,
Laboratory of the Governement Chemist, Londen en de Administration
Fédéral des douanes Suisses, Berne.
De in dit werk vervatte indelingen verwijzen naar de gecombineerde
nomenclatuur (Verordening (EEG) nr. 2658/87) die vanaf 1.1.1988 de
tariefnomenclatuur en de NIMEXE vervangt. GEBRUIKSAANWIJZING
Dit deel bevat vier afdelingen.
Afdeling I
ALFABETISCHE LIJST VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
De chemische produkten worden alfabetisch gerangschikt.
Deze lijst bevat voor elk produkt :
(a.) een identificatienummer dat wordt toegekend door de diensten van de
Commissie (nr. XXI-"douane-unie en indirecte belastingen"), het
CUS-nummer (Custom Union and Statistics)
(b) de indeling in de gecombineerde nomenclatuur
(c) de naam van het produkt (in alfabetische volgorde).
Voorbeeld :
21314 Paracetamol (DCI) 2924 29 30
Indeling in de gecombineerde CUS- Naam
nummer (benaming) nomenc latuur
Aan de hand van de lijst kan, wanneer de naam van het produkt bekend is,
de indeling worden gevonden in de gecombineerde nomenclatuur.
Afdeling II
NUMERIEKE LIJST
De chemische produkten worden in stijgende numerieke volgorde gerang­
schikt vanaf het CUS-nummer (Custom Union and Statistics)
Deze lijst bevat voor elk produkt :
(a) Het CUS-nummer
(b) De chemische na(a)m(en) - benaming(en)
(c) De indeling in de gecombineerde nomenclatuur
Aan de hand van de numerieke lijst kan, wanneer het CUS-nummer bekend
is, de indeling van een produkt (en de benaming ervan) snel worden ge­
vonden.
Voorts kan ook worden overgegaan van een taal naar een andere (van een
deel naar een ander), aangezien het CUS-nummer voor iedere taal hetzelfde
is). Afdeling III
OVEREENSTEMMING TUSSEN DE CAS- EN CUS-NUMMERS
Het is een "gekruiste" index van de CAS- en CUS-nummers.
Hierdoor wordt het mogelijk het CUS-nummer te identif i eieren (dus de
naam en de indeling van het produkt door raadpleging van deel twee),
wanneer het CAS-nummer bekend is.
(Het CAS-nummer, "Chemical Abstracts Service Registry number" is een
international identifi catienummer).
Afdeling IV
OVEREENSTEMMING TUSSEN DE CUS- EN CAS-NUMMERS
Het is een "gekruiste" index van de CUS- en CAS-nummers.
Hierdoor wordt het mogelijk het CAS-nummer te identificeren wanneer het
CUS-nummer bekend is.
Opmerkingen
De aangegeven tariefindeling is uitsluitend van toepassing op de
chemische produkten als zodanig, maar hierbij wordt geen rekening
gehouden met een andere indeling die noodzakelijk zou kunnen zijn
indien het chemisch produkt verpakt is voor de verkoop in het klein
of indien dit chemisch produkt aanwezig is in een mengsel of preparaat.
Voorgesteld wordt de "voorkeurbenamingen" te vermelden op de douanedocu­
menten ten einde de vrijmaking te vergemakkelijken.
Er wordt op gewezen dat alle gebruikte benamingen alsmede de referentie-
nummers als zodanig kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot
de chemische gegevensbank van de Europese Gemeenschappen ECDIN. (*)
(*) "Data- en informatienet betreffende chemische produkten in het
mi lieu".
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek
1621020 ISPRA (Varese) Italië

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin