Cette publication est accessible gratuitement
Lire

האנושיות ניקתה דרך

De
5 pages
האנושיות מנקה עצמו דרך בין ההתעללויות של כוח ומדברת זמן פרופאגאנד? S, ניצול המשכורת ( מבצע ) על ידי הקיבץ או ייתורים זרועים ( פיטורים ) והמשכורות טענו בהכי נמוכים על ידי הקשר של קו העוני. תמורות יסודיות גילו בעולם הכספי והסכנות שמאימות על האקוסיסטם מתקשרות לעולם התושב ומובילות ( נוהגות ) האזרחים לעצור ( פוחדות מ) התוכניות הפוליטיות מתחת לזוית אחרת ממה שהם עשו עד עכשיו. לפחות זה העניין שם איזה אנחנו מוצאים לפנות ( יורה ב) למצח השמאלי ( חזית ) והטראינינגס השונה ( יצירות ) שהקימו ( היווו ) אותו ( זה ) לבחירות הנשיאותיות …
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

ךרד התקינ תוישונאה
חוכ לש תויוללעתהה ןיב ךרד ומצע הקנמ תוישונאה דנאגאפורפ ןמז תרבדמו? S, ( עצבמ ) תרוכשמה לוצינ ( םירוטיפ ) םיעורז םירותיי וא ץביקה ידי לע וק לש רשקה ידי לע םיכומנ יכהב ונעט תורוכשמהו תונכסהו יפסכה םלועב וליג תוידוסי תורומת .ינועה בשותה םלועל תורשקתמ םטסיסוקאה לע תומיאמש (מ תודחופ ) רוצעל םיחרזאה ( תוגהונ ) תוליבומו ושע םהש הממ תרחא תיוזל תחתמ תויטילופה תוינכותה םיאצומ ונחנא הזיא םש ןיינעה הז תוחפל .וישכע דע סגניניארטהו ( תיזח ) ילאמשה חצמל (ב הרוי ) תונפל תוריחבל ( הז ) ותוא ( ווויה ) ומיקהש ( תוריצי ) הנושה תויתואישנה …
תבצעמ תמאב תחקל הליחתה תאז ונלש הנשיה הפוריאב לש הנמאה לע יתפרצה םעה לאשמ םע תומיעה לש ןמזב צורפפאר הזיא השיקנ תיאפוריא הקוח'? T טלבמ ונתוא ומכ הברה טושפ ונרקיס ךכ לכ קניל םיינמרג םירבח לע ןיידע םישגדומ םיפחסנ לאראבילואנה ידי לע ונחנאש השקב םיב העקשה לש הרוצב הבושת לש םימיסקמה ידי הוואגב ( יתחוורה ) האלה ונחקל תאז לכב אל " לש
תיטסילאיצוסה הגלפמה לש םיטסילאיצוסה יטמתמ ןפואב ידי לע התשענ ""ב " אל " תאז סג ןפואב ריבסמ התאש
תענמנ-יתלב " ןכ " םיחוורה לש ( הברמ ) הלפכהה השק ברק ירחא גשה  דוע ונילא רוזחת אל תטלחומ ונתוא ( ןנכותמ ) קורז םימעפל הזה ןוחצינה תאז לכב תצק לש ( טילבמ ) םיוקל תחתמ לבסנ-יתלבה לש הצקב דגנ רחאו הלול זאואצ לש הגרדל הזב הרוטקירק יטסילאיצוס ךופהלב חלצהש היצזילבולג יטסיביטקא קודבלב חלצה םהש םזילטיפקל םיילארביל םישוח .תונוש תוצפה רידגהל ידי לע םיבוט רתוי (ב םיטלוש ) דחא לכ ועיתפה םהש םש הז … הזש בשחנ הזש יפכ/כ ; ( בצעמ ) הסיפת ( םרז ) חיכשב תא ול לוקשל עבט " יתרגיש " לש יחרכה היה ידי לע רשוע לש יברימה תא רוציל םש םזילטיפקה ןמזב תועקשהה לע םילודג יכה םיחוורה תא רוקעל הזכל תויחרכה הדובע תווצ ךומנ יכה ריחמב תוצפמש אל סיסבו תוירקיע הדימריפ תויומד האיצי לש תואמר ונחנא םהמ תאזה תכרעמש יפכ/כ ןינבה לכ לש ינויוויש ליטהל םיחלצומ םירחא םיירשפא אל ויהיש ונל םינעוט הז ; דאזילאבולג לש תוצראה לש ( תורבח ) תורבחה לע םלעהל םירשוקמ הברה כ"כ םינימזמ הזה םלועה רבכ הנעט אוהש םימיה תוכיראש
דע ונתוא ענכשל וניצר םנמא ונחנאש היה הז תוחפל ץיפקה הנורחאל דואמ הפיסומ תיניטל הקירמאבש ןוויכ ) שוחב אל  וילע רבדמ השע הברה כ"כש יברעה רעונ לש תוקעצב לבא חוכה דגנ תינחצר הכפהמ לש (
תוצראה לש תולשממל החומ םידחפ קידצהה םע זחא לש דובעל לש תורשפא היריגלאו וקורמ היסינוט לש ןמזב ישפוח ןפואב םהלש הנומאה תויחל הרואנ תושעהל תוחתפתהב ( עבורמ ) םהלש םוקמהלעב תויהל דרח תוכחל תונלבס יאה ידי לע הז םאה  תילכלכה אלש ןוכיתה םי הפוריא ידי לע ( ורגיש ) קרזנ תוחטבהל הזיא באראמה לש רוד לש תועדומה וא ריהמ דואמ עיגה תרחא קלחל ( םילהנמ ) םיגיהנמ ( הלש ) ולשל הנימזה אל לש הרטמה םע " םסילאיור " םהלשמ רשועה ותואב דכלתה הזה םלועה לכש םהלש דיתעה תרשפתמ םהלש ךרדב ונתיא רבדל ןטק ךכ לכ ילוא  תושירד טנניטנוקה לע עיפוהל וניאר ונחנאש םירבשמ לע יאפוריאה החיכשה הירוטסיהה הזה קיודמה עגרב ןכ יפ לע ףא תוכרעמ ) תוחודה ןיב רחא םואנ ומצע רידגה ( רופיס ) ידי לע תאזה עגר תוילתב םייטילופה תוחוכה לש ( םיסחי עגר ותוא בל ונתנ תינרוחס ש ( םישנא ) םיחרזאה לש הצפהו לוהינ לש ( םיבצעמ ) םיסודומה תא לואשל יצחו דחא ירחא םואתפ ולש רותב ןיבהש םזילטיפקה " ) "ב ןגיה " דימת לבא תוכלמ שיחכה םימעפל לש האמ חוודל רצענ וליבשב םג ( רבוע ) ןמזהש ( " רוסא דימת העשה אב לעב היה תאזו והשמ אל םלועמ ולש רדחה לש ( ךפוה ) עבטמה תא ריזחהל וליבשב ךרע ידי לע לאשנש הפלחהה ךרע  !( הזחמ דירפמ ) שומישה
םא  ( רוגסל ) גלזמל תפרצל םינתונש הלאה םירקמה הקבדמב הלאה םירקמ ץרא ינב ונלש שנרבהמ הבורמל ושענ םהש יפכ/כ תקחורמ ךכ לכ התארנ הכפהמ לש םיענומ אל הז םייטמולפיד ןונעיר ירדחל םיקחוצ טעמכ ויהיש םיפוחד םישורד אטבל תפרצל םינתונ םהש לושכמ םישל תוינכותה תא קצמתהל תילאמשל ( ןוידטציא ) יפוסה בלשב תחקלנ תסילטיפקה תומדקתהל הזמ לדבהל ומצע ףשפשל לש ןוכיסב סרהה לש לופונומה ידי לע םש דע ורסמנ יסאלק ןפואב תונויער ב.נה לש יטסילאיצוסה
 ליאסראמב םימה לש םורופ ( יפילח ) יביטנרטלא םלוע םייופצ תונורתפהו תויעבה לש ( הפישח ) הגצה ) םירה גדה תמגוד ידי לע ( תורכיא ) תואלקחל ( רשיק ) סלגנא סולל ( םירה R? ; יאה לש םיגיידה םע תודחאתה ילאמשה תא םידקהל תרבג הזיא תומיתה אל הזש בשקומ יטיא םימעפל םהמ תובושתה תא לאוש יטרקנוקב ימל רחאה דמעומב M? ( ףסוא ) ףוסאל הסנמ ןוצנאל ידי לע םש יזוקראס םעל עיגה טעמכ ( הזש ) אוה  רשועה סמל יחרכה היה הזש הדוותמ ( הלש ) ול תושעל ןורג ( רשקנ ) ןטקה דאטונקה םע תאז לכב הז  הזש הקבדנה לש היצביטומהו קופיא הברה ( הזח ) יזוקראס סאלוכינ( איבמ ) חקולה דקפומה אישנה צנארפ'? T כ.א.ל ןאזל !דעצה M? תושעהל זא ןוצנאל
ירוזיא ) הזה ןייפמקה לש ( ליבומ חוכ ) ירקיעה שיגמה דעומ דועבמ ץברומ בזע ( הזש ) אוה הפיא ( רפכ הקיטילופה תא תושעל לש דשח תויעבה לכ לש םישאה אב יזוקראס ינפל .פ.מ.א לש ( הטיש ) תויפלק ) םידכ לש ןידה קספ ינפל הלימה ידי לע ןוחצינה יזוקראס ינפל לבא הפיא םיחרזאו תולוק ירבחב !( אוה יכ שדחמ הריחב ובנגו וסמח ( םיחצנמ ) םיחיוורמ לבליבו ילאמשהמ תונויערה תא תווולל לוכי היה ילאמשלו הנימי לפונ ( םירנאז ) םיגוסה ( דחאתה ) " טווני " תונויערה ( תמלשומ הלפמ היהי הזש זכרמב ) הז םא וליפא שארה תא ךוסחל ( הלש ) ול תתל ולכיש ולש להקה תא תוברל החנהל תויונכרא ול תושעל רמאי
http:wwwjeanluc melenchonfr20120316auforumalternatif deleauamarseille
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin