La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Partagez cette publication

The Project uGetbnre gBEoo k DofPiu  Xan Sin ,uhY yb gniZ uYThishangok i eBo rht sof efo esue onny areheywanc on ta  dna tsoso tonr iwhta mlons whatestricti uoY yamveos .revegit  ipycot, iesi eru-o  rwayatermthe der t untcejorP eht fo senic Lrgbeenut Giht Be s kooo ro iseluncd dethwibnre.grognline atwww.gute西   穿        便            西                                               
Title: Du Pian Xin Shu Author: Ying Yu Zhang Release Date: December 24, 2007 [EBook #24021] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DU PIAN XIN SHU ***
     
 便 即忙趕捉。不知趕之  ,拿一豬在手,又踢 倒二籠,豬俱逃    吾觀棍之 所謂君   乃始也放豬佯逐以誤其遠趕之於前,繼也擒豬踢籠,以制其不趕之於後,使   遇里長及茶壺  趙通,延平府南平縣人也。家世積善,錢糧頗多,差當七圖一甲裡役。其甲 宿   一日,通與僕往杭貿易,經過浦城,憩息於亭,適見錢  這奴才,你逃外數年,  敢再推辭。 西  聽其言   遂與同行。至一店所,錢曰:「里長今朝起早,又    叫店主暖酒,切豆腐與通食,便問店主曰:「這裡有   抹角,潛而去。  通與僕吃酒一壺將盡,乃對僕曰:「錢一去許久不來,莫非與人爭鬥,不然  我還你   忿  按:林錢一始 借壺 使  便 ,則錢 一奸無所施,將道旁 通亦欠檢點焉。嘻!  乘鬧明竊店中布     揭行生意最大,四方買者極多,每日有幾拾兩銀交易。外 開鋪面,裡藏各貨  與前客對銀。其棍見其 上,緩步行去。   後 裡一    相辭,令我輩 不敢 一場而罷。  按:棍之竊斯布也,初須乘其叢雜,入其   其布,   在勝理店積貨物,宜不離看守,方可保無虞。關防不密,安知無棍徒混入行  詐稱青布  有一大鋪,布匹極多,交易叢雜,只自己一人看店。其店之對門人,養一圈  些。」忽棍聞之。 日乘其店中閒寂,遂入店拱手,以手按櫃頭一捆青布,輕輕 言曰:  成?」小曰:「我在這邊 定了 ,任從拿去。   便 但你須在 」店主然之。小 拿去。」 聞其問答之語,小  其店主在 多時,鵝聲不,其店主恐店久無人守,只   「是那個問  不得也。」     按:君子仁民愛物,而仁之先施者莫如鄰,物之愛者,即鵝 亦居其一。何對  贊成棍賊以盜之,仁心 使,亦  ,而量足以容 物,何至有此失也。  借他人屋 以 聶 道應別號 西湖,邵 武六 都人,家原富厚 ,住屋 宏 深,後因訟耗 家,以裁 縫 為業。忽一日往人家裁 衣,有一光棍見客人 賣布,知應出外,故領 道應家前棟 坐 定。竟入堂,私問應妻云 :「汝丈 夫在家否?」其妻曰:「往前村 裁 衣。」棍 曰:「我要 造 數件 衣服,今日歸否?」對曰:「要明日歸。」棍曰:「我有同伴 在你前棟 坐,口渴 求茶一杯 吃。」應妻即討 茶二杯 ,放於廳 凳 上。棍將茶捧 與布 客飲。飲罷,接杯 入,方出揀 布四匹,還銀壹 兩,只銀不成色。客曰:「此價要 換 好銀。」棍曰:「我兒 子 為人裁 衣,待明日歸換 與你。」言未畢,棍預 套一人 來問針 工 在家否。棍應曰:「要明日歸。」其人即去。布客曰:「你收起 布,明 日換 之與我。」客既出,少頃棍亦拖布逃出。  次早,布客到應家問曰:「針 工 歸否?」應妻曰:「午後回。」布客次早  問針 工 歸否,應妻又曰:「今午回。」布客午後又來問,應妻曰:「未歸。」布 客怒曰:「你公 公 前日拿布四匹,要針 工 歸 來還銀,何再三推托。你公 公 何去 ,我家那有公 公 ,誰人拿你布?」二人角口大鬧。 鄰人辨, 曰:「他何曾有公 公 ?況其丈 夫又不在家,你布不知何人拿去,安可妄 齲」布客無奈,狀投署 印 同知鐘 爺 。狀准 ,即拘四鄰 來審 。眾云 應不在家,況父 已死,其布不知甚人去。鐘 爺 曰:「布在他家 鄰約為之窮 究 , 必有著 落矣。鄰約不能究 ,乃勸西湖曰:「令正不合被棍茶, 致誤客人以布付 棍,當認一半。布客不合輕易以布付 人,亦