La lecture en ligne est gratuite
Télécharger

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Hofe ordide, núF ybmO .aklesihTok i eBor ths fo efo esuno ea ynreheywan cnot  a dna tsomla htiwsertciitso tonr soever. ons whatypoc,ti  uoY yamayawr  ovegit  ied r tnuesi eru- thes oftermthe ebnetuG tcejorP lunc iseenic Lrg kooo ronilnta ed dethwihi teBs twww.gutenberg.nez hcsenaOiřdlínatvikoobl  těd aond mo ,laévohkl m. Řeo jeu, colaks donemák uý erkt, Pl malás ákyl ,douk dybběhl se na vršekzenmožrd.lavzoR dle hooue  snís chlod Bu hraraně étsejndN  aar.j kkýledaa  nedhlzor ýnsárk kat lna druhéh časů,  kazlšcýýls ěved zý,lkamo akchtiývodj ešrt v lečovo řich Oldbylosíoténm olavazimov dbyž ěm nna, ec itědesorp ldeležela ú straně ivan ,rvornd áorěžýb Bkybeou vnátaproT .cýlíaK h yisdúreárěvv pyohádla p tvrku ooviž méd lheL.ětska  nsiuc ru,álýlž vito .lHbukoo pod ním pracov ilaédileJ .hcijla kvadimntei ým,hO .uoholbo yluplé erkt, kyáčblséitv nznduo lej mohetakby s kdyt otn ka ,uv ybaod pla hsie al damýlimo  lesz  a, a dívaetlačiloy!ek ř Aej jen Tlyb yb á!atsěm ac nevůbe vidbylotokociphsa ib  yatívsei e  svrzá ža bo kezold a zemi! Jak malinktaýnhcv šýnin  ai.očst Oírava alt kanítaěntašv ,ě hřálo  příjemnú anavz  alsdaák phovéžined  okaokčínulS?utěmdeřé? R lidA coět. olěvybč an lzozees ýZ .nolád es , mu sžesee altkež,ln vedělě .lAe probudil ho zlhciřdlO J.lunsu uhlo daklek tao  aěnken ovál jaz půj, ažomů.de dlbžíli ,k n mě uobuda se nemá. Pdáž hcýnlavoež , dchazok Omuřildmr oaNadez .epínněm lna chtěerý tk ,uodubop mýltosar zsiýmak j silěštmpo
F. OMELKA HOREDĚDINÚ A JINÉPOVÍDKY Obrázky ze života slováckých dětí Obrázky kreslil OL. CIHELKA 1935 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ V PRAZE
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK HORE DEDINÚ ***  
Produced by Miroslav Malovec, David T., and Andrew Sly. Thanks to the daughter of the author for giving permission to distribute this text.
Title: Hore dedinú A jiné povídky Author: F. Omelka Release Date: February 1, 2009 [EBook #27960] Language: Czech
Had
eohej élz es ičo 
hle povalil Oldřbýlksla y aáno nevydrto dlouhit,lž  eřdci híc dnehaýcpřu taeshc akliv ,ížz ežště e jelunctl.Soricmop  tV t  onějekopo ssih ciřdlO a olitívsda lann jěc leuoicha k zemi. DopA .aes ž um hcedah v souhovéěl tltčaen cjahelin ajil zatcizi. A durp mítlO .iječ čsapro e ál dímlab .navěn lýkajhojee  soh Pd leh ur.ďaNvsze lanu ležel  prsou map is lešyV .dahzkháocpra  nnětr mímkěékanm  u astave zaku sstečecdd. hltěChral tsodaz íksývtuon, že všechna ta rhzů aybalj nes le am,neá vndipo an ahítum uosrpom z v tnilaabráokb  .aJ měm yatdy ko, c Aí?ržydv ot ohuold kaj  Aleutě.pohnetnel žeědij eartsnaledone, enavA í? ohétsopts onšar z tohoti pomoci?eJ kas  žazaklšyv um elts latsvdllezbímčea  n ařdci .lOnktu hel vyhil al seříva ežůktšutuonůZ .d ha utotící m a?ďP hoenl- ies ,udený pot. Co teelj !aA ohtshé ouvědtom o o ak h urohan lahcěps lnodohep nathnzabu?aJ kasiátz hápomoci?  si jen iřkyuonktimoV ?ibya  jto Nt?ylebtínee tah, kk. Ot kaydyblě ,v dě schlýcerůet mtomín dop jucarp , Jistě byokamžit ěenhclap áreca kéjaeb npeez hčíízordlO hciř!ivooditsvobkdyb, a  íesM sukao n jě vímenazhonístlalyb ot ysans i ok ležet. Celé těomnž oůztsta iatd  ordtvské y.álb ol olyaltoonečneuotzčylěv .aM  hadovalozorma p olybeN.lečáto í jněol v avula hnočeěnp keyln kety se vlJak?Minuamýničo hmiřeřuořild pchalom Ou. uokur u lipohcutěi ijzmd poě snuoa lhvaeř ls veak pji te, žrudcn alřpjedohíšjěnchí levíOl! icdř hesb elksrucylherozehnal, pravoavhll čito osezaavíd es ežkat ,u jakěremm sml tí oyb.hT řdci olOmě S, lýiv ža.otnálpelb ávdo ýnžichovýmiskl Oldřma.iaH dm šyelkno éhpřneelíte.um yzákuz latiba za tatínkem, ab avtřá,is ěphcla úýmzntě neměvsm ,míčepzív s elaache strnebem a ýlp lsbálámýeřtsmotoez , . .p A.puneilstdřOlh icdaraom .,ěa eln o svobod úsilí pmélafuoz v lakým sceudproueb sad.ěH ldnad  oyryly zaneht mu e sehcívílo edeš l zjizby. Maminka jals  ánvívhcT.elínat jek pižd řeelétcáitraalohK išla. Přiká, vel ýnsířp n delhopšíarstejandv, hoo zavrtěn maličkohodapld,ln  aot tmiřevá vněnýážobesej u .im odKza sělo  sedantůčyjeenbo m sotelpoo ylBrah těP .iřečev  Dyby k nám tak az,tg edb výmá!ei,amět dmue ká uazoJpaz ětšiM:ls laich  abympú,vaetoptsodn s  ae etvřtea a átvrt lhomenO !tiferdí áamktta,p voam podívjdu sa toNůp ,div  těda zkales válobyald Všyts.iarod po měliste o bybel ,etjibopen u tněa  somEn a.étahětš vordreče vníeřeč Ke.ž dyšeětu lkzíle aes stolu zbytky boub ličv nkěp etďchtipoě ysyb Du!s veybalohotíš mřeklva, o, aa:Navst.ils názaneavzoit lmotV es i křik, te dělalybs  a ueJížeš kíšež.Jlyrh toueb ýlaM !edj žu ke hlamený tluchý,its  .ěDnouk svztidě, akát mto, orts ýneT.kečem hodbylyPostné.t ,o eazts ež  eJl.daéjčkne ty,livaej aan jůts křikuje Joza.Klinej  eěpnk!ý yv ,itaT.tábak aza nktítaá ah tmaaPtn!uf il ája a mojákje vtoť ben  údu ivoětsiVao ntlečkne tu,mujuMeřaym!r zový jako mět takoěn . oíss deěDittichí poni nu, a.íjatudeosj ičO nyřeupu eřdva  n.eA z sa e lsšy! Hlas zvonku sevzo j laěnsa ,ijkoja tbybyo  nloře.K dvojicha je avdepn k elodismimaí ázch Ve.eřnítat ín az ,aknnka držíek. Mamiamýl ,lav r cu e aímzd ocue ovkrětahšěvomaboob iti.i
U stromečku
i aněřuv tžeu om !yůmeNkoč dálošurzv ejuzaku keět vníor hnaě en áhádon mmýe  Tonen,n, hA hej žycijektamD.as a ždkaLih  sdaotm žošeak.aJ k ptá se  vědět? khoteo . kaíčonináp . .z ýlec ,ají  dívístona m mku ,ak.eNzaju?hoo?Co? Cvš nhcies iěvz ěvadévku, Karle, poídav jas ,ivíd š