La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Partagez cette publication

The Project GtuneebgrE oBkoo Trf taisjan so I,edl yb esoJB hprThiédieook s eBrot sif eso ehu neyoanf erwhny a on ta edna tsocomtsn  ow ti hlaions wharestrictuoY yam eost.reviv,gite op city su er -e yroa aw ter thenderit ucejorP eht fo smceLig ernbteGut ht he sikooB ro e nsclinedudit wneebgro.gronline atwww.gutuuedalspak  -nia. Tr   Inin istaSIS  :SYLLÄ nteistn ä  I .Vuniin Kultakutriohro  tlIII aK .II  Ir. nnla MinSuurVI.     siin näkjreinao enatann iengra BV.     ikklaknemmeL lin korkouskappeäpsyr kuII.IH pyciro Vn äpKä FiöV    .IIep iäjätI. T  XIamo Kaal.IS X IIok elu-il vesän leieakatnilleemhI .VIX     IX. Meudesta emst ä  roio's no kkriOgX.  ra EruS  nam   n.IX naliL di nVXiaen TriIII. narstanX   anirlouK .XI
JOSEPH BÉDIER'n toimittamasta ranskankielisestä laitoksesta suomentanut L. ONERVA.
Kustannusosakeyhtiö Kirja, Helsinki, 1917. Painettu Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiön Kirjapainossa Tampereella 1917.
Title: Tristan ja Isolde Author: Joseph Bédier Translator: L. Onerva Release Date: October 31, 2006 [EBook #19674] Language: Finnish
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRISTAN JA ISOLDE ***  
aem
TRISTAN JA ISOLDE Muinaiskelttiläinen tarina
Produced by Sami Sieranoja and Tapio Riikonen
nek luuken n  X V. Isolde Valkok isäVX  K .Irehan diVI X DI.asin
vus ,tarreh novrAiran natnuii aakuullko ketteaits ks,ii shea nkuiatserattaakluuK.a susa jsa suresersss uumesu airuo kmalea?ste  Sar nuakktsedaj aa Isolde-kuninganoT irtsnasiatj itll ksiinkohaa kraMroC ninu sagnsa vuoken toisesini aiaisM.iuansat valiuo kjan niotänäviäp anamtivaakassa rurustsaat ionine totk n'ninu,sageiv änmään hleelpu atah näätl,häitR ivalin, Loonnoisnäh ättelohiv nea nsseliivstdiahil nwnla.aS amtaaan aatuää, tietnnkoisa krp laikingas Maettä kunsesi ,ithru lloo, liinniuvokalasnij nauka vill,aiekaja mllä ielem ätnäh ilevlap än Hi.yln remea otti hänet vaimoarkkuaedll.aäH nrtkeatommatoa llkar itsanas  nioinga kunaliasRivranes siojatas ,al Vinnin,kakukonäh iotnuak elle maahan onnois'nnäyn toLlo iyhköanlaän hpaä ilras itlleih ajtiväupuna kaaanjltoj ,epajnanionnel saanivlai toitla nilaviR .naajek nakpplesias .uMksensa Tintagelin näuniaäh t,tena ttsktu oin hliteätiu ,neavh nä san kunsaapoma auttreh  nagroM hovia nhsaenisllnaK -leoam inihinnlisaanminin se asuok il ouanj taren makuningatlah nitlahoRiksrenle ytajo, untuloilu ksnäneäsh ksi  vuoensasuutii kesre ltitöähtnuk nool ajtiveti purjeensa kauaksiatk tomiaaattioh kanenedvi, naanakumukoklaV  jokkan,i raa olan .ksaaalksäH n saratngnikuä änviäp änäärE .avapalaaan kosklut  ilonie vila!aR llde Ha.av kuualh tutenäat inapporgan olerttua M,ae tthäiak uulltook ,nirapnaautttsi; sialiv RennanatlS jäkäP-titettnimiRohaiin .nauioV lop tsiodo oi ttnthäkaä toaa.naVklkokuakooninsa, lähti snäh hiek iik aasaruuautu irtalunskimottamiov aj nsluie senän hi;nuniagatähtn:äK"i hän, "r", sanoahoRy tlsiim .atuthda tattriloi inoaei auutota h iav,ae ts ailutvui  eännutaatodlenyyk t ;nääkätänen jäsenensä kvävitäh ieokkiisäspäthsyenänuu htlil,naatum h atelä n vioi ojaksemp K lo äähiäävtuetstkaraer hunythy allar ättäm!"Mutta Valkokuraejkloo nlevääinthäkuä neuna.ll akkt ieotha tunatok !tOatavukloole ät, ntyva syv aj teellouk asuntual hlamaJuons ruaus  niläsättä mitääei hyödy ,nektojak öikkie;llik eunurää pakno naa .tunatna ssruSun uiavsa,es ätnnass rusutin ynnyt, ssinuunisj ;ayn aän t eenssdei änunkaiemmnao elnnno ,mitä nainen kosksan eellsiariväs ,akioP":näh ionoivoen tn olkauadh ä aänasdaun tntjää ensaanel.Nittyaam  nähnnysojan, jailmaan ph nätek n soatnehäi hen ennk.Rsäj neekläh nettielasta, ja heti saa näh nustule iatan smätuotan suh .mouSäN].).mosurute, en (llintsnaT irrTsi".[ in nisemo niookltautni, rusukan iamlaa nluul tams olet tnäin siiaksok aJ .natsimal vleulin skaon,aj ujlhen nmiiä ensn onlineurul nraomlielM.tuat peläten, että MahoRnitlyät  iyttaanuautor Mnigahoekkhra ilosue nkare saa". uuttnauak ni.äätsek aaotan S"U: annhotonta oin; mahdtuoRahtliliso llie mt hergMoinannil kaanonaKnilepiir Jo nsa.ivaaut aehträv ttiittäPin-naSat alohoh novro itto äjrvenal perehdyttil nuhsoatna .oGes mritaor Gnaveyh a nävaank,nip, joihinkuultka inhiikniiaotnit deuo vsaikkaa ss tenäh isamatuum ,akplaaekhisäätelemään tä käyttittenäh äH .po nonroleilvauipat ll ähyedaa nthmaonnaa, pekkovikiiknäämättieh ,atusjoa  jeälpki, otnaam iiksrnäh  kendääyma oa stroag nusmriaisR ivalinin pojan, kiop neioj asnei.Ksaosukstri Tunseatalspke änas attikasvetom hänjaa ik auoävnstetulleiv lo aut iäyttänytan oli tnäen nkis iestmealoh Roisk ua,stj naasiiv tenähtt nahänetaa roitkuesjole nussiettiäh lrastsaat raank netek neippsuns ratässäasel,ni maaah nätsiun iitäetev henoniuk av ntteln ,utse muodostivat  ,saee tajh näi muur naonia nedh yinvan uinkääiken n tähikävakän jotkki, Kaiiin.sneth ,äly ayyveinht jsälojaryn h ioak naisn aajeät hartänen levyäskyhppl veleälienkeimpjienin oäh ;ily ittepo n vtään hanmaaaihk iakkaev laehtta javilppiä, autamath nakkie,ajoit pääämsan nsnaäksi lisieläa; vähenäh ntt io epa itse uösmye lltulual aisialirerpunsoitapoja,hateästssyot aajm  kja lunitta; oa nedrounispaium istea rilonsen ih näokoktt ä,ie tuahap tenttsia ttuM.naanarreh antä salaoitti häajk nuinkiaasn amanopoa täänui ksakah itsnetr ,avinä ääpsööt äyr häniväträänet elavial nev ,neeletleelutnitaisTrtoako ilav tohkuset kauppiaat, j ,si nukjronialaiitthän ltnepoä lles ilo ällenähut Ma.ikpon neaiholatäR tsviy ilttä ä, esiittia uusisnetsu,ällokteuua,nsjaa lj uessn,äh yvtöräkyevyytensänen väkidhen ääruuo nänj asnetuuenuak a uudissaan iestaälävmleiedssäne  jiaalaVkukoaakk aj ikänirT natsta Rohalt, joka umsietilR vilanianivuo ktteilai snihp ,aar iiovi sitä se ja pitiähämirniuhejsn a eiääjstyö rtaau äkie aisrup ailylty Se jia.ittaraojeshntekokipä iklmäähttiönäväieimt hemusuhan änk lailnoesnimä edessään jyrkkiesties aätöy nämn mäseit jääivpän käodnim revitäiajotuul Vihlla.aa nojturo,ia sni, laivaunut susrup niejät nnisyssäehää ii kttdänaaam kuiianaslaynnian rurhan. Tap natsirT iletsnuinkun aassoiuli merenkulkijat es nittevätä ,te mtäi er meileieäällak n annavaktuntntä tomiematti a aam.iM okthun ttautseu ttne,no akkikkiak ajaukaiselkatosi knaarnnlaelt iaavteislan or nlajaiytn aj  aviääteetTraineät lilevnor evhnin nsiattyt vaointka, leymyh aj teenytnytsääskee nähen tmaihin. Heti aseaj tsal avikev tennees vleilää pikkrav s,iajsautl'ai silkuinkaa ktaviutteluut nial ajat ai tt,loknojeh asesp ,atstuolaa htjo tuiokthaa n sehti ämielisyyerenvihaenäh aattuapavtäivttää phe, etnepana takilavneo eksemuudetto onnaastmen  tritoahnar ,nantoj av aluotoinakohoavanni äajt reväni ääeetti:  mtäetn  eh nioltaviutakahten ha Silnsa.estr iumieädaah iakuak äitha nen tenrvto adsähöräsimm te nuhseet saiudothänevat ds nnemär äsumeia stiklätäähänmä.
I. Tristanin lapsuuden-aika.
saitktre .aKimniattontamänkasilmoG iletsium änii sän hentaital vaij  aus äoRahtl, isäänsrvenalia nukikkäam n,atannoos'oiislo Ltarell.Suuivala va nihnaanloeltekielteänyrnäa  jlek näh alä isepiiona kumpuilevan ike edssää nuait tenanakmea äätsmmunuesi nuds aj