La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Partagez cette publication

Vous aimerez aussi

The Project Gutenberg EBook of Wenyuange Sikuquanshu, by Various This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.net Title: Wenyuange Sikuquanshu Author: Various Posting Date: May 8, 2009 [EBook #7221] Release Date: January, 2005 First Posted: March 27, 2003 Language: Chinese *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK WENYUANGE SIKUQUANSHU *** Produced by Wan Ting Gong Contents: title author China dynasty =================================================================== Deng Xi Zi Deng Xi Zhou - Chin, 1027-207 B.C Gui Gu Zi Wang Xu(300?-200? BC) Zhou - Chin, 1027-207 B.C. Wei Liao Zi Wei Liao(300?-237? BC) Zhou - Chin, 1027-207 B.C. Ren Wu Zhi Liu Shao Zhou, 722-221 B.C. Gong Sun Long Zi Gong Sun Long Zhou, 722-221 B.C. San Lve Huang Shi Gong Han, 206-280 B.C. Zhu Zhai Ji Wang Mian(1287-1359 AC) Yuan, 1280-1351 A.C. Deng Xi Zi (Thought Of Deng Xi Zi) by Deng Xi The original Chinese: 鄧 析 子 鄧 析 無 厚 篇 天 於 人 , 無 厚 也 。 君 於 民 , 無 厚 也 。 父 於 子 , 無 厚 也 。 兄 於 弟 , 無 厚 也 。 何 以 言 之 ? 天 不 能 屏 勃 厲 之 氣 , 全 夭 折 之 人 , 使 為 善 之 民 必 壽 , 此 於 民 無 厚 也 。 凡 民 有 穿 窬 為 盜 者 , 有 詐 偽 相 迷 者 , 此 皆 生 於 不 足 , 起 於 貧 窮 , 而 君 必 執 法 誅 之 , 此 於 民 無 厚 也 。 堯 舜 位 為 天 子 , 而 丹 朱 商 均 為 布 衣 , 此 於 子 無 厚 也 。 周 公 誅 管 蔡 , 此 於 弟 無 厚 也 。 推 此 言 之 , 何 厚 之 有 ? 循 名 責 實 , 君 之 事 也 。 奉 法 宣 令 , 臣 之 職 也 。 下 不 得 自 擅 , 上 操 其 柄 而 不 理 者 , 未 之 有 也 。 君 有 三 累 , 臣 有 四 責 。 何 謂 三 累 : 惟 親 所 信 , 一 累 。 以 名 取 士 , 二 累 。 近 故 親 疏 , 三 累 。 何 謂 四 責 : 受 重 賞 而 無 功 , 一 責 。 居 大 位 而 不 治 , 二 責 。 理 官 而 不 平 , 三 責 。 御 軍 陣 而 奔 北 , 四 責 。 君 無 三 累 , 臣 無 四 責 , 可 以 安 國 。 勢 者 , 君 之 輿 。 威 者 , 君 之 策 。 臣 者 , 君 之 馬 。 民 者 , 君 之 輪 。 世 固 則 輿 安 , 威 定 則 策 勁 。 臣 順 則 馬 良 , 民 和 則 輪 利 。 為 國 失 此 , 必 有 覆 車 奔 馬 折 輪 敗 載 之 患 。 安 得 不 危 ! 輪 敗 策 折 , 馬 奔 輿 覆 , 則 載 者 亦 傾 矣 ( 此 三 句 從 意 林 補 ) 。 異 同 之 不 可 別 , 是 非 之 不 可 定 , 白 黑 之 不 可 分 , 清 濁 之 不 可 理 。 久 矣 。 誠 聽 能 聞 於 無 聲 , 視 能 見 於 無 形 , 計 能 規 於 未 兆 , 慮 能 防 於 未 然 。 斯 無 他 也 , 不 以 耳 聽 , 則 通 於 無 聲 矣 。 不 以 目 視 , 則 照 於 無 形 矣 。 不 以 心 計 , 則 達 於 無 兆 矣 。 不 以 知 慮 , 則 合 於 未 然 矣 。 君 者 藏 形 匿 影 , 群 下 無 私 , 掩 目 塞 耳 , 萬 民 恐 震 。 循 名 責 實 , 察 法 立 威 , 是 明 王 也 。 夫 明 於 形 者 分 , 不 遇 於 事 。 察 於 動 者 用 , 不 失 則 利 。 故 明 君 審 一 , 萬 物 自 定 。 名 不 可 以 外 務 , 智 不 可 以 從 他 , 求 諸 己 之 謂 也 。 治 世 位 不 可 越 , 職 不 可 亂 。 百 官 有 司 各 務 其 刑 。 上 循 名 以 督 實 , 下 奉 教 而 不 違 。 所 美 觀 其 所 終 , 所 惡 計 其 所 窮 。 喜 不 以 賞 , 怒 不 以 罰 。 可 謂 治 世 。 夫 負 重 者 患 塗 遠 , 據 貴 者 憂 民 離 。 負 重 塗 遠 者 , 身 疲 而 無 功 。 在 上 離 民 者 , 雖 勞 而 不 治 。 故 智 者 量 塗 而 後 負 , 明 君 視 民 而 出 政 。 獵 羆 虎 者 , 不 於 外 圂 。 釣 鯨 鯢 者 , 不 於 清 池 。 何 則 ? 圂 非 羆 虎 之 窟 也 , 池 非 鯨 鯢 之 泉 也 。 楚 之 不 泝 流 , 陳 之 不 束 麾 , 長 盧 之 不 士 , 呂 子 之 蒙 恥 。 夫 游 而 不 見 敬 , 不 恭 也 。 居 而 不 見 愛 , 不 仁 也 。 言 而 不 見 用 , 不 信 也 。 求 而 不 能 得 , 無 始 也 。 謀 而 不 見 喜 , 無 理 也 。 計 而 不 見 從 , 遺 道 也 。 因 勢 而 發 譽 , 則 行 等 而 名 殊 。 人 齊 而 得 時 , 則 力 敵 而 功 倍 。 其 所 以 然 者 , 乘 勢 之 在 外 , 推 辯 說 , 非 所 聽 也 。 虛 詞 , 非 所 應 也 。 無 益 之 辭 , 非 所 舉 也 。 故 談 者 別 殊 類 , 使 不 相 害 。 序 異 端 , 使 不 相 亂 。 諭 志 通 意 , 非 務 相 乖 也 。 若 飾 詞 以 相 亂 , 匿 詞 以 相 移 ; 非 古 之 辯 也 。 慮 不