La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelon

De
590 pages
boletín
DE LA
REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA
/
^
^
^
TOMO OCTAVO
boletín)
DE LA
Fl
11)
lanw

1)
Ul
uu
DE
BARCELONA
3uflleíi:
TOMO OCTAVO
\^
O
AÑOS Académicos CLXXXVII y CLXXXVIII
BARCELONA
IMPRENTA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD
CALLE DE MONTEALEGRE. NÚM. 1915-1916
5
/I
s
Z-
3o
y,
79504!!
ANO
XV
DOT tTT'TNT boletín
DE LA
núm. 57
Real /academia de Buenas Letras


f3
DB BAI^GBDONA
ENERO Á MARZO DE
1915

&
LA BATALLA DE MONTJUiCH Y LA MORT D'EN
(Fragment d'un dietari
inédit de la
CLARIS
Guerra
deis Segadora)
En
un
lo
núm.
10 de la Revista de Bibliografía
Catalana publicárem
treballet intitulat Bels díes en que foren publicáis alguns folléis
de la guerra deis Segadors, basat en no poques notes curioses que sobre aquest punt traguérem d'un dietari inédit d'aquella guerra, que representa una de les topades mes cruentes que han tingut les dues races espanyoles mes contraposades. Hauría sigut lo nostre gust reproduhir
íntegrament en aqüestes planes tot aquell voluminós raanuscrit; mes no essent possible per sa gran extensió nos limitarém a donarne una mostra remetent ais estudiosos al original que's troba ben custodiat en l'arxiu de l'antigua familia barcelonina avuy representada pél nostre bon amich En Ramón de Sans y de Tord, de la qual familia sortiren, entre altres, homes tan ilustres com lo bisbe Ricomá (qui ho fou de Vich y de Barcelona) y'ls historiadors Tarafa y Bruniquer. En lo susdit treball ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

boletín DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA / ^ ^ ^ TOMO OCTAVO boletín) DE LA Fl 11) lanw lí 1) Ul uu DE BARCELONA 3uflleíi: TOMO OCTAVO \^ O AÑOS Académicos CLXXXVII y CLXXXVIII BARCELONA IMPRENTA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD CALLE DE MONTEALEGRE. NÚM. 1915-1916 5 /I s Z- 3o y,
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin