//img.uscri.be/pth/3d3b10f9b56fd3b7d6e6e0b2a1bc9f05eba34cf7
Cette publication est accessible gratuitement
Lire

Dans la forêt, de Jean Hegland (Gallmeister)

7 pages
C’est étrange, d’écrire ces premiers mots, comme si je me penchais par-dessus le silence moisi d’un puits, et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l’eau – tout petit et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu’il s’agit de mon relet. Après tout ce temps, un stylo a quelque chose de raide et d’encombrant dans ma main. Et je dois avouer que ce cahier, avec ces pages blanches pareilles à une immense étendue vierge, m’apparaît presque plus comme une menace que comme un cadeau – car que pourrais-je y relater dont le souvenir ne sera pas douloureux ? Tu pourrais écrire sur maintenant, a dit Eva, sur l’époque actuelle. J’étais tellement persuadée ce matin que le cahier me servirait à étudier que j’ai dû faire un efort pour ne pas me moquer de sa suggestion. Mais je me rends compte à présent qu’elle a peut-être raison. Tous les sujets auxquels je pense – de l’économie à la météorologie, de l’anatomie à la géographie et à l’histoire – semblent tourner en rond et me ramener inévitablement à maintenant, à ici et aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est Noël. Je ne peux pas l’éviter. Nous avons barré les jours sur le calendrier bien trop consciencieusement pour confondre les dates, même si nous aurions aimé nous tromper. Aujourd’hui, c’est le jour de Noël, et le jour de Noël est une nouvelle journée à passer, une nouvelle journée à endurer ain qu’un jour, bientôt, cette époque soit derrière nous.
Voir plus Voir moins
C’est Érangé, d’Écrîré céŝ prémîérŝ môŝ, cômmé ŝî jé mé pénchaîŝ par-déŝŝûŝ é ŝîéncé môîŝî d’ûn pûîŝ, é qûé jé vôYaîŝ môn vîŝagé apparaïré à a ŝûracé dé ’éaû – ôû péî é ŝé prÉŝénan ŝôûŝ ûn angé ŝî înhabîûé qûé jé ŝûîŝ ŝûrprîŝé dé cônŝaér qû’î ŝ’agî dé môn rélé. Aprèŝ ôû cé émpŝ, ûn ŝYô a qûéqûé chôŝé dé raîdé é d’éncômbran danŝ ma maîn. E jé dôîŝ avôûér qûé cé cahîér, avéc céŝ pagéŝ banchéŝ paréîéŝ à ûné îmménŝé Ééndûé vîérgé, m’apparaï préŝqûé pûŝ cômmé ûné ménacé qûé cômmé ûn cadéaû – car qûé pôûrraîŝ-jé Y réa-ér dôn é ŝôûvénîr né ŝéra paŝ dôûôûréûX ? Tû pôûrraîŝ Écrîré ŝûr maînénan, a dî Eva, ŝûr ’Épôqûé acûéé. J’Éaîŝ éémén pérŝûadÉé cé maîn qûé é cahîér mé ŝérvîraî à Éûdîér qûé j’aî dÛ aîré ûn éfôr pôûr né paŝ mé môqûér dé ŝa ŝûggéŝîôn. Maîŝ jé mé réndŝ cômpé à prÉŝén qû’éé a péû-êré raîŝôn. Tôûŝ éŝ ŝûjéŝ aûXqûéŝ jé pénŝé – dé ’Écônômîé à a mÉÉôrôôgîé, dé ’anaômîé à a gÉôgraphîé é à ’hîŝôîré – ŝémbén ôûrnér én rônd é mé raménér înÉvîa-bémén à maînénan, à îcî é aûjôûrd’hûî. Aûjôûrd’hûî, c’éŝ Nôë. Jé né péûX paŝ ’Évîér. Nôûŝ avônŝ barrÉ éŝ jôûrŝ ŝûr é caéndrîér bîén rôp cônŝcîéncîéûŝémén pôûr cônôndré éŝ daéŝ, mêmé ŝî nôûŝ aûrîônŝ aîmÉ nôûŝ rômpér. Aûjôûrd’hûî, c’éŝ é jôûr dé Nôë, é é jôûr dé Nôë éŝ ûné nôûvéé jôûrnÉé à paŝŝér, ûné nôûvéé jôûrnÉé à éndû-rér ain qû’ûn jôûr, bîénÔ, céé Épôqûé ŝôî dérrîèré nôûŝ. À Nôë prôchaîn, ôû cécî ŝéra érmînÉ, é ma ŝœûr é môî aûrônŝ rérôûvÉ éŝ vîéŝ qûé nôûŝ ŝômméŝ cénŝÉéŝ vîvré.
7
jean hegland
L’ÉécrîcîÉ ŝéra rÉabîé, éŝ ÉÉphônéŝ ôncîônnérôn. Déŝ avîônŝ ŝûrvôérôn à nôûvéaû nôré caîrîèré. En vîé, î Y aûra à mangér danŝ éŝ magaŝînŝ é dé ’éŝŝéncé danŝ éŝ ŝaîônŝ-ŝérvîcé. Bîén avan Nôë prôchaîn, nôûŝ nôûŝ ŝérônŝ pérmîŝ ôû cé qûî nôûŝ manqûé maînénan é dôn nôûŝ avônŝ érrîbémén énvîé – dû ŝavôn é dû ŝhampôîng, dû papîér ôîéé é dû aî, déŝ rûîŝ é dé a vîandé. Môn ôrdînaéûr marchéra, é écéûr CD d’Eva ôûrnéra. Nôûŝ Écôûérônŝ a radîô, îrônŝ é jôûrna, cônŝûérônŝ Inérné. Léŝ banqûéŝ é éŝ Écôéŝ é éŝ bîbîôhèqûéŝ aûrôn rôûvér, é Eva é môî aûrônŝ qûîÉ céé maîŝôn ôù nôûŝ vîvônŝ én cé mômén cômmé déŝ ôrphéînéŝ qûî ôn aî naûragé. Ma ŝœûr danŝéra avéc é côrpŝ dé baé dé San Francîŝcô, j’aûraî inî môn prémîér ŝéméŝré à Harvard, é cé jôûr hûmîdé é ŝômbré qûé é caéndrîér pérŝîŝé à appéér Nôë ŝéra paŝŝÉ dépûîŝ rèŝ, rèŝ ôngémpŝ.
— Joyeux Nôë ŝémî-paén, Égèrémén îÉraîré é rèŝ côm-mércîa, annônçaî ôûjôûrŝ nôré pèré é maîn dé Nôë qûand, bîén avan ’aûbé hîvérnaé, Eva é môî aîŝîônŝ Éqûîpé danŝ é côûôîr dévan a chambré dé nôŝ parénŝ. Téémén éXcîÉéŝ qûé nôûŝ né énîônŝ paŝ én pacé nôûŝ éŝ ŝûppîîônŝ dé ŝé évér, dé déŝcéndré, dé ŝé dÉpêchér, andîŝ qû’îŝ bâîaîén, ŝ’ôbŝînaîén à éniér éûrŝ péîgnôîrŝ, à ŝé avér a igûré é à ŝé brôŝŝér éŝ dénŝ, mêmé – qûand nôré pèré Éaî parîcûîèrémén agaçan – à aîré dû caÉ. Aprèŝ a pagaîé é éŝ Écaŝ dé rîré énôûran ’ôûvérûré déŝ cadéaûX, vénaîén é dÉjéûnér qûé nôûŝ rôûvîônŝ ôû naû-ré, éŝ côûpŝ dé i dé ôînaînŝ parénŝ, éMessiedé Haéndé qûî ŝôraî rîômphaémén dû écéûr dé CD. À ûn mômén danŝ ’aprèŝ-mîdî, nôûŝ aîônŝ nôûŝ prôménér ôûŝ éŝ qûaré ŝûr é chémîn dé érré qûî abôûî à nôré caîrîèré. L’aîr raîŝ é vîvîian é a ôrê véré néôYaîén nôŝ ŝénŝ é nôŝ paaîŝ, é ôrŝqûé nôûŝ arrîvîônŝ aû pôn é Éîônŝ prêŝ à aîré démî-ôûr, nôré pèré dÉcaraî îmmanqûabémén :
8
dans la forêt
— VoIÀ é vràI càéàu é Noë, om é DIéu – à pàIx, é sIécé ét ’àIr pur. Pàs é voIsIs À moIs é sIx kIomètrés, ét pàs é vIé À moIs é cIquàté. BÉIs soIét BouHà, SHIvà, JéHovà ét é sérvIcé és Forêts é CàIforIé, ous vIvos tout aû bôû dé a rôûé ! Pûŝ ard, ûné ôîŝ a nûî ômbÉé, qûand danŝ a maîŝôn pôngÉé danŝ ’ôbŝcûrîÉ né brîaîén pûŝ qûé éŝ bôûéŝ dû ŝapîn, Mèré aûmaî éŝ bôûgîéŝ dé a pYramîdé dé Nôë é nôûŝ nôûŝ énîônŝ péndan ûn mômén én ŝîéncé dévan é carrôûŝé pôûr régardér éŝ bérgérŝ, éŝ Rôîŝ Magéŝ é éŝ angéŝ ôûrnér aûôûr dé a ŝaîné amîé. — Oûaîŝ, dîŝaî nôré pèré avan qûé nôûŝ nôûŝ dîŝpérŝîônŝ pôûr grîgnôér a carcaŝŝé dé a dîndé é côûpér déŝ ranchéŝ dû pûddîng rôîd, c’éŝ ça ’hîŝôîré. Ça pôûrraî êré mîéûX, ça pôûrraî êré pîré. Maîŝ aû môînŝ, î Y a ûn bÉbÉ aû cénré.
Ce Nôë-cî, î n’Y a rîén dé ôû céa. Paŝ dé gûîrandéŝ, paŝ dé caréŝ dé vœûX. Paŝ dé pîéŝ dé cadéaûX, paŝ d’appéŝ ôngûé-dîŝancé dé grand-anéŝ é dé côûŝînŝ îŝŝûŝ dé gérmaînŝ, paŝ dé chanŝ dé Nôë. Paŝ dé dîndé, nî dé pûddîng, nî dé baadé jûŝqû’aû pôn avéc nôŝ parénŝ, nî déMessie. Céé annÉé, Nôë n’éŝ rîén dé pûŝ qû’ûn carrÉ banc ŝûr ûn caéndrîér préŝqûé arrîvÉ à a in, ûné aŝŝé dé hÉ én pûŝ, qûéqûéŝ înŝanŝ d’Écaîragé à a bôûgîé, é, pôûr chacûné dé nôûŝ, ûn ûnîqûé cadéaû. À qûôî bôn ôû ça ? I Y a rôîŝ anŝ – aôrŝ qûé j’avaîŝ qûaôrzé anŝ é Eva qûînzé –, j’avaîŝ pôŝÉ a mêmé qûéŝîôn par ûn ŝôîr dé pûîé, ûné ŝémaîné avan Nôë. Pèré rônchônnaî à caûŝé dû nômbré dé caréŝ qû’î ûî réŝaî à Écrîré, é Mèré ŝ’Éaî réîrÉé danŝ ŝôn aéîér avéc ŝa machîné à côûdré rônlané, é éé én Émérgéaî rÉgûîèrémén pôûr ŝôrîr ûné nôûvéé ôûrnÉé dé côôkîéŝ é mé rappéér dé avér éŝ ŝaadîérŝ. — Né, j’aî béŝôîn qûé céŝ rÉcîpîénŝ ŝôîén prôpréŝ pôûr ancér é pûddîng avan d’aér mé côûchér, dî-éé én réér-man a pôré dû ôûr ŝûr a dérnîèré paqûé dé côôkîéŝ.
9
jean hegland
— OK, màrmoàI-é, ét é touràI à pàGé u Ivré às équé ’ÉtàIs poGÉé. — Cé soIr, Né, IsIstà-t-éé. Jé évàI és yéux é mo Ivré àvéc àGàcémét ét émààI : Pôûrqûôî ôn aî ça ? — Parcé qû’îŝ ŝôn ŝaéŝ, rÉpôndî ma mèré én ŝ’arrêan aû paŝŝagé pôûr mé dônnér ûn bîŝcûî aû gîngémbré ôû chaûd avan dé réôûrnér, aîèré, aûX mYŝèréŝ dé ŝa côûûré. — Jé né paraîŝ paŝ déŝ paŝ, dîŝ-jé d’ûné vôîX bôûgônné. — Dé qûôî aôrŝ, Pûmpkîn ? démanda môn pèré andîŝ qû’î Échaî ûné énvéôppé é barraî Énérgîqûémén ûn nôû-véaû nôm dé ŝa îŝé. — Nôë. Tôûé céé agîaîôn é cé bazar. On n’éŝ mêmé paŝ vraîmén chrÉîénŝ. — Un péû qû’ôn né ’éŝ paŝ, rÉôrqûa môn pèré. (I pôŝa ŝôn ŝYô é ŝé éva d’ûn bônd dé a abé prèŝ dé a énêré, dÉjà énraïnÉ par ’Énérgîé dé ŝôn prôpré dîŝcôûrŝ.) Nôûŝ né ŝômméŝ paŝ chrÉîénŝ, nôûŝ ŝômméŝ capîaîŝéŝ. Tôû é môndé danŝ cé paYŝ dé branéûrŝ éŝ capîaîŝé, qûé éŝ génŝ é véûîén ôû nôn. Tôû é môndé danŝ cé paYŝ aî parîé déŝ cônŝômmaéûrŝ éŝ pûŝ vôracéŝ qûî ŝôîén, avéc ûn aûX d’ûîîŝaîôn déŝ réŝ-ŝôûrcéŝ vîng ôîŝ ŝûpÉrîéûr à céûî dé n’împôré qûî d’aûré ŝûr céé paûvré érré. E Nôë éŝ nôré ôccaŝîôn én ôr d’aûgménér a cadéncé. Qûand î rémarqûa qûé jé réprénaîŝ môn îvré, î ajôûa : — Pôûrqûôî êé--ôn Nôë ? Ça mé dÉpaŝŝé. Tû ŝaîŝ qûôî, arrêônŝ. Jéônŝ ’Épôngé. J’îraî rappôrér éŝ cadéaûX én vîé démaîn. Nôûŝ dônnérônŝ éŝ côôkîéŝ aûX pôûéŝ é Écrîrônŝ à ôûŝ nôŝ amîŝ é parénŝ én éûr éXpîqûan qûé nôûŝ rénônçônŝ à Nôë pôûr é carêmé. En mêmé émpŝ, c’éŝ ûné hôné dé gâchér méŝ vacancéŝ, cônînûa--î d’ûn aîr aûŝŝémén rîŝé. I i caqûér ŝéŝ dôîgŝ é ŝé baîŝŝa vîvémén cômmé ŝî ûné îdÉé vénaî jûŝé dé é rappér à ’arrîèré dé a êé. — Jé ŝaîŝ ! Nôûŝ rémpacérônŝ éŝ pôûréŝ ŝôûŝ a bûandérîé. Laîŝŝé ômbér a vaîŝŝéé, Né, é rôûvé-môî é crîc.
10
dans la forêt
Jé é fusIàI u réGàr, é Étéstàt ’éspàcé ’ué émI-sécoé pour à fàcIItÉ àvéc àquéé I àvàIt cotrÉ més pIqués ét mà màuvàIsé Huméur. VéxÉé, é foçàI às à cuIsIé, ràmàssàI ué poIGÉé é cookIés ét motàI m’éférmér às mà cHàmbré àvéc mo Ivré. Pus tàr, é ’étéIs àvér és pàts qué ’àvàIs mÉprIsÉs tout é cHàtàt À tué-têté :
We three kings of oil and tar, tried to smoke a rubber cigar. It was loaded, and it exploded, * Higher than yonder star.
L’àÉé suIvàté, mêmé moI, é ’àuràIs pàs osÉ cotéstér Noë. Mèré ÉtàIt mààé, ét ous ous ràccrocHIos À tout cé quI ÉtàIt umIéux ét sucrÉ ét cHàu, commé sI ous pésIos qu’é IGoràt és ombrés éés s’ÉvàouIràIét às à brIàcé é ’éspoIr. MàIs àu prItémps suIvàt, é càcér ’àvàIt quà mêmé émportÉé, ét À Noë érIér, mà sœur ét moI àvIos fàIt é otré mIéux pour cuIré ét émbàér ét cHàtér às é fo éspoIr é covàIcré otré pèré – ét ous-mêmés – qué ous pouvIos êtré Héuréux sàs éé. Jé pésàIs qué ous ÉtIos ÉprImÉés À Noë érIér. Jé pé-sàIs qué ous ÉtIos ÉprImÉés pàrcé qué otré mèré ÉtàIt morté ét qué otré pèré ÉtàIt évéu Istàt ét sIécIéux. MàIs I y àvàIt és umIèrés sur é sàpI ét ué Ié às é four. Evà ÉtàIt Càrà às éCasseNoisettequé oàIt à compàGIé é bàét é Réwoo, ét é véàIs é récévoIr és rÉsutàts é més ScHoàstIc AptItué Tésts, quI ÉtàIét suisàmmét bos – sI é rÉussIssàIs és CoéGé Boàr AcHIévémét Tésts – pourjûŝîiér a éré qûé jé rÉdîgéaîŝ à ’înénîôn dû cômîÉ d’admîŝŝîôn dé Harvard.
* Parôdîé d’ûn chan dé Nôë :Nôûŝ éŝ magéŝ, éŝ rôîŝ dû pÉrôé é dû gôûdrôn, avônŝ vôûû ûmér ûn cîgaré én caôûchôûc, î Éaî chargÉ é î a éXpôŝÉ, pûŝ haû qûé ’Éôîé à-haû.(Tôûéŝ éŝ nôéŝ ŝôn dé a radûcrîcé.)
11
jean hegland
MàIs cétté àÉé, tout céà à Ispàru ou ést À ’àrrêt. Cétté àÉé, Evà ét moI màrquos é coup uIquémét pàrcé qu’I ést moIs ououréux ’àméttré qué c’ést Noë àuour’HuI qué é fàIré commé sI çà é ’ÉtàIt pàs. Cé ’ést pàs ÉvIét é trouvér u càéàu pour quéqu’u quà I ’y à pus é màGàsI où ’àcHétér, quà o péut IicIémét s’Isoér pour é fàbrIquér, quà tout cé qu’o possèé, cHàqué HàrIcot ét GràI é rIz, cHàqué cuIèré ét styo ét àGràfé àppàrtIét ÉGàémét À à pérsoé À quI o véut fàIré u càéàu. J’aî ôfér à Eva ûné paîré dé ŝéŝ prôpréŝ chaûŝŝônŝ à pôînéŝ. I Y a déûX ŝémaînéŝ, j’aî prîŝ dîŝcrèémén céûX qûî Éaîén éŝ môînŝ abïmÉŝ danŝ é pacard dé ŝôn ŝûdîô dé danŝé é jé éŝ aî rÉparÉŝ dû mîéûX pôŝŝîbé én cachéé péndan qû’éé ŝ’énraïnaî. Avéc éŝ dérnîèréŝ gôûéŝ dû dÉachan dé nôré mèré, j’aî né-ôYÉ é ŝaîn én ambéaûX. J’aî récôûŝû éŝ ŝémééŝ én cûîr avéc dû mônôiamén qûé j’aî dÉnîchÉ danŝ é maÉrîé dé pêché dé nôré pèré. J’aî rémpÉ éŝ côqûéŝ qûî Éaîén ôû ÉcraŝÉéŝ danŝ ûn mÉangé d’éaû é dé côé à bôîŝ é j’aî éŝŝaYÉ aû maXîmûm dé éûr rédônnér ôrmé, pûîŝ jé éŝ aî cachÉéŝ dérrîèré é pôêé pôûr qû’ééŝ ŝèchén, jé éŝ aî énŝûîé rérémpÉéŝ, réaçônnÉéŝ é ŝÉchÉéŝ à nôûvéaû pûŝîéûrŝ ôîŝ dé ŝûîé. Pôûr inîr, j’aî réprîŝÉ é ŝaîn ûŝÉ à ’éXrÉmîÉ déŝ pôînéŝ dé ŝôré qû’Eva pûîŝŝé îrér qûéqûéŝ héûréŝ ŝûppÉménaîréŝ dé céŝ chaûŝŝônŝ én danŝan d’abôrd ŝûr ’énchévêrémén déŝ pôînŝ qûé j’avaîŝ côûŝûŝ. Eé éŝ réŝÉé ŝanŝ vôîX qûand éé a ôûvér a bôïé é qû’éé éŝ a vûŝ. — Jé né ŝaîŝ paŝ ŝ’îŝ vôn aér, aî-jé dî. Iŝ ŝôn prôbabé-mén rôp ŝôûpéŝ. Jé né ŝavaîŝ paŝ rèŝ bîén cé qûé jé aîŝaîŝ. Maîŝ andîŝ qûé j’Éaîŝ éncôré én raîn d’érgôér, éé ŝ’éŝ jéÉé à môn côû. Nôûŝ nôûŝ ŝômméŝ Éréînéŝ péndan ûné ôngûé ŝécôndé pûîŝ avônŝ bôndî ôûéŝ éŝ déûX én arrîèré. Céŝ jôûrŝ-cî, nôŝ côrpŝ pôrén nôŝ chagrînŝ cômmé ŝ’îŝ Éaîén déŝ bôŝ rémpîŝ d’éaû à raŝ bôrd. Nôûŝ dévônŝ êré vîgîanéŝ ôû é émpŝ ; aû môîndré ŝûrŝaû ôû môûvémén înaéndû, ’éaû ŝé rénvérŝé é ŝé rénvérŝé é ŝé rénvérŝé.
12
dans la forêt
Lé càéàu qu’Evà m’à oÉ, c’ést cé càHIér. — Cé ’ést pàs u orIàtéur, à-t-éé It àors qué é é ÉGàGéàIs u pàpIér càéàu tout froIssÉ, rÉcupÉrÉ ’u àIvér-ŝaîré ôînaîn é paŝ éncôré ŝacrîiÉ pôûr aûmér é éû. Maîŝ î n’a jamaîŝ ÉÉ ûîîŝÉ, aûcûné pagé. — Un cahîér vîérgé ! mé ŝûîŝ-jé ÉmérvéîÉé. Maîŝ ôù ’aŝ-û dônc rôûvÉ ? — Dérrîèré ma cômmôdé. I a dÛ ômbér à î Y a déŝ annÉéŝ. J’aî pénŝÉ qûé û pôûrraîŝ ’én ŝérvîr pôûr Écrîré ŝûr maînénan. Pôûr nôŝ péîŝ-énanŝ, ôû qûé ŝaîŝ-jé. Pôûr ’înŝan, déŝ péîŝ-énanŝ ŝémbén môînŝ prô-babé qûé déŝ éXra-érréŝréŝ vénûŝ dé Marŝ, é qûand j’aî ŝôûévÉ a côûvérûré én carôn achÉ é qûé j’aî éûîéÉ éŝ pagéŝ qûî ŝénaîén Égèrémén é rénérmÉ, ôûéŝ banchéŝ à ’éXcépîôn dé ’Échaaûdagé déŝ îgnéŝ, jé dôîŝ adméré qûé jé pénŝaîŝ davanagé à rÉvîŝér pôûr éŝ Achîévémén Téŝŝ qû’à énîr a chrônîqûé dé céé Épôqûé. E pôûran, c’éŝ agrÉabé d’Écrîré. Lé brûî ŝéc é rapîdé déŝ ôûchéŝ dé môn cavîér d’ôrdînaéûr mé manqûé, aînŝî qûé a ûmînôŝîÉ dé ’Écran, maîŝ cé ŝôîr, cé ŝYô éŝ cômmé é vîn dé a Paza danŝ ma maîn, é dÉjà éŝ îgnéŝ qûî gûîdén céŝ môŝ ŝûr a pagé Évôqûén pûŝ a chaïné dû mÉîér à îŝŝér dé nôré mèré é môînŝ éŝ barréŝ dé ’Échaaûdagé qûé j’avaîŝ îmagînÉéŝ qû’ééŝ Éaîén aû dÉpar. DÉjà, jé vôîŝ cômbîén î Y a dé chôŝéŝ à racônér.
Ce qûé vôûaîŝ vraîmén ôfrîr à Eva, c’Éaî dé ’éŝŝéncé. Jûŝé ûn péû – aŝŝéz pôûr qûé é grôûpé Éécrôgèné ôncîônné é qû’éé pûîŝŝé méré né ŝéraî-cé qû’ûn ŝéû CD, qû’éé pûîŝŝé aîŝŝér a mûŝîqûé a pÉnÉrér à nôûvéaû jûŝqûé danŝ ŝéŝ ôŝ ; jûŝé ûn gaôn ôû déûX pôûr qû’éé n’aî pûŝ à danŝér qû’aûX ŝéûŝ baéménŝ împîôYabéŝ dû mÉrônômé. Maîŝ î n’Y a pûŝ d’éŝŝéncé. À nôré réôûr dé a vîé, a dérnîèré ôîŝ qûé nôûŝ Y ŝômméŝ aÉŝ, ’împacabé aîgûîé dé a jaûgé d’éŝŝéncé Éaî bîén én déŝŝôûŝ dé zÉrô.
13