La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

杜騙新書

De
33 pages
The Project Gutenberg EBook of Du Pian Xin Shu, by Ying Yu ZhangThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Du Pian Xin ShuAuthor: Ying Yu ZhangRelease Date: December 24, 2007 [EBook #24021]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DU PIAN XIN SHU ***第 一 類 脫 剝 騙  假 馬 脫 緞  江 西 有 陳 姓 , 慶 名 者 , 常 販 馬 往 南 京 承 恩 寺 前 三 山 街 賣 。   時 有 一 匹 銀 合 好 馬 , 價 約 值 四 十 金 。 忽 有 一 棍 , 擎 好 傘 ,穿 色 衣 , 翩 然 而 來 , 佇 立 瞻 顧 , 不 忍 捨 去 , 遂 問 曰 : 「 此 馬 價 賣 幾 許 ? 」 慶 曰 : 「 四 十 兩 。 」 棍 曰 : 「 我 買 , 但 要 歸 家 作 契 對 銀 。」 慶 問 : 「 何 住 ? 」 棍 曰 : 「 居 洪 武 門 。 」 棍 遂 騎 銀 合 馬 往 , 慶 亦 騎 馬 隨 後 。 行 至 半 途 , 棍 見 一 緞 鋪 , 即 下 馬 , 放 傘 於 酒 坊 邊 ,囑 慶 曰 : 「 代 看 住 , 等 我 買 緞 幾 匹 , 少 頃 與 你 同 歸 。 」 慶 忖 : 「 此 人 想 是 富 翁 , 馬 諒 買 得 成 矣 。 」 棍 入 緞 鋪 , 故 意 與 之 爭 價 , 待緞 客 以 不 識 價 責 之 , 遂 佯 曰 : 「 我 把 與 一 相 知 者 看 , 即 來 還 價 何 如 ? 」 緞 客 曰 : 「 有 此 好 物 , 憑 伊 與 人 看 , 但 不 可 遠 去 。 」 棍曰 : 「 我 有 馬 與 伙 在 , 更 何 慮 乎 。 」 將 緞 拿 過 手 , 出 門 便 逃 去 。 緞 客 見 馬 與 伙 尚 在 , 心 中 安 然 。 慶 待 至 午 , 杳 不 見 來 , 意 必 棍徒 也 , 遂 舍 其 傘 , 騎 銀 合 , 又 牽 一 馬 回 店 。 緞 客 忙 奔 前 , 扯 住 慶 曰 : 「 你 伙 拿 吾 緞 去 , 你 將 焉 往 。 」 慶 曰 : 「 何 人 是 我 伙 ? 」 緞客 曰 : 「 適 間 與 你 同 騎 馬 來 者 。 你 何 佯 推 , 定 要 問 你 齲 」 慶 曰 : 「 那 人 不 知 何 方 鬼 , 只 是 問 我 買 馬 , 令 我 同 到 他 家 接 銀 , 故 與之 同 來 矣 。 他 說 在 你 店 買 緞 , 少 頃 與 我 同 去 , 我 待 久 不 見 來 , 故 騎 自 馬 回 店 。 你 何 得 妄 纏 我 乎 ? 」 緞 客 曰 : 「 若 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k DofPiu  Xan Sin ,uhY yb gniZ uYThishangok i eBo rht sof efo esue onny areheywanc on ta  dna tsoso tonr iwhta mlons whatestricti uoY yamveos .revegit  ipycot, iesi eru-o  rwayatermthe der t untcejorP eht fo senic Lrgbeenut Giht Be s kooo ro iseluncd dethwibnre.grognline atwww.gute西   穿        便            西                                               
Title: Du Pian Xin Shu Author: Ying Yu Zhang Release Date: December 24, 2007 [EBook #24021] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DU PIAN XIN SHU ***
     
 便 即忙趕捉。不知趕之  ,拿一豬在手,又踢 倒二籠,豬俱逃    吾觀棍之 所謂君   乃始也放豬佯逐以誤其遠趕之於前,繼也擒豬踢籠,以制其不趕之於後,使   遇里長及茶壺  趙通,延平府南平縣人也。家世積善,錢糧頗多,差當七圖一甲裡役。其甲 宿   一日,通與僕往杭貿易,經過浦城,憩息於亭,適見錢  這奴才,你逃外數年,  敢再推辭。 西  聽其言   遂與同行。至一店所,錢曰:「里長今朝起早,又    叫店主暖酒,切豆腐與通食,便問店主曰:「這裡有   抹角,潛而去。  通與僕吃酒一壺將盡,乃對僕曰:「錢一去許久不來,莫非與人爭鬥,不然  我還你   忿  按:林錢一始 借壺 使  便 ,則錢 一奸無所施,將道旁 通亦欠檢點焉。嘻!  乘鬧明竊店中布     揭行生意最大,四方買者極多,每日有幾拾兩銀交易。外 開鋪面,裡藏各貨  與前客對銀。其棍見其 上,緩步行去。   後 裡一    相辭,令我輩 不敢 一場而罷。  按:棍之竊斯布也,初須乘其叢雜,入其   其布,   在勝理店積貨物,宜不離看守,方可保無虞。關防不密,安知無棍徒混入行  詐稱青布  有一大鋪,布匹極多,交易叢雜,只自己一人看店。其店之對門人,養一圈  些。」忽棍聞之。 日乘其店中閒寂,遂入店拱手,以手按櫃頭一捆青布,輕輕 言曰:  成?」小曰:「我在這邊 定了 ,任從拿去。   便 但你須在 」店主然之。小 拿去。」 聞其問答之語,小  其店主在 多時,鵝聲不,其店主恐店久無人守,只   「是那個問  不得也。」     按:君子仁民愛物,而仁之先施者莫如鄰,物之愛者,即鵝 亦居其一。何對  贊成棍賊以盜之,仁心 使,亦  ,而量足以容 物,何至有此失也。  借他人屋 以 聶 道應別號 西湖,邵 武六 都人,家原富厚 ,住屋 宏 深,後因訟耗 家,以裁 縫 為業。忽一日往人家裁 衣,有一光棍見客人 賣布,知應出外,故領 道應家前棟 坐 定。竟入堂,私問應妻云 :「汝丈 夫在家否?」其妻曰:「往前村 裁 衣。」棍 曰:「我要 造 數件 衣服,今日歸否?」對曰:「要明日歸。」棍曰:「我有同伴 在你前棟 坐,口渴 求茶一杯 吃。」應妻即討 茶二杯 ,放於廳 凳 上。棍將茶捧 與布 客飲。飲罷,接杯 入,方出揀 布四匹,還銀壹 兩,只銀不成色。客曰:「此價要 換 好銀。」棍曰:「我兒 子 為人裁 衣,待明日歸換 與你。」言未畢,棍預 套一人 來問針 工 在家否。棍應曰:「要明日歸。」其人即去。布客曰:「你收起 布,明 日換 之與我。」客既出,少頃棍亦拖布逃出。  次早,布客到應家問曰:「針 工 歸否?」應妻曰:「午後回。」布客次早  問針 工 歸否,應妻又曰:「今午回。」布客午後又來問,應妻曰:「未歸。」布 客怒曰:「你公 公 前日拿布四匹,要針 工 歸 來還銀,何再三推托。你公 公 何去 ,我家那有公 公 ,誰人拿你布?」二人角口大鬧。 鄰人辨, 曰:「他何曾有公 公 ?況其丈 夫又不在家,你布不知何人拿去,安可妄 齲」布客無奈,狀投署 印 同知鐘 爺 。狀准 ,即拘四鄰 來審 。眾云 應不在家,況父 已死,其布不知甚人去。鐘 爺 曰:「布在他家 鄰約為之窮 究 , 必有著 落矣。鄰約不能究 ,乃勸西湖曰:「令正不合被棍茶, 致誤客人以布付 棍,當認一半。布客不合輕易以布付 人,亦
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin