La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

飛龍全傳

De
144 pages
The Project Gutenberg EBook of Fei Long Quan Chuan, by Xuan WuThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Fei Long Quan ChuanAuthor: Xuan WuRelease Date: April 29, 2008 [EBook #25229]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FEI LONG QUAN CHUAN ***Produced by Min-Wei Wu第 一 回 苗 訓 設 相 遇 真 龍  匡 胤 遊 春 騎 泥 馬  詞 曰 :  世 事 如 棋 , 從 來 興 廢 由 天 命 。 任 他 忠 佞 , 端 的 難 僥 倖 。  聖 主 垂 裳 , 勛 業 昭 功 令 。 蒼 生 幸 , 掃 穢 除 氛 , 纔 把 江 山 定 。        右 調 《 點 絳 唇 》  話 說 從 古 以 來 , 國 運 遞 更 , 皆 有 定 數 , 治 極 則 亂 , 亂 極 則 治 , 一 定 之 理 也 。 天 下 自 唐 季 以 來 , 五 代 紛 更 , 數 十 年 間 , 帝王 凡 易 八 姓 十 三 君 , 僭 竊 相 踵 , 戰 爭 不 息 , 人 民 有 倒 懸 之 苦 , 將 士 多 汗 馬 之 勞 , 終 於 立 國 不 長 , 究 非 真 命 之 主 。  獨 至 大 宋 , 聖 人 應 運 而 興 , 御 極 以 來 , 削 平 偽 鎮 , 把 錦 繡 江 山 , 奠 定 得 十 分 安 固 , 相 傳 三 百 年 鴻 業 , 歷 國 恁 般 久 長 , 這也 因 他 神 武 不 殺 , 仁 義 居 心 , 所 以 如 此 。 觀 其 伐 南 唐 時 , 命 曹 彬 云 : 「 城 陷 之 日 , 慎 勿 殺 戮 , 設 若 困 鬥 , 則 李 煜 一 門 , 不 可 加害 。 」 祇 此 數 語 , 便 如 孟 子 所 謂 : 「 不 嗜 殺 人 者 能 一 之 矣 。 」 然 此 仁 心 義 聞 , 雖 三 尺 童 子 , 亦 知 其 為 堯 舜 之 君 也 , 不 必 煩 言 多贅 。 祇 就 他 未 登 九 五 之 時 , 把 那 三 打 韓 通 、 禪 州 結 義 這 許 多 事 跡 , 表 白 出 來 , 可 以 使 聞 者 驚 心 , 觀 者 吐 舌 。 方 知 英 雄 舉 動 ,迥 異 庸 愚 , 畢 竟 有 掀 天 拔 地 之 形 , 攪 海 翻 江 之 勢 。 正 如 暗 中 指 使 , 冥 裏 施 為 , 誠 有 不 期 然 而 然 者 。 有 詩 為 證 :  龍 虎 行 藏 自 不 同 , 輝 煌 事 業 有 奇 蹤 。  時 君 若 肯 行 仁 政 , 真 主 如 何 降 九 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin