La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

風月鑒

De
55 pages
The Project Gutenberg EBook of Feng Yueh Jiann, by Yi Tarng WuThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Feng Yueh JiannAuthor: Yi Tarng WuRelease Date: April 27, 2008 [EBook #25195]Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FENG YUEH JIANN ***Produced by Hui-Ting Chuang校 點 說 明《 風 月 鑒 》 一 書 , 系 清 代 吳 貽 棠 所 作 。 吳 貽 棠 , 字 蔭 南 , 號 愛 存, 河 南 戈 陽 ( 今 河 南 光 山 縣 ) 人 。 該 書 刻 本 稱 其 為 吳 貽 先 。 我 們 根 據書 前 作 者 自 序 及 書 后 其 寄 男 方 鈺 的 跋 文 , 可 以 約 略 的 知 道 他 的 經 歷 。其 生 活 于 乾 嘉 年 間 ,“ 為 人 好 脫 略 , 性 豪 邁” , 曾“ 仕 長 蘆” 。 回 鄉后 得 痿 疾 , 行 動 不 便 , 于 岑 寂 中 作 《 可 是 夢 》 、 《 風 月 鑒 》 二 書 , 以寄 無 聊 之 慨 。 《 可 是 夢 》 今 已 不 傳 。該 書 有 刻 本 和 抄 本 兩 種 。 嘉 慶 刻 本 , 今 北 京 圖 書 館 和 天 津 圖 書 館均 有 收 藏 , 半 頁 六 行 , 每 行 十 六 字 , 第 十 三 回 有 半 頁 殘 缺 。 抄 本 第 十三 、 十 四 回 均 殘 , 版 式 與 刻 本 相 同 , 今 藏 于 浙 江 圖 書 館 。 上 海 古 籍 出版 社 曾 以 殘 抄 本 為 底 本 , 用 刻 本 第 十 三 、 十 四 回 加 以 補 配 , 作 為 《 古本 小 說 集 成 》 的 一 種 影 印 出 版 。 本 次 點 校 , 即 以 影 印 本 為 依 據 。敘余 于 戊 寅 冬 得 痿 疾 , 閱 三 載 而 未 就 痊 , 起 坐 雖 可 , 維 不 倩 人 , 而步 履 維 艱 矣 。 鎮 日 獨 坐 甚 覺 岑 寂 。 時 文 侄 可 村 、 甥 居 亭 皆 課 于 余 家 ,每 為 小 談 。 余 告 之 曰 :“ 如 余 , 將 何 以 自 處 也 ?” 可 村 曰 :“ 先 生 胡不 評 論 蒼 鳥 以 自 娛 兮 ?” 居 亭 亦 曰 :“ 甚 善 。” 余 則 自 思 : 左 手 憊 矣, 右 手 雖 尚 可 磨 墨 拈 筆 , 然 意 亂 心 煩 , 何 能 修 事 筆 硯 乎 ? 自 念 蒼 鳥 文章 , 自 古 累 累 繁 帙 , 后 之 所 作 者 , 即 珍 句 奇 字 , 亦 不 過 拾 古 人 牙 慧 。且 余 之 才 , 夫 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Fofg enehYuia J ,nnY ybaT i gnris eWuTh is Bookht eof rfoa su eane onny areheywsoc on tiw dna t tonr sehta mlsos whatsotrictionam uoc yreveoY . iveawt  ipygit,i  tu-es reryao rms e ter thundeG tcejorP eht foseenic Lrgbeenut sihooBero klno nc ideluwid  tthre.grogine atwww.gutenb
Produced by Hui-Ting Chuang
校點貽棠所作。貽先。我們根據 為人好略,性豪邁,曾仕長蘆。回便本小
Title: Feng Yueh Jiann Author: Yi Tarng Wu Release Date: April 27, 2008 [EBook #25195] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FENG YUEH JIANN ***  
綿
第一回 投胎 歷而成。
,未聞有從溫柔
然古來聖賢之
西
好善,凡
日,至一友家,聞
死,還要等施主?來得好,我去了。
便
這是何故?
恭喜大爺,是個哥兒。了。
起和尚的事。鄭氏 合掌念道:十多
嫣娘日日在園
第二回 幻夢 
上,他就不讀罷 !我都會了。常興你豈可閑著?嫣娘俺家現有一處
偷偷的到背后,一看卻不
了一時,那人還不快去!卻不見那人了,只聽帘內說好好談談。嫣娘也不敢再聽,又往
低下頭去。眼看見那人穿穿
跟下走了
名叫嫿
,起
惱了他,他兩個一去
到了八
,便不必
使嫿
那美人又一個美人莫是個瘋子,我們 走罷!說說笑笑去了, 才想起來:是他們罵我!順著那打秋千的只 話才看見,你是 嫣娘我是嫣娘。姐姐,莫跟他嫣娘好,好,就是這樣玩 法。那一個嫣娘只當與他頑話,還是笑。那人你再不出去,就打了!
,日日在園
綿那人 偷偷一看,見那花容月
滿
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin