La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

管子

De
33 pages
The Project Gutenberg EBook of Guan Zi, by Zhong GuanThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.netTitle: Guan ZiAuthor: Zhong GuanRelease Date: May 10, 2009 [EBook #7367] Release Date: January, 2005 First Posted: April 21, 2003Language: Chinese*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GUAN ZI ***Produced by Yingta Pan管 子(guan zi)管 仲 (zhong guan)上 編牧 民凡 有 地 牧 民 者 , 務 在 四 時 , 守 在 倉 廩 。 國 多 財 , 則 遠 者 來 ; 地 辟 舉 , 則 民 留 處 ; 倉 廩 實 , 則 知 禮 節 ; 衣 食 足 , 則 知 榮 辱 ; 上 服度 , 則 六 親 固 ; 四 維 張 , 則 君 令 行 。 故 省 刑 之 要 , 在 禁 文 巧 ; 守 國 之 度 , 在 飾 四 維 ; 順 民 之 經 , 在 明 鬼 神 、 祇 山 川 、 敬 宗 廟 、恭 祖 舊 。 不 務 天 時 , 則 財 不 生 ; 不 務 地 利 , 則 倉 廩 不 盈 。 野 蕪 曠 , 則 民 乃 菅 ; 上 無 量 , 則 民 乃 妄 。 文 巧 不 禁 , 則 民 乃 淫 ; 不 璋兩 原 , 則 刑 乃 繁 。 不 明 鬼 神 , 則 陋 民 不 悟 ; 不 祇 山 川 , 則 威 令 不 聞 ; 不 敬 宗 廟 , 則 民 乃 上 校 ; 不 恭 祖 舊 , 則 孝 悌 不 備 。 四 維不 張 , 國 乃 滅 亡 。 右 國 頌國 有 四 維 , 一 維 絕 則 傾 , 二 維 絕 則 危 , 三 維 絕 則 覆 , 四 維 絕 則 滅 。 傾 可 正 也 , 危 可 安 也 , 覆 可 起 也 , 滅 不 可 復 錯 也 。 何 謂 四維 ? 一 曰 禮 , 二 曰 義 , 三 曰 廉 , 四 曰 恥 。 禮 不 逾 節 , 義 不 自 進 , 廉 不 蔽 惡 , 恥 不 從 枉 。 故 不 逾 節 , 則 上 位 安 ; 不 自 進 , 則 民無 巧 詐 ; 不 蔽 惡 , 則 行 自 全 ; 不 從 枉 , 則 邪 事 不 生 。 右 四 維政 之 所 興 , 在 順 民 心 ; 政 之 所 廢 , 在 逆 民 心 。 民 惡 憂 勞 , 我 佚 樂 之 ; 民 惡 貧 賤 , 我 富 貴 之 ; 民 惡 危 墜 , 我 存 安 之 ; 民 惡 滅 絕 ,我 生 育 之 。 能 佚 樂 之 , 則 民 為 之 憂 勞 ; 能 富 貴 之 , 則 民 為 之 貧 賤 ; 能 存 安 之 , 則 民 為 之 危 墜 ; 能 生 育 之 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Gofn ua, Zi ZbygnohauG ihTnBe sis fook he uor t fnaeso a ynoyenate erwhstcoo  ntiw dna tsomla hirtcoisnn  oertsver. You whatsoeti yvig,yam poc ory e- rite wa at ehdnretiu su ee Prf thms o ter grebnetuG tcejoedudcline nsceLi ro ilnoa enwwwtit wthh  eisokBo.gutenberg.net
管子(guan zi)
Produced by Yingta Pan
上編
管仲(zhong guan)
Title: Guan Zi Author: Zhong Guan Release Date: May 10, 2009 [EBook #7367] Release Date: January, 2005 First Posted: April 21, 2003 Language: Chinese
牧民       不張,國乃滅亡。 右國頌 國有四維,一維則傾,二維則危,三維則覆,四維則滅。傾可正也,   不自進,則民  右四維    則民為之滅。故  則遠者自親;  右四順 使   於不竭之府 使 使開必得之門者,信慶  可久者,不取一世也;  使為其  取一  下親其上。 右士經 以家為不可為也;以 也。以家為家,以 聽;毋曰不同 如月如日,唯君之  君好之,則 滿 滿 使   右六親五法
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK GUAN ZI ***
            使祿       羿使             滿  退       滿       使 使輿        使 
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin