La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

幽夢影

De
17 pages
The Project Gutenberg EBook of You Meng Yin—Complete, by Chao Zhang
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.net
Title: You Meng Yin—Complete
Author: Chao Zhang
Posting Date: May 11, 2009 [EBook #7420] Release Date: February, 2005 First Posted: April 27, 2003
Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YOU MENG YIN—COMPLETE ***
Produced by Chungyi Chen
幽 夢 影 清 張 潮
幽 夢 影 序
幽 夢 影

幽 夢 影 序
序 一
余 窮 經 讀 史 之 餘 , 好 覽 稗 官 小 說 。 自 唐 以 來 不 下 數 百 種 , 不 但 可 以 備 考 遺 忘 , 亦 可 以 增 長 意 識 。 如 遊 名 山 大 川 者 , 必 探 斷
崖 絕 壑 ; 玩 喬 松 古 柏 者 , 必 采 秀 草 幽 花 。 使 耳 目 一 新 , 襟 情 怡 宕 。 此 非 頭 巾 褦 襶 , 章 句 腐 儒 之 所 知 也 。 故 余 於 詠 詩 撰 文 之
暇 , 筆 錄 古 軼 事 今 新 聞 , 自 少 至 老 著 數 十 種 。 如 《 說 史 》 、 《 說 詩 》 、 《 賞 鑑 》 、 《 盈 鑑 》 、 《 東 山 談 苑 》 、 《 汗 青 餘 語 》 、 《 硯 林 》 、
《 不 妄 語 述 》 、 《 茶 史 補 》 、 《 四 蓮 花 齋 錄 》 、 《 翁 漫 錄 》 、 《 禪 林 漫 錄 》 、 《 讀 史 浮 白 集 》 、 《 古 今 書 字 辨 訛 》 、 《 秋 雪 叢 談 》 、 《 金 陵
野 抄 》 之 類 , 雖 未 雕 板 問 世 , 而 友 人 借 抄 幾 遍 東 南 諸 郡 , 執 可 傲 子 雲 而 睨 君 山 矣 。 天 都 張 仲 子 心 齋 , 家 積 縹 緗 , 胸 羅 星
宿 , 筆 花 繚 繞 , 墨 瀋 淋 漓 。 其 所 著 述 , 與 余 旗 鼓 相 當 , 爭 奇 富 。 如 孫 伯 符 與 太 史 子 義 相 遇 余 神 亭 , 又 如 石 崇 王 愷 擊 碎 珊 瑚
時 也 。 其 《 幽 夢 影 》 一 書 , 尤 多 格 言 妙 論 ; 言 人 之 所 不 能 言 , 道 人 之 所 以 未 經 道 。 展 味 低 迴 , 似 餐 帝 漿 瀣 , 聽 鈞 天 廣 樂 , 不
知 此 身 之 在 下 方 塵 世 矣 。 至 如 「 律 己 宜 帶 秋 氣 , 處 世 宜 帶 春 氣 」 ; 「 婢 可 以 當 奴 , 奴 不 可 當 婢 」 ; 「 無 損 于 世 , 謂 之 善 人 ; ...
Voir plus Voir moins
The Project uGetbnre gBEoo k Yof Moug ennYipmoCetelyb ,ahC angTo ZheBoohis f ro ksiu est ehyoanf  owhny anen ta erea tsoc olaomtsn dnw ti hctions wo restriY .rm uostaheveo,gite iv cayy op-esuror aw ytia he ter t unde itjorP eht fo smreLig ernbteGut ec htisihtoBe o konsceine udcl wedtuneebgrn.ter online atwww.g廿    西  滿 
Produced by Chungyi Chen
 
幽夢影   張潮 幽夢影序 幽夢影
幽夢影序 序一  壑;玩喬松  使,章句    著數十種。  如《 史》、《   錄》、      宿    漿  瀣,聽鈞天廣  樂,不  于世,  勝支許  持老人  余懷廣霞製 序二 滿 矣。   者。然則夢也者,乃   江東同學弟  孫致彌題
Title: You Meng Yin—Complete Author: Chao Zhang Posting Date: May 11, 2009 [EBook #7420] Release Date: February, 2005 First Posted: April 27, 2003 Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK YOU MENG YIN—COMPLETE ***
彿    
   便 便 調   使   調                                       輿                                               
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin