La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

老殘遊記

De
46 pages
The Project Gutenberg EBook of Mr. Derelict, by O Liu
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,
give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at
www.gutenberg.org
Title: Mr. Derelict
Author: O Liu
Release Date: December 13, 2007 [EBook #23850]
Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MR. DERELICT ***
Produced by Po-Chun Wang
第 一 回   土 不 制 水 歷 年 成 患   風 能 鼓 浪 到 處 可 危 話 說 山 東 登 州 府 東 門 外 有 一 座 大 山 , 名 叫 蓬 萊 山 。 山 上 有 個 閣 子 , 名 叫 蓬
萊 閣 。 這 閣 造 得 畫 棟 飛 雲 , 珠 簾 捲 雨 , 十 分 壯 麗 。 西 面 看 城 中 人 戶 , 煙 雨 萬 家 ; 東 面 看 海 上 波 濤 , 崢 嶸 千 里 。 所 以 城 中 人 士
往 往 於 下 午 攜 尊 挈 酒 , 在 閣 中 住 宿 , 準 備 次 日 天 來 明 時 , 看 海 中 出 日 。 習 以 為 常 , 這 且 不 表 。
卻 說 那 年 有 個 遊 客 , 名 叫 老 殘 。 此 人 原 姓 鐵 , 單 名 一 個 英 字 , 號 補 殘 。 因 慕 懶 殘 和 尚 煨 芋 的 故 事 , 遂 取 這 「 殘 」 字 做 號 。 大
家 因 他 為 人 頗 不 討 厭 , 契 重 他 的 意 思 , 都 叫 他 老 殘 。 不 知 不 覺 , 這 「 老 殘 」 二 字 便 成 了 個 別 號 了 。 他 年 紀 不 過 三 十 多 歲 , 原
是 江 南 人 氏 。 當 年 也 曾 讀 過 幾 句 詩 書 , 因 八 股 文 章 做 得 不 通 , 所 以 學 也 未 曾 進 得 一 個 , 教 書 沒 人 要 他 , 學 生 意 又 嫌 歲 數
大 , 不 中 用 了 。 其 先 , 他 的 父 親 原 也 是 個 三 四 品 的 官 , 因 性 情 迂 拙 , 不 會 要 錢 , 所 以 做 了 二 十 年 實 缺 , 回 家 仍 是 賣 了 袍 褂
做 的 盤 川 。 你 想 , 可 有 餘 資 給 他 兒 子 應 用 呢 ?
這 老 殘 既 無 祖 業 可 守 , 又 無 行 當 可 做 , 自 然 「 飢 寒 」 二 字 漸 漸 的 相 逼 來 了 。 正 在 無 可 如 何 , 可 巧 天 不 絕 人 , 來 了 一 個 搖 串 鈴
的 道 士 , 說 是 曾 受 異 人 傳 授 , 能 治 百 病 , 街 上 人 找 他 治 病 , 百 治 百 效 。 所 以 這 老 殘 就 拜 他 為 師 , 學 了 幾 個 口 訣 。 從 此 也 就
搖 個 串 鈴 , 替 人 治 病 餬 口 去 了 , 奔 走 江 ...
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

The Project uGetbnre gBEoo k Mof Dr.elert,ic yb iL OihTuBe sis fook he uor t fnaeso a ynoyenate erwhstcoo  ntiw dna tsomla hirtcoisnn  oertsver. You whatsoeti yvig,yam poc ory e- rite wa at ehdnretiu su ee Prf thms o ter grebnetuG tcejoedudcline nsceLi ro ilnoa enwwwtit wthh  eisokBo.gutenberg.org   西宿便窿窿窿西窿宿便便便穿彿
Produced by Po-Chun Wang
Title: Mr. Derelict Author: O Liu Release Date: December 13, 2007 [EBook #23850] Language: Chinese
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MR. DERELICT ***
彿穿便
章伯遠遠聽見,對二人便甚是。依愚見看
便,便高聲叫道:「你們這些沒血性的人,涼 血種類 的畜 生,還 棄 下海的下海了。那個演麼沒有團 體 ?若是全船人一齊動手,還怕打不過他們麼?」那船上人,就有老年曉 事的人,也高聲叫道:「諸 位切不可亂
便說說便快。
便彿打扮。
幸喜本日使便西,只聽他
正在
便西西便
慧生聽得此語 ,向章伯道:「原來這裡的英雄只管自己斂錢,叫別人流血的。」老殘道:「幸而尚有幾個老成持 重的人,不 然,這船覆的更 快了。」著,三人便將帆葉抽 滿 ,頃刻便與大船相近。篙 工 用篙 子鉤 住大船,三人便跳將上去,走至舵樓 底 下,深 深 的唱了一個喏 ,便將自己的向盤及紀限儀等項取出呈 上。舵工 看見,倒 也和氣,便問:「此物怎樣用法?有何益 處?」
Un pour Un
Permettre à tous d'accéder à la lecture
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le besoin